Uznesenia z 11. mimoriadneho mestského zastupiteľstva

Uznesenia z 11. mimoriadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 14. decembra 2015

Uznesenie číslo 211/1512

vo veci Rozpočtového opatrenia primátora mesta Kremnica č. 2 k 15.10.2015.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
Rozpočtové opatrenie primátora mesta Kremnica č. 2 k 15. 10. 2015 podľa predloženého návrhu.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 212/1512

vo veci návrhu 5. zmeny rozpočtu mesta Kremnica na rok 2015.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – s c h v a ľ u j e
5. zmenu rozpočtu mesta Kremnica na rok 2015, podľa predloženého návrhu nasledovne:
bežné príjmy: 3 912 283 €
kapitálové príjmy: 519 870 €
príjmové finančné operácie: 862 482 €
spolu príjmy: 5 294 635 €

bežné výdavky: 3 908 283 €
kapitálové výdavky: 1 224 375 €
výdavkové finančné operácie:146 419 €
spolu výdavky: 5 279 077 €

saldo bežného rozpočtu: 4 000 €
saldo kapitálového rozpočtu: – 704 505 €
saldo finančných operácií: 716 063 €
celkové saldo rozpočtu: 15 558 €

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 213/1512

vo veci návrhu rozpočtu Mesta Kremnica na rok 2016 a roky 2017, 2018.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s c h v a ľ u j e
1. Rozpočet Mesta Kremnica na rok 2016 podľa predloženého návrhu nasledovne:
Bežný rozpočet: príjmy: 3 809 881 €
výdavky: 3 734 313 €
saldo: 75 568 €
Kapitálový rozpočet: príjmy: 275 200 €
výdavky: 285 004 €
saldo: – 9 804 €
Finančné operácie: príjmy: 123 201 €
výdavky: 152 960 €
saldo: – 29 759 €
2. Programový rozpočet Mesta Kremnica na rok 2016 vrátane programov a podprogramov

B/ b e r i e n a v e d o m i e
1. a) Rozpočet Mesta Kremnica na rok 2017 podľa predloženého návrhu nasledovne:
Bežný rozpočet: príjmy: 3 809 881 €
výdavky: 3 726 684 €
saldo: 83 197 €
Kapitálový rozpočet: príjmy: 275 200 €
výdavky: 275 000 €
saldo: 200 €
Finančné operácie: príjmy: 123 021 €
výdavky: 143 343 €
saldo: – 20 322 €
b) Programový rozpočet Mesta Kremnica na rok 2017 vrátane programov a podprogramov

2. a) Rozpočet Mesta Kremnica na rok 2018 podľa predloženého návrhu nasledovne:
Bežný rozpočet: príjmy: 3 809 881 €
výdavky: 3 713 126 €
saldo: 96 755 €
Kapitálový rozpočet: príjmy: 275 000 €
výdavky: 275 000 €
saldo: 0 €
Finančné operácie: príjmy: 123 021 €
výdavky: 104 141 €
saldo: 18 880 €
b) Programový rozpočet Mesta Kremnica na rok 2018 vrátane programov a podprogramov.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 214/1512

vo veci schválenia návrhu rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia Mestského bytového podniku v Kremnici pre rok 2016.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – s ch v a ľ u j e
návrh rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia Mestského bytového podniku v Kremnici pre rok 2016
(v eurách)
Výnosy: HČ 132 320 VČ 1.011 spolu 133 331
Náklady: HČ 132 320 VČ 1.011 spolu 133 331
Saldo: HČ 0 VČ 0 spolu 0

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 215/1512

vo veci rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica pre rok 2016.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – s c h v a ľ u j e
rozpočet nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica pre rok 2016 nasledovne:
výnosy hlavná činnosť 132 638 €
náklady hlavná činnosť 132 638 €
výsledok hospodárenia 0 €

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 216/1512

vo veci schválenia mimoriadnej dotácie z rozpočtu mesta Kremnica pre rok 2015 – oblasť telesná kultúra.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s c h v a ľ u j e
pridelenie mimoriadnej dotácie z rozpočtu mesta Kremnica pre rok 2015 – oblasť telesná kultúra vo výške 1.438 € pre Športový klub futbalu.

B/ u k l a d á
1. mestskému úradu písomne oznámiť poskytnutie dotácie žiadateľom,
2. mestskému úradu pripraviť návrh zmluvy so žiadateľmi podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Mgr. Ľuba Ďurčová
termín: 16.12.2015.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 217/1512

vo veci žiadosti mesta Kremnica o odkúpenie pozemkov v katastrálnom území Kremnica z vlastníctva SR – Rudné bane, š.p., Havranské 11, 974 23 Banská Bystrica, IČO: 00 078 38.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s c h v a ľ u j e
predloženie žiadosti mesta Kremnica o odkúpenie pozemku v katastrálnom území Kremnica, v lokalite – ľahkoatletické ihrisko Rudným baniam, š.p., Havranské 11, 974 23 Banská Bystrica, IČO: 00 078 38, zapísaných na LV č. 1926, a to pozemku parcelné číslo CKN 1625/1 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 595 m²

B/ u k l a d á
mestskému úradu konať vo veci odkúpenia pozemku od podniku Rudné bane, š.p., Havranské 11, 974 32 Banská Bystrica
zodpovedná: Ing. Renáta Nováková
termín: 29.02.2016.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 218/1512

vo veci členstva mesta Kremnica v Občianskom združení Žiarska kotlina.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – s ch v a ľ u j e
členstvo mesta Kremnica v Občianskom združení Žiarska kotlina.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 219/1512

vo veci Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Kremnica 2015 – 2024.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – s ch v a ľ u j e
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Kremnica 2015 – 2024.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 9 (Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1 (Ing. Klára Popová)

Uznesenie číslo 220/1512

vo veci návrhu plánu investičných akcií mesta Kremnica na rok 2016 a výhľad na roky 2017 a 2018.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/u k l a d á
Mestskému úradu v Kremnici
1. pripraviť a predložiť na najbližšie zasadnutia mestského zastupiteľstva v roku 2016 (v súlade so schváleným plánom zasadnutí), návrh plánu investičných akcií mesta Kremnica na rok 2016 v nasledovnej štruktúre:
– názov a krátky popis investičnej akcie
– fáza (resp. etapa) realizácie akcie
– predpokladané výdavky, príp. rozpočet na realizáciu
– zdroj financovania akcie
– predpokladaný termín začatia a ukončenia akcie
2. súčasne bude predložený výhľad investičných akcií mesta Kremnica na roky 2017 a 2018, a to len ako menovitý zoznam, bez vyššie uvedených podrobnejších údajov.
3. návrh plánu investičných akcií mesta Kremnica na rok 2016 a výhľad na roky 2017 a 2018 predložiť už na zasadnutia komisií, ktoré sa budú konať pred v bode 1/uvedeným zasadnutím mestského zastupiteľstva v roku 2016.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Alexander Ferenčík, primátor mesta
MUDr. Dana Blahyjová, člen návrhovej komisie
Ing. Viera Vaská, člen návrhovej komisie
Zapísala: Mgr. Ľuba Ďurčová

Zdieľať tento príspevok.