Zápisnica komisie športu, školstva a mládeže zo dňa 22. 03. 2016

Prítomní:       Podľa priloženej prezenčnej listiny

Sekretárka:    Mgr. Hana Zlatošová

Program:

  1. Privítanie
  2. Informácia o príprave výberového konania na miesto riaditeľa ZŠ Pavla Križku
  3. Návrh na prípravu podujatia „Slávnostné vyhodnotenie Slovenského pohára a najúspešnejších klubov v behu na lyžiach za sezónu 2015/2016“
  4. Rôzne
  5. Záver

K bodu č. 1

Predseda komisie Mgr. Alexander Sekaj privítal prítomných a oboznámil ich s programom komisie.

 

K bodu č. 2

Mgr. Zlatošová informovala členov komisie o príprave materiálov na vyhlásenie výberového konania na miesto riaditeľa Základnej školy P. Križku z dôvodu, že pani riaditeľke dňom 30. 6. 2016 končí funkčné obdobie. Po stretnutí s Mgr. Ivetou Roškovou,  predsedníčkou Rady školy pri ZŠ P. Križku v Kremnici, pripravili termínovník jednotlivých krokov na prípravu a realizáciu výberového konania.

 

K bodu č.3 :

Mgr. Zlatošová ďalej informovala o návrhu Michala Maláka, športového riaditeľa bežeckého úseku SLA, o zámere uskutočniť v Kremnici „Slávnostné vyhodnotenie Slovenského pohára a najúspešnejších klubov v behu na lyžiach za sezónu 2015/2016“. Podľa informácií by sa takéto podujatie  malo každoročne konať v inom meste za účasti mesta a príslušného bežeckého klubu.

 

Uznesenie č. 1:

Komisia športu, školstva a mládeže pri mestskom úrade v Kremnici odporúča predloženú ponuku prijať a podujatie zrealizovať v Kremnici v spolupráci mesto a MKL. Zástupcovia mesta a MKL by sa stretli a dohodli podmienky spolupráce.

Hlasovanie : ZA: 6

 Po vyčerpaní bodov programu sa vedúci komisie poďakoval prítomným za účasť a komisiu ukončil.

 

 Zapísala: Mgr.    Hana Zlatošová                                                    Mgr. Alexander Sekaj

                            sekretárka komisie                                                      predseda komisie

 

Mgr. Peter Weis

 člen komisie

 

Zdieľať tento príspevok.