Zápisnica č. 1/2016 z riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici, zo dňa 11. 02. 2016

Zápisnica č. 1/2016 z riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici, zo dňa 11. 02. 2016

Zápisnica č. 1/2016 z riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici, ktoré sa konalo dňa 11. 02. 2016 v radnej sieni Mestského domu v Kremnici

Poslanci mestského zastupiteľstva:
– Iveta Ceferová, Maroš Kraml, Miloš Bíreš, Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Eva Hrončová, Jaroslav Slašťan, Bc. Martin Kapšo, Ivan Petráš, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ing. Viera Vaská, Mgr. Klára Štroffeková, MUDr. Dana Blahyjová

Neskorší príchod nahlásili:

Neprítomní:

Ospravedlnení:
– Ing. Viera Vaská

Prizvaní a hostia:

Ing. Renáta Nováková, vedúca, oddelenie ekonomické a majetkové, Mestský úrad v Kremnici

Mgr. Ľuba Ďurčová, vedúca, oddelenie organizačné a správne, Mestský úrad v Kremnici

Mgr. Hana Zlatošová, vedúca, oddelenie školstva, kultúry a športu, Mestský úrad v Kremnici

Ing. Marian Sikorai, vedúci, oddelenie výstavby a životného prostredia, Mestský úrad v Kremnici

Ing. Andrea Mutňanská, vedúca, oddelenie mestskej zelene, Mestský úrad v Kremnici

Ing. Zuzana Tileschová, riaditeľka, Kultúrneho a informačného centra v Kremnici

Mgr. Štefan Durbák, riaditeľ Centrum voľného času Cvrček v Kremnici

Bc. Peter Grosch, vedúci, oddelenie technických služieb, Mestský úrad v Kremnici

Ing. Lenka Reichlová, riaditeľka, Mestský bytový podnik v Kremnici

 

1) k bodu: Otvorenie

Rokovanie riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici (ďalej „MsZ) otvoril o 16:09 hod. Ing. Mgr. Alexander Ferenčík, primátor mesta Kremnica (ďalej „Ing. Mgr. Ferenčík“). Privítal prítomných poslancov MsZ, vedúcich organizácií zriadených mestom Kremnica, vedúcich oddelení a občanov mesta Kremnica. Konštatoval, že toto zasadnutie MsZ je 1. v tomto roku, 12. v tomto volebnom období. Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že podľa prezentačnej listiny je prítomná väčšina poslancov MsZ (12) a je teda spôsobilé rokovať a uznášať sa.

2) k bodu: Schválenie programu, voľba mandátovej, návrhovej komisie, volebnej komisie a pracovného predsedníctva

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa, či sú nejaké návrhy, alebo pripomienky k programu.
Poslanci nemali žiadne pripomienky. Rokovanie Mestského zastupiteľstva sa riadilo takto schváleným programom.

Návrh programu:
1) Otvorenie
2) Schválenie programu, voľba mandátovej, návrhovej komisie a pracovného predsedníctva
3) Kontrola plnenia uznesení
4) Návrh VZN o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie plagátov počas volebných kampaní v meste Kremnica
5) Návrh VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2016
6) Návrh 1. zmeny rozpočtu mesta Kremnica na rok 2016
7) Návrh plánu investičných akcií mesta Kremnica na rok 2016 s výhľadom na roky 2017 a 2018
8) Majetkové veci:
a) Upustenie od vymáhania pohľadávky – nebohý Jozef Haranza
b) Žiadosť o prenájom nebytových priestorov – Janka Krajčovičová-očná optika
c) Zrušenie uznesenia MsZ č. 189/1511 zo dňa 26.11.2015
d) Žiadosť o prenájom pozemku – Ján Makovník
e) Žiadosť o prenájom pozemku – Květoslava Přibylová
f) Žiadosť o predĺženie zmluvy o nájme pozemku – Ing. Darina Rosivalová
g) Žiadosť o prenájom pozemku – Jarmila Grendárová
h) Žiadosť o zrušenie nájomnej zmluvy – Georg Flachbart
i) Žiadosť o prenájom pozemku – Michal Straka
j) Žiadosť o zrušenie prenájmu pozemku – ESTATIC, s.r.o., Kremnica
k) Žiadosť o majetkovoprávne usporiadanie nehnuteľnosti – Stredoslovenská energetika-Distribúcia, a.s., Žilina
l) Žiadosť o odplatný prevod pozemkov v katastrálnom území Turčianske Teplice – LESY Slovenskej republiky, š.p., Žilina
m) Žiadosti o odpredaj pozemku po predložení geometrického plánu a znaleckého posudku – Katarína Nosálová; Michal Zelina
9) Správa o hospodárení škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica za 4.štvrťrok 2015
10) Rôzne
11) Interpelácie
12) Záver

Ing. Mgr. Ferenčík – požiadal o hlasovanie za zmenu programu mestského zastupiteľstva.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Iveta Ceferová, Maroš Kraml, Miloš Bíreš, Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Eva Hrončová, Jaroslav Slašťan, Bc. Martin Kapšo, Ivan Petráš, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Mgr. Klára Štroffeková, MUDr. Dana Blahyjová﴿
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – dáva návrh na doplnenie programu Mestského zastupiteľstva – bod 9 zameniť za bod 5, a doplniť bod 10 a 11 – hlavná kontrolórka.

