Zápisnica č. 3/2016 zo zasadnutia Komisie ekonomickej, výstavby, životného prostredia a odpadového hospodárstva pri Mestskom zastupiteľstve v Kremnici, konaného dňa 29. marca 2016

Zápisnica č. 3/2016 zo zasadnutia Komisie ekonomickej, výstavby, životného prostredia a odpadového hospodárstva pri Mestskom zastupiteľstve v Kremnici, konaného dňa 29. marca 2016

Prítomní: Ing. Viera Vaská, Maroš Kraml, Ing. Mgr. Martin Novodomec, Ivan Petráš, RNDr. Zuzana Balážová, Ing. Tomáš Heriban, Bc. Martin Rusín, Ing. Renáta Nováková, Ing. Marián Sikorai

Neprítomní:  Peter Chren,

Prizvaní:       Ing. Beata Kirková, hlavná kontrolórka mesta, Iveta Ceferová, zástupkyňa primátora mesta, poslanci MsZ

 

Program1. Úvod

 1. Finančné veci

2.1   Rozpočtové opatrenie mesta Kremnica č. 4 k 31. 12. 2015

2.2   Správa o čerpaní rozpočtu mesta Kremnica za rok 2015 k 31. 12. 2015

2.3   Rozpočtové opatrenie mesta Kremnica k 31. 03. 2016

2.4   Návrh 2. zmeny rozpočtu mesta Kremnica na rok 2016

2.5   Záverečný účet mesta Kremnica za rok 2015

2.6   Správa o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta Kremnica za rok 2015

2.7  Správa o plnení rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia

Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica k 31. 12. 2015

2.8   Správa o plnení rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia Mestského

bytového podniku Kremnica k 31. 12. 2015

2.9   Rozpočtové opatrenie riaditeľky Mestského bytového podniku č. 1/2015

2.10   Záverečný účet Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica za rok 2015

2.11 Záverečný účet Mestského bytového podniku Kremnica za rok 2015

2.12 Správa o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta v správe Kultúrneho

a informačného centra mesta Kremnica za rok 2015

2.13 Správa o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta v správe Mestského

bytového podniku  Kremnica za rok 2015

2.14 Návrh 1. zmeny rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia

Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica pre rok 2016

2.15 Návrh 1. zmeny rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia

Mestského bytového podniku Kremnica pre rok 2016

 1. Majetkové veci

3.1  Vyradenie neupotrebiteľného majetku mesta Kremnica

3.2   Odpredaj pozemku po predložení GP a ZP

– Oľga Verešová, Dubové

3.3   Odpredaj pozemku po predložení GP a ZP

– Helena Urbanová, Dubové

3.4   Odpredaj pozemku po predložení GP a ZP

– Zdeno Bezák s manželkou, Mgr. Miroslav Štefanov s manželkou

3.5   Žiadosť o odkúpenie pozemkov

– REHWALD, s.r.o., Kremnica, IČO 48 075 612

3.6   Žiadosť o prenájom nebytových priestorov

– Ivana Lacová, Žiar nad Hronom, IČO 47 676 353

3.7   Žiadosť o prenájom nebytových priestorov

– Miriama Brhlíková, Kremnica, IČO 47 319 526

3.8   Žiadosť o prenájom nebytových priestorov

– MDDr. Peter Lukovský, Žiar nad Hronom,

 1. Rôzne

4.1.   Správa o prevádzkovaní Mestského cintorína za rok 2015

4.2.   Likvidácia totálnej škody na motorovom vozidle

4.3    Nájom pozemkov vo vlastníctve mesta – návrh na zverenie časti kompetencií

primátorovi mesta

4.4.   Žiadosť o zmenu územného plánu

– Miroslav Fleško, Kremnica

4.5    Petícia za opravu miestnej komunikácie na Ulici Rumunskej armády

 1. Záver

 

 1. Úvod

Na zasadnutí komisie sa zúčastnili siedmi členovia komisie, t. j. komisia bola uznášaniaschopná. Zasadnutie viedla Ing. Viera Vaská, predsedníčka komisie, ktorá oboznámila prítomných s programom zasadnutia. Komisia prerokovala predložené finančné veci, majetkové veci a bod rôzne a prijala k nim nasledovné uznesenia:

 

 1. Finančné veci

Uznesenie k bodu 2.1

Komisia vo veci Rozpočtového opatrenia mesta Kremnica č. 4 k 31. 12. 2015 berie na vedomie Rozpočtové opatrenie mesta Kremnica č. 4 k 31. 12. 2015, podľa predloženého návrhu.

 

Uznesenie k bodu 2.2

Komisia vo veci správy o čerpaní rozpočtu mesta Kremnica za rok 2015 k 31. 12. 2015 berie na vedomie predloženú správu nasledovne:

Bežný rozpočet:príjmy:            4 081 029,19 €, t.j. 103,01 %
výdavky:         3 801 399,18 €, t.j.   96,05 %
saldo:              279 630,00 €
Kapitálový rozpočet:príjmy:            511 903,49 €, t.j.   98,47 %
výdavky:         1 160 296,30 €, t.j.   94,77 %
saldo:              – 648 392,81 €
Finančné operácie:príjmy:            801 812,50 €, t.j.  92,97 %
výdavky:          145 878,77 €, t.j.  99,63 %
saldo:               655 933,73 €

 

 

Uznesenie k bodu 2.3

Komisia vo veci Rozpočtového opatrenia mesta Kremnica k 31. 03. 2016 berie na vedomie Rozpočtové opatrenie mesta Kremnica k 31. 03. 2016, podľa predloženého návrhu.

