Zápisnica č. 1/2016 zo zasadnutia Komisie ekonomickej, výstavby, životného prostredia a odpadového hospodárstva

Zápisnica č. 1/2016 zo zasadnutia Komisie ekonomickej, výstavby, životného prostredia a odpadového hospodárstva pri Mestskom zastupiteľstve v Kremnici, konaného dňa 25. januára 2016

Prítomní

Ing. Viera Vaská, Maroš Kraml, Ivan Petráš, RNDr. Zuzana Balážová, Ing. Tomáš Heriban, Bc. Martin Rusín, Ing. Renáta Nováková, Ing. Marián Sikorai
Neprítomní: Ing. Mgr. Martin Novodomec, Peter Chren
Prizvaní: Ing. Beata Kirková, hlavná kontrolórka mesta, Iveta Ceferová, zástupkyňa primátora mesta,

Program

1. Úvod
2. Finančné veci
2.1 Návrh 1. zmeny rozpočtu mesta Kremnica na rok 2016,
2.2 Žiadosť o dofinancovanie rozpočtu na ŠJ a ŠKD – Základná škola, Angyalova ulica 401/26, Kremnica
2.3 Návrh na odpísanie pohľadávky Mestského bytového podniku, Kremnica,
3. Majetkové veci
3.1 Odpredaj pozemku po predložení GP a ZP – Katarína Nosálová, Kremnica
3.2 Žiadosť o prenájom pozemku – Ján Makovník, Kremnica
3.3 Žiadosť o prenájom pozemku – Květoslava Přibylová, Kremnica
3.4 Žiadosti o prenájom pozemku – Ing. Darina Rosivalová, Kremnica
3.5. Žiadosť prenájom pozemku – Jarmila Grendárová, Kremnica
3.6. Ukončenie prenájmu pozemku – Georg Flachbart, Stuttgart
3.7. Žiadosť o prenájom pozemku – Michal Straka, Kremnica
3.8. Ukončenie prenájmu pozemku – ESTATIC, s.r.o., Kremnica
3.9. Žiadosť o odplatný prevod pozemkov v k. ú. Turčianske Teplice – Lesy SR, š.p. odštepný závod Žilina, IČO: 36 038 351
3.10. Majetkovoprávne vysporiadanie nehnuteľnosti – SSE-DISTRIBÚCIA, a.s., Žilina, IČO 36 442 151
3.11 Ponuka prebytočného majetku štátu – Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, Bratislava
3.12 Žiadosť o schválenie investičného zámeru – SLOVGAS, s.r.o., Bratislava, IČO 35 690 623
3.13. Žiadosť o prenájom nebytových priestorov – Janka Krajčovičová – očná optika, Turček 269, IČO: 30 501 814
4. Rôzne
4.1. Návrh VZN o vyradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie plagátov počas volebných kampaní v meste Kremnica
4.2. Návrh VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2016,
4.3. Návrh plánu investičných akcií mesta Kremnica na rok 2016 s výhľadom na roky 2017 a 2018
5. Záver

Úvod

Na zasadnutí komisie sa zúčastnili šiesti členovia komisie, t. j. komisia bola uznášaniaschopná. Zasadnutie viedla Ing. Viera Vaská, predsedníčka komisie, ktorá oboznámila prítomných s programom zasadnutia. Komisia prerokovala predložené finančné veci, majetkové veci a bod rôzne a prijala k nim nasledovné uznesenia:

Finančné veci

Uznesenie k bodu 2.1
Komisia vo veci návrhu 1. zmeny rozpočtu mesta Kremnica na rok 2016 odporúča MsZ schváliť
1. zmenu rozpočtu mesta Kremnica na rok 2016 podľa predloženého návrhu nasledovne:
bežné príjmy: 3 809 881 €
kapitálové príjmy: 275 200 €
príjmové finančné operácie: 123 201 €
spolu príjmy: 4 208 282 €
bežné výdavky: 3 734 313 €
kapitálové výdavky: 294 959 €
výdavkové finančné operácie: 152 960 €
spolu výdavky: 4 182 232 €
saldo bežného rozpočtu: 75 568 €
saldo kapitálového rozpočtu: – 19 759 €
saldo finančných operácií: -29 759 €
celkové saldo rozpočtu: 26 050 €.

Uznesenie k bodu 2.2
Komisia vo veci žiadosti o dofinancovanie rozpočtu na ŠJ a ŠKD Základnej školy, Angyalova ulica 401/26, Kremnica odporúča riaditeľovi ZŠ dopracovať predložený materiál o príjmovú časť v porovnateľnej štruktúre s predloženými výdavkami.

Uznesenie k bodu 2.3
Komisia vo veci návrhu na odpísanie pohľadávky odporúča MsZ schváliť trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky a odpis pohľadávky vo výške 1 496,80 € voči neb. Jozefovi Haranzovi, Kremnica.