Ing. Mgr. Ferenčík navrhol, aby pracovné komisie a pracovné predsedníctvo pracovali v nasledovnom zložení:

mandátová komisia – Jaroslav Slašťan, Mgr. Alexander Sekaj
12 12 0 0
Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že mandátová komisia bola jednohlasne zvolená.

návrhová komisia – Mgr. Eva Hrončová, Maroš Kraml
11 11 0 0
Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že návrhová komisia bola jednohlasne zvolená.

Ing. Mgr. Ferenčík odporučil, aby pracovné predsedníctvo pre zasadnutie MsZ dňa -. 03. 2016 pracovalo v zložení – primátor mesta, zástupkyňa primátora mesta, Ivan Petráš.
12 12 0 0
Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že pracovné predsedníctvo pre zasadnutie MsZ dňa 11. 02. 2016 bolo jednohlasne zvolené.

Ing. Mgr. Ferenčík odporučil, aby pracovné predsedníctvo pre zasadnutie MsZ dňa 11. 02. 2016 pracovalo v zložení – primátor mesta, zástupkyňa primátora mesta, Mgr. Ing. Martin Novodomec.
12 12 0 0
Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že pracovné predsedníctvo bolo jednohlasne zvolené.

Za zapisovateľku zápisnice určil Ivetu Hromadovú, zamestnankyňu Mestského úradu v Kremnici a za overovateľov zápisnice určil MUDr. Danu Blahyjovú Ing. Kláru Popovú.

 

3) Kontrola plnenia uznesení

Ing. Mgr. Ferenčík – informoval, že správu dostali poslanci písomne. Požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie. Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie číslo 1/1602

vo veci kontroly plnenia uznesení.
M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správu hlavnej kontrolórky o kontrole plnenia uznesení prijatých MsZ v Kremnici.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – konštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

 

4) Návrh VZN o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie plagátov počas volebných kampaní v meste Kremnica

Uznesenie číslo 2 /1602

vo veci návrh VZN č. 1/2016 o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie plagátov počas volebných kampaní v meste Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – s c h v a ľ u j e
VZN č. 1/2016 o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie plagátov počas volebných kampaní v meste Kremnica.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA:12
ZA: 12 (Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

 

5) Návrh VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2016

Uznesenie číslo 3/1602

vo veci návrhu VZN č. 2/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2016.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – s c h v a ľ u j e
VZN č. 2/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2016.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – konštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

 

6) Správa o hospodárení škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Kremnica

Uznesenie číslo 4 /1602

vo veci správ o hospodárení škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica podľa uznesenia č. 193/0911 zo dňa 5.11.2009 za 4.štvrťrok 2015.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správy o hospodárení škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica podľa uznesenia č. 193/0911 zo dňa 5.11.2009 za 4.štvrťrok 2015.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – konštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

7) Návrh 1. zmeny rozpočtu mesta Kremnica na rok 2016

Uznesenie číslo 5 /1602

vo veci návrhu 1. zmeny rozpočtu mesta Kremnica na rok 2016.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – s c h v a ľ u j e
1. zmenu rozpočtu mesta Kremnica na rok 2016, podľa predloženého návrhu nasledovne:
bežné príjmy: 3 809 881 €
kapitálové príjmy: 275 200 €
príjmové finančné operácie: 123 201 €
spolu príjmy: 4 208 282 €

bežné výdavky: 3 734 313 €
kapitálové výdavky: 294 959 €
výdavkové finančné operácie: 152 960 €
spolu výdavky: 4 182 232 €

saldo bežného rozpočtu: 75 568 €
saldo kapitálového rozpočtu: – 19 759 €
saldo finančných operácií: – 29 759 €
celkové saldo rozpočtu: 26 050 €

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – konštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

 

8) Návrh plánu investičných akcií mesta Kremnica na rok 2016 s výhľadom na roky 2017 a 2018

Uznesenie číslo 6/1602

vo veci návrhu plánu investičných akcií mesta Kremnica na rok 2016 s výhľadom na roky 2017 a 2018.
M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – s c h v a ľ u j e
návrh plánu investičných akcií mesta Kremnica na rok 2016 s výhľadom na roky 2017 a 2018.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia.

