Zápisnica č. 9/2015 z mimoriadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici, zo dňa 21. 10. 2015

Zápisnica č. 9/2015 z mimoriadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici, zo dňa 21. 10. 2015

Zápisnica č. 9/2015 z mimoriadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici, ktoré sa konalo dňa 21. 10. 2015 v radnej sieni Mestského domu v Kremnici

Ing. Mgr. Ferenčík, primátor mesta
Poslanci mestského zastupiteľstva
– Ing. Viera Vaská, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Iveta Ceferová, Maroš Kraml, Miloš Bíreš, Mgr. Klára Štroffeková, Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Eva Hrončová, Jaroslav Slašťan, MUDr. Dana Blahyjová, Ing. Klára Popová, Bc. Martin Kapšo

Neskorší príchod nahlásili:

Neprítomní:

Ospravedlnení:

Prizvaní a hostia:
Ing. Zuzana Tileschová, riaditeľka, Kultúrneho a informačného centra v Kremnici

Ing. Renáta Nováková, vedúca, oddelenie ekonomické a majetkové, Mestský úrad v Kremnici

Ing. Marian Sikorai, vedúci, oddelenie výstavby a životného prostredia, Mestský úrad v Kremnici

Bc. Peter Grosch, vedúci, oddelenie technických služieb, Mestský úrad v Kremnici

Mgr. Hana Zlatošová, vedúca, oddelenie školstva, kultúry a športu, Mestský úrad v Kremnici

Ing. Andrea Mutňanská, vedúca, oddelenie mestskej zelene, Mestský úrad v Kremnici

Mgr. Ľuba Ďurčová, vedúca, oddelenie organizačné a správne, Mestský úrad v Kremnici

Mgr. Roman Brhlík, náčelník Mestskej polície v Kremnici

Ing. Lenka Reichlová, riaditeľka Mestského bytového podniku v Kremnici

Mgr. Štefan Durbák, riaditeľ CVČ

1) k bodu: Otvorenie
Rokovanie mimoriadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici (ďalej „MsZ) otvoril o 15:40 hod. Ing. Mgr. Alexander Ferenčík, primátor mesta Kremnica (ďalej „Ing. Mgr. Ferenčík“). Privítal prítomných poslancov MsZ, hlavnú kontrolórku Ing. Beátu Kirkovú, vedúcich organizácií zriadených mestom Kremnica, vedúcich oddelení a občanov mesta Kremnica. Konštatoval, že toto zasadnutie MsZ je 9. v tomto roku, 9. v tomto volebnom období. Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že podľa prezenčnej listiny je prítomná väčšina poslancov MsZ (13) a je teda spôsobilé rokovať a uznášať sa.

2) k bodu: Schválenie programu, voľba mandátovej, návrhovej komisie, volebnej komisie a pracovného predsedníctva

 

Návrh programu:

3) Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast a potvrdenia o zabezpečení finančných zdrojov
4) Záver

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa, či sú nejaké návrhy, alebo pripomienky k programu.
Iveta Ceferová dáva návrh na doplnenie bodu programu č. 4 vo veci stanoviska k zriadeniu triedy 1. ročníka v Súkromnom gymnáziu v Kremnici v školskom roku 2016/2017.

Ing. Mgr. Ferenčík požiadal o hlasovanie za doplnenie bodu programu č. 4.

PREZENTÁCIA: 13
ZA: 13 (Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan,Ing. Viera Vaská, Mgr. Klára Štroffeková, Bc. Martin Kapšo)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – konštatoval, že návrh na doplnenie bodu programu bol jednohlasne schválený.

Ing. Mgr. Ferenčík požiadal o hlasovanie za takto doplnený program MsZ.

PREZENTÁCIA: 13
ZA: 13 (Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan,Ing. Viera Vaská, Mgr. Klára Štroffeková, Bc. Martin Kapšo)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že návrh programu aj s doplnkom bol jednohlasne schválený.
Rokovanie MsZ sa riadilo takto schváleným programom.

Program:

1) Otvorenie
2) Schválenie programu, voľba mandátovej, návrhovej komisie a pracovného predsedníctva
3) Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast a potvrdenia o zabezpečení finančných zdrojov
4) Stanovisko k zriadeniu triedy 1. ročníka v Súkromnom gymnáziu v Kremnici v školskom roku 2016/2017
5) Záver

Ing. Mgr. Ferenčík navrhol, aby pracovné komisie a pracovné predsedníctvo pracovali v nasledovnom zložení:

mandátová komisia – Ing. Viera Vaská, Miloš Bíreš
13 13 0 0
Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že mandátová komisia bola jednohlasne zvolená.

návrhová komisia – Mgr. Eva Hrončová, Maroš Kraml
13 13 0 0
Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že návrhová komisia bola jednohlasne zvolená.

pracovné predsedníctvo – Ing. Mgr. Alexander Ferenčík, Iveta Ceferová, Bc. Martin Kapšo
13 13 0 0
Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že pracovné predsedníctvo bolo jednohlasne zvolené.

