Materiály na mestské zastupiteľstvo 17.3.2016

Podľa § 12 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva v Kremnici číslo  209/1511 zo dňa 14. decembra 2015

z v o l á v a m

na deň 17. marca 2016, t.j. vo štvrtok, o 16,00 h

 do radnej siene Mestského domu v Kremnici zasadnutie mestského zastupiteľstva.

 

Materiály na rokovanie mestského zastupiteľstva: [zip] 17.03. 2016.zip

 

Návrh programu:

1. Otvorenie
2. Schválenie programu, voľba mandátovej, návrhovej komisie a pracovného predsedníctva
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Návrh VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2016
5. Záložná zmluva v prospech Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
6. Zmeny a doplnky č. 2 k Územnému plánu mesta Kremnica
7. Majetkové veci:
a) Žiadosť o zmenu nájomcu nebytových priestorov – DT NET Detva s.r.o., Unique Company,a.s., Banská Bystrica
b) Zrušenie uznesenia MsZ č. 188/1511 zo dňa 26.11.2015
c) Žiadosť o zmenu účelu využitia prenajatého pozemku – Viliam Kuracina
d) Žiadosť o prenájom pozemku – Eva Kúdelová
e) Odpredaj prebytočného hnuteľného majetku mesta Kremnica
8. Správa o činnosti Mestskej polície v Kremnici za rok 2015
9. Rôzne
10. Interpelácie
11. Záver

Ing. Mgr. Alexander Ferenčík

   primátor mesta

Zdieľať tento príspevok.