PRIPOMIENKOVANIE UKONČENÉ: Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Kremnica o miestnych daniach

PRIPOMIENKOVANIE UKONČENÉ: Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Kremnica o miestnych daniach

Dňom vyvesenia návrhu, t.j. dňom 11. 11. 2015, začala plynúť 15 dňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhom nariadení v písomnej forme, elektronicky na internetovej stránke mesta www.kremnica.sk alebo ústne do zápisnice na Mestskom úrade v Kremnici. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené. Pripomienkovanie je možné od 11. 11. 2015 do 25. 11. 2015.

Návrh zmeny Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kremnica číslo 11/2012 o miestnych daniach

Mesto Kremnica v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 29, § 33, § 36, § 43, § 51, § 59, § 98, § 98a, 98b ods. 5, a § 103 ods. 5 zákona NR SR č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie.

(1) Správca dane ustanovuje tieto miestne dane:
a) daň z nehnuteľností (samostatné všeobecne záväzné nariadenie),
b) daň za psa (Časť I),
c) daň za užívanie verejného priestranstva (Časť II),
d) daň za ubytovanie (Časť III),
e) daň za predajné automaty (Časť IV),
f) daň za nevýherné hracie prístroje (Časť V).

Časť I
DAŇ ZA PSA

Čl. 1
Sadzba dane

(1) Správca dane ustanovuje ročnú sadzbu dane za jedného psa nasledovne:
a) 10,- € za psa chovaného alebo držaného v rodinnom dome (príp. na samostatnom pozemku),
b) 35,- € za psa chovaného alebo držaného v bytovom dome,
c) 20,- € za psa chovaného a držaného iných priestoroch (napr. slúžiacich na podnikanie).

(2) Ak si daňovník s trvalým pobytom v bytovom dome uplatňuje inú sadzbu dane, je povinný predložiť písomné prehlásenie potvrdené správcom alebo spoločenstvom bytového domu, že pes nie je chovaný alebo držaný v bytovom dome.

Časť II
DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA

Čl. 2
Predmet dane

(1) Verejným priestranstvom na účely tohto zákona sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve mesta. Verejným priestranstvom na účely tohto zákona nie sú pozemky, ktoré mesto prenajalo podľa osobitného predpisu.

Čl. 3
Sadzba dane

(1) Správca dane ustanovuje sadzbu dane za užívanie verejného priestranstva za každý aj začatý m2 osobitne užívaného verejného priestranstva a každý aj začatý deň nasledovne:
a) 0,10 €/m2/deň – lešenia a iné stavebné zariadenia, skládky stavebného materiálu, dočasné uloženie zeminy, ktoré nie je možné z priestorových dôvodov umiestniť na súkromnom pozemku stavebníka,
b) 0,20 €/m2/deň – cirkusy, lunaparky a podobné atrakcie,
c) 0,10 €/m2/deň – poskytovanie reštauračných, obchodných a ostatných služieb súvisiacich s podnikaním,
d) predajný pult, stojan – sadzobník je predmetom Trhového poriadku,
e) jarmoky a podobné podujatia – sadzobník schvaľovaný mestským zastupiteľstvom,
f) 0,35/m2/deň – € za ostatné užívanie verejného priestranstva neuvedené v písmenách a) až e)

Čl. 4
Oslobodenie a zníženie od dane

(1) Od dane sú oslobodené príspevkové a rozpočtové organizácie zriadené mestom Kremnica a fyzické a právnické osoby, ktoré užívajú verejné priestranstvo pri akciách so spoluúčasťou mesta Kremnica.

Časť III
DAŇ ZA UBYTOVANIE

Čl. 5
Sadzba dane

(1) Správca dane ustanovuje sadzbu dane 0,70 € na osobu a prenocovanie.

Čl. 6
Oslobodenie od dane

(1) Správca dane ustanovuje, že od dane sú oslobodení daňovníci do 18 rokov veku.

Čl. 7
Povinnosti platiteľa dane

(1) Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje.

(2) Platiteľ dane je povinný najneskôr v deň začatia činnosti zaregistrovať sa u správcu dane.

(3) Platiteľ dane je povinný oznámiť zmenu alebo zánik daňovej povinnosti do 30 dní odo dňa, keď tieto skutočnosti nastali.

(4) Platiteľ je povinný viesť knihu ubytovaných alebo elektronickú evidenciu ubytovaných, ktorá musí obsahovať tieto údaje:
a) meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, rok narodenia,
b) číslo občianskeho preukazu alebo iného dokladu totožnosti ubytovaného,
c) deň príchodu a deň odchodu ubytovaného,
d) poznámku o oslobodení od dane,
e) počet všetkých ubytovaných v danom kalendárnom mesiaci,
f) počet prenocovaní každého ubytovaného v kalendárnom mesiaci,
g) počet prenocovaní všetkých ubytovaných v kalendárnom mesiaci.

(5) Platiteľ dane je ďalej povinný:
a) predkladať správcovi dane do 10. dňa v mesiaci vyúčtovanie dane za uplynulý mesiac na určenom tlačive,
b) evidenciu podľa Čl. 7 ods. 4 predložiť správcovi dane pri kontrole, príp. ju na výzvu doniesť na kontrolu správcovi dane,
c) odviesť vybranú daň na účet správcu dane alebo v hotovosti do pokladne správcu dane najneskôr do 15. dňa za predchádzajúci mesiac,

Časť IV
DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY

Čl. 8
Sadzba dane

(1) Správca dane ustanovuje ročné sadzby dane za jeden predajný automat a kalendárny rok nasledovne:
a) 35,- € predajný automat obsahujúci v skladbe ponúkaného tovaru najviac 10 ponúk,
b) 70,- € predajný automat obsahujúci v skladbe ponúkaného tovaru viac ako 10 ponúk,
c) 332,- € predajný automat obsahujúci v skladbe ponúkaného tovaru aj tabakové výrobky alebo alkoholické nápoje.

Čl. 9
Oznamovacia povinnosť

(1) Pri registrácii daňovník nahlási písomne identifikačné údaje o predajnom automate, a to typ, výrobné číslo, miesto umiestnenia a skladbu ponúk v automate.

Časť V
DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE

Čl. 10
Sadzba dane

(1) Správca dane ustanovuje ročné sadzby za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok nasledovne:
a) 83,- € elektronické prístroje na počítačové hry,
b) 70,- € mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry (napr. na kompaktné športy ako sú šípky, biliard, stolný futbal, bowling, minigolf).

Čl. 11
Povinnosti daňovníka

(1) Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 15 dní od vzniku daňovej povinnosti.

(2) Pri registrácii daňovník nahlási identifikačné údaje o nevýhernom hracom prístroji, a to typ, výrobné číslo, miesto a dátum umiestnenia.

(3) Daňovník je povinný označiť každý nevýherný hrací prístroj na viditeľnom mieste štítkom, na ktorom je uvedené: názov a sídlo prevádzkovateľa, IČO, dátum umiestnenia a dátum začatia prevádzky prístroja, výrobné číslo a typ.

(4) Daňovník je povinný predložiť poverenému zamestnancovi správcu dane ku kontrole evidenciu nevýherných hracích prístrojov, alebo na výzvu správcu dane priniesť evidenciu na kontrolu.

Časť VI

Čl. 12
Záverečné ustanovenia

(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Kremnici číslo ………………. zo dňa …………………

(2) Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie č.11/2012 o miestnych daniach.

Zdieľať tento príspevok.