Rozsah hodnotenia strategického dokumentu „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja BBSK na roky 2015-2023“

Rozsah hodnotenia strategického dokumentu „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja BBSK na roky 2015-2023“

Stanoviská verejnosti k oznámeniu o strategickom dokumente „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Banskobystrického samosprávneho kraja na roky 2015-2023“ je možné predkladať najneskôr do 15 dní odo dňa zverejnenia dotknutou obcou na adresu:

Okresný úrad Banská Bystrica
Odbor starostlivosti o životné prostredie
Námestie Ľ. Štúra č. 1
974 05 Banská Bystrica
e-mail: slava.parnicanova@minv.sk
fax: (048) 4306259
tel.: 048/ 4306308

[pdf] Rozsah hodnotenia.pdf

Konzultácie podľa § 6 ods. 3 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je možné uskutočniť počas celého procesu posudzovania vplyvov strategického dokumentu na Okresnom úrade v Banskej Bystrici, odbore starostlivosti o životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra č.1, 974 05 Banská Bystrica, v pracovných dňoch v čase od 8.00 hod. do 12.00 hod. (termín konzultácie si odporúčame dohodnúť vopred telefonicky alebo e-mailom).

Zdieľať tento príspevok.