Oznámenie o zámere mesta predať nehnuteľný majetok z dôvodov hodných osobitného zreteľa

Oznámenie o zámere mesta predať nehnuteľný majetok z dôvodov hodných osobitného zreteľa

Oznámenie o zámere mesta Kremnica predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitného zreteľa.

Mesto Kremnica, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, týmto zverejňuje zámer predaja nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitného zreteľa, o ktorom rozhodne Mestské zastupiteľstvo v Kremnici trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Mesto Kremnica má zámer predať nehnuteľný majetok:
Novovytvorený pozemok CKN parcela č.505/8 s výmerou 21 m2, zastavané plochy a nádvoria, zameraný geometrickým plánom č. 34611771-45/2015 zo dňa 11. 08. 2015, ako diel 1 z parcely EKN 2598/18 s výmerou 4 m² a diel 2 z parcely číslo CKN 505/1 s výmerou 17 m² zapísaných na liste vlastníctva č. 1388, vedený katastrálnym odborom Okresného úradu Žiar nad Hronom, katastrálne územie Kremnica.

Mesto Kremnica plánuje prevod tohto pozemku podľa zákona o majetku obcí najmenej za cenu vo výške podľa osobitného predpisu (vyhláška č. 492/2004 Zb. v znení neskorších predpisov).
Podľa Znaleckého posudku č. 24/2015 zo dňa 09. 10. 2015 všeobecná hodnota pozemku parcelné číslo CKN 505/8 je 150,00 €, t.j. 7,14 €/m². Kúpna cena za predaj pozemku parcelné číslo CKN 505/8 sa stanovuje vo výške 150,00 €. Za dôvody hodné osobitného zreteľa, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov Mesto Kremnica považuje,
že novovytvorený pozemok je priľahlý k pozemku parcelné číslo CKN 496. Na pozemku parcelné číslo CKN 505/8 je postavený oporný múr, ktorý staticky zabezpečuje aj priľahlý pozemok vo vlastníctve žiadateľa.

Poznámka:
Návrh na predaj bude predložený na schválenie trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov na zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 11. 02. 2016.
Doba zverejnenia: od 27. 01. 2016 do 10. 02. 2016
Spôsob zverejnenia: web stránka mesta Kremnica www.kremnica.sk, úradná tabuľa mesta Kremnica.
V Kremnici, dňa 26. 01. 2016

Ing. Mgr. Alexander Ferenčík, primátor mesta Kremnica

Zdieľať tento príspevok.