Uznesenia z 3. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 14. apríla 2016

Uznesenia z 3. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 14. apríla 2016

Uznesenie číslo 35/1604     

vo veci kontroly plnenia uznesení.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  b e r i e  n a  v e d o m i e
správu hlavnej kontrolórky o kontrole plnenia uznesení prijatých MsZ v Kremnici.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ivan Petráš, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 36/1604

vo veci žiadosti Mgr. Art. Stanislava Herka, Prievozská 1313/35, 821 09 Bratislava, o odpredaj pozemkov v katastrálnom území Kremnica po doručení žiadosti o prehodnotenie kúpnej ceny

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/ r u š í
1. uznesenie MsZ č. 152/1509 z 10. septembra 2015
2. uznesenie MsZ č. 190/1511 zo dňa 26. novembra 2015

B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť túto skutočnosť žiadateľovi
zodpovedná: Ing. Renáta Nováková
termín: 30.04.2016.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ivan Petráš, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 37/1604     

vo veci výberového konania na miesto riaditeľa Základnej školy Pavla Križku, Ulica Pavla Križku 392/8 v Kremnici.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e   n a  v e d o m i e
vyhlásenie výberového konania na miesto riaditeľa Základnej školy Pavla Križku, Ulica Pavla Križku 392/8 v Kremnici    podľa § 4, ods. 1 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 5 ods.3 zákona NR SR č.552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov nasledovne:

1. Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky uchádzača na vykonávanie miesta riaditeľa školy podľa zákona č.317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a o odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov  a vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
– vysokoškolské vzdelanie II. stupňa a odbor vzdelania pre uvedený druh školy
– absolvovanie I. atestácie (1.kvalifikačná skúška alebo jej náhrada) pre príslušnú kategóriu a podkategóriu pedagogických zamestnancov
– najmenej päť rokov pedagogickej praxe.

2. Osobnostné a špeciálne predpoklady uchádzačov na výkon funkcie:
– bezúhonnosť
– organizačné a riadiace schopnosti
– práca s PC (práca s internetom, Excel, Word)
– osobnostné a morálne predpoklady
– komunikatívnosť
– záujem o uvedenú prácu

3. Zoznam dokladov, ktoré treba pripojiť k prihláške do výberového konania:
– profesijný životopis
– overená fotokópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní
– overená fotokópia dokladu o absolvovaní I. atestácie
– doklad o bezúhonnosti – výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
– potvrdenie o pedagogickej praxi
– potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti
– súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania podľa
zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

Súčasťou prihlášky do výberového konania  je i návrh koncepcie rozvoja Základnej školy Pavla Križku, Ulica Pavla Križku 392/8 v Kremnici
Termín podania: Prihlášku do výberového konania je potrebné predložiť najneskôr do 02. 05. 2016 do 12,00 hod. na adresu: Mestský úrad Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, 967 01 Kremnica. Rozhoduje dátum pečiatky pošty alebo deň osobného doručenia v podateľni Mestského úradu v Kremnici a požadované doklady je potrebné predložiť v zatvorenej obálke s označením: „Výberové konanie – riaditeľ Základnej školy Pavla Križku, Ulica Pavla Križku 392/8 v Kremnici“.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ivan Petráš, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 38/1604     

vo veci Rozpočtového opatrenia riaditeľky Mestského bytového podniku č. 1/2015 k 16.12.2015.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  b e r i e  n a  v e d o m i e
Rozpočtové opatrenie riaditeľky Mestského bytového podniku č. 1/2015 k 16.12.2015 podľa predloženého návrhu.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ivan Petráš, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 39/1604     

vo veci Rozpočtového opatrenia č. 4 k 31.12.2015.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  b e r i e  n a  v e d o m i e
Rozpočtové opatrenie č. 4 k 31.12.2015 podľa predloženého návrhu.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ivan Petráš, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 40/1604     

vo veci čerpania rozpočtu mesta Kremnica za rok 2015 k 31.12.2015.

M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  –  b e r i e  n a   v e d o m i e
predloženú správu o čerpaní rozpočtu mesta Kremnica za rok 2015 k 31.12.2015 nasledovne:
Bežný rozpočet:
príjmy:      4 081 029,19 €, t.j. 103,01 %
výdavky:   3 801 399,18 €, t.j.   96,05 %
saldo:            279 630,00 €
Kapitálový rozpočet:
príjmy:         511 903,49 €, t.j.   98,47 %
výdavky:   1 160 296,30 €, t.j.   94,77 %
saldo:        – 648 392,81 €
Finančné operácie:
príjmy:       801 812,50 €, t.j.  92,97 %
výdavky:    145 878,77 €, t.j.  99,63 %
saldo:         655 933,73 €

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ivan Petráš, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 41/1604     

vo veci správy o plnení rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia k 31.12.2015 za Mestský bytový podnik Kremnica.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o plnení rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia k 31.12.2015 za Mestský bytový podnik Kremnica
(v eurách)
Výnosy:    HČ   134 935   VČ    4 059     spolu     138 994      plnenie HČ   101,0 %
Náklady:  HČ   132 054  VČ     3 667     spolu     135 721         plnenie HČ   98,8 %
Saldo:       HČ       2 881  VČ        392     spolu         3 273

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ivan Petráš, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 42/1604 

vo veci  plnenia rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia k 31.12.2015 za Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica.