 

Uznesenie k bodu 2.4

Komisia vo veci návrhu 2. zmeny rozpočtu mesta Kremnica na rok 2016 odporúča:

 1. a) zapracovať do návrhu 2. zmeny rozpočtu mesta Kremnica na rok 2016 aj finančné prostriedky na  dotácie z rozpočtu mesta na šport a kultúru a finančné prostriedky na opravu chodníkov v meste Kremnica podľa predloženého materiálu a to:

– Námestie SNP, Dolná brána – Červená veža, 26 480 €,

– Zechenterova ulica, nad parkoviskom Jeleň po schodište k dielňam ŠÚV, 18 800 €,

 1. b) nezapracovať do návrhu 2. zmeny rozpočtu mesta Kremnica na rok 2016

– požiadavku riaditeľa Základnej školy Angyalova ulica, Kremnica na navýšenie príspevku na bežné výdavky pre ŠKD o 2 556 €,

– požiadavku riaditeľa ZUŠ J. L. Bellu, Kremnica na navýšenie príspevku na bežné výdavky, ktorý by mal slúžiť na oddrenáženie budovy ZUŠ, ako nevyhnutnej podmienky odstránenia niekoľkých  akútnych problémov a poškodení budovy súvisiacich s nadmernou vlhkosťou o 9 000 €.

V oboch prípadoch komisia odporúča nájsť inú cestu na hospodárne vyriešenie predložených požiadaviek.

 1. c) predložiť poslancom MsZ „otvorený materiál“ návrh 2. zmeny rozpočtu mesta Kremnica na rokovanie Komisie mestských lesov dňa 11. 04. 2016.

 

Uznesenie k bodu 2.5

Komisia vo veci Záverečného účtu mesta Kremnica za rok 2015 odporúča MsZ vo veci Záverečného účtu mesta Kremnica za rok 2015 odporúča MsZ schváliť:

 1. a) predložený Záverečný účet mesta Kremnica za rok 2015 a celoročné hospodárenie mesta Kremnica za rok 2015 bez výhrad,
 1. b) použitie Rezervného fondu mesta Kremnica na rok 2016 v celkovej výške 377 650,00 € nasledovne:
 2. 88 605,00 € na splácanie istín úverov
 3. 64 286,00 € na splácanie istín lízingov
 4. 224 759,00 € na krytie schodku kapitálového rozpočtu mesta. O prerozdelení finančných prostriedkov na jednotlivé investičné akcie rozhodne Mestské zastupiteľstvo v Kremnici

Uznesenie k bodu 2.6

Komisia vo veci Správy o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta Kremnica za rok 2015 berie na vedomie predloženú Správu o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta Kremnica za rok 2015.

 

Uznesenie k bodu 2.7

Komisia vo veci Správy o plnení rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica k 31. 12. 2015 berie na vedomie Správu o plnení rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica k 31. 12. 2015 tak, ako bola predložená.

 

Uznesenie k bodu 2.8

Komisia vo veci Správy o plnení rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia Mestského bytového podniku Kremnica k 31. 12. 2015 berie na vedomie Správu o plnení rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia Mestského bytového podniku Kremnica k 31. 12. 2015 tak, ako bola predložená.

 

Uznesenie k bodu 2.9

Komisia vo veci Rozpočtového opatrenia riaditeľky Mestského bytového podniku č. 1/2015 berie na vedomie Rozpočtové opatrenie riaditeľky Mestského bytového podniku č. 1/2015 podľa predloženého návrhu.

 

Uznesenie k bodu 2.10

Komisia vo veci Záverečného účtu Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica za rok 2015 odporúča MsZ schváliť predložený Záverečný účet Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica za rok 2015 bez výhrad.

Uznesenie k bodu 2.11

Komisia vo veci Záverečného účtu Mestského bytového podniku, Kremnica za rok 2015 odporúča MsZ schváliť predložený Záverečný účet Mestského bytového podniku, Kremnica za rok 2015 bez výhrad.

 

Uznesenie k bodu 2.12

Komisia vo veci Správy o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta v správe Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica za rok 2015 berie na vedomie predloženú Správu o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta v správe Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica za rok 2015.

 

Uznesenie k bodu 2.13

Komisia vo veci Správy o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta v správe Mestského bytového podniku, Kremnica za rok 2015 berie na vedomie predloženú Správu o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta v správe Mestského bytového podniku, Kremnica za rok 2015.

