Voľné pracovné miesto – referent oddelenia výstavby a životného prostredia

Voľné pracovné miesto – referent oddelenia výstavby a životného prostredia

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste – referent oddelenia výstavby a životného prostredia

Mesto Kremnica v súlade s ust. § 6 ods. 1 zák. NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov informuje o voľnom pracovnom mieste v meste Kremnica:

Názov pracovného miesta: referent oddelenia výstavby a životného prostredia
Rozsah pracovného úväzku: plný úväzok

Kvalifikačné predpoklady:
– vysokoškolské alebo úplné stredné vzdelanie stavebného zamerania

Iné kritériá a požiadavky:
– počítačové znalosti – Word, Excel, Outlook
– samostatnosť
– flexibilita
– dobré komunikačné a organizačné znalosti
– vítaná je prax v oblasti samosprávy a v investičnej výstavbe

Charakteristika pracovného miesta:
– činnosť na úseku stavebného poriadku
– kontrolná a evidenčná činnosť stavebného úradu
– príprava a realizácia investičných akcií mesta

Zoznam požadovaných dokladov:
1. Žiadosť o prijatie do zamestnania
2. Štruktúrovaný životopis
3. Fotokópia dokladu o najvyššom ukončenom vzdelaní
4. Písomný súhlas so spracovaním svojich osobných údajov za účelom výberového konania v súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov

Termín nástupu: 01. januára 2016

Zasielanie žiadostí: do 15. 12. 2015

Kontaktná adresa: Mestský úrad Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, 967 01 Kremnica, e-mail: zuzana.lanckova@kremnica.sk

Bližšie informácie o pracovnom mieste: Ing. Marián Sikorai, vedúci odd. VaŽP, kontakt: 045/678 27 48, e-mail: marian.sikorai@kremnica.sk

Ing. Mgr. Alexander Ferenčík, primátor mesta

Zdieľať tento príspevok.