Uznesenia z 9. mimoriadneho mestského zastupiteľstva

Uznesenia z 9. mimoriadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 21. októbra 2015

Uznesenie číslo 172/1510

vo veci predloženia žiadosti o NFP v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast a potvrdenia o zabezpečení finančných zdrojov.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – s c h v a ľ u j e
1. predloženie žiadosti o NFP v rámci opatrenia 2.2 OP KaHR na realizáciu projektu „Podpora obnovy verejného osvetlenia miest a obcí“, ktorý je realizovaný „mestom Kremnica“,
2. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,
3. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci.

PREZENTÁCIA: 13
ZA: 13 (Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 173/1510

vo veci stanoviska k zriadeniu triedy 1. ročníka v Súkromnom gymnáziu v Kremnici v školskom roku 2016/2017.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/b e r i e n a v e d o m i e
návrh Všeobecne záväzného nariadenia Banskobystrického samosprávneho kraja (ďalej len ako „BBSK“) o určení počtu tried prvého ročníka stredných škôl financovaných zo štátneho rozpočtu v územnej pôsobnosti BBSK pre prijímacie konanie pre školský rok 2016/2017

B/n e s ú h l a s í
s časťou návrhu Všeobecne záväzného nariadenia BBSK, podľa ktorej v budúcom školskom roku 2016/2017 v Súkromnom gymnáziu v Kremnici nebude zriadená
trieda 1. ročníka

C/d e k l a r u j e s t a n o v i s k o
za zachovanie plnohodnotného Súkromného gymnázia v Kremnici, čo znamená zachovanie tried vo všetkých ročníkoch

D/s t o t o ž ň u j e s a
s pozmeňovacím návrhom poslanca BBSK Mgr. Michala Bagačku k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia BBSK, podľa ktorého bude v školskom roku 2016/2017 v Súkromnom gymnáziu v Kremnici zriadená trieda 1. ročníka

PREZENTÁCIA: 13
ZA: 13 (Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Alexander Ferenčík, primátor mesta
Mgr. Eva Hrončová, člen návrhovej komisie
Maroš Kraml, člen návrhovej komisie
Zapísala: Mgr. Ľuba Ďurčová

Zdieľať tento príspevok.