Zápisnica č.2/2016 zo zasadnutia Komisie ekonomickej, výstavby, životného prostredia a odpadového hospodárstva

Zápisnica č.2/2016 zo zasadnutia Komisie ekonomickej, výstavby, životného prostredia a odpadového hospodárstva pri Mestskom zastupiteľstve v Kremnici, konaného dňa 29. februára 2016

Prítomní: Ing. Viera Vaská, Ivan Petráš, RNDr. Zuzana Balážová, Ing. Marián Sikorai
Neprítomní: Ing. Mgr. Martin Novodomec, Maroš Kraml, Ing. Tomáš Heriban, Peter Chren, Bc. Martin Rusín, Ing. Renáta Nováková,
Prizvaní: Ing. Beata Kirková, hlavná kontrolórka mesta, Iveta Ceferová, zástupkyňa primátora mesta, poslanci MsZ

Program:

1. Úvod

2. Strategické veci
2.1 Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu mesta Kremnici a návrh VZN, ktorým sa podľa zmien a doplnkov č. 1 a č. 2 Územného plánu mesta Kremnica mení a dopĺňa VZN č. 8/2012, ktorým boli vyhlásené záväzné časti ÚPN mesta Kremnica

3. Majetkové veci
3.1 Žiadosť o zmenu nájomnej zmluvy – Viliam Kuracina, Kremnica
3.3 Žiadosť o prenájom pozemku – Eva Kúdelová, Kremnica
3.4 Žiadosť o zmenu nájomcu – Unique Company, a.s., Banská Bystrica, IČO 46 416 943

4. Rôzne
4.1. Návrh VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2016,
4.3. Žiadosť o zmenu územného plánu – Miroslav Fleško, Kremnica

5. Záver

 

1. Úvod
Na zasadnutí komisie sa zúčastnili traja členovia komisie, t. j. komisia nebola uznášaniaschopná.

Zasadnutie viedla Ing. Viera Vaská, predsedníčka komisie, ktorá oboznámila prítomných s programom zasadnutia. Komisia prerokovala predložené strategické veci, majetkové veci a bod rôzne. Vzhľadom na to, že komisia nebola uznášaniaschopná, neboli k prerokovaným materiálom prijaté nijaké uznesenia.

V Kremnici, dňa 07. 03. 2016
zapísal: Ing. Marián Sikorai

Ing. Viera Vaská
predsedníčka komisie

Zdieľať tento príspevok.