PRIPOMIENKOVÉ KONANIE JE UKONČENÉ. Návrh rozpočtu mesta Kremnica pre rok 2016

PRIPOMIENKOVÉ KONANIE JE UKONČENÉ. Návrh rozpočtu mesta Kremnica pre rok 2016

Vážení spoluobčania, predkladáme vám na pripomienkovanie [pdf] Návrh rozpočtu mesta Kremnica pre rok 2016. Dňom vyvesenia návrhov, t.j. dňom 25. 11. 2015, začala plynúť 15 dňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu v písomnej forme, elektronicky na internetovej stránke mesta www.kremnica.sk alebo ústne do zápisnice na Mestskom úrade v Kremnici. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené. Pripomienkovanie je možné od 25. 11. 2015 do 09. 12. 2015.

[pdf] Návrh rozpočtu mesta Kremnica pre rok 2016

 

 

 

Zdieľať tento príspevok.