Materiály na mestské zastupiteľstvo 14. 4. 2016

P o z v á n k a

 

Podľa § 12 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva v Kremnici číslo  209/1511 zo dňa 14. decembra 2015

 

z v o l á v a m

na deň 14. apríla 2016, t.j. vo štvrtok, o 16,00 h

 do radnej siene Mestského domu v Kremnici zasadnutie mestského zastupiteľstva.

 

Materiály na rokovanie mestského zastupiteľstva: [zip] 14.04.2016.zip

 

Návrh programu:

 

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu, voľba mandátovej, návrhovej komisie a pracovného predsedníctva
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Výberové konanie na miesto riaditeľa Základnej školy Pavla Križku, Ulica Pavla Križku 392/8 v Kremnici
 5. Rozpočtové opatrenie riaditeľky Mestského bytového podniku č. 1/2015 k 15.12.2015
 6. Rozpočtové opatrenie č. 4 k 31.12.2015
 7. Správa o čerpaní rozpočtu mesta Kremnica za rok 2015 k 31.12.2015
 8. Správa o plnení rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia k 31.12.2015 za Mestský bytový podnik
 9. Správa o plnení rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia k 31.12.2015 za Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica
 10. Správa o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta Kremnica za rok 2015
 11. Správa o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta v správe Mestského bytového podniku za rok 2015
 12. Správa o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta v správe Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica za rok 2015
 13. Záverečný účet mesta Kremnica za rok 2015
 14. Záverečný účet Mestského bytového podniku za rok 2015
 15. Záverečný účet Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica za rok 2015
 16. Rozpočtové opatrenie mesta Kremnica k 31.3.2016 a Návrh 2. zmeny rozpočtu mesta Kremnica pre rok 2016
 17. Návrh 1. zmeny rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia Mestského bytového podniku v Kremnici pre rok 2016
 18. Návrh 1. zmeny rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica pre rok 2016
 19. Informácia o zámere podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia
 20. Schválenie dotácií z rozpočtu mesta k 29.2.2016
 21. Správa o prevádzkovaní Mestského cintorína za rok 2015

 

 

 1. Majetkové veci:
 2. Žiadosť o prenájom nebytových priestorov – Ivana Lacová, Žiar nad Hronom
 3. Žiadosť o prenájom nebytových priestorov – Miriama Brhlíková, Kremnica
 4. Výpoveď z nájmu nebytových priestorov – MUDr. Ján Jakubička, Kremnica
 5. Žiadosť o prenájom nebytových priestorov – MDDr. Peter Lukovský, Žiar nad Hronom
 6. Škodová udalosť motorového vozidla SUZUKI SX4
 7. Žiadosť o odpredaj pozemku v k.ú. Kremnica po predložení geometrického plánu a znaleckého posudku – Dana Bezáková a Zdeno Bezák, Kremnica; Mgr. Miroslav Štefanov a Mária Štefanová, Bratislava
 8. Žiadosť o odpredaj pozemkov v k.ú. Dubové po predložení geometrického plánu a znaleckého posudku – Oľga Verešová, Dubové
 9. Žiadosť o odpredaj pozemkov v k.ú. Dubové po predložení geometrického plánu a znaleckého pozemku – Helena Urbanová, Dubové
 10. Žiadosť o odkúpenie pozemku v k.ú. Kremnica – REHWALD s.r.o., Revolta, Kremnica
 11. Vyradenie neupotrebiteľného dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého drobného hmotného majetku
 12. Rôzne
 13. Interpelácie
 14. Záver

 

 

 

 

 

                                                                           Ing. Mgr. Alexander Ferenčík

                                                                                     primátor mesta

Zdieľať tento príspevok.