Zápisnica č. 02/2016 z riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici, zo dňa 17. 03. 2016

Zápisnica č. 02/2016 z riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici, zo dňa 17. 03. 2016

Zápisnica č. 02/2016 z riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici, ktoré sa konalo dňa 17. 03. 2016 v radnej sieni Mestského domu v Kremnici

 

Ing. Mgr. Ferenčík, primátor mesta

Poslanci mestského zastupiteľstva

– Iveta Ceferová, Maroš Kraml, Miloš Bíreš, Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Eva Hrončová, Jaroslav Slašťan, Bc. Martin Kapšo, Ivan Petráš, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ing. Viera Vaská, Mgr. Klára Štroffeková, MUDr. Dana Blahyjová

 

Neskorší príchod nahlásili:

–  Ivan Petráš, Ing. Klára Popová

 

Neprítomní: –

Ospravedlnení: –

Prizvaní a hostia:

Ing. Renáta Nováková, vedúca, oddelenie ekonomické a majetkové, Mestský úrad v Kremnici

Mgr. Ľuba Ďurčová, vedúca, oddelenie organizačné a správne, Mestský úrad v Kremnici

Mgr. Hana Zlatošová, vedúca, oddelenie školstva, kultúry a športu, Mestský úrad v Kremnici

Ing. Marian Sikorai, vedúci, oddelenie výstavby a životného prostredia, Mestský úrad v Kremnici

Ing. Andrea Mutňanská, vedúca, oddelenie mestskej zelene, Mestský úrad v Kremnici

Ing. Zuzana Tileschová, riaditeľka, Kultúrne a informačné centrum v Kremnici

Mgr. Štefan Durbák, riaditeľ, Centrum voľného času Cvrček v Kremnici

Bc. Peter Grosch, vedúci, oddelenie technických služieb, Mestský úrad v Kremnici

 

1)k bodu: Otvorenie

 

Rokovanie riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici (ďalej „MsZ) otvoril o 16:08 hod. Ing. Mgr. Alexander Ferenčík, primátor mesta Kremnica (ďalej „Ing. Mgr. Ferenčík“). Privítal prítomných poslancov MsZ, vedúcich organizácií zriadených mestom Kremnica, vedúcich oddelení a občanov mesta Kremnica. Konštatoval, že toto zasadnutie MsZ je 2. v tomto roku, 13 v tomto volebnom období. Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že podľa prezentačnej listiny je prítomná väčšina poslancov MsZ (13) a je teda spôsobilé rokovať a uznášať sa.

2) k bodu: Schválenie programu, voľba mandátovej, návrhovej komisie, volebnej komisie a pracovného predsedníctva

  Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa, či sú nejaké návrhy, alebo pripomienky k programu.

Poslanci nemali žiadne pripomienky. Rokovanie MsZ sa riadilo takto schváleným programom.

 

Návrh programu:

  1. Otvorenie
  2. Schválenie programu, voľba mandátovej, návrhovej komisie a pracovného predsedníctva
  3. Kontrola plnenia uznesení
  4. Návrh VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2016
  5. Záložná zmluva v prospech Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  6. Zmeny a doplnky č. 2 k Územnému plánu mesta Kremnica
  7. Majetkové veci:
   a) Žiadosť o zmenu nájomcu nebytových priestorov – DT NET Detva s.r.o., Unique Company,a.s., Banská Bystrica
   b)Zrušenie uznesenia MsZ č. 188/1511 zo dňa 26.11.2015
   c)Žiadosť o zmenu účelu využitia prenajatého pozemku – Viliam Kuracina
   d)Žiadosť o prenájom pozemku – Eva Kúdelová
   e)Odpredaj prebytočného hnuteľného majetku mesta Kremnica
  8. Správa o činnosti Mestskej polície v Kremnici za rok 2015
  9. Rôzne
  10. Interpelácie
  11. Záver

 

 

Ing. Mgr. Ferenčík – požiadal o hlasovanie za program mestského zastupiteľstva.

 

PREZENTÁCIA: 11

ZA: 11 (Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská, MUDr. Dana Blahyjová)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík navrhol, aby pracovné komisie a pracovné predsedníctvo  pracovali v nasledovnom zložení:

 

mandátová komisia – Ing. Viera Vaská, Bc. Martin Kapšo

111100

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že mandátová komisia bola jednohlasne zvolená.

 

 

návrhová komisia –  MUDr. Dana Blahyjová, Ing. Martin Novodomec

111100

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že návrhová komisia bola jednohlasne zvolená.

