Návrh VZN o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie plagátov počas volebných kampaní

Návrh VZN o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie plagátov počas volebných kampaní

Dňom vyvesenia návrhu, t.j. dňom 13.januára 2016, začala plynúť 15 dňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky na internetovej stránke mesta www.kremnica.sk alebo ústne do zápisnice na Mestskom úrade v Kremnici. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ prihliadať a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené. Pripomienkovanie je možné od 13. 1. 2016 do 27. 1. 2016.

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kremnica o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie plagátov počas volebných kampaní v meste Kremnica

Mesto Kremnica podľa § 16 zákona č. 181/2014 Z.z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z.z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov a podľa § 6 ods. 2 zákona SNR č 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie

Čl. 1
Predmet nariadenia

(1) Týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej „nariadenie“) sa vyhradzujú miesta a ustanovujú podmienky na vylepovanie volebných plagátov (ďalej „volebné plagáty“) na verejných priestranstvách na území mesta Kremnica (ďalej „mesto“) počas volebnej kampane pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, voľby do Európskeho parlamentu, voľby do orgánov samosprávnych krajov a voľby do orgánov samosprávy obcí.

Čl. 2
Určenie miesta a času na vylepovanie volebných plagátov

(1) Miestom na umiestňovanie volebných plagátov na území mesta je vyhradená časť plochy na zábradlí pri parkovisku Jeleň zo strany Zechenterovej ulice.
(2) Umiestňovať volebné plagáty na vyhradenom mieste je možné počas volebnej kampane pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, voľby do Európskeho parlamentu, voľby do orgánov samosprávnych krajov a voľby do orgánov samosprávy obcí.
(3) Umiestňovanie volebných plagátov na iných verejných priestranstvách ako je vyhradené miesto podľa tohto nariadenia sa zakazuje.

Čl. 3
Rozdelenie vyhradeného miesta a pravidlá umiestňovania volebných plagátov

(1) Mesto vykoná rozdelenie plôch pre jednotlivé kandidujúce subjekty až po zverejnení vyžrebovaných čísiel zaregistrovaných kandidátnych listín kandidujúcich subjektov. Vyhradená plocha musí zodpovedať zásadám rovnosti kandidujúcich subjektov.
(2) Vyhradené miesto bude k dispozícií kandidujúcim subjektom až do skončenia volebných kampaní. V prípade, ak kandidujúci subjekt nevyužije svoje právo na umiestnenie volebného plagátu na vyhradenej ploche, ostane miesto určené na umiestnenie volebného plagátu pre daný kandidujúci subjekt prázdne.
(3) Umiestňovanie volebných plagátov na vyhradených miestach si každý kandidujúci subjekt zabezpečí na vlastné náklady.
(4) Kandidujúce subjekty sú povinné odstrániť volebné plagáty z vyhradeného miesta na vlastné náklady v lehote do 5 dní odo dňa konania volieb.

Čl. 4
Zodpovednosť za obsah volebných plagátov

(1) Za obsah volebných plagátov sú zodpovedné kandidujúce subjekty.

Čl. 5
Kontrola

(1) Kontrolu nad dodržiavaním tohto nariadenia vykonávajú:
a) príslušníci mestskej polície,
b) ďalší poverení zamestnanci mesta.

Čl. 6
Záverečné ustanovenia

Toto nariadenie bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Kremnici číslo ……….. zo dňa 11.2.2016.

Ing. Mgr. Alexander Ferenčík, primátor mesta

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli mesta v budove Mestského domu v Kremnici v dobe od…..do..
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobudlo účinnosť dňa …………………..

Zdieľať tento príspevok.