Ing. Popová – opýtala sa či sa rátalo s opravou chodníkov na Námestí SNP, popri Červenej veži, či sa to bude robiť len z ropočtu technických služieb. Aké sú vaše predstavy? Ceferová – oprava tohto chodníka sa počíta z MAS, keď bude pridelený štatút. Chceli by sme sa zapojiť do projektu Oprava chodníkov. Tam by sme mohli získať 60 000€. Ing. Popová – ak by sme tie prostriedky získali, vieme kde ich investujeme . Ceferová – rozmýšľali sme nad tým chodníkom, ktorý spomínala Ing. Popová, ďalej nad chodníkom, ktorý ide okolo mestských lesov a ten chodník popri Červenej veži nie je dobrý. Nevieme ešte presne sumu, ktorú dostaneme. Je to viazané tým, že iná suma ide na malé obce a iná suma ide na obce, ktoré sú nad 2 000 obyvateľov. Ing. Popová – vieme zhruba koľko budeme potrebovať? Ing. Mgr. Ferenčík – nevieme, bol materiál 2-3 mesiace dozadu, kde bola vyčíslená cena, za ktorú by sa to dalo opraviť. Pokiaľ sa nemýlim bolo to 12-13€ za m2 zámkovej dlažby a v prípade kociek a asfaltu to bolo 30€ za m2 . Potom bude na rozhodnutí poslancov, ako sa k tomu postavíte. Dôležité bude aj stanovisko KPÚ. Predpokladám, že limitujúcim faktorom budú financie.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov či majú ešte nejaké otázky a pripomienky k návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – konštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

 

9) Majetkové veci:

a) Upustenie od vymáhania pohľadávky – nebohý Jozef Haranza

Uznesenie číslo 7 /1602

vo veci upustenia od vymáhania pohľadávky.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s c h v a ľ u j e
upustenie od vymáhania pohľadávky vo výške 1 496,80 € za nájom a služby spojené s nájmom bytu voči dlžníkovi Jozefovi Haranzovi, bydlisko Kremnica. Dlžník zomrel a uplatnenie pohľadávky v rámci dedičského konania nebolo úspešné.

B/u k l a d á
Mestskému bytovému podniku realizovať odpis pohľadávky podľa bodu A/uznesenia
zodpovedná: Ing. Lenka Reichlová
termín: 31.03.2016.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – konštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

b) Žiadosť o prenájom nebytových priestorov – Janka Krajčovičová-očná optika

Uznesenie číslo 8 /1602

vo veci žiadosti o prenájom nebytových priestorov.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/s c h v a ľ u j e
dodatkom k zmluve č. 7/2006 o nájme nebytových priestorov zo dňa 16.10.2006 prenájom nebytových priestorov (miestnosti č. 160) s celkovou výmerou 23,01 m2 v objekte na Dolnej ulici 49/21 v Kremnici žiadateľke – Janka Krajčovičová – očná optika, Turček 269, IČO:30 501 814. Dodatkom sa do predmetu nájmu doplní nebytový priestor č. 160 s celkovou výmerou 23,01 m2. Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené v platnosti.

B/u k l a d á
Mestskému bytovému podniku uzatvoriť dodatok k zmluve č. 7/2006 o nájme nebytových priestorov podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Lenka Reichlová
termín: 31.03.2016.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA:12
ZA: 12 (Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – konštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

c) Zrušenie uznesenia MsZ č. 189/1511 zo dňa 26.11.2015

Uznesenie číslo 9/1602

vo veci zrušenia uznesenia Mestského zastupiteľstva v Kremnici č. 189/1511 zo dňa 26.11.2015.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – r u š í
uznesenie Mestského zastupiteľstva v Kremnici č. 189/1511 zo dňa 26.11.2015.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – konštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

d) Žiadosť o prenájom pozemku – Ján Makovník

Uznesenie číslo 10 /1602

vo veci žiadosti Jána Makovníka, Zlatá ulica 643/36, 967 01 Kremnica, o prenájom pozemku v katastrálnom území Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s ch v a ľ u j e
prenájom pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa §9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, a to časti z pozemku parcelné číslo CKN 399/1 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 6 m2 v katastrálnom území Kremnica, Jánovi Makovníkovi, Zlatá ulica 643/36, 967 01 Kremnica, na dobu určitú 10 rokov, a to od 01.03.2016 do 28.02.2026, za účelom uloženia palivového dreva.
Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že prenajatú časť z pozemku parcela číslo CKN 399/1 bude užívať nájomca na účel uloženia palivového dreva k bytu v bytovom dome súp. č. 630 na Zlatej ulici v Kremnici, ktorého je vlastníkom.
Všeobecná hodnota nájmu je stanovená v zmysle Zásad o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica zo dňa 03.11.2011 vo výške 2,00 €/m2/rok. Celkové nájomné činí 12,00 €/rok.
Zámer prenájmu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a na webovom sídle mesta Kremnica v čase od 27.01.2016 do 10.02.2016.