Majetkové veci

Uznesenie k bodu 3.1
Komisia vo veci žiadosti Kataríny Nosálovej, Kremnica o odpredaj pozemku v katastrálnom území Kremnica po predložení geometrického plánu a znaleckého posudku odporúča MsZ schváliť odpredaj prebytočného majetku – pozemku podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, zameraného geometrickým plánom č. 34611771 – 45/2015 zo dňa 11. 08. 2015 v katastrálnom území Kremnica, mesto Kremnica, okres Žiar nad Hronom, a to
novovytvorenej parcely číslo CKN 505/8 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 21 m², zameranej
ako diel 1 z parcely číslo EKN 2598/18 s výmerou 4 m² a diel 2 z parcely číslo CKN 505/1 s výmerou
17 m², Kataríne Nosálovej, Kremnica s tým, že kupujúca uhradí výdavky spojené s prevodom vlastníctva pozemku.
Kupujúca nie je osobou podľa § 9a ods. 6 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že novovytvorený pozemok je priľahlý k pozemku parcelné číslo CKN 496. Na pozemku parcelné číslo CKN 505/8 je postavený oporný múr, ktorý staticky zabezpečuje aj priľahlý pozemok vo vlastníctve žiadateľa.
Podľa Znaleckého posudku č. 24/2015 zo dňa 09. 10. 2015 všeobecná hodnota pozemku parcelné číslo CKN 505/8 je 150,00 €, t. j. 7,14 €/m².
Kúpna cena za predaj pozemku parcelné číslo CKN 505/8 sa stanovuje vo výške 150 €, t. j. 7,14 €/m².

Uznesenie k bodu 3.2
Komisia vo veci žiadosti Jána Makovníka, Kremnica o prenájom pozemku v katastrálnom území Kremnica odporúča MsZ schváliť prenájom časti z pozemku parcelné číslo CKN 399/1 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 6 m2 v katastrálnom území Kremnica Jánovi Makovníkovi, Kremnica, na účel uloženia palivového dreva na dobu určitú 10 rokov, a to od 01. 03. 2016 do 28. 02. 2026, za nájomné stanovené v zmysle Zásad o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica zo dňa 03. 11. 2011 vo výške 2,00 €/m2/rok, t.j. celkové ročné nájomné činí 12,00 €/rok.

Uznesenie k bodu 3.3
Komisia vo veci vo veci žiadosti Květoslavy Přibylovej, Kremnica o prenájom pozemku za
účelom umiestnenia drobnej stavby drevárne neodporúča MsZ schváliť prenájom časti z pozemku
parcelné číslo CKN 399/1 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 12,6 m2 v katastrálnom území
Kremnica, Květoslave Přibylovej, Kremnica, za účelom umiestnenia drobnej stavby drevárne.

Uznesenie k bodu 3.4
Komisia vo veci vo veci žiadosti Ing. Dariny Rosivalovej, Kremnica o prenájom pozemku za
účelom umiestnenia drobnej stavby drevárne neodporúča MsZ schváliť prenájom časti z pozemku
parcelné číslo CKN 372/1 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 2,81 m2 v katastrálnom území
Kremnica, Ing. Darine Rosivalovej, Kremnica, za účelom umiestnenia drobnej stavby drevárne.

Uznesenie k bodu 3.5
Komisia vo veci žiadosti Jarmily Grendárovej, Kremnica o prenájom pozemku v katastrálnom území
Kremnica odporúča MsZ schváliť prenájom časti z pozemku parcelné číslo CKN 1152/1 (právna parcela
číslo EKN 2297/20) – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 7 m2 v katastrálnom území Kremnica,
Jarmile Grendárovej, Kremnica, na dobu určitú 10 rokov, a to od 01. 03. 2016 do 28. 02. 2026, za
účelom umiestnenia drobnej stavby drevárne, za nájomné stanovené v zmysle Zásad o určovaní
nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je mesto Kremnica v katastrálnom území
Kremnica zo dňa 03. 11. 2011 vo výške 2,00 €/m2/rok, t. j., celkové ročné nájomné činí 14,00 €/rok.

Uznesenie k bodu 3.6
Komisia vo veci žiadosti Georga Flachbarta, Stuttgart o zrušenie nájomnej zmluvy na prenájom pozemku v katastrálnom území Kremnica odporúča MsZ schváliť ukončenie Nájomnej zmluvy
č. OSMM 2009/01429 zo dňa 21. 09. 2009 v znení dodatku č. 1 dohodou k 31. 12. 2015

Uznesenie k bodu 3.7
Komisia vo veci vo veci žiadosti Michala Straku, Kremnica o prenájom pozemku v katastrálnom území
Kremnica odporúča MsZ schváliť prenájom časti z pozemku parcelné číslo CKN 1124 – ostatné plochy
s výmerou 86 m² v katastrálnom území Kremnica, Michalovi Strakovi, Kremnica, za účelom zriadenia
záhradky, na dobu neurčitú, za nájomné stanovené v zmysle Zásad o určovaní nájomného za prenájom
pozemkov, ktorých vlastníkom je mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica zo dňa 03. 11. 2011
vo výške 0,02 €/m2/rok, t.j., celkové ročné nájomné činí 1,72 €.

