Oznámenie o zámere mesta prenajať nehnuteľný majetok z dôvodov hodných osobitného zreteľa

Oznámenie o zámere mesta prenajať nehnuteľný majetok z dôvodov hodných osobitného zreteľa

Oznámenie o zámere mesta Kremnica prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitného zreteľa.

Mesto Kremnica, v zmysle ustanovenia § 9a) ods. 9 písm. c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, týmto zverejňuje zámer prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitného zreteľa, o ktorom rozhodne Mestské zastupiteľstvo v Kremnici trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Mesto Kremnica má zámer prenajať nehnuteľný majetok:
Pozemok registra CKN, parcela č. 399/1 s výmerou 6 m2, zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na liste vlastníctva č. 1388, vedený katastrálnym odborom Okresného úradu Žiar nad Hronom, katastrálne územie Kremnica, doba nájmu: 10 rokov, cena nájmu: je stanovená v zmysle Zásad o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica
zo dňa 03. 11. 2011, vo výške 2,00 €/m²/rok, t.j. celkové ročné nájomné činí 12,00 € (slovom: dvanásť €).

Za dôvod hodný osobitného zreteľa, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, mesto Kremnica považuje užívanie pozemku priľahlého k bytovému domu na uskladnenie palivového dreva vlastníkovi bytu v bytovom dome v ktorom je vykurovanie na pevné palivo.

Pozemok registra CKN, parcela č. 1124 s výmerou 86 m2, ostatné plochy, zapísaný
na liste vlastníctva č. 1388, vedený katastrálnym odborom Okresného úradu Žiar nad Hronom, katastrálne územie Kremnica, doba nájmu: neurčitá s trojmesačnou výpovednou lehotou,
cena nájmu: je stanovená v zmysle Zásad o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica zo dňa 03. 11. 2011, vo výške 0,02 €/m²/rok, t.j. celkové ročné nájomné činí 1,72 € (slovom: jedno € sedemdesiadva centov).
Za dôvod hodný osobitného zreteľa, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, mesto Kremnica považuje užívanie pozemku priľahlého k bytovému domu na záhradkárske účely vlastníkovi bytu v bytovom dome.

Pozemok registra CKN, parcela č. 1152/1 (EKN 2297/20) s výmerou 7,00 m2, zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na liste vlastníctva č. 1388, vedený katastrálnym odborom Okresného úradu Žiar nad Hronom, katastrálne územie Kremnica, doba nájmu: 10 rokov, cena nájmu: je stanovená v zmysle Zásad o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica zo dňa 03. 11. 2011, vo výške 2,00 €/m²/rok, t.j. celkové ročné nájomné činí 14,00 € (slovom: štrnásť € ).

Za dôvod hodný osobitného zreteľa, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, mesto Kremnica považuje postavenie drevárne na priľahlom pozemku k bytu v bytovom dome v ktorom je vykurovanie na pevné palivo.

Poznámka:
Návrhy na prenájom budú predložené na schválenie trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov na zasadnutí mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 11. 02. 2016.
Doba zverejnenia: od 27. 01. 2016 do 10. 02. 2016
Spôsob zverejnenia: web stránka mesta Kremnica www.kremnica.sk, úradná tabuľa mesta Kremnica.
V Kremnici, dňa 26. 01. 2016

Ing. Mgr. Alexander Ferenčík, primátor mesta Kremnica

Zdieľať tento príspevok.