Uznesenia z 1. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 11. februára 2016

Uznesenia z 1. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 11. februára 2016

Uznesenia z 1. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 11. februára 2016

Uznesenie číslo 1/1602

vo veci kontroly plnenia uznesení.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správu hlavnej kontrolórky o kontrole plnenia uznesení prijatých MsZ v Kremnici.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 2/1602

vo veci návrhu VZN č. 1/2016 o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie plagátov počas volebných kampaní v meste Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – s c h v a ľ u j e
VZN č. 1/2016 o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie plagátov počas volebných kampaní v meste Kremnica.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 3/1602

vo veci návrhu VZN č. 2/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2016.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – s c h v a ľ u j e
VZN č. 2/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2016.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 4/1602

vo veci správ o hospodárení škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica podľa uznesenia č. 193/0911 zo dňa 5.11.2009 za 4.štvrťrok 2015.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správy o hospodárení škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica podľa uznesenia č. 193/0911 zo dňa 5.11.2009 za 4.štvrťrok 2015.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 5 /1602

vo veci návrhu 1. zmeny rozpočtu mesta Kremnica na rok 2016.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – s c h v a ľ u j e
1. zmenu rozpočtu mesta Kremnica na rok 2016, podľa predloženého návrhu nasledovne:
bežné príjmy: 3 809 881 €
kapitálové príjmy: 275 200 €
príjmové finančné operácie: 123 201 €
spolu príjmy: 4 208 282 €

bežné výdavky: 3 734 313 €
kapitálové výdavky: 294 959 €
výdavkové finančné operácie: 152 960 €
spolu výdavky: 4 182 232 €

saldo bežného rozpočtu: 75 568 €
saldo kapitálového rozpočtu: – 19 759 €
saldo finančných operácií: – 29 759 €
celkové saldo rozpočtu: 26 050 €

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 6/1602

vo veci návrhu plánu investičných akcií mesta Kremnica na rok 2016 s výhľadom na roky 2017 a 2018.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – s c h v a ľ u j e
návrh plánu investičných akcií mesta Kremnica na rok 2016 s výhľadom na roky 2017 a 2018.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 7/1602

vo veci upustenia od vymáhania pohľadávky.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s c h v a ľ u j e
upustenie od vymáhania pohľadávky vo výške 1 496,80 € za nájom a služby spojené s nájmom bytu voči dlžníkovi Jozefovi Haranzovi, bydlisko Kremnica. Dlžník zomrel a uplatnenie pohľadávky v rámci dedičského konania nebolo úspešné.

B/u k l a d á
Mestskému bytovému podniku realizovať odpis pohľadávky podľa bodu A/uznesenia
zodpovedná: Ing. Lenka Reichlová
termín: 31.03.2016.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 8/1602

vo veci žiadosti o prenájom nebytových priestorov.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/s c h v a ľ u j e
dodatkom k zmluve č. 7/2006 o nájme nebytových priestorov zo dňa 16.10.2006 prenájom nebytových priestorov (miestnosti č. 160) s celkovou výmerou 23,01 m2 v objekte na Dolnej ulici 49/21 v Kremnici žiadateľke – Janka Krajčovičová – očná optika, Turček 269, IČO:30 501 814. Dodatkom sa do predmetu nájmu doplní nebytový priestor č. 160 s celkovou výmerou 23,01 m2. Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené v platnosti.