 

 

Ing. Mgr. Ferenčík odporučil, aby pracovné predsedníctvo pre zasadnutie MsZ dňa     14. 04. 2016 pracovalo v zložení – primátor mesta, zástupkyňa primátora mesta, Mgr. Alexander Sekaj

111100

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že pracovné predsedníctvo pre zasadnutie MsZ dňa 14. 04. 2016 bolo jednohlasne zvolené.

 

Ing. Mgr. Ferenčík odporučil, aby pracovné predsedníctvo pre zasadnutie MsZ dňa     17. 03. 2016 pracovalo v zložení – primátor mesta, zástupkyňa primátora mesta, Ivan Petráš

111100

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že pracovné predsedníctvo bolo jednohlasne zvolené.

 

Za zapisovateľku zápisnice určil Ivetu Hromadovú, zamestnankyňu Mestského úradu v Kremnici a za overovateľov zápisnice určil  Ivetu Ceferová a Miloša Bíreša.

 

3. Kontrola plnenia uznesení

 Ing. Mgr. Ferenčík – informoval, že správu dostali poslanci písomne. Požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie. Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

 

Uznesenie číslo    24  /1603

vo veci kontroly plnenia uznesení.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  b e r i e  n a  v e d o m i e

správu hlavnej kontrolórky o kontrole plnenia uznesení prijatých MsZ v Kremnici.

 

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú návrhy alebo pripomienky k návrhu uznesenia.

 

PREZENTÁCIA: 11

ZA: 11 (Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Uznesenie číslo       25 /1603

vo veci plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Kremnica pre 1.polrok 2016.

 

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  s ch v a ľ u j e

plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Kremnica pre 1.polrok 2016.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú návrhy alebo pripomienky k návrhu uznesenia.

 

PREZENTÁCIA: 11

ZA: 11 (Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

 

Uznesenie číslo    26  /1603

vo veci návrhu VZN č. 3/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej  školy a dieťa školského zariadenia

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  – s ch v a ľ u j e

VZN č. 3/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej  školy a dieťa školského zariadenia.

 

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú návrhy alebo pripomienky k návrhu uznesenia.

 

 

PREZENTÁCIA: 11

ZA: 11 (Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

 

 

Uznesenie číslo     27  /1603

vo veci zriadenie záložného práva v prospech Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR na využitie bytových jednotiek v stavbe bytového domu č. súp. 413, parc. č. 553/1 po dobu minimálne 30 rokov výlučne na účely nájomného bývania.

 

M e s t s k é     z a s t u p i t e ľ s t v o – s ch v a ľ u j e

zriadenie záložného práva k nehnuteľnosti – bytového domu súp.č. 413 na pozemku parc.č. C KN 553/1, zapísanej na liste vlastníctva č. 1388 v prospech Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR v zmysle záložnej zmluvy č. 0009-PRB/2015/Z zo dňa 26.01.2016.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú návrhy alebo pripomienky k návrhu uznesenia.

 

PREZENTÁCIA: 11

ZA: 11 (Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

 

 

Uznesenie číslo      28 /1603

vo veci Zmien a doplnkov č. 2 k Územnému plánu mesta Kremnica.

 

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –

A/ b e r i e  n a  v e d o m i e

správu o spracovaní Zmien a doplnkov č. 2 k ÚPN mesta Kremnica

B/ s ú h l a s í

so spôsobom vybavenia pripomienok a požiadaviek vznesených k návrhu všeobecne záväzného nariadenia

C/ s ch v a ľ u j e

podľa § 4 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov (Zákon o obecnom zriadení), § 26 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (Stavebný zákon)

   1. Spôsob prerokovania návrhu Zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu mesta Kremnica a rozhodnutie o námietkach a pripomienkach vznesených pri jeho prerokovaní
   2. Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu mesta Kremnica
   3. VZN č. 4/2016 ktorým sa podľa zmien a doplnkov č. 1 a č. 2 Územného plánu mesta Kremnica mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Kremnica č. 8/2012

 

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú návrhy alebo pripomienky k návrhu uznesenia.

 

PREZENTÁCIA: 11

ZA: 11 (Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

 

Uznesenie číslo      29 /1603

vo veci žiadosti o zmenu nájomcu nebytových priestorov.

 

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  –

A/s ch v a ľ u j e

ukončenie nájmu nebytových priestorov na streche budovy na Ulici Československej armády 265/60 v Kremnici spoločnosti – DT net DETVA s.r.o., M.R.Štefánika 65, 962 12  Detva, IČO: 46 079 386 k 31.03.2016. Priestory boli prenajaté za účelom umiestnenia jednej prijímacej antény o priemere 60 cm.

