Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu mesta Kremnica

Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu mesta Kremnica

     Mesto Kremnica, ako príslušný orgán územného plánovania podľa ustanovenia § 16 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, v súlade s ustanove­ním § 30, aktualizuje Územný plán mesta Kremnica a podľa § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zverejňuje návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa podľa Zmien a doplnkov č. 1 a č.2 Územného plánu mesta Kremnica mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Kremnica č.8/2012, ktorým boli vyhlásené záväzné časti Územného plánu mesta Kremnica

 

Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

 

Verejnosť je oprávnená podať písomné pripomienky k návrhu všeobecne záväzného nariadenia na Mestský úrad Kremnica, oddelenie výstavby a životného prostredia, Štefánikovo námestie 1/1, 967 01 Kremnica, resp. elektronicky na adresu marian.sikorai@kremnica.sk do 10. marca 2016.

 

Ing. Mgr. Alexander Ferenčík

primátor mesta Kremnica

Prílohy:

[pdf]Sprievodná správa

[pdf]VZN územný plán


Zverejnené dňa     01.03.2016

Zvesené dňa          15. 03.2016

 

 

Zdieľať tento príspevok.