B/u k l a d á
Mestskému bytovému podniku uzatvoriť dodatok k zmluve č. 7/2006 o nájme nebytových priestorov podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Lenka Reichlová
termín: 31.03.2016.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 9/1602

vo veci zrušenia uznesenia Mestského zastupiteľstva v Kremnici č. 189/1511 zo dňa 26.11.2015.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – r u š í
uznesenie Mestského zastupiteľstva v Kremnici č. 189/1511 zo dňa 26.11.2015.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 10/1602

vo veci žiadosti Jána Makovníka, Zlatá ulica 643/36, 967 01 Kremnica, o prenájom pozemku v katastrálnom území Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s ch v a ľ u j e
prenájom pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa §9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, a to časti z pozemku parcelné číslo CKN 399/1 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 6 m2 v katastrálnom území Kremnica, Jánovi Makovníkovi, Zlatá ulica 643/36, 967 01 Kremnica, na dobu určitú 10 rokov, a to od 01.03.2016 do 28.02.2026, za účelom uloženia palivového dreva.
Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že prenajatú časť z pozemku parcela číslo CKN 399/1 bude užívať nájomca na účel uloženia palivového dreva k bytu v bytovom dome súp. č. 630 na Zlatej ulici v Kremnici, ktorého je vlastníkom.
Všeobecná hodnota nájmu je stanovená v zmysle Zásad o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica zo dňa 03.11.2011 vo výške 2,00 €/m2/rok. Celkové nájomné činí 12,00 €/rok.
Zámer prenájmu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a na webovom sídle mesta Kremnica v čase od 27.01.2016 do 10.02.2016.

B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľovi a realizovať uzavretie nájomnej zmluvy
zodpovedná: Ing. Renáta Nováková
termín: 31.03.2016.
Prenájom pozemku bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
12 12 0 0

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 11/1602

vo veci žiadosti Květoslavy Přibylovej, Zlatá ulica 630/10, 967 01 Kremnica, o prenájom pozemku v katastrálnom území Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ n e s ch v a ľ u j e
prenájom časti z pozemku parcelné číslo CKN 399/1 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 12,60 m² v katastrálnom území Kremnica, Květoslave Přibylovej, Zlatá ulica 630/10, 967 01 Kremnica, za účelom umiestnenia drobnej stavby drevárne.

B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľke
zodpovedná: Ing. Renáta Nováková
termín: 31.03.2016.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 12/1602

vo veci žiadosti Ing. Dariny Rosivalovej, Zlatá ulica 629/8, 967 01 Kremnica, o predĺženie zmluvy o nájme pozemku v katastrálnom území Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ n e s ch v a ľ u j e
prenájom časti z pozemku parcelné číslo CKN 372/1 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 2,81 m² v katastrálnom území Kremnica, Ing. Darine Rosivalovej, Zlatá ulica 629/8, 967 01 Kremnica, za účelom umiestnenia drobnej stavby drevárne.

B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľke
zodpovedná: Ing. Renáta Nováková
termín: 31.03.2016.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 13/1602

vo veci žiadosti Jarmily Grendárovej, Ulica Československej armády 201/37, 967 01 Kremnica, o prenájom pozemku v katastrálnom území Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/s ch v a ľ u j e
prenájom pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa §9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, a to časti z pozemku parcelné číslo CKN 1152/1 (právna parcela číslo EKN 2297/20) – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 7 m2 v katastrálnom území Kremnica, Jarmile Grendárovej, Ulica Československej armády 201/37, 967 01 Kremnica, na dobu určitú 10 rokov, a to od 01.03.2016 do 28.02.2026, za účelom umiestnenia drobnej stavby drevárne.
Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že na prenajatej časti z pozemku parcela číslo CKN 1152/1 postaví nájomca drobnú stavbu drevárne, prislúchajúcu k bytu č. 5 v bytovom dome súp. č. 201 na Ulici Československej armády v Kremnici, ktorého je vlastníčkou.
Všeobecná hodnota nájmu je stanovená v zmysle Zásad o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica zo dňa 03.11.2011 vo výške 2,00 €/m2/rok.
Celkové nájomné činí 14,00 €/rok.
Zámer prenájmu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a na webovom sídle mesta Kremnica v čase od 27.01.2016 do 10.02.2016.

