Uznesenia z 2. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 17. marca 2016

Uznesenia z 2. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 17. marca 2016

 

Uznesenie číslo 24/1603

vo veci kontroly plnenia uznesení.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správu hlavnej kontrolórky o kontrole plnenia uznesení prijatých MsZ v Kremnici.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 25/1603

vo veci plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Kremnica pre 1.polrok 2016.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – s ch v a ľ u j e
plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Kremnica pre 1.polrok 2016.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 26/1603

vo veci návrhu VZN č. 3/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – s ch v a ľ u j e
VZN č. 3/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Uznesenie číslo 27/1603

vo veci zriadenie záložného práva v prospech Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR na využitie bytových jednotiek v stavbe bytového domu č. súp. 413, parc. č. 553/1 po dobu minimálne 30 rokov výlučne na účely nájomného bývania.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – s ch v a ľ u j e
zriadenie záložného práva v prospech Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, sídlo – Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava 15, IČO: 30 416 094 (ďalej „záložný veriteľ“) k nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Kremnica (ďalej „záložca“), nachádzajúcej sa v meste Kremnica, katastrálne územie Kremnica, okres Žiar nad Hronom, zapísanej na liste vlastníctva číslo 1388 ako stavba – bytový dom súpisné číslo 413 postavená na pozemku parcelné číslo C-KN 553/1 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 398 m2 . Týmto záložným právom sa zabezpečuje pohľadávka záložného veriteľa voči záložcovi vo výške 197.560,- €. Táto pohľadávka vyplýva zo Zmluvy o poskytnutí dotácie na obstarávanie nájomných bytov č. 0009-PRB/2015 uzatvorenej dňa 08.06.2015, ktorou záložný veriteľ poskytol záložcovi dotáciu na kúpu nájomných bytov v stavbe bytový dom súpisné číslo 413. Záložca sa zaviazal využívať bytové jednotky v stavbe bytový dom súpisné číslo 413 po dobu minimálne 30 rokov na účely nájomného bývania a v prípade, ak by porušil túto svoju povinnosť, je povinný dotáciu v plnej výške 197.560,- € vrátiť záložnému veriteľovi.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 28/1603

vo veci Zmien a doplnkov č. 2 k Územnému plánu mesta Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/b e r i e n a v e d o m i e
správu o spracovaní Zmien a doplnkov č. 2 k ÚPN mesta Kremnica.

B/s ú h l a s í
so spôsobom vybavenia pripomienok a požiadaviek vznesených k návrhu všeobecne záväzného nariadenia.
C/s ch v a ľ u j e
podľa § 4 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov (Zákon o obecnom zriadení), § 26 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (Stavebný zákon)
1. Spôsob prerokovania návrhu Zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu mesta Kremnica a rozhodnutie o námietkach a pripomienkach vznesených pri jeho prerokovaní
2. Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu mesta Kremnica
3. VZN č. 4/2016 ktorým sa podľa zmien a doplnkov č. 1 a č. 2 Územného plánu mesta Kremnica mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Kremnica č. 8/2012

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 29/1603

vo veci žiadosti o zmenu nájomcu nebytových priestorov.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/s ch v a ľ u j e
ukončenie nájmu nebytových priestorov na streche budovy na Ulici Československej armády 265/60 v Kremnici spoločnosti – DT net DETVA s.r.o., M. R. Štefánika 65, 962 12 Detva, IČO: 46 079 386 k 31.03.2016. Priestory boli prenajaté za účelom umiestnenia jednej prijímacej antény o priemere 60 cm.

B/s ch v a ľ u je
nájom nebytových priestorov a udeľuje súhlas na umiestnenie jednej prijímacej antény o priemere 60 cm na streche budovy na Ulici Československej armády 265/60 v Kremnici pre žiadateľa – spoločnosť Unique Company a.s., Horná 16, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46 416 943 za nasledovných podmienok:
1. výška nájmu: 850 EUR/rok s tým, že prenajímateľ si vyhradzuje právo výšku nájomného každoročne upraviť vždy k 1. januáru kalendárneho roka počnúc 1. januárom 2017 o ročnú priemernú mieru inflácie za predchádzajúci kalendárny rok, meranú harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien (HICP) zverejneným Eurostatom pre oblasť Európskej únie (EICP).
2. doba nájmu: nájom sa uzatvára od 01.04.2016 na dobu neurčitú s 3 mesačnou výpovednou lehotou.