 

Uznesenie k bodu 2.14

Komisia vo veci návrhu 1. zmeny rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica na rok 2016 odporúča MsZ schváliť 1. zmenu rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica na rok 2016 podľa predloženého návrhu nasledovne:

výnosy hlavná činnosť                          138 350 €

náklady hlavná činnosť                        138 350 €

výsledok hospodárenia                                    0 €

 

Uznesenie k bodu 2.15

Komisia vo veci návrhu 1. zmeny rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia Mestského bytového podniku, Kremnica na rok 2016 odporúča MsZ schváliť 1. zmenu rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia Mestského bytového podniku, Kremnica na rok 2016 podľa predloženého návrhu nasledovne:

výnosy hlavná činnosť                          139 120 €

náklady hlavná činnosť                         139 120 €

saldo                                                         0 €

 

 1. Majetkové veci

Uznesenie k bodu 3.1

Komisia vo veci návrhov na vyradenie majetku z riadnej inventarizácie 2015 odporúča:

 • primátorovi mesta schváliť vyradenie majetku podľa návrhov čiastkovej inventarizačnej komisie za Mestský úrad – Vnútorná správa:
 • neupotrebiteľného majetku vedeného v operatívno-technickej evidencii podľa návrhu na vyradenie

č. 1/2015 zo dňa 18. 11. 2015, t.j. 38 položiek – stoly, stoličky, skrine a skrinky, USB kľúče, mobilné telefóny, koberec, rýchlovarná kanvica, router, lampy, PC príslušenstvo, tabule a stenový panel spolu v obstarávacej cene 456,06 €.

 • neupotrebiteľného dlhodobého drobného hmotného a nehmotného majetku podľa návrhu na vyradenie č. 1/2015 zo dňa 18. 11. 2015, t.j. 30 položiek – navigačný systém, alkohol tester, monitory, diktafón, USB kľúče, telefón, pokladnička, PC program WISKAN, PC príslušenstvo,     skrine a skrinky, stoly, stoličky a kreslá, svietidlo, rádio spolu v obstarávacej cene 2.369,07 €,

Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.

 • MsZ schváliť vyradenie majetku podľa návrhov čiastkovej inventarizačnej komisie za Mestský úrad – Vnútorná správa:
 • neupotrebiteľného dlhodobého drobného hmotného a nehmotného majetku podľa návrhu na vyradenie č. 1/2015 zo dňa 18. 11 . 2015, t.j. 8 položiek – PC zostavy, nábytková zostava, čítačka kariet a softvér spolu v obstarávacej cene 5.485,16 €,
 • neupotrebiteľného majetku vedeného v operatívno-technickej evidencii podľa návrhu na vyradenie

č. 1/2015 zo dňa 18. 11. 2015, t.j. PC zostava v obstarávacej cene 691,90 €.

Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.

 • primátorovi mesta schváliť vyradenie majetku podľa návrhov čiastkovej inventarizačnej komisie za Mestský úrad – Oddelenie technických služieb:
 • neupotrebiteľného dlhodobého drobného hmotného majetku podľa návrhu na vyradenie

č. 1/2015 zo dňa 06. 11. 2015, t.j. 15 položiek – kontajnery, smetné koše, reproduktory, pätice sadové, benzínová elektrocentrála a búracie kladivo spolu v obstarávacej cene 1.844,77 €,

Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.

 • MsZ schváliť vyradenie majetku podľa návrhov čiastkovej inventarizačnej komisie za Mestský úrad – Oddelenie technických služieb:
 • neupotrebiteľného dlhodobého hmotného majetku podľa návrhu na vyradenie č. 1/2015 zo dňa
 1. 11. 2015, t.j. 2 položky – prepravné vane a kontajnery spolu v obstarávacej cene 7.065,63 €,
 • neupotrebiteľného dlhodobého drobného hmotného majetku podľa návrhu na vyradenie č. 1/2015 zo dňa 06. 11. 2015, t.j. notebook v obstarávacej cene 759,21 €.

Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.

 • primátorovi mesta schváliť vyradenie majetku podľa návrhu čiastkovej inventarizačnej komisie za Mestský úrad – Hasičská zbrojnica:
 • neupotrebiteľného dlhodobého drobného hmotného majetku podľa návrhu na vyradenie  č. 1/2015 zo dňa 10. 11. 2015, t.j. 4 položky – rádio, savica a hadice spolu v obstarávacej cene  347,22 €.
 • neupotrebiteľného majetku vedeného v operatívno-technickej evidencii podľa návrhu na vyradenie  č. 1/2015 zo dňa 10. 11. 2015, t.j. 9 položiek – sací kôš, plechové šatníky, prilby a sekera spolu v obstarávacej cene 202,59 €.

Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu,

 • primátorovi mesta schváliť vyradenie majetku podľa návrhu čiastkovej inventarizačnej komisie za Mestský úrad – Mestská polícia:
 • neupotrebiteľného dlhodobého drobného hmotného majetku podľa návrhov na vyradenie č. 1/2015 zo dňa 23. 11. 2015 a č. 2/2015, j. 8 položiek – laminátor, stôl, skrine a skrinky, kancelárske kreslo, fotoaparát a koberec spolu v obstarávacej cene 984,94 €.
 • neupotrebiteľného majetku vedeného v operatívno-technickej evidencii podľa návrhov na vyradenie č. 1/2015 zo dňa 23. 11. 2015 a č. 2/2015, j. 20 položiek – putá, mobilné telefóny, skrine a skrinky, stoličky a kreslá,, žalúzie spolu v obstarávacej cene 320,61 €.

Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.