B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľke a realizovať uzavretie nájomnej zmluvy
zodpovedná: Ing. Renáta Nováková
termín: 31.03.2016.
Prenájom pozemku bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
11 11 0 0

PREZENTÁCIA: 1
ZA: 11 (Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 14/1602

vo veci žiadosti Georga Flachbarta, Urbanstrasse 87/A 701 90 Stuttgart, Spolková republika Nemecko o zrušenie Nájomnej zmluvy č. OSMM 2009/01429 zo dňa 21.09.2009 a Dodatku č. 1 zo dňa 05.10.2012 k Nájomnej zmluve č. OSMM 2009/01429.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s ch v a ľ u j e
ukončenie nájmu podľa Nájomnej zmluvy č. OSMM 2009/01429 zo dňa 21.09.2009 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 05.10.2012 uzavretej medzi mestom Kremnica ako prenajímateľom a Georgom Flachbartom, Urbanstrasse 87/A 701 90 Stuttgart, Spolková republika Nemecko ako nájomcom, na prenájom časti pozemku parcelné číslo CKN 1124 – ostatné plochy s výmerou 86 m2 v katastrálnom území Kremnica na záhradkárske účely, dohodou k 31.12.2015.

B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľovi a realizovať uzavretie Dohody o ukončení nájmu
zodpovedná: Ing. Renáta Nováková
termín: 31.03.2016.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 15/1602

vo veci žiadosti Michala Straku, Bystrická ulica 457/45, 967 01 Kremnica, o prenájom pozemku v katastrálnom území Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s ch v a ľ u j e
prenájom pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa §9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, a to časti z pozemku parcelné číslo CKN 1124 – ostatné plochy s výmerou 86 m2 v katastrálnom území Kremnica, Michalovi Strakovi, Bystrická ulica 457/45, 967 01 Kremnica, na účel záhradky, na dobu neurčitú.
Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že prenajatú časť z pozemku parcela číslo CKN 1124 bude užívať nájomca na účel záhradky k bytu v bytovom dome súp. č. 261 na Ulici Československej armády v Kremnici, ktorého je vlastníkom.
Všeobecná hodnota nájmu je stanovená v zmysle Zásad o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica zo dňa 03.11.2011 vo výške 0,02 €/m2/rok. Celkové nájomné činí 1,72 €/rok.
Zámer prenájmu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a na webovom sídle mesta Kremnica v čase od 27.01.2016 do 10.02.2016.

B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľovi a realizovať uzavretie nájomnej zmluvy
zodpovedná: Ing. Renáta Nováková
termín: 31.03.2016.
Prenájom pozemku bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
12 12 0 0

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 16/1602

vo veci žiadosti spoločnosti ESTATIC, s.r.o, Zechenterova ulica 356/2, 967 01 Kremnica,
IČO: 36 850 365 o zrušenie prenájmu pozemku v katastrálnom území Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s ch v a ľ u j e
ukončenie nájmu podľa Nájomnej zmluvy č. OSMM 2009/01187 zo dňa 28.07.2009 uzavretej medzi mestom Kremnica ako prenajímateľom a spoločnosťou ESTATIC, s.r.o, Zechenterova ulica 356/2, 967 01 Kremnica, IČO: 36 850 365 ako nájomcom, na prenájom časti pozemku parcelné číslo CKN 885/2 – ostatné plochy s výmerou 30 m2 v katastrálnom území Kremnica za účelom prístupu do garáže v dome súp. č. 356, dohodou k 31.12.2015.
B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľovi a realizovať uzavretie Dohody o ukončení nájmu
zodpovedná: Ing. Renáta Nováková
termín: 31.03.2016.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 17/1602

