Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín

Podľa § 82 ods.7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

 

  • Číslo konania:OMZ2016/00842 

  Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 2ks Duglasky tisolistej (Pseudotsuga menziesii), v zmysle  § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších  predpisov, ktorá rastie na pozemku  C-KN 781/6  v k. ú. Kremnica. 

 

 

  • Číslo konania:OMZ2016/00843

  Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1ks Jaseňa štíhleho (Fraxinus excelsior), v zmysle  § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších  predpisov, ktorá rastie na pozemku  C-KN 2910/3  v k. ú. Kremnica.

 

 

  Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, 967 01 Kremnica alebo elektronicky na adresu: andrea.mutnanska@kremnica.sk do piatich pracovných dní od zverejnenia informácie.

Dátum zverejnenia informácie: 14.03.2016   

 

 

Zdieľať tento príspevok.