Za zapisovateľku zápisnice určil Ivetu Hromadovú, zamestnankyňu Mestského úradu v Kremnici a za overovateľov zápisnice určil Ing. Kláru Popovú a Mgr. Kláru Štroffekovú

Ing. Mgr. Ferenčík informoval poslancov, že na stôl im boli pripravené doplňujúce materiály k mestskému zastupiteľstvu.

 

3) K bodu: Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast a potvrdenia o zabezpečení finančných zdrojov

Ing. Mgr. Ferenčík – informoval, že správu dostali poslanci písomne.

Požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie. Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa, či sú nejaké pripomienky poslancov

Ing. Klára Popová – aký je celkový rozpočet na projekt a koľko je spolufinancovanie mesta v percentách alebo eurách
Bc. Peter Grosch – prebieha verejné obstarávanie a cena vyšla na 340 000€, kde spolufinancovanie je 5 %, jedná sa o 325 svietidiel, dá sa povedať, že všetky sídliská, všetky oceľové stĺpy, čo sú v majetku mesta a čo sa nám podarilo tam ešte doplniť je pešia zóna. Ing. Klára Popová – aké sú podmienky pre poskytnutie pomoci? Bc. Peter Grosch – podmienky sme všetky splnili a toto sú už vlastne len výhrady. Podmienky sú, že musíme byt vlastníkmi tých stĺpov, jednalo sa o výmenu svetelného bodu, tie sme všetky splnili, vyžiadali si ešte nejaké dokumenty, tie a keď sa toto odschvaľuje, tak sa pošlú a už môžeme len čakať.
Ivan Petráš – ako sme sa dopracovali k cene? Bc. Peter Grosch – museli sme vypracovať svetelno-technickú štúdiu, na základe ktorej sme mohli požiadať o finančný príspevok. Ivan Petráš – opýtal sa, či tú cenu stanovil nejaký potenciálny dodávateľ. Bc. Peter Grosch – áno traja boli. Ivan Petráš – verejným obstarávaním teda traja udali ceny. Bc. Peter Grosch – najnižšia cena vo verejnom obstarávaní bola 340-tis.€ aj dačo, ak sa ďalší dvaja neodvolajú, tak ostaneme pri tom. Ivan Petráš – čiže už bolo verejné obstarávanie? Bc. Peter Grosch – prebieha, muselo začať, ak sme chceli dosiahnuť úspech v tejto výzve, podať ju vlastne a muselo byť začaté verejné obstarávanie, lebo ak budeme úspešní, tak do konca tohto roka to musí byť aj zrealizované.
Mgr. Alexander Sekaj – počítate aj s výmenou svietidiel v cintoríne? Bc. Peter Grosch – nie, to nepatrí do verejného osvetlenia, je to súčasť niečoho iného, v podstate to je pár svietidiel, tým pádom, že budeme meniť tieto, ostanú nám aj tie, ktoré sme už nahradili, tie sa budú dávať, už vlastne majú kompletný systém, ktorý bude ovládaný od nás z technických služieb, každé svietidlo budeme môcť ovládať, znižovať intenzitu osvetlenia v noci a všetko sa to bude odvíjať, či tie peniaze dostaneme, či nie.

Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 13
ZA: 13 (Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan,Ing. Viera Vaská, Mgr. Klára Štroffeková, Bc. Martin Kapšo)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Poslanci svojim hlasovaním prijali nasledujúce znenie uznesenia.

Uznesenie číslo 172/1510

vo veci predloženia žiadosti o NFP v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast a potvrdenia o zabezpečení finančných zdrojov.
M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – s c h v a ľ u j e
1. predloženie žiadosti o NFP v rámci opatrenia 2.2 OP KaHR na realizáciu projektu „Podpora obnovy verejného osvetlenia miest a obcí“, ktorý je realizovaný „mestom Kremnica“,
2. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,
3. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci.

