Oznámenie o zámere prenajať nehnuteľný majetok z dôvodov hodných osobitného zreteľa

Oznámenie o zámere prenajať nehnuteľný majetok z dôvodov hodných osobitného zreteľa

Oznámenie o zámere mesta Kremnica prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitného zreteľa

Mesto Kremnica, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, týmto zverejňuje zámer prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitného zreteľa, o ktorom rozhodne Mestské zastupiteľstvo v Kremnici trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Mesto Kremnica má zámer prenajať nehnuteľný majetok:

  • pozemok registra CKN, parcela č. 1152/1(právna parcela číslo EKN 2297/20) s výmerou 10 m2, zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na liste vlastníctva č. 1388, vedený katastrálnym odborom Okresného úradu Žiar nad Hronom, katastrálne územie Kremnica, doba nájmu 10 rokov, cena nájmu: je stanovená v zmysle Zásad o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica zo dňa 03. 11. 2011 2,00 €/m2/rok, t. j. celkové ročné nájomné činí 20,00 € (slovom: dvadsaťeur). Za dôvod hodný osobitného zreteľa, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, mesto Kremnica považuje postavenie drevárne na priľahlom pozemku k bytu v bytovom dome, v ktorom je vykurovanie na pevné palivo.
  • pozemok registra CKN, parcela č. 1152/1(právna parcela číslo EKN 2297/20) s výmerou 75 m2, zastavané plochy nádvoria, zapísaný na liste vlastníctva č. 1388, vedený katastrálnym odborom Okresného úradu Žiar nad Hronom, katastrálne územie Kremnica, doba nájmu neurčitá s trojmesačnou výpovednou lehotou, cena nájmu: je stanovená v zmysle Zásad o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica zo dňa 03. 11. 2011 0,02 €/m2/rok, t. j. celkové ročné nájomné činí 1,50 € (slovom: jednoeuroapäťdesiatcentov). Za dôvod hodný osobitného zreteľa, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, mesto Kremnica považuje užívanie pozemku priľahlého k bytovému domu na záhradkárske účely vlastníkom bytu v bytovom dome.
  • pozemok registra CKN, parcela č. 1217/1 s výmerou 266 m2, zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na liste vlastníctva č. 1388, vedený katastrálnym odborom Okresného úradu Žiar nad Hronom, katastrálne územie Kremnica, doba nájmu neurčitá s trojmesačnou výpovednou lehotou, cena nájmu: stanovená v zmysle Zásad o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica zo dňa 03. 11. 2011 je 0,02 €/m2/rok, t. j. celkové ročné nájomné činí 5,32 € (slovom: päťeuratridsaťdvacentov). Za dôvod hodný osobitného zreteľa, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, mesto Kremnica považuje užívanie pozemku priľahlého k bytovému domu na záhradkárske účely vlastníkom bytu v bytovom dome.

Poznámka:
Návrhy na prenájom budú predložené na schválenie trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov na zasadnutí mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 26. 11. 2015. Doba zverejnenia: od 10. 11. 2015 do 25. 11. 2015. Spôsob zverejnenia: web stránka mesta Kremnica www.kremnica.sk, úradná tabuľa mesta
Kremnica.

Ing. Mgr. Alexander Ferenčík, primátor mesta Kremnica
V Kremnici, dňa 10. 11. 2015

Zdieľať tento príspevok.