B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľovi a realizovať uzavretie nájomnej zmluvy
zodpovedná: Ing. Renáta Nováková
termín: 31. 03. 2016
Prenájom pozemku bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
12 12 0 0

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – konštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

e) Žiadosť o prenájom pozemku – Květoslava Přibylová

Uznesenie číslo 11/1602

vo veci žiadosti Květoslavy Přibylovej, Zlatá ulica 630/10, 967 01 Kremnica, o prenájom pozemku v katastrálnom území Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ n e s ch v a ľ u j e
prenájom časti z pozemku parcelné číslo CKN 399/1 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 12,60 m² v katastrálnom území Kremnica, Květoslave Přibylovej, Zlatá ulica 630/10, 967 01 Kremnica, za účelom umiestnenia drobnej stavby drevárne.

B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľke
zodpovedná: Ing. Renáta Nováková
termín: 31.03.2016.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – konštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

f) Žiadosť o predĺženie zmluvy o nájme pozemku – Ing. Darina Rosivalová

Uznesenie číslo 12 /1602

vo veci žiadosti Ing. Dariny Rosivalovej, Zlatá ulica 629/8, 967 01 Kremnica, o predĺženie zmluvy o nájme pozemku v katastrálnom území Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ n e s ch v a ľ u j e
prenájom časti z pozemku parcelné číslo CKN 372/1 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 2,81 m² v katastrálnom území Kremnica, Ing. Darine Rosivalovej, Zlatá ulica 629/8, 967 01 Kremnica, za účelom umiestnenia drobnej stavby drevárne.

B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľke
zodpovedná: Ing. Renáta Nováková
termín: 31.03.2016.

In Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – konštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

g) Žiadosť o prenájom pozemku – Jarmila Grendárová

Uznesenie číslo 13/1602

vo veci žiadosti Jarmily Grendárovej, Ulica Československej armády 201/37, 967 01 Kremnica, o prenájom pozemku v katastrálnom území Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/s ch v a ľ u j e
prenájom pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa §9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, a to časti z pozemku parcelné číslo CKN 1152/1 (právna parcela číslo EKN 2297/20) – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 7 m2 v katastrálnom území Kremnica, Jarmile Grendárovej, Ulica Československej armády 201/37, 967 01 Kremnica, na dobu určitú 10 rokov, a to od 01.03.2016 do 28.02.2026, za účelom umiestnenia drobnej stavby drevárne.
Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že na prenajatej časti z pozemku parcela číslo CKN 1152/1 postaví nájomca drobnú stavbu drevárne, prislúchajúcu k bytu č. 5 v bytovom dome súp. č. 201 na Ulici Československej armády v Kremnici, ktorého je vlastníčkou.
Všeobecná hodnota nájmu je stanovená v zmysle Zásad o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica zo dňa 03.11.2011 vo výške 2,00 €/m2/rok.
Celkové nájomné činí 14,00 €/rok.
Zámer prenájmu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a na webovom sídle mesta Kremnica v čase od 27.01.2016 do 10.02.2016.

B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľke a realizovať uzavretie nájomnej zmluvy
zodpovedná: Ing. Renáta Nováková
termín: 31.03.2016

Prenájom pozemku bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
12 12 0 0

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – konštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

h) Žiadosť o zrušenie nájomnej zmluvy – Georg Flachbart

Uznesenie číslo 14 /1602

vo veci žiadosti Georga Flachbarta, Urbanstrasse 87/A 701 90 Stuttgart, Spolková republika Nemecko o zrušenie Nájomnej zmluvy č. OSMM 2009/01429 zo dňa 21.09.2009 a Dodatku č. 1 zo dňa 05.10.2012 k Nájomnej zmluve č. OSMM 2009/01429.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s ch v a ľ u j e
ukončenie nájmu podľa Nájomnej zmluvy č. OSMM 2009/01429 zo dňa 21.09.2009 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 05.10.2012 uzavretej medzi mestom Kremnica ako prenajímateľom a Georgom Flachbartom, Urbanstrasse 87/A 701 90 Stuttgart, Spolková republika Nemecko ako nájomcom, na prenájom časti pozemku parcelné číslo CKN 1124 – ostatné plochy s výmerou 86 m2 v katastrálnom území Kremnica na záhradkárske účely, dohodou k 31.12.2015.

