Uznesenia z 10. riadneho mestského zastupiteľstva

Uznesenia z 10. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 26. novembra 2015

Uznesenie číslo 174/1511

vo veci kontroly plnenia uznesení.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správu hlavnej kontrolórky o kontrole plnenia uznesení prijatých MsZ v Kremnici.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 175/1511

vo veci správy hlavnej kontrolórky mesta Kremnica o vykonaných kontrolách.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správu hlavnej kontrolórky mesta Kremnica o vykonaných kontrolách, ktorá bola predložená v súlade s ustanoveniami § 18f ods. 1 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

PREZENTÁCIA: 13
ZA: 13 (Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 176/1511

vo veci Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kremnica o miestnych daniach.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/s ch v a ľ u j e
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kremnica číslo 8/2015 o miestnych daniach

B/ u k l a d á
mestskému úradu po schválení VZN mesta Kremnica o miestnych daniach zverejniť ho v zmysle zákona
zodpovedná: Ing. Renáta Nováková
termín: 30.11.2015.

PREZENTÁCIA: 13
ZA: 12 (Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1 (Ing. Viera Vaská)

Uznesenie číslo 177/1511

vo veci VZN č. 9/2015 o určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – s c h v a ľ u j e
VZN č. 9/2015 o určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica.

PREZENTÁCIA: 13
ZA: 13 (Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 178/1511

vo veci informácie primátora mesta o vývoji a aktuálnom stave vzťahov medzi mestom Kremnica a spoločnosťou COIMEX Invest a.s. a vo veci návrhov spoločnosti COIMEX Invest a.s. zo dňa 26.10.2015 na komplexné vyriešenie vzájomných vzťahov.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/b e r i e n a v e d o m i e
1. písomnú informáciu primátora mesta o vývoji a aktuálnom stave vzťahov medzi mestom Kremnica a spoločnosťou COIMEX Invest a.s.
2. návrhy spoločnosti COIMEX Invest a.s. zo dňa 26.10.2015 na komplexné vyriešenie vzájomných vzťahov.

B/k o n š t a t u j e, že
1. vzťahy mesta Kremnica so spoločnosťou COIMEX Invest a.s. ako sa vyvíjali od roku 2004, sú v súčasnosti mimoriadne neprehľadné a komplikované.
2. základná koncepcia dlhodobých vzťahov (do roku 2022 a nájom zjazdovky Pekná vyhliadka až do roku 2056) medzi mestom Kremnica a spoločnosťou COIMEX Invest a.s. ako bola nastavená v rokoch 2004 až 2006 a vyplýva najmä zo Zmluvy o spolufinancovaní projektu „Dobudovanie vybavenosti strediska cestovného ruchu Kremnica – Skalka“ zo dňa 28.11.2006 a zo Zmluvy o budúcej zmluve zo dňa 28.11.2006, sa od roku 2007 prakticky nezačala vôbec realizovať.
3. súčasný stav vzťahov mesta Kremnica so spoločnosťou COIMEX Invest a.s. si naliehavo vyžaduje celkové vyjasnenie a nové generálne usporiadanie.
4. na základe doterajších poznatkov a informácií nie je schopné zaujať zásadné stanovisko ku návrhom spoločnosti COIMEX Invest a.s. zo dňa 26.10.2015 na komplexné vyriešenie vzájomných vzťahov.

C/ž i a d a
mestský úrad
1. doplniť informáciu predloženú primátorom o podrobnejšie údaje o vývoji vzťahov medzi mestom Kremnica a spoločnosťou COIMEX Invest a.s. v období rokov 2007 až 2014, z ktorých by vyplývalo aj to, prečo nedošlo ku napĺňaniu a realizácií dojednanej koncepcie ako vyplývala zo zmlúv medzi mestom Kremnica a spoločnosťou COIMEX Invest a.s. uzavretých do konca roku 2006
2. predložiť mestskému zastupiteľstvu návrhy (prípadne aj alternatívne) na celkové usporiadanie vzťahov mesta Kremnica so spoločnosťou COIMEX Invest a.s., a to vrátane finančných dopadov týchto návrhov na rozpočet mesta.

