Kremnická radnica dostala 26 žiadostí o voľbu poštou

Kremnická radnica dostala 26 žiadostí o voľbu poštou

Okrem voľby poštou zo zahraničia je možné voliť aj v ktorejkoľvek volebnej miestnosti na Slovensku. Je však nutné vybaviť si hlasovací preukaz.

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase parlamentných volieb sa zdržiava mimo jej územia, mohol požiadať obec trvalého pobytu o voľbu poštou. Posledný termín pre doručenie žiadosti o voľbu poštou bol 15. januára 2016 – 50 dní predo dňom konania volieb. Túto možnosť využilo 26 Kremničanov.

Najviac – desať žiadostí prišlo zo susednej Českej republiky. Nasleduje Veľká Británia odkiaľ bolo doručených šesť žiadostí. Z Nemecka a z Írska prišli po dve žiadosti. Jedna žiadosť o voľbu poštou prišla z Bosny a Hercegoviny, Francúzska, Dánska, Luxemburska, Rakúska a Nórska.

Mesto Kremnica odoslalo dvadsiatim šiestim Kremničanom obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce, hlasovacie lístky, návratnú obálku a poučenie o spôsobe hlasovania. Volič v zahraničí vloží zalepenú obálku do návratnej obálky a obálku odošle poštou. Výdavky spojené so zaslaním návratnej obálky poštou hradí odosielateľ. Do výsledku hlasovania sa započítavajú hlasy na hlasovacích lístkoch, ktoré boli doručené obci trvalého pobytu voliča najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom konania volieb – najneskôr do 4. marca 2016. Voľby sa na Slovensku uskutočnia v sobotu 5. marca 2016. Možnosť voľby poštou bola už aj v minulých parlamentných voľbách, kedy ju využilo deväť Kremničanov.

O hlasovací preukaz treba požiadať

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku.

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu osobne, najneskôr 4. marca 2016 – posledný pracovný deň pred konaním volieb, v úradných hodinách obce. Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne. Ak volič žiada o vydanie hlasovacieho preukazu v listinnej forme alebo emailom, žiadosť musí mestu doručiť najneskôr do 15. februára 2015. Obec zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu trvalého pobytu, ak v žiadosti neuvedie inú korešpondenčnú adresu, najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti. Obec zašle hlasovací preukaz na adresu uvedenú v žiadosti doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk”.

Zdieľať tento príspevok.