B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľovi a realizovať uzavretie Dohody o ukončení nájmu
zodpovedná: Ing. Renáta Nováková
termín: 31.03.2016.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

17:00 – odišla Iveta Ceferová
PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – konštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Ing. Mgr. Ferenčík – 17:01 vyhlásil krátku prestávku
17:14 – koniec prestávky

i) Žiadosť o prenájom pozemku – Michal Straka

Uznesenie číslo 15 /1602

vo veci žiadosti Michala Straku, Bystrická ulica 457/45, 967 01 Kremnica, o prenájom pozemku v katastrálnom území Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s ch v a ľ u j e
prenájom pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa §9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, a to časti z pozemku parcelné číslo CKN 1124 – ostatné plochy s výmerou 86 m2 v katastrálnom území Kremnica, Michalovi Strakovi, Bystrická ulica 457/45, 967 01 Kremnica, na účel záhradky, na dobu neurčitú.
Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že prenajatú časť z pozemku parcela číslo CKN 1124 bude užívať nájomca na účel záhradky k bytu v bytovom dome súp. č. 261 na Ulici Československej armády v Kremnici, ktorého je vlastníkom.
Všeobecná hodnota nájmu je stanovená v zmysle Zásad o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica zo dňa 03.11.2011 vo výške 0,02 €/m2/rok. Celkové nájomné činí 1,72 €/rok.
Zámer prenájmu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a na webovom sídle mesta Kremnica v čase od 27.01.2016 do 10.02.2016.

B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľovi a realizovať uzavretie nájomnej zmluvy
zodpovedná: Ing. Renáta Nováková
termín: 31.03.2016.
Prenájom pozemku bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
12 12

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – konštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

j) Žiadosť o zrušenie prenájmu pozemku – ESTATIC, s.r.o., Kremnica

Uznesenie číslo 16/1602

vo veci žiadosti spoločnosti ESTATIC, s.r.o, Zechenterova ulica 356/2, 967 01 Kremnica,
IČO: 36 850 365 o zrušenie prenájmu pozemku v katastrálnom území Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s ch v a ľ u j e
ukončenie nájmu podľa Nájomnej zmluvy č. OSMM 2009/01187 zo dňa 28.07.2009 uzavretej medzi mestom Kremnica ako prenajímateľom a spoločnosťou ESTATIC, s.r.o, Zechenterova ulica 356/2, 967 01 Kremnica, IČO: 36 850 365 ako nájomcom, na prenájom časti pozemku parcelné číslo CKN 885/2 – ostatné plochy s výmerou 30 m2 v katastrálnom území Kremnica za účelom prístupu do garáže v dome súp. č. 356, dohodou k 31.12.2015.
B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľovi a realizovať uzavretie Dohody o ukončení nájmu
zodpovedná: Ing. Renáta Nováková
termín: 31.03.2016.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – konštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

k) Žiadosť o majetkovoprávne usporiadanie nehnuteľnosti – Stredoslovenská energetika-Distribúcia, a.s., Žilina

Uznesenie číslo 17 /1602

vo veci žiadosti spoločnosti Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36 442 151 o majetkovoprávne usporiadanie nehnuteľnosti v katastrálnom území Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s c h v a ľ u j e
uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena medzi mestom Kremnica ako budúcim povinným z vecného bremena a spoločnosťou Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36 442 151 ako budúcim oprávneným z vecného bremena na časti z pozemku parcelné číslo CKN 3282/30 – lesné pozemky (právna parcela číslo EKN 2563/1) s výmerou 12 m2 v katastrálnom území Kremnica, za účelom umiestnenia projektovanej stavby vonkajšieho VN rozvádzača z dôvodu stavebnej akcie „Kremnica – Králiky, presmerovanie VN 487“, za podmienky že žiadateľ predloží porealizačný geometrický plán a uhradí všetky výdavky spojené so
zriadením vecného bremena.
B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľovi a realizovať uzavretie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
zodpovedná: Ing. Renáta Nováková
termín: 30.04.2016.

17:23 – odišla Mgr. Hrončová
Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – konštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

17: 26 – vrátila sa Mgr. Hrončová

l) Žiadosť o odplatný prevod pozemkov v katastrálnom území Turčianske Teplice – LESY Slovenskej republiky, š.p., Žilina

Uznesenie číslo 18 /1602

vo veci žiadosti spoločnosti LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, odštepný závod Žilina, Nám. M. R. Štefánika 1, 011 45 Žilina, IČO: 36 038 351 o odplatný prevod pozemkov v katastrálnom území Turčianske Teplice.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s ch v a ľ u j e
odpredaj pozemkov:
– parcelné číslo CKN 510/1 (právna parcela EKN 290)-zastavané plochy a nádvoria s výmerou 197 m²,
– parcelné číslo CKN 510/2 (právna parcela EKN 290)-zastavané plochy a nádvoria s výmerou 114 m²,
– parcelné číslo CKN 511/1 (právna parcela EKN 290)-záhrada s výmerou 308 m² a
– parcelné číslo CKN 511/4 (právna parcela EKN 290)-zastavané plochy a nádvoria s výmerou 97 m²,
t.j. pozemky s výmerou spolu cca 716 m² v katastrálnom území Turčianske Teplice, spoločnosti LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, odštepný závod Žilina, Nám. M. R. Štefánika 1, 011 45 Žilina, IČO : 36 038 351, za podmienky dodania geometrického plánu a znaleckého posudku s tým, že kupujúci uhradí výdavky spojené s prevodom vlastníctva pozemkov
B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľovi
zodpovedná: Ing. Renáta Nováková
termín: 31.03.2016.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – konštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

m) Žiadosti o odpredaj pozemku po predložení geometrického plánu a znaleckého posudku – Katarína Nosálová; Michal Zelina