Uznesenie k bodu 3.8
Komisia vo veci žiadosti spoločnosti ESTATIC, s.r.o., Kremnica, IČO: 36 850 365 o zrušenie nájomnej zmluvy na prenájom pozemku v katastrálnom území Kremnica odporúča MsZ schváliť ukončenie Nájomnej zmluvy č. OSMM 2009/01187 zo dňa 28. 07. 2009 dohodou k 31. 12. 2015

Uznesenie k bodu 3.9
Komisia vo veci žiadosti spoločnosti LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, odštepný závod Žilina, IČO : 36 038 351 o odplatný prevod pozemkov v katastrálnom území Turčianske Teplice odporúča MsZ schváliť odpredaj pozemkov:
– parcelné číslo CKN 510/1 (právna parcela EKN 290)-zastavané plochy a nádvoria s výmerou 197 m²,
– parcelné číslo CKN 510/2 (právna parcela EKN 290)-zastavané plochy a nádvoria s výmerou 114 m²,
– parcelné číslo CKN 511/1 (právna parcela EKN 290)-záhrada s výmerou 308 m² a
– parcelné číslo CKN 511/4 (právna parcela EKN 290)-zastavané plochy a nádvoria s výmerou 97 m², t.j. pozemky s výmerou spolu cca 716 m² v katastrálnom území Turčianske Teplice, spoločnosti LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, odštepný závod Žilina, IČO : 36 038 351, za podmienky dodania geometrického plánu a znaleckého posudku s tým, že kupujúci uhradí výdavky spojené s prevodom vlastníctva pozemkov.

Uznesenie k bodu 3.10
Komisia vo veci žiadosti spoločnosti Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s., Žilina, IČO:
36 442 151 o majetkovoprávne vysporiadanie nehnuteľnosti v katastrálnom území Kremnica odporúča
MsZ schváliť zriadenie vecného bremena na časti z pozemku parcelné číslo CKN 3282/30 – lesné
pozemky (právna parcela EKN 2563/1) s výmerou cca 12 m² v katastrálnom území Kremnica
v prospech spoločnosti Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s., Žilina, IČO: 36 442 151, za
účelom umiestnenia projektovanej stavby vonkajšieho VN rozvádzača z dôvodu stavebnej akcie
„Kremnica – Králiky, presmerovanie VN 487“, za podmienky že žiadateľ predloží porealizačný
geometrický plán a uhradí všetky výdavky spojené so zriadením vecného bremena.

Uznesenie k bodu 3.11
Komisia vo veci ponuky prebytočného majetku štátu od Pamiatkového úradu Slovenskej republiky, Bratislava, IČO: 31 755 194 berie na vedomie predloženú ponuku. Odporúča MsÚ vyžiadať od žiadateľa kolaudačné rozhodnutie na stavbu súp. č. 553 a stanovisko k prevodu pozemkov parcelné číslo 472/1, 473, 474 a 475, ktoré sú v súčasnosti súčasťou areálu okolo dreveného baníckeho domu.

Uznesenie k bodu 3.12
Komisia vo veci žiadosti spoločnosti SLOVGAS, s.r.o., Bratislava, IČO: 35 690 623 o schválenie investičného zámeru – zmena funkcie objektu – Hotel Veterník, Kremnica berie na vedomie predloženú žiadosť. Odporúča MsÚ ďalej so žiadateľom v danej veci rokovať.

Uznesenie k bodu 3.13
Komisia vo veci žiadosti Janky Krajčovičovej – očná optika, Turček, IČO 30 501 814 o prenájom nebytových priestorov odporúča MsZ, v nadväznosti na stanovisko MsBP, schváliť prenájom nebytových priestorov za obvyklých podmienok.

Rôzne

Uznesenie k bodu 4.1
Komisia vo veci predloženého Návrhu VZN mesta Kremnica o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie plagátov počas volebných kampaní v meste Kremnica odporúča MsZ schváliť VZN mesta Kremnica o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie plagátov počas volebných kampaní v meste Kremnica.

Uznesenie k bodu 4.2
Komisia vo veci predloženého Návrhu VZN mesta Kremnica o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia odporúča:
a) predložiť podrobnejšie informácie o navrhovanej výške dotácií na prevádzku a mzdy poslancom na
Komisiu mestských lesov dňa 08. 02. 2016,
b) po doplnení informácií návrh VZN mesta Kremnica o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na
žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia MsZ schváliť.

Uznesenie k bodu 4.3
Komisia vo veci Návrhu plánu investičných akcií mesta Kremnica na rok 2016 s výhľadom na roky 2017 a 2018 berie na vedomie predložený Návrh plánu investičných akcií mesta Kremnica na rok 2016 s výhľadom na roky 2017 a 2018.

 

Ing. Viera Vaská, predsedníčka komisie
zapísala: Ing. Renáta Nováková
V Kremnici, dňa 03. 02. 2016

Zdieľať tento príspevok.