Strategický dokument „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Kremnica 2015 – 2024“

Strategický dokument „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Kremnica 2015 – 2024“

Dňa 05. februára 2016 bolo mestu Kremnica doručené oznámenie Okresného úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie Žiar nad Hronom č. OU-ZH-OSZP-2016/001882 zo dňa 01. 02. 2016 o začatí zisťovacieho konania vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie strategického dokumentu „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Kremnica 2015 – 2024

Obstarávateľom strategického dokumentu je mesto Kremnica, zastúpené primátorom mesta Ing. Mgr. Alexandrom Ferenčíkom.

Predmetné oznámenie aj s prílohami je zverejnené na internetovej stránke MŽP SR http://eia.enviroportal.sk/zoznam pod názvom „Program hospodárskeho rozvoja mesta Kremnica 2015 – 2024“.

Konzultácie k uvedenému strategickému dokumentu sa uskutočnia počas celého procesu zisťovacieho konania na Okresnom úrade, odbore starostlivosti o životné prostredie, Nám. Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom v pracovných dňoch počas úradných hodín.

Verejnosť sa môže k predmetnému oznámeniu vyjadriť na adresu: Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom, v lehote do 15 dní od zverejnenia, t.j. najneskôr do 25. februára 2016.

Príloha:
Oznámenie o strategickom dokumente

Ing. Mgr. Alexander Ferenčík, primátor mesta

Vyvesené: 10. 02. 2016
Zvesené: 25. 02. 2016

Zdieľať tento príspevok.