Ing. Mgr. Ferenčík – konštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

 

4) K bodu: Stanovisko k zriadeniu triedy 1. ročníka v Súkromnom gymnáziu v Kremnici v školskom roku 2016/2017

Ing. Mgr. Ferenčík – informoval, že správu dostali poslanci písomne.
Iveta Ceferová – k tomu by sme Vám chceli povedať, nakoľko ste ho dostali tesne pred začiatkom mestského zastupiteľstva na stôl, že ide o také, dá sa povedať, že deklaračné stanovisko, názor poslancov k zachovaniu Gymnázia v Kremnici, v dôvodovej správe to máte tak podrobnejšie rozpísané a ja by som na to len povedala, že pre školský rok 2016/2017, ak ste náhodou niekto toto nesledovali podrobnejšie, bol návrh všeobecne záväzného nariadenia prerokovaný na zasadnutí BBSK, ktoré sa konalo dňa 09.10.2015 v Bartošovej Lehôtke, predložený návrh, ktorý nepočítal so zriadením 1. ročníka Gymnázia v Kremnici. Predseda a podpredseda školskej rady komisie BBSK Michal Bagačka, SMER-SD, pôvodne uviedol, že školská komisia neodporúča schváliť predložený návrh a zároveň podal pozmeňovací návrh, ktorý počítal práve so zriadením 1 triedy 1. ročníka na Gymnáziu v Kremnici. Bola to taká hodinová diskusia k tejto veci, na konci sa k žiadnemu výsledku nedospelo a návrh riaditeľ úradu BBSK Milan Uhlík stiahol z rokovania. Rokovať o zachovaní gymnázia by sa malo teraz 26.10.2015 na zasadnutí v Banskej Bystrici na úrade a k tomuto Vám chcem povedať, že pán primátor Ing. Mgr. Ferenčík rokoval s poslancami BBSK a taktiež so zamestnancami župného kraja a vôbec pre zachovanie nášho gymnázia. A týmto by sme my chceli dať na vedomie, že ako deklarujeme to, mestské zastupiteľstvo stanoviskom, že sme za zachovanie plnohodnotného Súkromného gymnázia v Kremnici, čo znamená za zachovanie tried vo všetkých jeho ročníkoch. Ak niekto by ste k tomu ešte niečo chceli, ale myslím, že bolo to dosť aj medializované a že dôvodová správa je dosť obsiahla.
Ivan Petráš – zúčastnil som sa stretnutia s pani riaditeľkou gymnázia a školy, volal som aj pánovi primátorovi, že ideme na také stretnutie, viac menej som tam išiel za zamestnávateľov, za absolventov umeleckej priemyslovky, lebo sa jedná aj o umeleckú priemyslovku, išli sme na komisiu, neviem ako presne sa tá komisia volá, na VÚC, boli tam ľudia z radov zamestnávateľov a jednalo sa tam iba o to, že išlo o rozširovanie odborov, čiže bolo nám povedané, bol som toho svedkom, aj pani riaditeľka bola tak informovaná, že ide iba o rozširovanie odborov alebo proste nejaké odbory, aké chceme aby tam teda prešli, aj na ŠUVke, nebolo hovorené o gymnáziu. Bol som prekvapený keď som sa v niektorých médiách dozvedel, že v parlamente povedali, že bol prieskum na VÚC na to, aby pani riaditeľka gymnázia odprezentovala, že skutočne to gymnázium chceme a vieme udržať, proste jednoducho na to tam ten priestor nebol, takže dosť taká dezinformácia, bola to informácia od pána zo školstva, neviem ako sa volá, bolo povedané, že sa nemáme nejak venovať téme gymnázium, takže verím, že teraz sa tej téme budeme venovať, teda minimálne súhlasíme s tým, aby Gymnázium v Kremnici bolo zachované, aj keď som absolvent umeleckej priemyslovky, vždy som podporoval aj gymnázium, myslím si, že po takej dlhej tradícii ako má gymnázium, čo má máloktoré na Slovensku, by bolo smutné, aby skončilo a jeden z tých bodov, aby sa k tomu dopracovalo, že tento rok sa neotvorí 1. ročník, nejde o neotvorenie jedného ročníka, ale možno by to smerovalo k tomu, že ten záujem by bol fakt nižší a v budúcnosti by hrozilo, že bude zatvorené, takže ja podporím toto podporné stanovisko.
Mgr. Ing. Martin Novodomec – v tejto spornej veci to vnímam aj tak ako tretia strana, lebo prakticky je tu vlastník, teda majiteľ z tých severských krajín a na druhej to je VÚC, toto je deklarácia občanov, my sme sa postavili na ich stranu, ale ide o to, čo on ide podnikať, aké kroky bude robiť, či on má vôbec záujem o ten ročník, my nemôžeme deklarovať a on nakoniec nebude chcieť, či riaditeľka nerozmýšľala o tom, že aby bola väčšia využiteľnosť, väčší umelecký smer, lebo gymnaziálnych tried, tých všeobecných je veľa, že kremnické gymnázium má nedostatok študentov, nie 1. ročník, ale jednoducho to je už roky pomaly desaťročia, či sa nechce formovať do niečoho iného, je to ozaj len jeden rok? Ja sa bojím, že za ten jeden rok už tú dieru založíme, či oni nejakým spôsobom neuvažovali dopredu. Ing.Mgr. Ferenčík – komunikácia, ktorú som mal s pani Luptákovou je v tom zmysle, že chcú zachovať samozrejme kontinuitu gymnázia a samozrejme tú kontinuitu v sfére ročníkovo, ale aj kontinuitu v smere 160-ročného fungovania, takže ako ich vyjadrenie, že chcú, kam to speje, neviem celkom z akého dôvodu, ale toto na jednej strane to vníma ako nejaké prekvapenie a na druhej strane ako takú, ani nie cielenú snahu, teda zo strany VÚC, nie ako cielený útok na kremnické gymnázium, ale je to deklarované, ako organizácia sietí gymnázií.
Ivan Petráš – škoda, že tu nie je pani riaditeľka, ona mi volala, že práve dnes obhajuje tuším na parlamente v Bratislave existenciu gymnázia, teda bojuje za to, aby gymnázium udržané bolo Mrzí ju, že tu nemôže byť, že by ona vedela teda vysvetliť, že aká je tá situácia. Čo ja viem a teda som bol na tom VÚC sú to skôr interné veci, oni chcú určite zachovať gymnázium, ekonomická vec je však, že je to jedna budova, sú tam aj šuvkári, je tam aj gymnázium, čiže tam sa nič neušetrí, čiže tak či tak, keď tam aj bude alebo nebude gymnázium, vykurovať a svietiť sa bude tak isto, čiže ekonomická vec je podľa mňa jasná a myslím si, že deklarácia preto, lebo chceme ako občania, aby to stredné školstvo bolo, lebo ak zanikne šuvka, gymnázium a nejdem menovať ďalšie veci, ktoré nám tu ostatnú, tak potom to zatvorme, zamknime, zhasnime a to hovorím ako občan.

