PRIPOMIENKOVANIE UKONČENÉ: Návrh VZN o určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka základných škôl

PRIPOMIENKOVANIE UKONČENÉ: Návrh VZN o určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka základných škôl

Dňom vyvesenia návrhu, t.j. dňom 4. 11. 2015, začala plynúť 15 dňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky na internetovej stránke mesta www.kremnica.sk alebo ústne do zápisnice na Mestskom úrade v Kremnici. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ prihliadať a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené. Pripomienkovanie je možné od 4. 11. 2015 do 20. 11. 2015.

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kremnica o určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica

Mesto Kremnica podľa s ustanovenia § 6 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením § 20 ods. 3 písm. a) zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie:

Článok 1
Úvodné ustanovenia

1. Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určiť miesto a čas zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách, ktorých zriaďovateľom je mesto Kremnica.
2. Mesto Kremnica je zriaďovateľom nasledovných základných škôl:
a) Základná škola, Angyalova ulica 401/26, Kremnica
b) Základná škola Pavla Križku, Ul. Pavla Križku 392/8, Kremnica

Článok 2
Určenie miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole

1. Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole.

2. Zápis dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky (ďalej lez „Zápis“) v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica bude prebiehať v jeden deň v roku, v ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú dochádzku, pre všetky školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica.

3. Termín, čas a miesto zápisu určí riaditeľ základnej školy najneskôr do 15. apríla príslušného
roka.

4. Riaditelia základných škôl obvyklým spôsobom zverejnia miesto, čas a ďalšie podrobnosti o
zápise detí do 1. ročníka najneskôr 15 dní pred termínom zápisu.

Článok 3
Záverečné ustanovenia

Toto Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kremnica o určení miesta a času zápisu do 1. ročníka základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva č. …../2015 zo dňa 26. 11. 2015 a nadobúda účinnosť dňom 01. 01. 2016.

Ing. Mgr. Alexander Ferenčík, primátor mesta Kremnica

Zdieľať tento príspevok.