vo veci žiadosti spoločnosti Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36 442 151 o majetkovoprávne usporiadanie nehnuteľnosti v katastrálnom území Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s c h v a ľ u j e
uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena medzi mestom Kremnica ako budúcim povinným z vecného bremena a spoločnosťou Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36 442 151 ako budúcim oprávneným z vecného bremena na časti z pozemku parcelné číslo CKN 3282/30 – lesné pozemky (právna parcela číslo EKN 2563/1) s výmerou 12 m2 v katastrálnom území Kremnica, za účelom umiestnenia projektovanej stavby vonkajšieho VN rozvádzača z dôvodu stavebnej akcie „Kremnica – Králiky, presmerovanie VN 487“, za podmienky že žiadateľ predloží porealizačný geometrický plán a uhradí všetky výdavky spojené so
zriadením vecného bremena.
B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľovi a realizovať uzavretie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
zodpovedná: Ing. Renáta Nováková
termín: 30.04.2016.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 18/1602

vo veci žiadosti spoločnosti LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, odštepný závod Žilina, Nám. M. R. Štefánika 1, 011 45 Žilina, IČO: 36 038 351 o odplatný prevod pozemkov v katastrálnom území Turčianske Teplice.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s ch v a ľ u j e
odpredaj pozemkov:
– parcelné číslo CKN 510/1 (právna parcela EKN 290)-zastavané plochy a nádvoria s výmerou 197 m²,
– parcelné číslo CKN 510/2 (právna parcela EKN 290)-zastavané plochy a nádvoria s výmerou 114 m²,
– parcelné číslo CKN 511/1 (právna parcela EKN 290)-záhrada s výmerou 308 m² a
– parcelné číslo CKN 511/4 (právna parcela EKN 290)-zastavané plochy a nádvoria s výmerou 97 m²,
t.j. pozemky s výmerou spolu cca 716 m² v katastrálnom území Turčianske Teplice, spoločnosti LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, odštepný závod Žilina, Nám. M. R. Štefánika 1, 011 45 Žilina, IČO : 36 038 351, za podmienky dodania geometrického plánu a znaleckého posudku s tým, že kupujúci uhradí výdavky spojené s prevodom vlastníctva pozemkov
B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľovi
zodpovedná: Ing. Renáta Nováková
termín: 31.03.2016.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 19/1602

vo veci žiadosti Kataríny Nosálovej, Zámocké námestie 583/26, 967 01 Kremnica o odpredaj pozemku v katastrálnom území Kremnica po predložení geometrického plánu a znaleckého posudku, z dôvodu neschválenia odpredaja pozemku.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – s c h v a ľ u j e
úhradu preukázaných nákladov, vynaložené na obstaranie geometrického plánu a znaleckého posudku, ktoré nechala vyhotoviť Katarína Nosálová na základe uznesenia MsZ č. 113/1506 zo dňa 18.06.2015.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 20/1602

vo veci žiadosti Michala Zelinu, Zámocké námestie 586/34, 967 01 Kremnica o odpredaj pozemku v katastrálnom území Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ n e s c h v a ľ u j e
odpredaj časti z pozemku parcelné číslo CKN 505/1 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou cca 15 m2 v katastrálnom území Kremnica, Michalovi Zelinovi, Angyalova 586/34, 967 01 Kremnica
B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľovi
zodpovedná: Ing. Renáta Nováková
termín: 31.03.2016.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 21/1602

vo veci správy o kontrolnej činnosti za rok 2015.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
predloženú správu hlavnej kontrolórky mesta Kremnica o kontrolnej činnosti za rok 2015.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 22/1602

vo veci správy o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2015.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
predloženú správu hlavnej kontrolórky mesta Kremnica o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2015.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 23/1602

vo veci voľby Ing. Mgr. Márii Slašťanovej za člena komisie športu, školstva a mládeže.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – v o l í
Ing. Mgr. Máriu Slašťanovú za člena komisie športu, školstva a mládeže.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Alexander Ferenčík, primátor mesta
Mgr. Eva Hrončová, člen návrhovej komisie
Ivan Kraml,   člen návrhovej komisie
Zapísala: Mgr. Ľuba Ďurčová

Zdieľať tento príspevok.