Uznesenie číslo 19 /1602

vo veci žiadosti Kataríny Nosálovej, Zámocké námestie 583/26, 967 01 Kremnica o odpredaj pozemku v katastrálnom území Kremnica po predložení geometrického plánu a znaleckého posudku.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ r u š í
uznesenie MsZ č. 113/1506 zo dňa 18. 06. 2015

B/ s c h v a ľ u j e
odpredaj prebytočného majetku – pozemku podľa §9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, zameraného geometrickým plánom č. 34611771 – 45/2015 zo dňa 11.08.2015 v katastrálnom území Kremnica, mesto Kremnica, okres Žiar nad Hronom, a to novovytvorenej parcely číslo CKN 505/8 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 21 m², zameranej ako diel 1 z parcely číslo EKN 2598/18 s výmerou 4 m² a diel 2 z parcely číslo CKN 505/1 s výmerou 17 m², Kataríne Nosálovej, rod. Kuzminovej, nar. 24. 08. 1979, r. č. 795824/8408, miesto trvalého pobytu: Zámocké námestie 583/26, 967 01 Kremnica s tým, že kupujúca uhradí výdavky spojené s prevodom vlastníctva pozemku.

Kupujúca nie je osobou podľa § 9a ods. 6 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že predávaný pozemok je priľahlý k pozemku parcelné číslo CKN 496, na ktorom stojí rodinný dom súp. č. 583 vo vlastníctve kupujúcej.
Na pozemku parcelné číslo CKN 496 je postavený oporný múr, ktorý je potrebné predĺžiť na kupovaný pozemok, aby sa tým zabezpečila statika stavby rodinného domu.

Podľa Znaleckého posudku č. 24/2015 zo dňa 09.10.2015 všeobecná hodnota pozemku parcelné číslo CKN 505/8 je 150,00 €, t. j. 7,14 €/m².
Kúpna cena za predaj pozemku parcelné číslo CKN 505/8 sa stanovuje vo výške 150 €, t. j. 7,14 €/m².
Zámer prevodu majetku mesta Kremnica z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a na webovom sídle mesta Kremnica v čase od 10.11.2015 do 25.11.2015.
C/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu B/ žiadateľke a realizovať uzavretie kúpnej zmluvy
zodpovedná: Ing. Renáta Nováková
termín: 31.03.2016.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia.

Ing. Popová – je to opakovaná žiadosť. Prvá bola v predchádzajúcom období, nebolo jej vyhovené, nakoľko sa obyvatelia vyjadrili nesúhlasne. Pri schvaľovaní v júni 2015 som upozorňovala, že tam je problém, pretože spôsobí to komplikácie obyvateľom priľahlej bytovky. V materiáloch je vyslovený nesúhlas obyvateľov tejto bytovky. Bývajú tam 4 rodiny. Na tú stranu majú situované kuchyne, izby. Je tam problém už teraz, tým že v minulosti sa tam zmenil vlastník a oplotil plotom vystavanú plochu. Zhoršil svetelné pomery obyvateľov. Narušilo sa z časti aj súkromie týchto obyvateľov, lebo plocha je na úrovni bytu. Nestotožňuje sa s tým, že odpredajom tohto pozemku sa pomôže spevneniu domu. Tento oporný múr nie je v bezprostrednej blízkosti tohto rodinného domu. Mali by sme brať ohľad na obyvateľov toho domu. Narušili sa tam medziľudské vzťahy. Myslí si, že by sme nemali tento pozemok odpredať, aj keď v budúcnosti budeme musieť možno investovať do neho. Kraml – v januári sme tam boli. Vypočuli sme si obe strany. P. Nosál, ma nad týmto múrom pozemok. Dákych 20-30 metrov. Tu sa jedná o pár m2 . Neviem či je mestský úrad na to, aby riešil medziľudské vzťahy. Stavebná komisia sa rozhodla tento pozemok odpredať. Ing. Sikorai – za oddelenie výstavby – odporučili sme odpredaj tohto pozemku. Považuje sa za prebytočný pozemok, neslúži verejnému účelu. Myslí si, že vynakladať na to finančné prostriedky, je neúmerné. Vyčíslili to na 2500€. Ten svah tam treba stabilizovať. V podstate vítame iniciatívu p. Nosála. Stavba tohto múra bude riešená stavebným úradom. Ten múr sleduje reliéf terénu, takže by nemal tieniť. K žiadosti p. Zelinu, kde navrhuje, že by si tam umiestnil drobnú stavbu – to sa vidí ako zhoršenie tohto stavu. Môže to mať skôr negatívne vplyvy na toto. Odporúčame predať tento pozemok žiadateľovi. Ing. Popová – aby p. Nosál mohol užívať tento pozemok, musí tam múr vystavať, takže tie svetelné podmienky sa zhoršia. Zhoršili sa medziľudské vzťahy a týmto to bude ešte horšie, mali by sme aj na to prihliadať. Ing. Mgr. Ferenčík – myslí si, že do istej miery tu sme na riešenie medziľudských vzťahov, keďže sa očakáva, že týchto ľudí budeme zastupovať. Na túto tému bola dosť búrlivá diskusia aj na predzastupiteľstve, takže ak nemáte ďalšie pripomienky, navrhol by som, aby sme dali hlasovať, aby ste vyjadrili svoj postoj.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú ešte otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 5 (Miloš Bíreš, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Klára Štroffeková)
PROTI: 2 (Ing. Popová, Ceferová﴿
ZDRŽAL SA: 5 (Mgr. Slašťan, Petráš, Mgr. Sekaj, Mgr. Ing. Novodomec MUDr. Blahyjová﴿