 • MsZ schváliť vyradenie majetku podľa návrhov čiastkovej inventarizačnej komisie za Mestský úrad – Mestská polícia:
 • neupotrebiteľného dlhodobého drobného hmotného majetku podľa návrhu na vyradenie č. 1/2015 zo dňa 23. 11. 2015, t.j. 3 položky – pc zostavy a multifunkčné zariadenie spolu v obstarávacej cene 1.470,99 €,

Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu,

 • primátorovi mesta schváliť vyradenie majetku podľa návrhu čiastkovej inventarizačnej komisie za Mestský úrad – Klub dôchodcov:
 • neupotrebiteľného dlhodobého drobného hmotného majetku podľa návrhu na vyradenie č. 1/2015 zo dňa 10. 11. 2015, j. 2 kreslá spolu v obstarávacej cene 132,78 €.
 • neupotrebiteľného majetku vedeného v operatívno-technickej evidencii podľa návrhu na vyradenie  č. 1/2015 zo dňa 10. 11. 2015,  t.j. 2 konferenčné stolíky v obstarávacej cene 62,40 €.
 • neupotrebiteľného majetku vedeného v internej evidencii podľa návrhu na vyradenie č. 1/2015 zo dňa 10. 11. 2015, j. 4 položky – schránky na toaletný papier, metla, podnosy a rajnica spolu v obstarávacej cene 5,25 €.

Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.

 • primátorovi mesta schváliť vyradenie majetku podľa návrhu čiastkovej inventarizačnej komisie za Mestský úrad – Mestské kino:
 • neupotrebiteľného majetku vedeného v internej evidencii podľa návrhu na vyradenie č. 1/2015 zo dňa 19. 11. 2015, j. 2 kreslá spolu v obstarávacej cene 0,00 €.

Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.

 • primátorovi mesta schváliť vyradenie majetku podľa návrhu čiastkovej inventarizačnej komisie za Mestský úrad – Klub mladých Labyrint:
 • neupotrebiteľného majetku vedeného v operatívno-technickej evidencii podľa návrhu na vyradenie  č. 1/2015 zo dňa 20. 11. 2015,  t.j. 4 položky – stôl, stoličky a skriňa spolu v obstarávacej cene 76,36 €.

Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.

 • riaditeľke KIC mesta Kremnica schváliť vyradenie majetku podľa návrhov čiastkovej inventarizačnej komisie za KIC mesta Kremnica – budova MsKS:
 • neupotrebiteľného dlhodobého hmotného majetku podľa návrhu na vyradenie č. 1/2015 zo dňa 11. 2015, t.j. vysávač v obstarávacej cene 0,00 €,
 • neupotrebiteľného drobného hmotného majetku podľa návrhu na vyradenie č. 1/2015 zo dňa 11. 2015, t.j. 2 položky – konvektor a vŕtačka spolu v obstarávacej cene 0,00 €,
 • neupotrebiteľného majetku vedeného v operatívno-technickej evidencii podľa návrhu na vyradenie č. 1/2015 zo dňa 19. 11. 2015,  t.j. stoličky spolu v obstarávacej cene 47,70 €.

Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.

 • MsZ schváliť vyradenie majetku podľa návrhov čiastkovej inventarizačnej komisie za KIC mesta Kremnica – budova MsKS:
 • neupotrebiteľného dlhodobého nehmotného majetku podľa návrhu na vyradenie č. 1/2015 zo dňa 19.11. 2015, t.j. softvér v obstarávacej cene 394,01 €,
 • neupotrebiteľného drobného hmotného majetku podľa návrhu na vyradenie č. 1/2015 zo dňa 19. 11. 2015, t.j. CD rekordér v obstarávacej cene 530,77 €,

Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.

 • riaditeľke KIC mesta Kremnica schváliť vyradenie majetku podľa návrhov čiastkovej inventarizačnej komisie za KIC mesta Kremnica – kancelária KIC:
 • neupotrebiteľného drobného hmotného majetku podľa návrhu na vyradenie č. 2/2015 zo dňa 20. 11. 2015, t.j. 3 položky – monitor, multifunkčné zariadenie a orientačný plán mesta spolu v obstarávacej cene 458,77 €,
 • neupotrebiteľného majetku vedeného v operatívno-technickej evidencii podľa návrhu na vyradenie  č. 2/2015 zo dňa 20. 11. 2015,  t.j. anténa v obstarávacej cene 15,10 €.

Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.

 • MsZ schváliť vyradenie majetku podľa návrhov čiastkovej inventarizačnej komisie za KIC mesta Kremnica – kancelária KIC: neupotrebiteľného drobného hmotného majetku podľa návrhu na vyradenie č. 2/2015 zo dňa 20. 11. 2015, t.j. PC v obstarávacej cene 631,61 €,

Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.

 • riaditeľke KIC mesta Kremnica schváliť vyradenie majetku podľa návrhu čiastkovej inventarizačnej komisie za KIC mesta Kremnica – Relax centrum Skalka:
 • neupotrebiteľného drobného hmotného majetku podľa návrhu na vyradenie č. 3/2015 zo dňa 20. 11. 2015, t.j. 2 položky – satelitný prijímač a ležadlá spolu v obstarávacej cene 464,25 €.
 • neupotrebiteľného majetku vedeného v operatívno-technickej evidencii podľa návrhu na vyradenie  č. 3/2015 zo dňa 20. 11. 2015,  t.j. 3 položky – ležadlá a teplomer spolu v obstarávacej cene 101,71 €.

Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.

 • MsZ schváliť vyradenie majetku podľa návrhov čiastkovej inventarizačnej komisie za KIC mesta Kremnica – Relax centrum Skalka:
 • neupotrebiteľného dlhodobého hmotného majetku podľa návrhu na vyradenie č. 3/2015 zo dňa 20. 11. 2015, t.j. 2 ks cyklotrenažér spolu v obstarávacej cene 2.859,86 €,
 • neupotrebiteľného drobného hmotného majetku podľa návrhu na vyradenie č. 3/2015 zo dňa 20. 11. 2015, t.j. 10 položiek – tlačiareň tlakový čistič, čerpadlá, práčky sušička, bazénový vysávač spolu v obstarávacej cene 5.690,21 €,

Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.

 • riaditeľke MsBP schváliť vyradenie majetku podľa návrhov čiastkovej inventarizačnej komisie za Mestský bytový podnik Kremnica:
 • neupotrebiteľného dlhodobého drobného hmotného majetku podľa návrhu na vyradenie  č. 2/2015 zo dňa 02. 11. 2015,  t.j. 2 položky – elektrické nožnice na plech a pečiatka spolu v obstarávacej cene 191,67 €,
 • neupotrebiteľného majetku vedeného v operatívno-technickej evidencii podľa návrhu na vyradenie č. 3/2015 zo dňa 02. 11. 2015, t.j. 3 položky – rebrík, gola sada, mobilný telefón  spolu v obstarávacej cene 31,04 €.
 • neupotrebiteľného drobného hmotného majetku podľa návrhu na vyradenie č. 4/2015 zo dňa 2. 11. 2015, t.j. mobilný telefón v obstarávacej cene 79,04 €.

Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.

 • MsZ schváliť vyradenie majetku podľa návrhov čiastkovej inventarizačnej komisie za Mestský bytový podnik Kremnica:
 • neupotrebiteľného dlhodobého hmotného majetku podľa návrhu na vyradenie č. 1/2015 zo dňa 2. 11. 2015, t.j. PC Libra v obstarávacej cene 965,42 €.
 • neupotrebiteľného dlhodobého hmotného majetku podľa návrhu na vyradenie č. 5/2015 zo dňa 28. 12. 2015, t.j. PC Intel v obstarávacej cene 1.227,48 €.
 • neupotrebiteľného dlhodobého drobného hmotného majetku podľa návrhu na vyradenie  č. 6/2015 zo dňa 28. 12. 2015,  t.j. kopírovací stroj v obstarávacej cene 976,29 €.

Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.

 • riaditeľke ZŠ Pavla Križku, Kremnica schváliť vyradenie majetku podľa návrhu čiastkovej inventarizačnej komisie za Základnú školu Pavla Križku, Ulica Pavla Križku 392/8, Kremnica:
 • neupotrebiteľného dlhodobého hmotného majetku ZŠ podľa návrhu na vyradenie č. 4/2015 zo dňa 9. 11. 2015,  t.j. 3 položky – signalizačné hodiny, riadiaci systém zvonenia a akumulačné pece spolu  v obstarávacej cene 1.523,34 €,
 • neupotrebiteľného dlhodobého hmotného majetku zo školskej jedálne podľa návrhu na vyradenie  č. 4/2015 zo dňa 09. 11. 2015,  t.j. elektrický sporák v obstarávacej cene 261,17 €,
 • neupotrebiteľného dlhodobého drobného hmotného a nehmotného majetku ZŠ podľa návrhu na vyradenie č. 4/2015 zo dňa 09. 11. 2015, j. 448 položiek – akumulačné pece, počítačové zostavy, skrine, koberce, stoly, stoličky a iné vybavenie školy spolu v obstarávacej cene 24.774,44 €,
 • neupotrebiteľného majetku ZŠ vedeného v operatívno-technickej evidencii podľa návrhu na vyradenie č. 4/2015 zo dňa 09. 11. 2015, j. 46 položiek – pracovné odevy a obuv, nábytok a iné vybavenie školy spolu v obstarávacej cene 1.746,02 €,
 • neupotrebiteľných učebných pomôcok zo školských kabinetov podľa návrhu na vyradenie č. 4/2015 zo dňa 09.11.2015 spolu v obstarávacej cene 8.440,41 €.
 • neupotrebiteľného majetku z dolnej telocvične vedeného v internej evidencii podľa návrhu na vyradenie č. 4/2015 zo dňa 09. 11. 2015, j. 20 položiek – sedadlá svietidlá umývadlá, skrine a skrinky, stoly, žalúzie, kôš, obraz, zrkadlá a podložka spolu v obstarávacej cene 0,00 €,

Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu,

 • MsZ schváliť vyradenie majetku podľa návrhu čiastkovej inventarizačnej komisie za Základnú školu Pavla Križku, Ulica P. Križku 392/8, Kremnica:
 • neupotrebiteľného dlhodobého hmotného majetku ZŠ podľa návrhu na vyradenie č. 4/2015 zo dňa 09. 11. 2015, t.j. 2 položky – rozhlasová ústredňa a magnetoskop spolu v obstarávacej cene 1.557,26 €,
 • neupotrebiteľného dlhodobého drobného hmotného majetku ZŠ podľa návrhu na vyradenie  č. 4/2015 zo dňa 09. 11. 2015, t.j. 16 položiek –PC zostavy, kamera, notebooky,  multiprojektor, fotoaparát, tlačiareň, televízor, pingpongový stroj a dataprojektory spolu v obstarávacej cene 10.543,06 €,

Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu,

 • odporúča riaditeľovi ZŠ, Angyalova ulica, Kremnica schváliť vyradenie majetku podľa návrhov čiastkovej inventarizačnej komisie za Základnú školu, Angyalova ulica 401/26, Kremnica:
 • neupotrebiteľného dlhodobého drobného hmotného majetku ZŠ podľa návrhu na vyradenie č. 1/2015 zo dňa 06. 11. 2015, t.j. 6 položiek – monitor, vŕtačka, kreslá a koberec spolu v obstarávacej cene 1.061,16 €,
 • neupotrebiteľného majetku vedeného v operatívno-technickej evidencii ZŠ podľa návrhu na vyradenie č. 1/2015 zo dňa 06. 11. 2015, t.j. 3 položky – uhlová brúska, koberec a USB kľúč spolu v obstarávacej cene 183,14 €.
 • neupotrebiteľných učebných pomôcok zo školských kabinetov podľa návrhu na vyradenie č. 1/2015 zo dňa 06.11.2015 spolu v obstarávacej cene 687,59 €.
 • neupotrebiteľného majetku vedeného v operatívno-technickej evidencii školskej jedálne podľa návrhu na vyradenie č. 2/2015 zo dňa 02. 11. 2015, t.j. 27 položiek – pracovné odevy a obuv spolu v obstarávacej cene 713,60 €.

Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu,

 • MsZ schváliť vyradenie majetku podľa návrhu čiastkovej inventarizačnej komisie za Základnú školu, Angyalova ulica 401/26, Kremnica:
 • neupotrebiteľného dlhodobého drobného hmotného majetku ZŠ podľa návrhu na vyradenie č. 1/2015 zo dňa 06. 11. 2015, t.j. 4 položky – PC zostavy a kosačka spolu v obstarávacej cene 1.854,67 €,

Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu,

 • riaditeľke MŠ Dolná Kremnica schváliť vyradenie majetku podľa návrhov čiastkovej inventarizačnej komisie za Materskú školu Dolná ulica 57/37, Kremnica:
 • neupotrebiteľného majetku vedeného v operatívno-technickej evidencii podľa návrhu na vyradenie  č. 1/2015 zo dňa 30. 10. 2015, t.j. 41 položiek – obliečky, plachty, lehátka, vankúše, boby, odevy a obuv, hračky a ostatné vybavenie spolu v obstarávacej cene 1.559,04 €,

Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu,

 • riaditeľke MŠ Dolná Kremnica schváliť vyradenie majetku podľa návrhov čiastkovej inventarizačnej komisie za Materskú školu Dolná ulica 57/37, Kremnica, elokované pracovisko Ulica Jurka Langsfelda:
 • neupotrebiteľného dlhodobého drobného hmotného majetku podľa návrhu na vyradenie č. 1/2015 zo dňa 06. 11. 2015, t.j. 39 položiek – ohrievač vody, bojler, lekárnička, hračky, práčka, DVD prehrávač, CD prehrávač, koberec a ostatné vybavenie spolu v obstarávacej cene 1.902,51 €
 • neupotrebiteľného majetku vedeného v operatívno-technickej evidencii podľa návrhu na vyradenie  č.  1/2015  zo dňa 06. 11. 2015, t.j. 17 položiek – hračky, pracovné odevy a ostatné vybavenie spolu v obstarávacej cene 368,35 €.

Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu,

 • riaditeľovi Základnej umeleckej školy J. L. Bellu, Kremnica schváliť vyradenie majetku podľa návrhu čiastkovej inventarizačnej komisie za Základnú umeleckú školu J. L. Bellu Kremnica, Angyalova 419/35, Kremnica:
 • neupotrebiteľného dlhodobého drobného hmotného a nehmotného majetku podľa návrhu na vyradenie č. 1/2015 zo dňa 31.10.2015, t.j. 63 položiek – skrine, skrinky, stoly, stoličky, regále, varič, reproduktor, tlačiareň, mobilný telefón, elektrický hoblík, vysávača, bojler, , elektrická píla, počítač, zosilňovač, softvér, hudobné nástroje a ostatné vybavenie spolu v obstarávacej cene 4.487,27 €,
 • neupotrebiteľných učebných pomôcok – zbierok podľa návrhu na vyradenie č. 1/2015 zo dňa 06.11.2015 spolu v obstarávacej cene 5,12 €.
 • MsZ schváliť vyradenie majetku podľa návrhu čiastkovej inventarizačnej komisie za Základnú umeleckú školu J. L. Bellu Kremnica, Angyalova 419/35, Kremnica:
 • neupotrebiteľného dlhodobého drobného hmotného a nehmotného majetku podľa návrhu na vyradenie č. 1/2015 zo dňa 31.10.2015, t.j. 2 počítače spolu v obstarávacej cene 1.271,09 €,

Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.