M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  –  b e r i e    n a   v e d o m i e
predloženú správu o plnení rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia k 31.12.2015 za Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica ( v eurách) nasledovne:

Hlavná činnosť     %      Podnikateľská  činnosť    %       Celkom KIC         %
Výnosy:               289 274     99,26            115 516                77,03         404 790          91,71
Náklady:             289 463     99,32            115 364                76,96         404 827          91,73
Výsledok hospodárenia:
-189                                   152                                             -37

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ivan Petráš, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 43/1604     

vo veci správy o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta  Kremnica za rok 2015.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta Kremnica za rok 2015.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ivan Petráš, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 44/1604     

vo veci správy o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta v správe Mestského bytového podniku Kremnica za rok 2015.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  b e r i e  n a  v e d o m i e
Správu o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta v správe Mestského bytového podniku Kremnica za rok 2015.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ivan Petráš, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 45/1604     

vo veci správy o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta v správe Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica za rok 2015.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta v správe Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica za rok 2015.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ivan Petráš, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 46/1604     

vo veci Záverečného účtu mesta Kremnica za rok  2015.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ b e r i e   n a   v e d o m i e
1. Správu hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu mesta Kremnica za rok 2015
2. Správu nezávislého audítora o overení ročnej účtovnej uzávierky mesta Kremnica za rok 2015.
B/ s c h v a ľ u j e
Záverečný účet mesta Kremnica za rok 2015 a celoročné hospodárenie mesta Kremnica za rok 2015 bez výhrad.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ivan Petráš, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 47/1604     

vo veci tvorby Rezervného fondu mesta Kremnica z hospodárskeho výsledku za rok 2015 a použitia Rezervného fondu mesta Kremnica na rok 2016.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/ b e r i e  n a  v e d o m i e , že
1. k 31.12.2015 výška Rezervného fondu mesta Kremnica na bankovom účte je 123 565,64 €.
2. výsledok hospodárenia za rok 2015 je 287 170,92 €, z toho tvorba rezervného fondu predstavuje 284 845,51 €

B/ s c h v a ľ u j e
použitie Rezervného fondu mesta Kremnica na rok 2016 v celkovej výške 387 650,00 € nasledovne:
1.    88 605,00 € na splácanie istín úverov
2.    64 286,00 € na splácanie istín lízingov
3.  234 759,00 € na krytie schodku kapitálového rozpočtu mesta. O prerozdelení finančných  prostriedkov na jednotlivé investičné akcie rozhodne Mestské zastupiteľstvo v Kremnici.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ivan Petráš, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 48/1604   

vo veci prerozdelenia finančných prostriedkov Rezervného fondu mesta Kremnica na rok 2016 na jednotlivé investičné akcie.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  – s ch v a ľ u j e
použitie prostriedkov rezervného fondu mesta Kremnica na rok 2015 určených na krytie schodku kapitálového rozpočtu mesta vo výške 234 759,00 €, rozdelením na jednotlivé investičné akcie nasledovne:
• ÚPN mesto Kremnica      2 724 €
• UPN zóna Veterník      5 100 €
• spolufinancovanie rozšírenia kamerového systému  2 000 €
• rekonštrukcia knižnice J. Kollára    9 955 €
• obstaranie pozemku      5 200 €
• rekonštrukcia Radnice                         51 500 €
• rekonštrukcia budovy na Ul. J. Horvátha č. 884          96 280 €
• obstaranie osobných motorových vozidiel           12 000 €
• výstavba náhradného zdroja vody pre Relax              50 000 €

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 9 (Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj,  Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 2 (Ivan Petráš, Jaroslav Slašťan)

Uznesenie číslo 49/1604     

vo veci zámeru na vybudovanie náhradného vodného zdroja na Skalke pre Relax centrum a vyčlenenia 50 000 € z rozdelenia rezervného fondu za rok 2015 na túto akciu.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/ b e r i e  n a  v e d o m i e
predloženú dôvodovú správu na vybudovanie náhradného vodného zdroja na Skalke pre Relax centrum s vyčlenením 50 000 € z rozdelenia rezervného fondu za rok 2015

B/k o n š t a t u j e,
že vzhľadom na súčasný stav v zásobovaní Relax centra vodou, by bolo žiadúce vybudovanie vlastného náhradného vodného zdroja pre Relax centrum o dostatočnej výdatnosti

C/p o d p o r u j e
zámer vybudovania náhradného vodného zdroja na Skalke pre Relax centrum

D/ž i a d a
mestský úrad
1. uskutočniť riadnu a kompletnú investorskú a inžiniersku prípravu tejto akcie, v súlade s príslušnými právnymi predpismi a platnými postupmi pri takejto akcii
2. predložiť písomnú informáciu o postupe týchto prác na júnové zasadnutie mestského zastupiteľstva.