Ing. Mgr. Ferenčík – konštatoval, že uznesenie nebolo prijaté.

Uznesenie číslo 20/1602

vo veci žiadosti Michala Zelinu, Zámocké námestie 586/34, 967 01 Kremnica o odpredaj pozemku v katastrálnom území Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ n e s c h v a ľ u j e
odpredaj časti z pozemku parcelné číslo CKN 505/1 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou cca 15 m2 v katastrálnom území Kremnica, Michalovi Zelinovi, Angyalova 586/34, 967 01 Kremnica
B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľovi
zodpovedná: Ing. Renáta Nováková
termín: 31.03.2016.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – konštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

 

10) Vo veci správy hlavne kontrolórky

Uznesenie číslo 21/1602

vo veci správy o kontrolnej činnosti za rok 2015.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
predloženú správu hlavnej kontrolórky mesta Kremnica o kontrolnej činnosti za rok 2015.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia.

p. Petráš – opýtal sa či je súčasťou tejto správy aj správa ohľadom toho čerpadla na Skalke. Ing. Popová – v správe boli zistené nedostatky, MsÚ mal prijať opatrenia. Opýtala sa teda, aké opatrenia boli prijaté vo veci kontroly inventarizácie Mesta Kremnica, poskytovania, použitia, vyúčtovania dotácií a vo veci cestovných príkazov. Ing. Nováková – na ekonomickom oddelení prebehla kontrola cestovných príkazov, ako sme dospeli k náprave, sme v termíne neodovzali hlavnej kontrolórke. Nemám k tomu teraz prístup. Ing. Kirková – bol tam porušený zákon o účtovníctve, ako má vyzerať inventarizačný zápis, súpis. Aké má mať náležitosti. Tak isto aj pri cestovných príkazoch. Pri dotáciách to bola forma akou sa majú vyúčtovávať. Zákon o účtovníctve hovorí, že jednou z náležitostí účtovného dokladu je, že je byť preukázateľný. Pri niektorých dotáciách nebolo na 100% preukázané, že je to takto vyúčtované. Bolo to napríklad formou tabuľky. Neboli tam konkrétne doklady, z ktorých by bolo zrejmé, že sa to použilo na ten účel, na ktorý predpisuje VZN a zákon. Myslím si, že teraz sa to už dobre nastavilo a je to v poriadku.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú ešte otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – konštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Uznesenie číslo 22 /1602

vo veci správy o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2015.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
predloženú správu hlavnej kontrolórky mesta Kremnica o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2015.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – konštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

 

11) Rôzne

Ing. Mgr. Ferenčík – informoval, že program MsZ sa doplní o návrh uznesenia.
Mgr. Sekaj – na zasadnutí komisie športu, školstva a mládeže sme sa dohodli, že navrhneme doplnenie člena tejto komisie. Dohodli sme sa, že za riadnu členku komisie pozveme Ing. Mgr. Máriu Slašťanovú, riaditeľku základnej školy na ulici Pavla Križku. Rozhodli sme sa preto, aby nevznikli nejaké domnienky a možnosti manipulácie s riadením financií ohľadom školstva.