 

Uznesenie k bodu 3.2

Komisia vo veci žiadosti Oľgy Verešovej,  Dubové o odpredaj pozemkov v katastrálnom území Dubové po predložení geometrického plánu a znaleckého posudku odporúča MsZ schváliť odpredaj pozemkov podľa § 9a ods. 8 písm. b)  zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v katastrálnom území Dubové, v obci Dubové – Požehy, okres Turčianske Teplice, a to:

parcely číslo CKN 785/3 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 38 m²

parcely číslo CKN 785/6 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 193 m²

parcely číslo CKN 785/11 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 486 m2

Oľge Verešovej, Dubové s tým, že kupujúca uhradí výdavky spojené s prevodom vlastníctva pozemkov. Dôvodom majetkovoprávneho usporiadania týchto pozemkov je skutočnosť, že na pozemku parcelné číslo CKN 785/6 je postavená stavba rodinného domu súp. č. 271, ktorého vlastníčkou je žiadateľka a ktorý je evidovaný na liste vlastníctva č. 1308 pre katastrálne územie Dubové. Pozemky parcelné číslo CKN 785/3 a CKN 785/11 sú priľahlé k rodinnému domu súp. č. 271 a sú historicky a dlhodobo využívané ako dvor a záhradka k rodinnému domu.

Podľa znaleckého posudku č. 84/2015 zo dňa 14. 08. 2015, všeobecná hodnota pozemkov parcela číslo CKN 785/3, 785/6 a 785/11 je 3 480,00 €.

Kúpna cena za predaj pozemkov parcela číslo CKN 785/3, 785/6 a 785/11 sa stanovuje vo výške 3 494,00 €.

 

Uznesenie k bodu 3.3

Komisia vo veci žiadosti Heleny Urbanovej,  Dubové – Požehy 270, 038 23  Dubové o odpredaj pozemkov v katastrálnom území Dubové po predložení geometrického plánu a znaleckého posudku odporúča MsZ schváliť odpredaj pozemkov podľa § 9a ods. 8 písm. b)  zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v katastrálnom území Dubové, v obci Dubové, okres Turčianske Teplice, a to:

parcely číslo CKN 785/12 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 91 m²

parcely číslo CKN 785/13 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 23 m²

parcely číslo CKN 785/14 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 280 m², spolu s výmerou 394 m²

Helene Urbanovej, Dubové s tým, že kupujúca uhradí výdavky spojené s prevodom vlastníctva pozemkov. Dôvodom majetkovoprávneho usporiadania týchto pozemkov je skutočnosť, že na pozemku parcelné číslo CKN 785/12 je postavená stavba rodinného domu súp. č. 270, ktorého spoluvlastníčkou je žiadateľka a ktorý je evidovaný na liste vlastníctva č. 1238 pre katastrálne územie Dubové. Pozemky parcelné číslo 785/13 a 785/14 sú priľahlé k časti rodinného domu súp. č. 270, v ktorom žiadateľka býva a sú historicky a dlhodobo využívané ako dvor a záhradka k tejto časti rodinného domu.

Podľa znaleckého posudku č. 08/2016 zo dňa 20.02.2016 všeobecná hodnota pozemkov parcela číslo CKN 785/12, 785/13 a 785/14 je 1920,00 €.

Kúpna cena za predaj týchto pozemkov je 1 920,00 €.

 

Uznesenie k bodu 3.4

Komisia vo veci žiadosti Dany Bezákovej a Zdena Bezáka, Angyalova ulica 505/60, 967 01 Kremnica a Mgr. Miroslava Štefanova a Márie Štefanovej, Kollárovo námestie 20, 811 06 Bratislava po predložení geometrického plánu a znaleckého posudku odporúča MsZ schváliť odpredaj pozemku podľa § 9a ods. 8 písm. e)  zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov v katastrálnom území Kremnica, v meste Kremnica, okres Žiar nad Hronom, a to pozemku parcely č. CKN 2221/3 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 7 m²  Dane Bezákovej a Zdenovi Bezákovi, Kremnica v ½ ako manželom do bezpodielového spoluvlastníctva a Mgr. Miroslavovi Štefanovovi a Márii Štefanovej, Bratislava v ½ ako manželom do bezpodielového spoluvlastníctva manželov s tým, že kupujúci uhradia výdavky spojené s prevodom vlastníctva pozemkov.

Kupujúci nie sú osobami podľa § 9a ods. 6 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že uvedený pozemok je priľahlý k pozemkom parcelné číslo CKN 743 a CKN 744, na ktorých stoja rodinné domy súp. č. 505, resp. 506, ktoré sú vo vlastníctve kupujúcich. Pozemok parcelné číslo CKN 2221/3 tvorí časť prístupovej cesty k rodinným domom súp. č. 505 a 506. Podľa znaleckého posudku č. 37/2016 zo dňa 11.02.2016 všeobecná hodnota pozemku parcela č. CKN 2221/3  je 36,00 €.

Kúpna cena za predaj pozemku parcela číslo CKN 2221/3 sa stanovuje vo výške  105,00 €.