E/s ú h l a s í
s vyčlenením sumy 50 000 € z rozdelenia rezervného fondu za rok 2015 na akciu vybudovanie náhradného vodného zdroja na Skalke pre Relax centrum za podmienky, že táto akcia bude riadne investorsky a inžiniersky pripravená.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 6 (Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 5 (Iveta Ceferová, Ing. Klára Popová, Ivan Petráš, Jaroslav Slašťan, Maroš Kraml)

Uznesenie číslo 50/1604     

vo veci Záverečného účtu Mestského bytového podniku Kremnica za rok 2015.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   – A/b e r i e  n a  v e d o m i e
stanovisko hlavnej kontrolórky mesta k Záverečnému účtu Mestského bytového podniku za rok 2015.

B/s c h v a ľ u j e
1. Záverečný účet Mestského bytového podniku Kremnica za rok 2015  a celoročné hospodárenie Mestského bytového podniku Kremnica za rok 2015 bez výhrad.
2. Zdanený zisk z podnikateľskej činnosti vo výške 392,41 € vysporiadať v prospech účtu 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.
3. Výsledok hospodárenia z hlavnej činnosti vo výške 2 881,13 € vysporiadať v prospech účtu 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ivan Petráš, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 51/1604     

vo veci Záverečného účtu Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica za rok 2015.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   – s c h v a ľ u j e
1. Predložený záverečný účet Kultúrneho a informačného centra mesta  Kremnica za
rok 2015 v zmysle stanoviska hlavného kontrolóra.
1. Zdanený zisk z podnikateľskej činnosti vo výške 152,25 € vysporiadať v prospech účtu 428- Nevysporiadaný výsledok hospodárenie minulých rokov.
2. Výsledok hospodárenia z hlavnej činnosti vo výške -188,86 € vysporiadať v prospech účtu 428- Nevysporiadaný výsledok hospodárenie minulých rokov.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ivan Petráš, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 52/1604     

vo veci Rozpočtového opatrenia mesta Kremnica k 31.03.2016.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e   n a    v e d o m i e
Rozpočtové opatrenie mesta Kremnica k 31.03.2016.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ivan Petráš, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 53/1604     

vo veci návrhu 2. zmeny rozpočtu mesta Kremnica na rok 2016.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   s c h v a ľ u j e
2. zmenu rozpočtu mesta Kremnica na rok 2016, podľa predloženého návrhu nasledovne:
bežné príjmy:                                 4 113 427 €
kapitálové príjmy:                            275 200 €
príjmové finančné operácie:          389 152 €
spolu príjmy:                                 4 777 779 €

bežné výdavky:                             4 009 209 €
kapitálové výdavky:                        615 659 €
výdavkové finančné operácie:      152 911 €
spolu výdavky:                              4 777 779 €

saldo bežného rozpočtu:               104 218 €
saldo kapitálového rozpočtu:    – 340 459 €
saldo finančných operácií:           236 241 €
celkové saldo rozpočtu:                            0 €

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 9 (Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 2 (Ing. Klára Popová, Ivan Petráš)

Uznesenie číslo 54/1604     

vo veci schválenia návrhu 1. zmeny rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia Mestského bytového podniku v Kremnici pre rok 2016.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  s c h v a ľ u j e
1. zmenu rozpočtu  Mestského bytového podniku v Kremnici pre rok 2016
Rozpočet 2016     1. zmena 2016
Výnosy:                      HČ  132 320       HČ   139 120
Náklady:                    HČ  132 320       HČ   139 120
Saldo:                         HČ              0       HČ              0

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ivan Petráš, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 55/1604     

vo veci 1.zmeny rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica pre  rok 2016.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  s c h v a ľ u j e
1. zmenu rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia  Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica pre rok 2016
Rozpočet nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia 2016:
výnosy hlavná činnosť                  132 638 €
náklady hlavná činnosť                132 638 €
výsledok hospodárenia                            0 €
1.zmena rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia 2016:
výnosy hlavná činnosť                   138 350 €
náklady hlavná činnosť                 138 350 €
výsledok hospodárenia                             0 €
Rozdiel:
výnosy hlavná činnosť                       5 712 €
náklady hlavná činnosť                     5 712 €
výsledok hospodárenia                            0 €

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ivan Petráš, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 56/1604     

vo veci predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného program Kvalita životného prostredia, na výzvu pod kódom: OPKZP-PO1-SC111-2016-11, zameraná na triedený zber komunálnych odpadov, zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu a mechanicko-biologickú úpravu komunálnych odpadov.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   s c h v a ľ u j e
1. predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia, na výzvu pod kódom: OPKZP-PO1-SC111-2016-11, zameraná na triedený zber komunálnych odpadov, zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu a mechanicko-biologickú úpravu komunálnych odpadov.
2. názov projektu: Technické vybavenie kompostoviska v meste Kremnica
3. výšku celkových výdavkov na projekt 582 349,20 €,
4. výšku celkových oprávnených výdavkov na projekt 582 349,20 €
5. spolufinancovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov, t.j. v maximálnej výške 29 117,46 €
6. spôsob spolufinancovania projektu z vlastných zdrojov.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ivan Petráš, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 57/1604     

vo veci schválenia dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 29.02.2016 pre oblasť kultúra.