 

B/s ch v a ľ u je

nájom nebytových priestorov a udeľuje súhlas na umiestnenie jednej prijímacej antény o priemere 60 cm na streche budovy na Ulici Československej armády 265/60 v Kremnici pre žiadateľa – spoločnosť Unique Company a.s., Horná 16, 974 01  Banská Bystrica, IČO: 46 416 943 za nasledovných podmienok:

   1. výška nájmu: 850 EUR/rok s tým, že prenajímateľ si vyhradzuje právo výšku nájomného každoročne upraviť vždy k 1. januáru kalendárneho roka počnúc 1. januárom 2017 o ročnú priemernú mieru inflácie za predchádzajúci kalendárny rok, meranú harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien (HICP) zverejneným Eurostatom pre oblasť Európskej únie (EICP).
   2. doba nájmu: nájom sa uzatvára od 01.04.2016 na dobu neurčitú s 3 mesačnou výpovednou lehotou.

 

C/u k l a d á

Mestskému bytovému podniku ukončiť zmluvu o nájme nebytových priestorov podľa bodu A/ uznesenia a uzatvoriť novú nájomnú zmluvu podľa bodu B/ uznesenia

termín:  31.05.2016.

 

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú návrhy alebo pripomienky k návrhu uznesenia.

 

PREZENTÁCIA: 11

ZA: 11 (Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

 

Uznesenie číslo     30  /1603

vo veci zrušenia uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 188/1511 zo dňa 26.11.2015.

 

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/r u š í

uznesenie Mestského zastupiteľstva č. 188/1511 zo dňa 26.11.2015.

 

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú návrhy alebo pripomienky k návrhu uznesenia.

 

PREZENTÁCIA: 11

ZA: 11 (Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI:

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

 

Uznesenie číslo     31  /1603

vo veci žiadosti Viliama Kuracinu, Ulica Československej armády 261/52, 967 01 Kremnica, o zmenu účelu využitia prenajatého pozemku v katastrálnom území Kremnica.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/ s ch v a ľ u j e

   • zmenu nájmu pozemku podľa Nájomnej zmluvy č. OEaPA 2008/15041 zo dňa 24. 10. 2008 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 14. 11. 2011 a Dodatku č. 2 zo dňa 30.10. 2013 uzavretej s Viliamom Kuracinom a Evou Kuracinovou, Ulica Československej armády 261/52, 967 01 Kremnica nasledovne:
   • pôvodná prenajatá výmera pozemku parcelné číslo CKN 1124 – ostatné plochy s výmerou 81,10 m2 v katastrálnom území Kremnica na účel využitia – prídomová záhradka sa mení na výmeru 80,10 m2,
   • nájomné za prenájom pozemku s výmerou 80,10 m2, na účel využitia – prídomová záhradka je stanovené v zmysle Zásad o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica zo dňa 03.11.2011 vo výške 0,02 €/m2/rok, t.j. celkové ročné nájomné činí 1,60 €,
   • ostatné ustanovenia Nájomnej zmluvy č. OEaPA 2008/15041 zo dňa 24.10.2008 v znení dodatkov zostávajú bez zmeny
   • prenájom pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa §9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, a to časti z pozemku parcelné číslo CKN 1124 – ostatné plochy s výmerou 4 m2 v katastrálnom území Kremnica, Viliamovi Kuracinovi a Eve Kuracinovej, Ulica Československej armády 261/52, 967 01 Kremnica, na dobu určitú 10 rokov, a to od 01.04.2016 do 31.03.2026, za účelom umiestnenia drobnej stavby na uskladnenie palivového dreva.

Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že prenajatú časť z pozemku parcela číslo CKN 1124 bude užívať nájomca na účel uskladnenia palivového dreva na priľahlom pozemku k bytu v bytovom dome, v ktorom je vykurovanie na pevné palivo.

Všeobecná hodnota nájmu je stanovená v zmysle Zásad o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica zo dňa 03.11.2011 vo výške 2,00 €/m2/rok. Celkové nájomné činí 8,00 €/rok.

Zámer prenájmu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a na webovom sídle mesta Kremnica v čase od 02.03.2016 do 16.03.2016.

 

B/u k l a d á

mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľovi, realizovať uzavretie dodatku č. 3 k Nájomnej zmluve č. OEaPA 2008/15041 zo dňa 24.10.2008 podľa bodu 1. uznesenia a uzavretie nájomnej zmluvy podľa bodu 2. uznesenia

zodpovedná: Ing. Renáta Nováková

termín: 30.04.2016

Prenájom pozemku bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú návrhy alebo pripomienky k návrhu uznesenia.