PREZENTÁCIA: 13
ZA: 13 (Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 179/1511

vo veci Monitorovania programového rozpočtu mesta Kremnica za rok 2015 k 30.06.2015.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
predloženú správu o Monitorovaní programového rozpočtu mesta Kremnica za rok 2015 k 30.06.2015.

PREZENTÁCIA: 13
ZA: 13 (Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 180/1511

vo veci čerpania rozpočtu mesta Kremnica za rok 2015 k 30.09.2015 .

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
predloženú správu o čerpaní rozpočtu mesta Kremnica za rok 2015 k 30.09.2015 nasledovne:
Bežný rozpočet: príjmy: 3 081 174,10 €, t.j. 78,92 %
výdavky: 2 601 135,10 €, t.j. 66,70 %
saldo: 480 039,00 €
Kapitálový rozpočet:príjmy: 509 003,69 €, t.j. 98,45 %
výdavky: 938 566,76 €, t.j. 76,48 %
saldo: – 429 563,07 €
Finančné operácie: príjmy: 725 917,70 €, t.j. 84,17 %
výdavky: 108 203,27 €, t.j. 73,90 %
saldo: 617 714,43 €

PREZENTÁCIA: 13
ZA: 13 (Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 181/1511

vo veci správy o plnení rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia k 30.09.2015 za Mestský bytový podnik Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správu o plnení rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia k 30.09.2015 za Mestský bytový podnik Kremnica
(v eurách)
Výnosy: HČ 102 172 VČ 2 687 spolu 104 859 plnenie HČ 76,5 %
Náklady: HČ 93 965 VČ 2 323 spolu 96 288 plnenie HČ 70,3 %
Saldo: HČ 8 207 VČ 364 spolu 8 571

PREZENTÁCIA: 13
ZA: 13 (Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 182/1511

vo veci plnenia rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia k 30.09.2015 za Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
predloženú správu o plnení rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia k 30.06.2015 za Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica ( v eurách) nasledovne:
Hlavná činnosť % Podnikateľská činnosť % Celkom KIC %
Výnosy: 216 134 74,16 103 714 69,16 319 848 72,46
Náklady: 215 740 74,03 87 350 58,27 303 090 68,68
Výsledok hospodárenia: 394 16 364 16 758

PREZENTÁCIA: 13
ZA: 13 (Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 183/1511

vo veci Rozpočtového opatrenia č. 3 k 30.09.2015.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
Rozpočtové opatrenie č. 3 k 30.09.2015 podľa predloženého návrhu.

PREZENTÁCIA: 13
ZA: 13 (Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 184/1511

vo veci Rozpočtového opatrenia primátora mesta Kremnica č. 1 k 30.09.2015.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
Rozpočtové opatrenie primátora mesta Kremnica č. 1 k 30.09.2015 podľa predloženého návrhu.

PREZENTÁCIA: 13
ZA: 13 (Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 185/1511

vo veci cenníku prác a služieb Mestského bytového podniku v Kremnici.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/s c h v a ľ u j e
cenník prác a služieb Mestského bytového podniku, Dolná 49/21, 967 01 Kremnica s účinnosťou od 01.01.2016.

B/z r u š u j e
1. uznesenie č. 21/0102 zo dňa 19.02.2001 vo veci návrhu na schválenie hodinovej zúčtovacej sadzby za práce vykonávané zamestnancami údržby Mestského bytového podniku v Kremnici
2. uznesenie č. 172/0609 zo dňa 07.09.2006 vo veci zmeny uznesenia MsZ č. 21/0102 zo dňa 19.02.2001
3. uznesenie č. 78/0504 zo dňa 14.04.2005 vo veci sadzby za kontrolu montáže a plombovanie meračov pretečeného množstva vody, meračov tepla a ich členov

C/u k l a d á
Mestskému bytovému podniku riadiť sa cenníkom podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Lenka Reichlová
termín: 01.01.2016.

PREZENTÁCIA: 13
ZA: 11 (Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 2 (Ing. Klára Popová, Jaroslav Slašťan)

Uznesenie číslo 186/1511

vo veci vrátenia časti nebytových priestorov.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/b e r i e n a v e d o m i e
návrh na vrátenie časti nebytových priestorov (bývalé pracovisko RTG) v objekte na Dolnej ulici č. 49/21 v Kremnici, ktorý podala spoločnosť Svet zdravia, a.s., Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 35 960 884.
B/n e s c h v a ľ u je
odkúpenie súčasného kompletného zariadenia bývalého pracoviska RTG od spoločnosti Svet zdravia, a.s., Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 35 960 884.