M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/ s c h v a ľ u j e
pridelenie dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 29.02.2016 pre oblasť kultúra v celkovej výške 7.035 € v nasledovnom členení:
1. z Fondu kultúrnych podujatí vo výške 6.100 € nasledovne:
a) Bašta Musica 400 €
b) KREMNICKÉ DIVADLO V PODZEMÍ n.o. 5.000 €
c) Knižnica Jána Kollára 200 €
d) OZ SRRZ-RZ pri ZUŠ J.L.Bellu v Kremnici 500 €

2. z Fondu kultúry vo výške 935 € nasledovne:
a) Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Kremnica        100 €
b) Knižnica Jána Kollára 300 €
c)SOS Kremnica 250 €
d) Slovenský zväz telesne postihnutých 150 €
e) Slovenský zväz protifašistických bojovníkov 135 €

B/ u k l a d á
1. mestskému úradu písomne oznámiť poskytnutie dotácie žiadateľom,
2. mestskému úradu písomne oznámiť žiadateľom, ktorým nebolo vyhovené,
3. mestskému úradu pripraviť návrh zmluvy so žiadateľmi podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Mgr. Ľuba Ďurčová
termín: 15.05. 2016.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 9 (Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 2 (Jaroslav Slašťan, Ivan Petráš)

Uznesenie číslo 58/1604     

vo veci schválenia dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 29.02.2016 pre oblasť telesná kultúra.

M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/ s c h v a ľ u j e
pridelenie dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 29.02.2016 pre oblasť telesná kultúra v celkovej výške 10.355 € v nasledovnom členení:
1. z Fondu mládežníckeho športu vo výške 3.992 € nasledovne:
a) Mestský klub lyžiarov 938 €
b)SKI KLUB Kremnica 841 €
c) Športový klub futbalu 1.055 €
d) Športový klub tenisu 568 €
e) TJ Kremnica – stolnotenisový oddiel 590 €

2. z Fondu úhrady nákladov na energie a vodu vo výške 2.713 € nasledovne:
a) Mestský klub lyžiarov 500 €
b) Športov klub futbalu 1.800 €
c) TJ Kremnica – kolkáreň 413 €

3.z Fondu športových podujatí vo výške 3.150 € nasledovne:
a) Mestský klub lyžiarov 500 €
b) Mestský klub lyžiarov 500 €
c) Mestský klub lyžiarov 500 €
d) TJ Biela stopa Kremnica 1.500 €
e) TJ Kremnica kolkársky oddiel 150 €

4.z Fondu športu vo výške 500 € nasledovne:
a)Mestský klub lyžiarov 500 €

B/u k l a d á
1. mestskému úradu písomne oznámiť poskytnutie dotácie žiadateľovi,
2. mestskému úradu písomne oznámiť žiadateľom, ktorým nebolo vyhovené,
3. mestskému úradu pripraviť návrh zmluvy so žiadateľom podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Mgr. Ľuba  Ďurčová
termín: 15.05.2016.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 10 (Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1 (Ivan Petráš)

Uznesenie číslo 59/1604     

vo veci správy o prevádzkovaní Mestského cintorína za rok 2015.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  –  b e r i e    n a    v e d o m i e
správu o prevádzkovaní Mestského cintorína za rok 2015 predloženú prevádzkovateľom pohrebiska spoločnosťou T.B.S. servis-služby, spol. s r. o., Kremnica.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 10 (Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1 (Ing. Klára Popová)

Uznesenie číslo 60/1604     

vo veci žiadosti o prenájom nebytových priestorov

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/s c h v a ľ u je
prenájom nebytových priestorov (miestností č. 14, 15, 53, 57, 58 a časť miestností č. 62 a 37) s celkovou výmerou 30,31 m2 v objekte na Dolnej ulici 49/21 v Kremnici žiadateľke –  Ivana Lacová, Dr. Jánskeho 473/21, 965 01  Žiar nad Hronom, IČO: 47 676 353, za nasledovných podmienok:
Nájomné: stanovené v zmysle Zásad určovania nájomného za prenájom nebytových priestorov vo výške 14,273 €/m2/rok
Náklady na služby
spojené s nájmom:   budú stanovené podľa predpokladu na rok 2016

Doba nájmu:   na dobu neurčitú, s 3 mesačnou výpovednou lehotou

B/u k l a d á
Mestskému bytovému podniku uzatvoriť zmluvu o nájme nebytových priestorov podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná:  Ing. Lenka Reichlová
termín:  31.05.2016.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ivan Petráš, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 61/1604     

vo veci žiadosti o prenájom nebytových priestorov.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/ s c h v a ľ u j e
prenájom nebytových priestorov (miestností č. 54, 55, 56, 59 a časť miestnosti č. 62) s celkovou výmerou 23,36 m2 v objekte na Dolnej ulici 49/21 v Kremnici žiadateľke –  Miriama Brhlíková, Jurka Langsfelda 717/2, 967 01  Kremnica, IČO: 47 319 526, za nasledovných podmienok:
Nájomné: stanovené v zmysle Zásad určovania nájomného za prenájom nebytových priestorov vo výške 14,273 €/m2/rok
Náklady na služby
spojené s nájmom:   budú stanovené podľa predpokladu na rok 2016

Doba nájmu:   na dobu neurčitú, s 3 mesačnou výpovednou lehotou

B/u k l a d á
Mestskému bytovému podniku uzatvoriť zmluvu o nájme nebytových priestorov podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná:  Ing. Lenka Reichlová
termín:  31.05.2016.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ivan Petráš, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 62/1604     

vo veci výpovede z nájmu nebytových priestorov.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/ b e r i e  n a  v e d o m i e
výpoveď z nájmu nebytových priestorov v objekte na Dolnej ulici č. 49/21 v Kremnici, ktorú podal  MUDr. Ján Jakubička, neštátny stomatológ, Dolná 49/21, 967 01  Kremnica.

