Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín

Číslo konania: OMZ2016/00644
Dátum zverejnenia informácie: 03. 02. 2016

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 2ks Jaseňa štíhleho (Fraxinus excelsior) v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, ktoré rastú na pozemku C-KN 2654/1 (E-KN 1641) v k. ú. Kremnica.

O začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny, upovedomujeme podľa § 82 ods.7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, 967 01 Kremnica alebo elektronicky na adresu: andrea.mutnanska@kremnica.sk do piatich pracovných dní od zverejnenia informácie.

Zdieľať tento príspevok.