VZN 1/2016

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kremnica číslo 1/2016 o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie plagátov počas volebných kampaní v meste Kremnica

Mesto Kremnica podľa § 16 zákona č. 181/2014 Z.z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z.z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov a podľa § 6 ods. 2 zákona SNR č 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie

Čl. 1
Predmet nariadenia

(1) Týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej „nariadenie“) sa vyhradzujú miesta a ustanovujú podmienky na vylepovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách na území mesta Kremnica (ďalej „mesto“) počas volebnej kampane pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, voľby do Európskeho parlamentu, voľby do orgánov samosprávnych krajov a voľby do orgánov samosprávy obcí.

Čl. 2
Určenie miesta a času na vylepovanie volebných plagátov

(1) Miestom na umiestňovanie volebných plagátov na území mesta je vyhradená časť plochy na zábradlí pri parkovisku Jeleň zo strany Zechenterovej ulice.
(2) Umiestňovať volebné plagáty na vyhradenom mieste je možné počas volebnej kampane pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, voľby do Európskeho parlamentu, voľby do orgánov samosprávnych krajov a voľby do orgánov samosprávy obcí.
(3) Umiestňovanie volebných plagátov na iných verejných priestranstvách ako je vyhradené miesto podľa tohto nariadenia sa zakazuje.

Čl. 3
Rozdelenie vyhradeného miesta a pravidlá umiestňovania volebných plagátov

(1) Mesto vykoná rozdelenie plôch pre jednotlivé kandidujúce subjekty až po zverejnení vyžrebovaných čísiel zaregistrovaných kandidátnych listín kandidujúcich subjektov. Vyhradená plocha musí zodpovedať zásadám rovnosti kandidujúcich subjektov.
(2) Vyhradené miesto bude k dispozícií kandidujúcim subjektom až do skončenia volebných kampaní. V prípade, ak kandidujúci subjekt nevyužije svoje právo na umiestnenie volebného plagátu na vyhradenej ploche, ostane miesto určené na umiestnenie volebného plagátu pre daný kandidujúci subjekt prázdne.
(3) Umiestňovanie volebných plagátov na vyhradených miestach si každý kandidujúci subjekt zabezpečí na vlastné náklady.
(4) Kandidujúce subjekty sú povinné odstrániť volebné plagáty z vyhradeného miesta na vlastné náklady v lehote do 5 dní odo dňa konania volieb.

Čl. 4
Zodpovednosť za obsah volebných plagátov

(1) Za obsah volebných plagátov sú zodpovedné kandidujúce subjekty.

Čl. 5
Kontrola

(1) Kontrolu nad dodržiavaním tohto nariadenia vykonávajú:
a) príslušníci mestskej polície,
b) ďalší poverení zamestnanci mesta.

Čl. 6
Záverečné ustanovenia

Toto nariadenie bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Kremnici číslo 2/1602 zo dňa 11.2.2016.

Ing. Mgr. Alexander Ferenčík, primátor mesta

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli mesta v budove Mestského domu v Kremnici v dobe od 12.2.2016 do 26.2.2016.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobudlo účinnosť dňa 26.2.2016.

Iveta Ceferová, zástupkyňa primátora mesta

Zdieľať tento príspevok.