B/u k l a d á
Mestskému bytovému podniku ukončiť zmluvu o nájme nebytových priestorov podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná:  Ing. Lenka Reichlová
termín:  31.05.2016.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ivan Petráš, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 63/1604     

vo veci žiadosti o prenájom nebytových priestorov.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/ s c h v a ľ u j e
prenájom nebytových priestorov (miestností č. 319, 320, 321 a 322) s celkovou výmerou 46,41 m2 v objekte na Dolnej ulici 49/21 v Kremnici žiadateľovi –  MDDr. Peter Lukovský, Šoltésovej 12, 965 01  Žiar nad Hronom za nasledovných podmienok:
Nájomné: stanovené v zmysle Zásad určovania nájomného za prenájom nebytových priestorov vo výške 19,916 €/m2/rok
Náklady na služby spojené s nájmom:   budú stanovené podľa predpokladu na rok 2016

Doba nájmu:   na dobu neurčitú, s 3 mesačnou výpovednou lehotou

B/u k l a d á
Mestskému bytovému podniku uzatvoriť zmluvu o nájme nebytových priestorov podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná:  Ing. Lenka Reichlová
termín:  31.05.2016.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ivan Petráš, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 64/1604     

vo veci oznámenia poisťovne Kooperativa, a.s., o totálnej škode ku škodovej udalosti motorového vozidla SUZUKI SX4, EČV ZH 963 AY.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  –   A/  s ch v a ľ u j e
1. vyradenie hnuteľného majetku mesta Kremnica využívaného pre potreby Kultúrneho
a informačného centra mesta Kremnica a to motorového vozidla SUZUKI SX4, EČV ZH 963 AY obstarávacia cena 16 490,68 €, zostatková cena 0,00 € na základe oznámenia poisťovne Kooperativa, a.s., ako totálnu škodu,
2. odpredaj predajných zvyškov motorového vozidla podľa návrhu poisťovne Kooperativa, a.s., záujemcovi o odkúpenie predajných zvyškov vozidla , ktorým je Jozef Maša – AMAŠ, SNP  593/44, 089 01  Svidník, IČO: 33 108 005 za prieskumom trhu stanovenú hodnotu 1 860 €.

B/  u k l a d á
1. Kultúrnemu a informačnému centru mesta Kremnice vyradiť z evidencie majetok podľa bodu A/ 1. uznesenia
zodpovedná: Ing. Zuzana Tileschová
termín: 30.04.2016
2. mestskému úradu realizovať odpredaj predajných zvyškov motorového vozidla podľa bodu A/ 2. uznesenia
zodpovedná: Ing. Renáta Nováková
termín: 31.05.2016.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ivan Petráš, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 65/1604   

vo veci žiadosti Dany Bezákovej a Zdena Bezáka, Angyalova ulica 505/60, 967 01 Kremnica a   Mgr. Miroslava Štefanova a Márie Štefanovej, Kollárovo námestie 20, 811 06 Bratislava po predložení geometrického plánu a znaleckého posudku.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/ r u š í
uznesenie MsZ č. 193/1511 zo dňa 26.11.2015

B/ s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemku podľa § 9a ods. 8 písm. e)  zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov v katastrálnom území Kremnica, v meste Kremnica, okres Žiar nad Hronom, a to pozemku parcely č. CKN 2221/3 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 7 m²  Dane Bezákovej, rod. Pittnerovej a Zdenovi Bezákovi, rod. Bezákovi, miesto trvalého pobytu Angyalova ulica 505/60, 967 01 Kremnica, v ½ ako manželom do bezpodielového spoluvlastníctva manželov a Mgr. Miroslavovi Štefanovovi, rod. Štefanovovi a Márii Štefanovej, rod. Fischerovej, miesto trvalého pobytu Kollárovo námestie 20, 811 06 Bratislava v ½ ako manželom  do bezpodielového spoluvlastníctva manželov s tým, že kupujúci uhradia výdavky spojené s prevodom vlastníctva pozemkov.
Kupujúci nie sú osobami podľa § 9a ods. 6 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že uvedený pozemok je priľahlý k pozemkom parcelné číslo CKN 743 a CKN 744, na ktorých stoja rodinné domy súp. č. 505, resp. 506, ktoré sú vo vlastníctve kupujúcich. Pozemok parcelné číslo CKN 2221/3 tvorí časť prístupovej cesty k rodinným domom súp. č. 505 a 506.                                                                                                                            Podľa znaleckého posudku č. 37/2016 zo dňa 11.02.2016 všeobecná hodnota pozemku parcela č. CKN 2221/3  je 36,00 €.
Kúpna cena za predaj pozemku parcela číslo CKN 2221/3 sa stanovuje vo výške  105,00 €.
Zámer prevodu majetku mesta Kremnica z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a na webovom sídle mesta Kremnica v čase od 30. 03. 2016 do 13.04.2016.
C/ u k l a d á

B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu B/ žiadateľom a realizovať uzavretie kúpnej zmluvy
zodpovedná: Ing. Renáta Nováková
termín: 31.05 2016
Prevod majetku bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
11 11 0 0

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ivan Petráš, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 66/1604     

vo veci žiadosti Oľgy Verešovej,  Dubové – Požehy 271, 038 23  Dubové o odpredaj pozemkov  v katastrálnom území Dubové po  predložení geometrického plánu a znaleckého posudku.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/ r u š í
uznesenie MsZ č. 115/1506 zo dňa 18.06.2015.