C/u k l a d á
Mestskému bytovému podniku upraviť zmluvu o nájme nebytových priestorov podľa bodu A/ uznesenia a oznámiť neschválenie odkúpenia časti kompletného zariadenia bývalého pracoviska RTG žiadateľovi.
zodpovedná: Ing. Lenka Reichlová
termín: 31.01.2016.

PREZENTÁCIA: 13
ZA: 12 (Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1 (Ing. Klára Popová)

Uznesenie číslo 187/1511

vo veci výpovede z nájmu nebytových priestorov.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/b e r i e n a v e d o m i e
výpoveď z nájmu nebytových priestorov v objekte na Dolnej ulici č. 49/21 v Kremnici, ktorú podala Jana Mičincová – Kozmetické štúdio, Horná Ves 44E, 967 01 Kremnica, IČO: 35298073. V zmysle zmluvy o nájme nebytových priestorov dojednaná výpovedná lehota uplynie dňa 31.12.2015 a týmto dňom sa skončí aj predmetný nájomný pomer.

B/u k l a d á
Mestskému bytovému podniku ukončiť zmluvu o nájme nebytových priestorov podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Lenka Reichlová
termín: 31.01.2016.

PREZENTÁCIA: 13
ZA: 13 (Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 188/1511

vo veci výpovede z nájmu nebytových priestorov.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/b e r i e n a v e d o m i e
výpoveď z nájmu nebytových priestorov v objekte na Dolnej ulici č. 49/21 v Kremnici, ktorú podal MUDr. Ján Jakubička, neštátny stomatológ, Dolná 49/21, 967 01 Kremnica. V zmysle zmluvy o nájme nebytových priestorov dojednaná výpovedná lehota uplynie dňa 31.01.2016 a týmto dňom sa skončí aj predmetný nájomný pomer.

B/u k l a d á
Mestskému bytovému podniku ukončiť zmluvu o nájme nebytových priestorov podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Lenka Reichlová
termín: 28.02.2016.

PREZENTÁCIA: 13
ZA: 13 (Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 189/1511

vo veci žiadosti o prenájom nebytových priestorov.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/s c h v a ľ u j e
prenájom nebytových priestorov (miestnosti č. 54) s celkovou výmerou 13,65 m2 v objekte na Dolnej ulici 49/21 v Kremnici spoločnosti STOCI s.r.o., Angyalova 465/83, 967 01 Kremnica, IČO: 44 418 957, za nasledovných podmienok:
Nájomné: stanovené v zmysle Zásad určovania nájomného za prenájom nebytových priestorov vo výške 35,849 €/m2/rok
Náklady na služby
spojené s nájmom: budú stanovené podľa predpokladu na rok 2016

Doba nájmu: na dobu neurčitú, s 3 mesačnou výpovednou lehotou

B/u k l a d á
Mestskému bytovému podniku uzatvoriť zmluvu o nájme nebytových priestorov podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Lenka Reichlová
termín: 31.01.2016.

PREZENTÁCIA: 13
ZA: 13 (Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 190/1511

vo veci žiadosti Mgr. Art. Stanislava Herka, Tylova 1049/14, 831 04 Bratislava – Nové mesto o prehodnotenie určenej kúpnej ceny uznesením MsZ č. 152/1509 zo dňa 10.09.2015.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ t r v á
na výške kúpnej ceny 2 850,00 € určenej uznesením MsZ č. 152/1509 zo dňa 10. septembra 2015 za odpredaj pozemkov – parcely číslo CKN 648/3 a parcely číslo CKN 648/4 v katastrálnom území Kremnica Mgr. Art. Stanislavovi Herkovi, Tylova 1049/14, 831 04 Bratislava – Nové mesto.

B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľovi a realizovať uzavretie kúpnej zmluvy
zodpovedná: Ing. Renáta Nováková
termín: 31.12.2015.

