Zápisnica zo zasadnutia komisie kultúry a cestovného ruchu konaného dňa 23.3. 2016

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:

 1. Návšteva partnerského mesta Herbolzheim
 2. Koncepcia rozvoja CR
 3. Návrh na vytvorenie oddelenia CR
 4. Rôzne
 5. Záver

 

Prítomných členov komisie privítal jej predseda a zahájil rokovanie.

 1. Na úvod rokovania p. Ceferová informovala o pozvánke z partnerského mesta Herbolzheim na oslavy 40. výročia partnerstva s ich partnerským mestom Sisteron (Francúzsko). Členovia komisie – poslanci zvážia možnú účasť v dňoch 5. – 7. mája 2016.
 2. Koncepcia rozvoja CR je pred dokončením a po Veľkej noci bude zaslaná členom komisie a pracovnej skupine podnikateľov, ktorí sú v tejto oblasti aktívni. Na zasadnutí neboli konkrétne pripomienky na zapracovanie, koncepcia bude spripomienkovaná po zaslaní.
 3. Pracovná skupina podnikateľov zopakovala požiadavku na vytvorenie oddelenia cestovného ruchu a vytvorenie pozície koordinátora CR. Pracovná skupina sa zúčastní zasadnutia komisie Mestských lesov, kde prednesie túto požiadavku pred poslancami MsZ. Prítomní členovia komisie hľadali možnosti začleniť túto pozíciu do činnosti Informačného centra. Tileschová informovala o hlavnej a vedľajšej činnosti príspevkovej organizácie mesta – Kultúrne a informačné centrum.
 4. Ing. Kirková poukázala na nedostatky v otváracích hodinách v NBS-Múzeum mincí a medailí – najmä počas nedieľ v mimosezóne a pondelkov, na čo pani Uhríková reagovala poznámkou, že štatistiky nepustia a nízka návštevnosť v týchto dňoch z ekonomického hľadiska nedovoľuje mať otvorené.
  Ing. Kirková ukázala príklad minibusu, ktorý je taktiež stratový, ale mesto ho financuje v záujme rozšírenia služieb. 
  Ing. Bieliková poukázala na dôležitosť riešiť počas sezóny dotazníkový prieskum, v ktorom sa zistí štruktúra návštevníkov, ich spokojnosť a následne budú navrhnuté priority rozvoja. 
  P. Kianička informoval o postupe pri realizácii projektu vitrín na námestí. Bude nasledovať stretnutie s pamiatkármi a zhotoviteľ dodá cenovú ponuku na výrobu vitrín.
 5. Predseda komisie prítomným poďakoval za účasť a ukončil rokovanie komisie.

 

Zapísala: Ing. Zuzana Tileschová

 

 

Zdieľať tento príspevok.