Návrh VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia

Návrh VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia

Dňom vyvesenia návrhu, t.j. dňom 21.januára 2016, začala plynúť 15 dňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky na internetovej stránke mesta www.kremnica.sk alebo ústne do zápisnice na Mestskom úrade v Kremnici. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ prihliadať a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené. Pripomienkovanie je možné od 21. 1. 2016 do 6. 2. 2016.

Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Kremnica o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia

Mestské zastupiteľstvo v Kremnici podľa § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 6 ods. 12 písm. d) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie:

Článok 1
Úvodné ustanovenia

1. Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej „nariadenie“) je určenie výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia od 1. 1. 2016 (ďalej „dotácia“) pre školy a školské zariadenia, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica a pre neštátne školy a školské zariadenia, ktoré sú zriadené na území mesta Kremnica.

Článok 2
Vymedzenie subjektov na poskytnutie dotácie

1. Dotácie podľa tohto nariadenie sa poskytujú týmto subjektom v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica:
a) Základná umelecká škola J. L. Bellu, Angyalova ul. 419/35, Kremnica s elokovaným pracoviskom Jastrabá 188
b) Centrum voľného času, Angyalova ul. 401/26, Kremnica
c) Materská škola, Dolná ul. 57/37, Kremnica s elokovaným pracoviskom na Ul. J. Langsfelda 695/7 v Kremnici
d) Školské jedálne, ktoré sú súčasťou základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica
f) Školské kluby detí základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica

2. Dotácie podľa tohto nariadenie sa poskytujú týmto neštátnym školám a školským zariadeniam, ktoré sú zriadené na území mesta Kremnica:
a) Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva v Kremnici, Dolná ul. 49, Kremnica
b) Súkromná základná umelecká škola pri eMKLube, Dolná ul. 48/19, Kremnica
c) Súkromná školská jedáleň pri eMKLube, Dolná ul. 48/19, Kremnica
d) Súkromná materská škola pri eMKLube, Dolná ul. 48/19, Kremnica
e) Súkromný školský klub detí pri eMKLube, Dolná ul. 48/19, Kremnica
f) Školský internát pri Súkromnom 8-ročnom gymnáziu pri eMKLube, Dolná ul. 48/19, Kremnica.

Článok 3
Určenie výšky a spôsobu poskytnutia dotácie

1. Mesto poskytne dotáciu príjemcovi podľa článku 2 mesačne vo výške 1/12 dotácie na príslušný kalendárny rok, najneskôr do 20. dňa príslušného mesiaca.
2. V prípade, že dotácia nebude vyčerpaná do 31. 12. príslušného kalendárneho roka, je príjemca povinný nevyčerpanú časť dotácie vrátiť späť na účet mesta do 31. 12. príslušného kalendárneho roka.
3. Výška dotácie na dieťa/žiaka príslušného zariadenia je uvedená v prílohe tohto nariadenia.
4. Výška dotácie môže byť upravovaná počas roka a to v závislosti od zmien nariadenia vlády č. 668/2004 Z.z o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov.

Článok 4
Záverečné ustanovenia

1. So súhlasom mesta Kremnica je možné z normatívnych prostriedkov financovať aj kapitálové výdavky.
2. Toto Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kremnica bolo schválené uznesením
MsZ č. ………. zo dňa 11. 02. 2016.
3. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli mesta v budove Mestského domu v Kremnici v dobe od ……….. 2016 do …….. 2016.
4. Zrušuje sa všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2015.
5. Podľa tohto všeobecne záväzného nariadenia sa postupuje počnúc od 01. 01. 2016.

Ing. Mgr. Alexander Ferenčík, primátor mesta

 

Príloha k VZN č.: …/2016

 

Základná umelecká škola a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica
12345
Počet detí/žiakov K 15. 9. 2015 

Dotácia na    dieťa/žiaka v € v r. 2016

Dotácia spolu v r. 2016Dotácia na VVP v zmysle § 6, ods.13 zákona č. 596/2003 Z.z.Výška dotácie do rozpočtu 2015 celkom
ZUŠ J. L. Bellu – ind.138
                   – skupinová211
ZUŠ spolu:349460160 54084 186244 726
MŠ Dolná1571 293203 001106 458309 459
SKD4949446 43641 77988 215
CVČ4796531 13537 48568 620
ŠJ – ZŠ4949546 93036 88083 810
Spolu: 448 042306 788794 830
Neštátne zariadenia zriadené na území mesta Kremnica
12345
Počet detí/žiakov K 15. 9. 2014 

Dotácia na     dieťa/žiaka v € v r. 2015

Dotácia spolu v r. 2015Dotácia na VVP v zmysle § 6, ods.13 zákona č. 596/2003 Z.z.Výška dotácie do rozpočtu 2015 celkom
SCŠPP67611879 76979 769
eMKLub
ZUŠ individuálna63
       skupinová66
ZUŠ spolu:12940552 24552 245
18113820 48420 484
ŠKD 65754 8754 875
ŠJ – ZŠ57844 7884 788
Škol. internát88847 0727 072
eMKLub spolu:89 46489 464
Súkromné zariadenia spolu:  169 233169 233

 

Zdieľať tento príspevok.