PREZENTÁCIA: 13
ZA: 13 (Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 191/1511

vo veci opakovanej žiadosti Jozefa Daxnera – TEMPO, Kopernica 23, 967 01 Kremnica, IČO: 33 322 236 o odpredaj pozemku v katastrálnom území Kremnica za účelom majetkovoprávneho usporiadania pozemku pod stavbou.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ t r v á
na svojom uznesení č. 79/1504 zo dňa 16. 04. 2015, ktorým nebol schválený odpredaj pozemku parcelné číslo CKN 1129 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 257 m² v katastrálnom území Kremnica Jozefovi Daxnerovi – TEMPO, Kopernica 23, 967 01 Kremnica, IČO: 33 322 236.

B/u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie podľa bodu A/ žiadateľovi
zodpovedná: Ing. Renáta Nováková
termín: 31.12.2015.

PREZENTÁCIA: 13
ZA: 10 (Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 1 (Ivan Petráš)
ZDRŽAL SA: 2 (Maroš Kraml, Jaroslav Slašťan)

Uznesenie číslo 192/1511

vo veci žiadosti občianskeho združenia eMKLub, Dolná 48/19, 967 01 Kremnica, IČO: 00 621 200 o kúpu pozemku parcelné číslo CKN 841/3 a časti pozemku parcelné číslo CKN 841/1 v katastrálnom území Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ t r v á
na svojom uznesení č. 117/1506 zo dňa 18. 06. 2015 prijatom k žiadosti občianskeho združenia eMKLub, Dolná 48/19, 967 01 Kremnica, IČO: 00 621 200 o kúpu pozemku parcelné číslo CKN 841/3 a časti pozemku parcelné číslo CKN 841/1 v katastrálnom území Kremnica.

B/u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľovi a realizovať uzatvorenie nájomnej zmluvy
zodpovedná: Ing. Renáta Nováková
termín: 31.12.2015.

PREZENTÁCIA: 13
ZA: 11 (Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 1 (Mgr. Klára Štroffeková)
ZDRŽAL SA: 1 (Jaroslav Slašťan)

Uznesenie číslo 193/1511

vo veci žiadosti Dany Bezákovej, Angyalova 505/50, 967 01 Kremnica a Miroslava Štefanova, Angyalova 506/64, 967 01 Kremnica o odpredaj časti pozemku v katastrálnom území Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s c h v a ľ u j e
odpredaj časti z pozemku parcelné číslo CKN 2221/1 (právna parcela číslo EKN 2598/3) – zastavané plochy a nádvoria s výmerou cca 9 m2 v katastrálnom území Kremnica, Dane Bezákovej, Angyalova 505/50, 967 01 Kremnica a Miroslavovi Štefanovovi, Angyalova 506/64, 967 01 Kremnica za podmienky dodania geometrického plánu a znaleckého posudku, ktoré si kupujúci nechajú vypracovať na vlastné náklady s tým, že kupujúci uhradia výdavky spojené s prevodom vlastníctva pozemku.

B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľom
zodpovedná: Ing. Renáta Nováková
termín: 31.12.2015.

Pozn.:
V prípade, že žiadatelia nedoručia na Mestský úrad v Kremnici úradne overený geometrický plán a znalecký posudok do 30.04.2016, uznesenie stráca platnosť.

PREZENTÁCIA: 13
ZA: 13 (Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 194/1511

vo veci žiadosti spoločnosti ISPA, spol. s r. o., Kopčianska 92, 851 01 Bratislava, pobočka Banská Bystrica, ČSA 23, 974 01 Banská Bystrica, IČO 31328717 o predĺženie doby nájmu časti pozemku pre umiestnenie veľkoplošnej reklamnej stavby.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s ch v a ľ u j e
predĺženie nájmu pozemku podľa Nájomnej zmluvy č. OSMM 2011/00617 zo dňa 29. 04. 2011 uzavretej so spoločnosťou ISPA, spol. s r. o., Kopčianska 92, 851 01 Bratislava, pobočka Banská Bystrica, ČSA 23, 974 01 Banská Bystrica, IČO 31328717 na prenájom časti pozemku parcelné číslo CKN 2284 (právna parcela číslo EKN 1770/8) v katastrálnom území Kremnica, na účel umiestnenia a prevádzkovania 1 ks reklamnej stavby v pôdorysnom tvare „V“ s dvoma výlepovými plochami, každá o rozmeroch 5,1 x 2,4 m, na dobu určitú 5 rokov, a to od 01.01.2016 do 31.12.2020. Ostatné ustanovenia Nájomnej zmluvy č. 2011/00617 zo dňa 29.04.2011, vrátane výšky a spôsobu platby nájomného zostávajú naďalej v platnosti nezmenené.