Uznesenie k bodu 3.5

Komisia vo veci žiadosti spoločnosti REHWALD, s.r.o., Kremnica, IČO 48 075 612 o odkúpenie pozemku v katastrálnom území Kremnica

A/ berie na vedomie podnikateľský zámer na realizáciu projektu Salaš REVOLTA, ktorý predložila spoločnosť REHWALD, s.r.o., Kremnica , IČO 48 075 612

B/ stavia sa pozitívne k predloženému podnikateľskému zámeru, ktorého realizácia by bola prínosom aj z hľadiska rozvoja cestovného ruchu v kremnickom regióne v segmente agroturistiky, keďže zariadenie podobného ruchu v súčasnosti v našom regióne neexistuje

C/ konštatuje že:

 1. podľa platného územného plánu mesta Kremnica sa v danej lokalite Revolty nepočíta s výstavbou takéhoto zariadenia a prípadná výstavba si preto bude vyžadovať zmenu územného plánu mesta,
 1. podľa zákona číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o majetku obcí“) nebude s veľkou pravdepodobnosťou možný priamy predaj časti pozemku parcelné číslo CKN 2441 spoločnosti REHWALD, s.r.o., Kremnica IČO 48 075 612 a tento predaj bude možný len postupmi podľa § 9a zákona o majetku obci. V zmysle týchto ustanovení priamy predaj pozemku bez zverejnenia zámeru predať pozemok priamym predajom a určenia lehoty na doručenie cenových ponúk od záujemcov je možný len výnimočne, pričom musí byť splnené zákonné podmienky podľa § 9a ods. 8 zákona o majetku obcí napr., že sa jedná o okolnosti hodné osobitného zreteľa, o ktorých mestské zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, pričom osobitný zreteľ musí byť zdôvodnený.

 

Uznesenie k bodu 3.6

Komisia vo veci žiadosti Ivany Lacovej, Žiar nad Hronom, IČO 47 676 353 o prenájom nebytových priestorov v objekte na Dolnej ulici 49/21 v Kremnici odporúča MsZ, v nadväznosti na stanovisko MsBP, schváliť prenájom nebytových priestorov za obvyklých podmienok.

 

Uznesenie k bodu 3.7

Komisia vo veci žiadosti Miriamy Brhlíkovej, Kremnica, IČO 47 319 526 o prenájom nebytových priestorov v objekte na Dolnej ulici 49/21 v Kremnici odporúča MsZ, v nadväznosti na stanovisko MsBP, schváliť prenájom nebytových priestorov za obvyklých podmienok.

 

Uznesenie k bodu 3.8

Komisia vo veci žiadosti MDDr. Petra Lukovského, Žiar nad Hronom o prenájom nebytových priestorov v objekte na Dolnej ulici 49/21 v Kremnici odporúča MsZ, v nadväznosti na stanovisko MsBP, schváliť prenájom nebytových priestorov za obvyklých podmienok.

 

 1. Rôzne:

Uznesenie k bodu 4.1

Komisia vo veci Správy o prevádzkovaní Mestského cintorína za rok 2015 berie na vedomie predloženú Správu o prevádzkovaní Mestského cintorína za rok 2015.

 

Uznesenie k bodu 4.2

Komisia vo veci oznámenia poisťovne Kooperativa, a.s., o totálnej škode ku škodovej udalosti motorového vozidla SUZUKI SX4, EČV ZH 963 AY

 1. berie na vedomie oznámenie poisťovne Kooperativa, a.s., o totálnej škode ku škodovej udalosti motorového vozidla SUZUKI SX4, EČV ZH 963 AY,
 2. odporúča MsZ:

a) schváliť vyradenie hnuteľného majetku mesta Kremnica využívaného pre potreby Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica a to motorového vozidla SUZUKI SX4, EČV ZH 963 AY obstarávacia cena 16 490,68 €, zostatková cena 0,00 € na základe oznámenia poisťovne        Kooperativa, a.s., ako totálnu škodu,

b) odpredať predajné zvyšky motorového vozidla podľa návrhu poisťovne Kooperativa, a.s.,  záujemcovi o odkúpenie predajných zvyškov vozidla , ktorým je Jozef Maša – AMAŠ, SNP  593/44, 089 01  Svidník, IČO: 33 108 005 za prieskumom trhu stanovenú hodnotu 1 860 €.

 

Uznesenie k bodu 4.3

Komisia vo veci návrhu na zverenie časti kompetencií vo veciach nájmu pozemkov a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta primátorovi mesta berie predložený materiál na vedomie a odporúča návrh na zverenie časti kompetencií vo veciach nájmu pozemkov a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta primátorovi mesta predložiť na rokovanie MsZ.

 

Uznesenie k bodu 4.4

Komisia vo veci predloženej petície obyvateľov Ulice Rumunskej armády v Kremnici za opravu miestnej komunikácie na Ulici Rumunskej armády v Kremnici berie na vedomie predloženú petíciu a odporúča MsÚ riešiť stav miestnej komunikácie na Ulici Rumunskej armády v Kremnici

 

Uznesenie k bodu 4.5

Komisia vo veci žiadosti Miroslava Fleška, Kremnica o zmenu Územného plánu mesta Kremnica berie na vedomie žiadosť Miroslava Fleška, Kremnica o zmenu Územného plánu mesta Kremnica a odporúča MsÚ riešiť zmenu Územného plánu mesta Kremnica v zmysle predloženej žiadosti.

 

V Kremnici, dňa 04. 04. 2016

zapísala: Ing. Renáta Nováková

 

 

                                                                                                       Ing. Viera Vaská

                                                                                               predsedníčka komisie

Zdieľať tento príspevok.