Uznesenie číslo 23/1602

vo veci voľby Ing. Mgr. Márii Slašťanovej za člena komisie športu, školstva a mládeže.
M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – v o l í
Ing. Mgr. Máriu Slašťanovú za člena komisie športu, školstva a mládeže.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 12 (Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – konštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

STEFFE – konateľ, riaditeľ – chcel informovať o situácii na Bystrickej ulici na internáte. Pre rok 2016 nebola uzavretá žiadna zmluva o energetike. Sme povinní dodávať teplo v rámci podmienok, ktoré ustanovuje zákon. Koncom mesiaca január, keď vypršala lehota, nič nebolo objednané do ďalšieho obdobia. Internát nechali dá sa povedať na pospas aj s tými bytmi, čo tam sú. Nevedia ako postupovať ďalej. Nechceme spôsobiť škody na internáte. Minulý víkend došlo k určitému obmedzeniu dodávky tepla. Informovali o tom všetkých dostupných, tak isto konateľa spoločnosti. Postupovali sme v súlade s legislatívou. Po týždni nie je zase žiadny posun v komunikácii. Nechceme dramatizovať situáciu, ale k nejakému obmedzeniu ešte dôjde v rámci tohto víkendu. Informovali sme obyvateľov tejto bytovky, aj vedenie školy, VÚC, Ministerstvo školstva SR. Ale ak do ďalšieho týždňa nebude reakcia zo strany firmy je možné, že ukončíme dodávku. Snažíme sa to riešiť, je o tom dokumentácia, celý spis. Nedotkne sa to vedľajšieho bytového domu. Nainštalovali sme výmenníkovú stanicu, je to samostatné. Vyrábajú teplo zo štiepky, je to najefektívnejšie. Prejavil ľútosť nad touto situáciou.

12) Interpelácie

Mgr. Ing. Novodomec – opýtal sa Bc. Groscha, či je už niečo na papieri, v rámci rozpočtu. Či už kde sa využijú finančné prostriedky, na aké cesty? Alebo je to len v štádiu rozhodovania? Bc. Grosch – hlavne musíme udržiavať dobrý stav ciest. Mám už vytipovaných niekoľko ciest, kde je ten stav havarijný a bolo by to treba natiahnuť na novo. Najlepšie by bolo, keby sme si k tomu sadli na komisii a prešli by sme si to.
Ing. Novodomec – opýtal Bc. Groscha či by vedel pripraviť 2-3 priority a koľko by nás to stálo. Aby sme to zase nekúskovali, v rámci rozpočtu sa to dá. Bc. Grosch – do rozpočtu 2016 sa dávali komunikácie, ktoré majú najhorší stav. Z tých môžeme vychádzať. Dohodli sa, že na najbližšej ekonomickej komisií to budú preberať.
Ing. Popová – poďakovala Bc. Groschovi za fontánu a výzdobu námestia. Opýtala sa, či je niečo nové s nákupným centrom v Kremnici. Dostávajú sa jej do uší rôzne informácie, tak ako to je? Ing. Mgr. Ferenčík – niekoľkokrát sme sa už o tom bavili. V tomto smere prebieha viacero komunikácii. Ďalší krok urobím až keď bude niečo zazmluvnené. Takže tak, ako to bolo predtým. Nechceli sme informácie ďalej posúvať, ale stalo sa a vďaka tomu od toho pošlo. Tieto jednania vždy prebiehali ako dôverné. Vždy bol únik informácii. To väčšinou investorov odradilo od stavby. Ing. Popová – opýtala sa, či vieme o výzve na predloženie žiadostí na získanie finančných prostriedkov na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov, telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične. Žiadosť o treba podať do 4.3.2016. Ing. Mgr. Ferenčík – áno vieme, robíme projektovú dokumentáciu na mestskú telocvičňu. Svojim spôsobom už máme materiály spracované. Veľkú časť práce už máme za sebou. V tejto výzve je komplikácia, že celkový objem prác, ktoré potrebujeme previesť na telocvični je rozpočítaný na 679 000€ a maximálna dotácia tejto výzvy je 200 000€ na projekt. Takže ak aj budeme úspešní, bude to len čiastkové riešenie. Toto je jediným negatívom tejto výzvy. Informoval ešte, že za posledný mesiac sme tu mali 2 akcie, bola to Biela stopa a Big air. Poďakoval všetkým, ktorý prispeli na úspešnom absolvovaní týchto akcií. Z väčšiny strán boli pozitívne reakcie.

13) Záver

Ing. Mgr. Ferenčík – ukončil o 18:16 hod. 1. riadne zasadnutie MsZ v tomto roku, desiate v tomto volebnom období. Zvukový záznam a videozáznam z rokovania MsZ tvorí prílohu tejto zápisnice.

Ing. Mgr. Alexander Ferenčík
primátor mesta

MUDr. Dana Blahyjová Ing. Klára Popová

Zapísala: Iveta Hromadová

Zdieľať tento príspevok.