B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľovi a realizovať uzavretie dodatku č. 1
k nájomnej zmluve
zodpovedná: Ing. Renáta Nováková
termín: 31.12.2015.

PREZENTÁCIA: 13
ZA: 13 (Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 195/1511

vo veci žiadosti Ing. Jozefa Hôru, Mgr. Júlie Hôrovej, Ulica Československej armády 206/47, 967 01 Kremnica o prehodnotenie zamietnutia našej žiadosti o prenájom pozemku pod ľahkú drobnú stavbu – plechovej garáže podanej dňa 24.03.2015 a doplnenie informácií k tejto žiadosti.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ t r v á
na svojom uznesení č. 85/1504 bod B/ zo dňa 16. apríla 2015, ktorým nebol schválený prenájom časti z pozemku parcelné číslo CKN 1152/1 (právna parcela číslo EKN 2297/20) – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 15 m² v katastrálnom území Kremnica žiadateľovi Ing. Jozefovi Hôrovi s manželkou, Ulica Československej armády 206/47, 967 01 Kremnica, za účelom umiestnenia prenosnej plechovej garáže.

B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľom
zodpovedná: Ing. Renáta Nováková
termín: 31.12.2015.

PREZENTÁCIA: 13
ZA: 13 (Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 196/1511

vo veci žiadosti Jozefa Gretscha, Ulica Československej armády 201/37, 967 01 Kremnica, o prenájom pozemku v katastrálnom území Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/s ch v a ľ u j e
prenájom pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa §9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, a to časti z pozemku parcelné číslo CKN 1152/1 (právna parcela číslo EKN 2297/20) – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 10 m2 v katastrálnom území Kremnica, Jozefovi Gretschovi, Ulica Československej armády 201/37, 967 01 Kremnica, na dobu určitú 10 rokov, a to od 01.01.2016 do 31.12.2025, za účelom umiestnenia drobnej stavby drevárne, za
podmienky, ak nájomca bytu prestane užívať byt č. 1 v bytovom dome súpisné číslo 201, je povinný ponúknuť drobnú stavbu drevárne na odkúpenie vlastníkovi alebo nasledujúcemu užívateľovi bytu č. 1, resp. je povinný drobnú stavbu na svoj náklad odstrániť.
Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že na prenajatej časti z pozemku parcela číslo CKN 1152/1 postaví nájomca drobnú stavbu drevárne, prislúchajúcu k bytu č. 1 v bytovom dome súp. č. 201 na Ulici Československej armády v Kremnici, ktorého je užívateľom.
Všeobecná hodnota nájmu je stanovená v zmysle Zásad o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica zo dňa 03.11.2011 vo výške 2,00 €/m2/rok.
Celkové nájomné činí 20,00 €/rok.
Zámer prenájmu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a na webovom sídle mesta Kremnica v čase od 10.11.2015 do 25.11.2015.

B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľovi a realizovať uzavretie nájomnej zmluvy
zodpovedná: Ing. Renáta Nováková
termín: 31.12.2015.
Prenájom pozemku bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
13 13 0 0

PREZENTÁCIA: 13
ZA: 13 (Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 197/1511

vo veci žiadosti Borisa Bučeka, Ulica Československej armády 269/68, 967 01 Kremnica, o prenájom, prípadne odpredaj pozemku v katastrálnom území Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ n e s c h v a ľ u j e
odpredaj časti pozemku parcelné číslo CKN 1217/1 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou cca 266 m2 v katastrálnom území Kremnica, Borisovi Bučekovi, Ulica Československej armády 269/68, 967 01 Kremnica.

