Oznámenie o zámere mesta prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitného zreteľa

Oznámenie o zámere mesta prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitného zreteľa

Mesto Kremnica, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c)  zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, týmto zverejňuje zámer prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitného zreteľa, o ktorom rozhodne Mestské zastupiteľstvo v Kremnici trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

 

Mesto Kremnica má zámer prenajať nehnuteľný majetok:

            Pozemok registra CKN, parcela č. 1124 s výmerou 10 m2, ostatné plochy,  zapísaná    na liste  vlastníctva č. 1388, vedený katastrálnym odborom Okresného úradu Žiar nad Hronom, katastrálne územie Kremnica,  doba nájmu 10 rokov,  cena nájmu: je stanovená v zmysle Zásad o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je  mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica zo dňa 03.11.2011, vo výške 2,00 €/m²/rok, t.j. celkové ročné nájomné činí 20,- € (slovom dvadsaťeur).

Za dôvod hodný osobitného zreteľa, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona
č. 138/19991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov mesto Kremnica
považuje uskladnenie palivového dreva na priľahlom pozemku k bytu v bytovom
dome, v ktorom je vykurovanie na pevné palivo.

          Pozemok registra CKN, parcela č. 1124 s výmerou 4 m2, ostatné plochy, zapísaná na liste vlastníctva č. 1388, vedený katastrálnym odborom Okresného úradu Žiar nad Hronom, katastrálne územie Kremnica, doba nájmu 10 rokov, cena nájmu: je stanovená v zmysle Zásad o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica zo dňa 03.11.2011, vo výške 2,00 €/m²/rok, t.j. celkové ročné nájomné činí 8,- € (slovom osemeur).
Za dôvod hodný osobitného zreteľa, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona
č. 138/19991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov mesto Kremnica
považuje uskladnenie palivového dreva na priľahlom pozemku k bytu v bytovom
dome, v ktorom je vykurovanie na pevné palivo.

Poznámka:
Návrhy na prenájom budú predložené na schválenie trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov na zasadnutí mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 17.03.2016.

Doba zverejnenia: od 02.03.2016 do 16.03.2016

Spôsob zverejnenia: web stránka mesta Kremnica www.kremnica.sk, úradná tabuľa mesta Kremnica.

V Kremnici, dňa: 01.03.2016

Ing. Mgr. Alexander Ferenčík
primátor mesta Kremnica

Zdieľať tento príspevok.