 

 

PREZENTÁCIA: 11

ZA: 11 (Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

 

Uznesenie číslo      32 /1603

 vo veci žiadosti Evy Kúdelovej, Ulica Československej armády 261/52, 967 01 Kremnica o prenájom  časti pozemku v katastrálnom území Kremnica.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   :

A/ n e s ch v a ľ u j e

prenájom časti z pozemku parcelné číslo CKN 1124 – ostatné plochy s výmerou 11,40 m²  v katastrálnom území Kremnica, Eve Kúdelovej, Ulica Československej armády 261/52, 967 01 Kremnica, za účelom umiestnenia drobnej stavby drevárne.

 

B/ u k l a d á

mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľke.

 

Ing. Mgr. Ferenčík – informoval, že p. Ivan Petráš prišiel na zasadnutie Mestského zastupiteľstva.

 

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú návrhy alebo pripomienky k návrhu uznesenia.

 

PREZENTÁCIA: 12

ZA: 11 (Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA:  1 (Ivan Petráš﴿

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

 

Uznesenie číslo      33 /1603

vo veci odpredaja prebytočného hnuteľného majetku mesta Kremnica.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  :

A/  s ch v a ľ u j e

odpredaj prebytočného hnuteľného majetku mesta Kremnica – ojazdeného sanitného motorového vozidla Toyota Hiace 2.4 D, rok výroby 2000, EČV ZH 158 AH, Jánovi Balášovi, Ulica Sama Chalupku 284/17, 967 01  Kremnica, IČO: 43 254 870, za kúpnu cenu stanovenú podľa znaleckého posudku č. 24/2016 zo dňa 04. 02. 2016, ktorý vypracovala spoločnosť Znalex, s.r.o., Zvolen vo výške 1 271 €, za podmienky že kupujúci uhradí výdavky spojené s prehlásením motorového vozidla na ODI v Žiari nad Hronom.

B/  u k l a d á

mestskému úradu realizovať odpredaj motorového vozidla podľa bodu A/ uznesenia

zodpovedná: Ing. Renáta Nováková

termín: 30.04.2015.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú návrhy alebo pripomienky k návrhu uznesenia.

 

Ing. Vaská – opýtala sa, či mesto predáva majetok s DPH, opýtala sa či bude p. Baláš súhlasiť s touto cenou, keďže ponúkol o polovicu menej. Ing. Nováková – p. Baláš vie aká bude cena. Informovali sme ho, že mesto nemôže sanitku predať pod cenu, aká je v znaleckom posudku. Ing. Vaská – opýtala sa, či je tam tá cena dobre zapísaná. Ing. Nováková – toto sme asi prehliadli,  požiadala o opravu cenu v uznesení. Ešte raz  prepočítala cenu za sanitku. Skonštatovala, že cena je zapísaná dobre a navrhla aby uznesenie predsa len ostalo v pôvodnom znení.

 

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú ešte návrhy alebo pripomienky k návrhu uznesenia v pôvodnom znení.

 

PREZENTÁCIA: 12

ZA: 10 (Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová,  Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ivan Petráš

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 2 (Ing. Viera Vaská, Bc. Martin Kapšo

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo  prijaté.

Ing. Mgr. Ferenčík – navrhol aby sa stiahol bod č. 8 z programu Mestského zastupiteľstva.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú pripomienky k stiahnutiu bodu č. 8 z programu Mestského zastupiteľstva.

 

PREZENTÁCIA: 12

ZA: 11 (Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA:  2 (Ing. Klára Popová, Ivan Petráš﴿

 

 

4) Rôzne

Uznesenie číslo      34 /1603

vo veci Riadna účtovná závierka spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o., so sídlom Zechenterova 347/2, 967 01 Kremnica, IČO 31 600 182, ktorá je zapísaná v obchodnom registri vedenom na Okresnom súde Banská Bystrica v odd. Sro vložka č. 1690/S (ďalej „Mestské lesy Kremnica, s.r.o.) za rok 2015.

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – s c h v a ľ u j e

Riadnu účtovnú závierku spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o. za rok 2015 s dosiahnutým hospodárskym výsledkom po zdanení – ziskom vo výške 194.416,47 eur.

 

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú návrhy alebo pripomienky k návrhu uznesenia.

 

PREZENTÁCIA: 13

ZA: 13 (Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne schválené.

 

5) Interpelácie

 

6) Záver

 

Ing. Mgr. Ferenčík – ukončil o 16:52  hod. 2. riadne zasadnutie MsZ v tomto roku, 13. v tomto volebnom období. Zvukový záznam a videozáznam z rokovania MsZ tvorí prílohu tejto zápisnice.

 

Ing. Mgr. Alexander Ferenčík

primátor mesta

 

 

1 . Iveta Ceferová                                                               2. Miloš Bíreš

 

Zapísala: Iveta Hromadová

 

Zdieľať tento príspevok.