B/ s ch v a ľ u j e
prenájom pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa §9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, a to časti pozemku parcelné číslo CKN 1217/1 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 266 m2 v katastrálnom území Kremnica Borisovi Bučekovi, Ulica Československej armády 269/68, 967 01 Kremnica na účel záhradky, na dobu neurčitú.
Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že prenajatú časť z pozemku parcela číslo CKN 1217/1 užíva nájomca na účel záhradky k bytu v bytovom dome súp. č. 269 na Ulici Československej armády v Kremnici, ktorého je vlastníkom. Prenajatý pozemok je časťou uzavretého dvora k bytovému domu.
Všeobecná hodnota nájmu je stanovená v zmysle Zásad o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica zo dňa 03.11.2011 vo výške 0,02 €/m2/rok.
Celkové nájomné činí 5,32 €/rok.
Zámer prenájmu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a na webovom sídle mesta Kremnica v čase od 10.11.2015 do 25.11.2015.

C/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/, B/ žiadateľovi a uzavrieť nájomnú zmluvu
zodpovedná: Ing. Renáta Nováková
termín: 31.12.2015.
Prenájom pozemku bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
13 13 0 0

PREZENTÁCIA: 13
ZA: 13 (Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 198/1511

vo veci žiadosti Ivety Tóthovej, Ulica Jána Kollára 546/11, 967 Kremnica, o prenájom pozemku na uskladnenie palivového dreva.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ n e s c h v a ľ u j e
prenájom časti z pozemku parcelné číslo CKN 493 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 10 m2 v katastrálnom území Kremnica Ivete Tóthovej, Ulica Jána Kollára 546/11, 967 01 Kremnica, na uskladnenie palivového dreva z dôvodu, že na uskladnenie palivového dreva majú užívatelia bytov v bytovom dome č. 546/11 na Ulici Jána Kollára k dispozícii dreváreň.
Časť pozemku parcelné číslo CKN 493 -dvor k bytovému domu slúži na spoločné užívanie všetkým nájomcom bytov v bytovom dome súp. č. 546.

B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľke
zodpovedná: Ing. Renáta Nováková
termín: 31. 12. 2015

PREZENTÁCIA: 13
ZA: 12 (Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 1 (Ing. Klára Popová)
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 199/1511

vo veci žiadosti Andreja Páričku, Zlatá ulica 633/16, 967 01 Kremnica a Emila Kňažku, Zlatá ulica 633/16, 967 01 Kremnica o predĺženie nájmu pozemku podľa Zmluvy o nájme pozemku č. OSMM 2013/00058 zo dňa 08.07.2013 a č. OSMM 2013/00656 zo dňa 12.08.2013.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/s c h v a ľ u j e
1. predĺženie doby nájmu podľa Zmluvy o nájme pozemku č. OSMM 2013/00058 zo dňa 08.07.2013 uzavretej s Andrejom Páričkom, Zlatá ulica 633/16, 967 01 Kremnica, na dobu určitú 10 rokov, t. j. od 01.01.2016 do 31.12.2025. Ostatné ustanovenia nájomnej zmluvy zostávajú naďalej v platnosti.
2. predĺženie doby nájmu podľa Zmluvy o nájme pozemku č. OSMM 2013/00656 zo dňa 12.08.2013 uzavretej s Emilom Kňažkom, Zlatá ulica 633/16, 967 01 Kremnica, na dobu určitú 10 rokov, t. j. od 01.01.2016 do 31.12.2025. Ostatné ustanovenia nájomnej zmluvy zostávajú naďalej v platnosti.

B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľom a realizovať predĺženie nájmu dodatkom č. 1 k nájomnej zmluve
zodpovedná: Ing. Renáta Nováková
termín: 31.12.2015.

PREZENTÁCIA: 13
ZA: 13 (Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 200/1511

vo veci žiadosti Michala Valenta, Jungmannova 20, 851 04 Bratislava, o zmenu Nájomnej zmluvy č. OSMM 2015/00793 zo dňa 30.04.2015.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/s c h v a ľ u j e
zmenu nájmu pozemku podľa Nájomnej zmluvy č. OSMM 2015/00793 zo dňa 30.04.2015 uzavretej s Michalom Valentom, Jungmannova 20, 851 04 Bratislava nasledovne:
– pôvodná výmera pozemku parcelné číslo CKN 1152/1 (právna parcela EKN 2297/20) – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 2,25 m2 v katastrálnom území Kremnica sa mení na výmeru 4,00 m2
– nájomné za prenájom pozemku s výmerou 4,00 m2, za účelom umiestnenia drobnej stavby je stanovené v zmysle Zásad o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica zo dňa 03.11.2011 vo výške 2,00 €/m2/rok, t.j. celkové ročné nájomné činí 8,00 €
– Ostatné ustanovenia Zmluvy o nájme pozemku č. OSMM 2015/00793 zo dňa 30.04.2015 zostávajú bez zmeny.

