Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kremnica číslo  …../2016

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kremnica číslo  …../2016

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kremnica číslo  …../2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia. Mestské zastupiteľstvo v Kremnici podľa § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 6 ods. 12 písm. d) zákona č. 596/203 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie:

 

Článok I

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2016 (ďalej „nariadenie“) o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia od 01. 01. 2016 (ďalej „dotácia“) pre školy a školské zariadenia, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica a pre neštátne školy a školské zariadenia, ktoré sú zriadené na území mesta Kremnica, sa mení a dopĺňa nasledovne:

 

  1. V článku 2 Vymedzenie subjektov na poskytnutie dotácie sa v bode 2. dopĺňa nové písmeno g) v nasledovnom znení: „g) Súkromné centrum voľného času „Nádvorie“
  1. Doterajšia príloha k nariadeniu číslo 2/2016 sa nahrádza novou prílohou, ktorá je prílohou tohto všeobecne záväzného nariadenia.

 

Článok II

  1. Dotácie podľa tohto všeobecne záväzného nariadenia sa aplikujú od 01.01.2016.
  1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Kremnici dňa ….03. 2016 uznesením číslo ………….

 

 

Ing. Mgr. Alexander Ferenčík,

primátor mesta

 

 

  1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli mesta v budove Mestského domu v Kremnici od 25. 2. 2016 do 11. 03. 2016.
  1. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa …………….. 2016.

 

 

Iveta Ceferová

zástupkyňa primátora

 

Príloha k VZN č.: …/2016

Základná umelecká škola a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica

12345
Počet detí/žiakov K 15. 9. 2015Dotácia na     dieťa/žiaka v € v r. 2016Dotácia spolu v r. 2016Dotácia na VVP v zmysle § 6, ods.13 zákona č. 596/2003 Z.z.Výška dotácie do rozpočtu 2016 celkom
ZUŠ J. L. Bellu – ind.138
                                        – skupinová211
ZUŠ spolu:349460160 54079 151239 691
MŠ Dolná1571 293203 001133 145336 146
SKD4949446 43639 27985 715
CVČ4796531 13538 09169 226
ŠJ – ZŠ4949546 93038 58085 510
Spolu: 488 042328 246     816 288

 

Neštátne zariadenia zriadené na území mesta Kremnica

12345
Počet detí/žiakov K 15. 9. 2015Dotácia na      dieťa/žiaka v € v r. 2016Dotácia spolu v r. 2016Dotácia na VVP v zmysle § 6, ods.13 zákona č. 596/2003 Z.z.Výška dotácie do rozpočtu 2016 celkom
SCŠPP67611879 76979 769
eMKLub               ZUŠ – individuálna
63
       – skupinová66
ZUŠ spolu:12940552 24552 245
18113820 48420 484
ŠKD 65835 3955 395
CVČ37572 1092 109
ŠJ – ZŠ57844 7884 788
Škol. internát88847 0727 072
eMKLub spolu:92 09392 093
Súkromné zariadenia spolu: 171 862 171 862

Zdieľať tento príspevok.