B/ s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemkov podľa § 9a ods. 8 písm. b)  zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v katastrálnom území Dubové, v obci Dubové, okres Turčianske Teplice, a to:
parcely číslo CKN 785/3 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 38 m²
parcely číslo CKN 785/6 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 193 m²
parcely číslo CKN 785/11 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 486 m2
Oľge Verešovej, rod. Košútovej,   miesto trvalého pobytu Dubové – Požehy č. 271, 038 23  Dubové s tým, že kupujúca uhradí výdavky spojené s prevodom vlastníctva pozemkov. Dôvodom majetkovoprávneho usporiadania týchto pozemkov je skutočnosť, že na pozemku parcelné číslo CKN 785/6 je postavená stavba rodinného domu súp. č. 271, ktorého vlastníčkou je žiadateľka a ktorý je evidovaný na liste vlastníctva č. 1308 pre katastrálne územie Dubové. Pozemky parcelné číslo CKN 785/3 a CKN 785/11 sú priľahlé k rodinnému domu súp. č. 271
a sú historicky a dlhodobo využívané ako dvor a záhradka k rodinnému domu.
Kupujúca nie je osobou podľa § 9a ods. 6 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Podľa znaleckého posudku č. 84/2015 zo dňa 14.08.2015, všeobecná hodnota pozemkov parcela číslo CKN 785/3, 785/6 a 785/11 je 3 480,00 €.
Kúpna cena za predaj pozemkov parcela číslo CKN 785/3, 785/6 a 785/11 sa stanovuje vo výške 3 494,00 €.

C/ u k l a d á

B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu B/ žiadateľke a realizovať uzavretie kúpnej zmluvy
zodpovedná: Ing. Renáta Nováková
termín: 31.05.2016.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ivan Petráš, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 67/1604     

vo veci žiadosti Heleny Urbanovej,  Dubové – Požehy 270, 038 23  Dubové o odpredaj pozemkov v katastrálnom území Dubové po predložení geometrického plánu. a znaleckého posudku.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/ r u š í
uznesenie MsZ č. 202/1511 zo dňa 26.11.2015.

B/ s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemkov podľa § 9a ods. 8 písm. b)  zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v katastrálnom území Dubové, v obci Dubové, okres Turčianske Teplice, a to:
parcely číslo CKN 785/12 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 91 m²
parcely číslo CKN 785/13 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 23 m²
parcely číslo CKN 785/14 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 280 m², spolu s výmerou 394 m²
Helene Urbanovej, rod. Košútovej,  miesto trvalého pobytu Dubové – Požehy č. 270, 038 23  Dubové s tým, že kupujúca uhradí výdavky spojené s prevodom vlastníctva pozemkov. Dôvodom majetkovoprávneho usporiadania týchto pozemkov je skutočnosť, že na pozemku parcelné číslo CKN 785/12 je postavená stavba rodinného domu súp. č. 270, ktorého spoluvlastníčkou je žiadateľka a ktorý je evidovaný na liste vlastníctva č. 1238 pre katastrálne územie Dubové. Pozemky parcelné číslo 785/13 a 785/14 sú priľahlé k časti rodinného domu súp. č. 270, v ktorom žiadateľka býva a sú historicky a dlhodobo využívané ako dvor a záhradka k tejto časti
rodinného domu.
Kupujúca nie je osobou podľa § 9a ods. 6 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Podľa znaleckého posudku č. 08/2016 zo dňa 20.02.2016 všeobecná hodnota pozemkov parcela číslo CKN 785/12, 785/13 a 785/14 je 1 920,00 €.
Kúpna cena za predaj týchto pozemkov je 1 920,00 €.

C/ u k l a d á

B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu B/ žiadateľke a realizovať uzavretie kúpnej zmluvy.
zodpovedná: Ing. Renáta Nováková
termín: 31.05.2016.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ivan Petráš, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 68/1604     

vo veci žiadosti spoločnosti  REHWALD s.r.o., Revolta  1560/3, 967 01  Kremnica, IČO: 48 075 612   o odkúpenie pozemku v katastrálnom území Kremnica.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/ b e r i e   n a  v e d o m i e
podnikateľský zámer na realizáciu projektu Salaš REVOLTA, ktorý predložila spoločnosť REHWALD, s.r.o., Kremnica , IČO 48 075 612.