B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ nájomcovi a realizovať uzavretie dodatku č. 1 k Nájomnej zmluve č. OSMM 2015/00793 zo dňa 30.04.2015
zodpovedná: Ing. Renáta Nováková
termín: 31.12.2015.

PREZENTÁCIA: 13
ZA: 13 (Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 201/1511

vo veci žiadosti Marka Plachetku, DiS. art., Ulica Československej armády 212/59, 967 01 Kremnica o prenájom pozemku v katastrálnom území Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/s c h v a ľ u j e
prenájom pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa §9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, a to časti pozemku parcelné číslo CKN 1152/1 – zastavené plochy a nádvoria s výmerou 75 m² v katastrálnom území Kremnica, Markovi Plachetkovi, DiS. art., Ulica Československej armády 212/59, 967 01 Kremnica, na účel záhradky, na dobu neurčitú.
Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že prenajatú časť z pozemku parcela číslo CKN 1152/1 užíva nájomca na účel záhradky k bytu v bytovom dome súp. č. 212 na Ulici Československej armády v Kremnici, ktorého je vlastníkom. Prenajatý pozemok je priľahlým pozemkom k bytovému domu.
Všeobecná hodnota nájmu je stanovená v zmysle Zásad o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica zo dňa 03.11.2011 vo výške 0,02 €/m2/rok.
Celkové nájomné činí 1,50 €/rok.
Zámer prenájmu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a na webovom sídle mesta Kremnica v čase od 10.11.2015 do 25.11.2015.

B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/žiadateľovi a realizovať uzavretie nájomnej zmluvy
zodpovedná: Ing. Renáta Nováková
termín: 31.12.2015.
Prenájom pozemku bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
13 13 0 0

PREZENTÁCIA: 13
ZA: 13 (Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 202/1511

vo veci žiadosti Heleny Urbanovej, Dubové – Požehy 270, 038 23 Dubové, o odpredaj pozemkov v katastrálnom území Dubové.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/s ch v a ľ u j e
odpredaj:
– pozemku parcelné číslo CKN 785/5 (právna parcela EKN 1084) – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 183 m² v ½,
– pozemku parcelné číslo CKN 785/2 (právna parcela EKN 1084) – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 45 m² v ½ ,
– časti z pozemku parcelné číslo CKN 785/1 (právna parcela EKN 1084) – zastavané plochy a nádvoria s výmerou cca 250 m2,
t. j. pozemky spolu s výmerou cca 384 m2 v katastrálnom území Dubové. Helene Urbanovej, Dubové – Požehy 270, 038 23 Dubové, za podmienky dodania geometrického plánu a znaleckého posudku, ktoré si kupujúca nechá vypracovať na vlastné náklady s tým, že kupujúca uhradí výdavky spojené s prevodom vlastníctva pozemkov.

B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľke
zodpovedná: Ing. Renáta Nováková
termín: 31.12.2015.

Poznámka:
V prípade, že žiadateľka nedoručí na Mestský úrad v Kremnici úradne overený geometrický plán a znalecký posudok do 30.04.2016, uznesenie stráca platnosť.

PREZENTÁCIA: 13
ZA: 13 (Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 203/1511