C/u k l a d á
Mestskému bytovému podniku ukončiť zmluvu o nájme nebytových priestorov podľa bodu A/ uznesenia a uzatvoriť novú nájomnú zmluvu podľa bodu B/ uznesenia
termín: 31.05.2016.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 30/1603

vo veci zrušenia uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 188/1511 zo dňa 26.11.2015.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – r u š í
uznesenie Mestského zastupiteľstva č. 188/1511 zo dňa 26.11.2015.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 31/1603

vo veci žiadosti Viliama Kuracinu, Ulica Československej armády 261/52, 967 01 Kremnica, o zmenu účelu využitia prenajatého pozemku v katastrálnom území Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s ch v a ľ u j e
1. zmenu nájmu pozemku podľa Nájomnej zmluvy č. OEaPA 2008/15041 zo dňa 24.10.2008 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 14. 11. 2011 a Dodatku č. 2 zo dňa 30.10.2013 uzavretej s Viliamom Kuracinom a Evou Kuracinovou, Ulica Československej armády 261/52, 967 01 Kremnica nasledovne:
• pôvodná prenajatá výmera pozemku parcelné číslo CKN 1124 – ostatné plochy s výmerou 81,10 m2 v katastrálnom území Kremnica na účel využitia – prídomová záhradka sa mení na výmeru 80,10 m2,
• nájomné za prenájom pozemku s výmerou 80,10 m2, na účel využitia – prídomová záhradka je stanovené v zmysle Zásad o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica zo dňa 03.11.2011 vo výške 0,02 €/m2/rok, t.j. celkové ročné nájomné činí 1,60 €,
• ostatné ustanovenia Nájomnej zmluvy č. OEaPA 2008/15041 zo dňa 24.10.2008 v znení dodatkov zostávajú bez zmeny
2. prenájom pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa §9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, a to časti z pozemku parcelné číslo CKN 1124 – ostatné plochy s výmerou 4 m2 v katastrálnom území Kremnica, Viliamovi Kuracinovi a Eve Kuracinovej, Ulica Československej armády 261/52, 967 01 Kremnica, na dobu určitú 10 rokov, a to od 01.04.2016 do 31.03.2026, za účelom umiestnenia drobnej stavby na uskladnenie palivového dreva.
Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že prenajatú časť z pozemku parcela číslo CKN 1124 bude užívať nájomca na účel uskladnenia palivového dreva na priľahlom pozemku k bytu v bytovom dome, v ktorom je vykurovanie na pevné palivo.
Všeobecná hodnota nájmu je stanovená v zmysle Zásad o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica zo dňa 03.11.2011 vo výške 2,00 €/m2/rok. Celkové nájomné činí 8,00 €/rok.
Zámer prenájmu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a na webovom sídle mesta Kremnica v čase od 02.03.2016 do 16.03.2016.

B/u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľovi, realizovať uzavretie dodatku č. 3 k Nájomnej zmluve č. OEaPA 2008/15041 zo dňa 24.10.2008 podľa bodu 1. uznesenia a uzavretie nájomnej zmluvy podľa bodu 2. uznesenia
zodpovedná: Ing. Renáta Nováková
termín: 30.04.2016
Prenájom pozemku bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
11 11 0 0

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 32/1603

vo veci žiadosti Evy Kúdelovej, Ulica Československej armády 261/52, 967 01 Kremnica o prenájom časti pozemku v katastrálnom území Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ n e s ch v a ľ u j e
prenájom časti z pozemku parcelné číslo CKN 1124 – ostatné plochy s výmerou 11,40 m² v katastrálnom území Kremnica, Eve Kúdelovej, Ulica Československej armády 261/52, 967 01 Kremnica, za účelom umiestnenia drobnej stavby drevárne.

B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľke.

PREZENTÁCIA: 12
ZA: 11 (Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1 (Ivan Petráš)

Uznesenie číslo 33/1603

vo veci odpredaja prebytočného hnuteľného majetku mesta Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s ch v a ľ u j e
odpredaj prebytočného hnuteľného majetku mesta Kremnica – ojazdeného sanitného motorového vozidla Toyota Hiace 2.4 D, rok výroby 2000, EČV ZH 158 AH, Jánovi Balášovi, Ulica Sama Chalupku 284/17, 967 01 Kremnica, IČO: 43 254 870, za kúpnu cenu stanovenú podľa znaleckého posudku č. 24/2016 zo dňa 04.02.2016, ktorý vypracovala spoločnosť Znalex, s.r.o., Zvolen vo výške 1 271 €, za podmienky že kupujúci uhradí výdavky spojené s prehlásením motorového vozidla na ODI v Žiari nad Hronom.
B/ u k l a d á
mestskému úradu realizovať odpredaj motorového vozidla podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Renáta Nováková
termín: 30.04.2015.

PREZENTÁCIA: 13
ZA: 11 (Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 2 (Ing. Viera Vaská, Bc.Martin Kapšo)

Uznesenie číslo 34/1603

vo veci Riadna účtovná závierka spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o., so sídlom Zechenterova 347/2, 967 01 Kremnica, IČO 31 600 182, ktorá je zapísaná v obchodnom registri vedenom na Okresnom súde Banská Bystrica v odd. Sro vložka č. 1690/S (ďalej „Mestské lesy Kremnica, s.r.o.) za rok 2015.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – s c h v a ľ u j e
Riadnu účtovnú závierku spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o. za rok 2015 s dosiahnutým hospodárskym výsledkom po zdanení – ziskom vo výške 194.416,47 eur.

PREZENTÁCIA: 13
ZA: 13 (Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Alexander Ferenčík
primátor mesta

MUDr. Dana Blahyjová Mgr. Ing. Martin Novodomec
člen návrhovej komisie člen návrhovej komisie

Zapísala: Mgr. Ľuba Ďurčová

Zdieľať tento príspevok.