B/ s t a v i a    s a    p o z i t í v n e
k predloženému podnikateľskému zámeru, ktorého realizácia by bola prínosom aj z hľadiska rozvoja cestovného ruchu v kremnickom regióne v segmente agroturistiky, keďže zariadenie podobného typu v súčasnosti v našom regióne neexistuje

C/ k o n š t a t u j e   že:
1. podľa platného územného plánu mesta Kremnica sa v danej lokalite Revolty nepočíta s výstavbou takéhoto zariadenia a prípadná výstavba si preto bude vyžadovať zmenu územného plánu mesta,
2. podľa zákona číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon majetku obcí“) nebude s veľkou pravdepodobnosťou možný priamy predaj časti pozemku parcelné číslo CKN 2441 spoločnosti REHWALD, s.r.o., Kremnica IČO 48 075 612 a tento predaj  bude možný len postupmi podľa § 9a zákona o majetku obci. V zmysle týchto ustanovení priamy predaj pozemku bez zverejnenia zámeru predať pozemok priamym predajom a určenia lehoty na doručenie cenových ponúk od záujemcov je možný len výnimočne, pričom musí byť splnené zákonné podmienky podľa § 9a ods. 8 zákona o majetku obcí napr., že sa jedná o okolnosti hodné osobitného zreteľa, o ktorých mestské zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, pričom osobitný zreteľ musí byť zdôvodnený.

D/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ až C/ žiadateľovi
zodpovedná: Ing. Renáta Nováková
termín: 30.04.2016.

E/ž i a d a
Mestský úrad v Kremnici,
1. aby rokoval so spoločnosťou REHWALD s.r.o. o možných riešeniach realizácie ich podnikateľského zámeru z pohľadu mesta Kremnica ako vlastníka pozemku, na ktorom by sa mal tento zámer realizovať a súčasne aj orgánu verejnej správy, do pôsobnosti ktorého  patrí územné plánovanie na území mesta a vydávanie záväzných stanovísk k realizácii investičných zámerov na území mesta podľa § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
2. aby predložil návrhy a postupy (prípadne aj alternatívne), ktoré by umožnili realizáciu predmetného podnikateľského zámeru spoločnosti REHWALD s.r.o. na časti pozemku parcelné číslo CKN 2441 o výmere 2508 m2, katastrálne územie Kremnica, ktorý je vo vlastníctve mesta Kremnica
termín: do zasadnutia MsZ v júni 2016.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ivan Petráš, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 69/1604     

vo veci vyradenia neupotrebiteľného dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého drobného hmotného majetku.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  –   A/  s ch v a ľ u j e
vyradenie:
1. majetku podľa návrhov čiastkovej inventarizačnej komisie za Mestský úrad – Vnútorná správa:
– neupotrebiteľného dlhodobého drobného hmotného a nehmotného majetku podľa návrhu na vyradenie  č. 1/2015 zo dňa 18.11.2015, t.j. 8 položiek – PC zostavy, nábytková zostava, čítačka kariet a softvér  spolu v obstarávacej cene 5.485,16 €,
– neupotrebiteľného majetku vedeného v operatívno-technickej evidencii podľa návrhu na vyradenie  č. 1/2015 zo dňa 18.11.2015, t.j. PC zostava v obstarávacej cene 691,90 €.
Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.
2. majetku podľa návrhov čiastkovej inventarizačnej komisie za Mestský úrad – Oddelenie technických služieb:
– neupotrebiteľného dlhodobého hmotného majetku podľa návrhu na vyradenie č. 1/2015 zo dňa 06.11.2015, t.j. 2 položky – prepravné vane a kontajnery spolu v obstarávacej cene 7.065,63 €,
– neupotrebiteľného dlhodobého drobného hmotného majetku podľa návrhu na vyradenie č. 1/2015 zo  dňa 06.11.2015, t.j. notebook v obstarávacej cene 759,21 €.
Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.
3. majetku podľa návrhov čiastkovej inventarizačnej komisie za Mestský úrad – Mestská polícia:
– neupotrebiteľného dlhodobého drobného hmotného majetku podľa návrhu na vyradenie č. 1/2015 zo dňa 23.11.2015, t.j. 3 položky – pc zostavy a multifunkčné zariadenie  spolu v obstarávacej cene 1.470,99 €,
Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu,
4. majetku podľa návrhov čiastkovej inventarizačnej komisie za KIC mesta Kremnica – budova MsKS:
– neupotrebiteľného dlhodobého nehmotného majetku podľa návrhu na vyradenie č. 1/2015 zo dňa 19.11.2015,  t.j. softvér v obstarávacej cene 394,01 €,
– neupotrebiteľného drobného hmotného majetku podľa návrhu na vyradenie č. 1/2015 zo dňa 19.11.2015,  t.j. CD rekordér v obstarávacej cene 530,77 €,
Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.
5. majetku podľa návrhov čiastkovej inventarizačnej komisie za KIC mesta Kremnica – kancelária KIC:
– neupotrebiteľného drobného hmotného majetku podľa návrhu na vyradenie č. 2/2015 zo dňa 20.11.2015,  t.j. PC v obstarávacej cene 631,61 €,
Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.
6. majetku podľa návrhov čiastkovej inventarizačnej komisie za KIC mesta Kremnica – Relax centrum Skalka:
– neupotrebiteľného dlhodobého hmotného majetku podľa návrhu na vyradenie č. 3/2015 zo dňa  20.11.2015,  t.j. 2 ks cyklotrenažér spolu v obstarávacej cene 2.859,86 €,
– neupotrebiteľného drobného hmotného majetku podľa návrhu na vyradenie č. 3/2015 zo dňa  20.11.2015,  t.j. 10 položiek – tlačiareň tlakový čistič, čerpadlá, práčky sušička, bazénový  vysávač spolu v obstarávacej cene 5.690,21 €,
Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.
7. majetku podľa návrhov čiastkovej inventarizačnej komisie za Mestský bytový podnik Kremnica:
– neupotrebiteľného dlhodobého hmotného majetku podľa návrhu na vyradenie č. 1/2015 zo dňa  02.11.2015,  t.j. PC Libra v obstarávacej cene 965,42 €.
– neupotrebiteľného dlhodobého hmotného majetku podľa návrhu na vyradenie č. 5/2015 zo dňa  28.12.2015,  t.j. PC Intel v obstarávacej cene 1.227,48 €.
– neupotrebiteľného dlhodobého drobného hmotného majetku podľa návrhu na vyradenie
č. 6/2015 zo dňa 28. 12. 2015,  t.j. kopírovací stroj v obstarávacej cene 976,29 €.
Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.
8. majetku podľa návrhu čiastkovej inventarizačnej komisie za Základnú školu Pavla Križku, Ulica Pavla Križku 392/8, Kremnica:
– neupotrebiteľného dlhodobého hmotného majetku ZŠ podľa návrhu na vyradenie č. 4/2015 zo dňa 09.11.2015, t.j. 2 položky – rozhlasová ústredňa a magnetoskop spolu v obstarávacej cene 1.557,26 €,
– neupotrebiteľného dlhodobého drobného hmotného majetku ZŠ podľa návrhu na vyradenie  č. 4/2015 zo dňa 09.11.2015, t.j. 16 položiek –PC zostavy, kamera, notebooky, multiprojektor,  fotoaparát, tlačiareň, televízor, pingpongový stroj a dataprojektory spolu v obstarávacej cene 10.543,06 €,
Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.
9. majetku podľa návrhu čiastkovej inventarizačnej komisie za Základnú školu, Angyalova ulica 401/26, Kremnica:
– neupotrebiteľného dlhodobého drobného hmotného majetku ZŠ podľa návrhu na vyradenie  č. 1/2015 zo dňa 06.11.2015, t.j. 4 položky – PC zostavy a kosačka spolu v obstarávacej cene   1.854,67 €,
Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.
10.  majetku podľa návrhu čiastkovej inventarizačnej komisie za Základnú umeleckú školu J. L. Bellu  Kremnica, Angyalova 419/35, Kremnica:
– neupotrebiteľného dlhodobého drobného hmotného a nehmotného majetku podľa návrhu na vyradenie č. 1/2015 zo dňa 31.10.2015, t.j. 2 počítače spolu v obstarávacej cene 1.271,09 €,
Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.