Ing. Mgr. Ferenčík – požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie. Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie číslo 173/1510

vo veci stanoviska k zriadeniu triedy 1. ročníka v Súkromnom gymnáziu v Kremnici v školskom roku 2016/2017.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/b e r i e n a v e d o m i e
návrh Všeobecne záväzného nariadenia Banskobystrického samosprávneho kraja (ďalej len ako „BBSK“) o určení počtu tried prvého ročníka stredných škôl financovaných zo štátneho rozpočtu v územnej pôsobnosti BBSK pre prijímacie konanie pre školský rok 2016/2017

B/n e s ú h l a s í
s časťou návrhu Všeobecne záväzného nariadenia BBSK, podľa ktorej v budúcom školskom roku 2016/2017 v Súkromnom gymnáziu v Kremnici nebude zriadená
trieda 1. ročníka

C/d e k l a r u j e s t a n o v i s k o
za zachovanie plnohodnotného Súkromného gymnázia v Kremnici , čo znamená zachovanie tried vo všetkých ročníkoch

D/s t o t o ž ň u j e s a
s pozmeňovacím návrhom poslanca BBSK Mgr. Michala Bagačku k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia BBSK, podľa ktorého bude v školskom roku 2016/2017 v Súkromnom gymnáziu v Kremnici zriadená trieda 1. ročníka

Ing. Mgr. Ferenčík – požiadal o hlasovanie za prečítaný návrh na uznesenie.
PREZENTÁCIA: 13
ZA: 13 (Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

 

5) K bodu: Záver
Ing. Mgr. Ferenčík – ukončil o 16:02 hod. 9. mimoriadne zasadnutie MsZ v tomto roku, 9. v tomto volebnom období. Zvukový záznam a videozáznam z rokovania MsZ tvorí prílohu tejto zápisnice.

Ing. Mgr. Alexander Ferenčík
primátor mesta

1 . overovateľ 2. overovateľ
Ing. Klára Popová Mgr. Klára Štroffeková

Zapísala: Iveta Hromadová

Zdieľať tento príspevok.