vo veci naloženia s prebytočným hnuteľný majetkom mesta Kremnica využívaným pre potreby Lekárskej stanice prvej pomoci a Dopravnej zdravotnej služby.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/s ch v a ľ u j e
1. odpredaj prebytočného hnuteľného majetku mesta Kremnica, v zmysle VZN mesta Kremnica č. 3/2011, čl. 9 nasledovne:
• Sanitka Toyota Hiace 2.4 D, rok výroby 2000 (ZH 158 AH) OC: 31 315,18 € ZC: 0,00 €
2. vyradenie majetku podľa návrhu čiastkovej inventarizačnej komisie za Mestský úrad – LSPP:
• neupotrebiteľného dlhodobého hmotného majetku podľa návrhu na vyradenie č. 1/2015 zo dňa 02. 11. 2015, t.j. odsávačka CHO4, EKG, defibrilátor, EKG, multihelp a farebný televízor spolu v obstarávacej cene 8 139,88 €, zostatková cena 0,00 €,
• neupotrebiteľného dlhodobého drobného hmotného majetku podľa návrhu na vyradenie č. 1/2015 zo dňa 02. 11. 2015, t.j. Kyslíkový kufrík APOLO v obstarávacej cene 115,57 €,
• neupotrebiteľného dlhodobého drobného nehmotného majetku podľa návrhu na vyradenie č. 1/2015 zo dňa 02. 11. 2015, t.j. PC program pre LSPP – 3.0 start, W_Adam plus v obstarávacej cene 53,79 €.
Vyradený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu, funkčné lekárske prístroje ponechať k dispozícii lekárom sídliacim v budove polikliniky.

B/ u k l a d á
mestskému úradu realizovať odpredaj hnuteľného majetku mesta Kremnica podľa bodu A/1. uznesenia a vyradiť majetok podľa bodu A/2. uznesenia
zodpovedný: Ing. Renáta Nováková
termín: 31.12.2015.

PREZENTÁCIA: 13
ZA: 13 (Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 204/1511

vo veci informácie o počte a výške stanovených poplatkov za znečisťovanie ovzdušia MZZO a ich úhrade.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
informáciu o počte a výške stanovených poplatkov za znečisťovanie ovzdušia MZZO a ich úhrade.

PREZENTÁCIA: 13
ZA: 13 (Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 205/1511

vo veci informácie o aktivitách a hospodárení OOCR Turiec-Kremnicko za rok 2014 a 1.polrok 2015.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
informáciu o aktivitách a hospodárení OOCR Turiec-Kremnicko za rok 2014 a 1.polrok 2015.

PREZENTÁCIA: 13
ZA: 13 (Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 206/1511

vo veci správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica za školský rok 2014/2015.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – s c h v a ľ u j e
správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica za školský rok 2014/2015.

PREZENTÁCIA: 13
ZA: 13 (Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 207/1511

vo veci správ o hospodárení škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica podľa Uznesenia č. 193/0911 zo dňa 5.11.2009 za 3.štvrtok 2015.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správy o hospodárení škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica podľa Uznesenia č. 193/0911 zo dňa 5.11.2009 za 3.štvrtok 2015.

PREZENTÁCIA: 13
ZA: 13 (Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 208/1511

vo veci Finančný plán pre rok 2016 spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o., sídlo Zechenterova 347/2, 967 01 Kremnica, IČO 31 600 182, ktorá je zapísaná v obchodnom registri vedenom na Okresnom súde Banská Bystrica v odd. Sro vložka č. 1690/S (ďalej „Mestské lesy Kremnica, s.r.o.,“).

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – s c h v a ľ u j e
Finančný plán pre rok 2016 spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o.
– s celkovými výnosmi 3 346 960 eur
– s celkovými nákladmi 3 314 000 eur
– hospodárskym výsledkom – zisk 32 960 eur
– a s nájomným pre prenajímateľa mesto Kremnica 385 000 eur

PREZENTÁCIA: 13
ZA: 13 (Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 209/1511

vo veci rozpisu zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Kremnici pre rok 2016.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – s c h v a ľ u j e
1. rozpis zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Kremnici pre rok 2016 so začiatkoch o 16.00 h nasledovne:
11. februára 2016
17. marca 2016
14. apríla 2016
16. júna 2016
8. septembra 2016
24. novembra 2016
8. decembra 2016

2.režim, že poslanci MsZ si v roku 2016 nenárokujú odmenu za mimoriadne zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kremnici.

PREZENTÁCIA: 13
ZA: 13 (Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 210/1511

vo veci členstva mesta Kremnica v Občianskom združení Banskobystrický geomontánny park.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – r u š í
uznesenie Mestského zastupiteľstva v Kremnici č. 40/0803 zo dňa 27.3.2008.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Alexander Ferenčík, primátor mesta
Ing. Klára Popová, člen návrhovej komisie
Ivan Petráš, člen návrhovej komisie
Zapísala: Mgr. Ľuba Ďurčová

Zdieľať tento príspevok.