B/  u k l a d á
Mestskému úradu – útvarom: Vnútorná správa, Odd. technických služieb, Mestskej polícii, KIC mesta Kremnica, Mestskému bytovému podniku, Základnej škole Pavla Križku, Kremnica, Základnej škole Angyalova ulica, Kremnica a Základnej umeleckej škole J. L. Bellu, Kremnica vyradiť  z evidencie neupotrebiteľný  majetok podľa bodu A/ 1. – 10. uznesenia
zodpovední: Ing. Renáta Nováková a riaditelia rozpočtových a príspevkových organizácií mesta
termín: 31.05.2016.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ivan Petráš, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 70/1604     

vo veci rozdelenia hospodárskeho výsledku po zdanení – zisku spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o, so sídlom Zechenterova 347/2, 967 01 Kremnica, IČO 31 600 182, ktorá je zapísaná v obchodnom registri vedenom na Okresnom súde Banská Bystrica v odd. Sro vložka č. 1690/S (ďalej „Mestské lesy Kremnica, s.r.o.) za rok 2015.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o –  s c h v a ľ u j e
rozdelenie hospodárskeho výsledku po zdanení za rok 2015 – zisku  vo  výške 194 416,47 €  spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o.so sídlom Zechenterova 347/2, 967 01 Kremnica, IČO 31 600 182, ktorá je zapísaná v OR vedenom na Okresnom úrade Banská Bystrica v odd. Sro, vložka č. 1690/S  za rok 2015  nasledovne:
a) 190 000 € podiel jediného spoločníka na hospodárskom výsledku za rok 2015
b) zostatok čistého zisku vo výške 4.416,47 € usporiadať na účet nerozdeleného
zisku minulých rokov.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ivan Petráš, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 71/1604     

vo veci vykonania kontroly v našich školských zariadeniach.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – u k l a dá
hlavnej kontrolórke vykonať kontrolu v našich školských zariadeniach na zistenie skutočného stavu a potreby finančných prostriedkov na bežné výdavky z originálnych kompetencií pre školstvo z mestského rozpočtu.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ivan Petráš, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Alexander Ferenčík
primátor  mesta
Bc. Martin Kapšo    Jaroslav Slašťan
člen návrhovej komisie člen návrhovej komisie

Zapísala: Mgr. Ľuba Ďurčová

Zdieľať tento príspevok.