Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Kremnica 2015 – 2024

Dňa 29. apríla 2016 bolo mestu Kremnica doručené rozhodnutie Okresného úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie Žiar nad Hronom č. OU-ZH-OSZP-2016/001882-N zo dňa 21. 04. 2016 vo veci  strategického dokumentu „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Kremnica 2015 – 2024“.

Obstarávateľ, Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, 967 01 Kremnica predložil Okresnému úradu Žiar nad Hronom, odboru starostlivosti o životné prostredie dňa 26. 01. 2016 oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Kremnica 2015 – 2024“.

 

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Kremnica na obdobie 2015 – 2024 je strednodobý strategický dokument na úrovni miestnej samosprávy, ktorý na základe analýzy hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta stanovuje jeho strategické ciele a priority ďalšieho smerovania a rozvoja mesta. Je to program cielených opatrení, navrhnutý pre oživenie sociálneho, ekonomického a kultúrneho rozvoja mesta so zreteľom na životné prostredie, dosiahnutie ekologickej rovnováhy, šetrné využitie prírodných zdrojov a zachovanie civilizačných a kultúrnych zdrojov. Strategický dokument na základe výsledkov ročného hodnotenia bude priebežne aktualizovaný a dopĺňaný.

V uvedenom rozhodnutí orgán štátnej správy rozhodol, že navrhovaný strategický dokument

sa nebude posudzovať

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Predmetné rozhodnutie je k nahliadnutiu na Mestskom úrade v Kremnici, oddelení výstavby a životného prostredia, kancelária č. 10 na poschodí, a to nasledovne:

v pondelok, utorok od 8,00 h do 15,00 h, v stredu od 8,00 do 16,00 h a v piatok od 8,00 h do 14,00 h.

 

Na zisťovacie konanie a vydanie tohto rozhodnutia sa nevzťahuje zákon o správnom konaní a preto sa voči rozhodnutiu nemožno odvolať.

 

 

                       Ing. Mgr. Alexander Ferenčík

                                                          primátor mesta

Vyvesené: 03. 05. 2016

Zvesené:  18. 05. 2016

 

[pdf]Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Kremnica 2015 – 2024

 

Zdieľať tento príspevok.