Zápisnica č. 4/2016 zo zasadnutia Komisie ekonomickej, výstavby, životného prostredia a odpadového hospodárstva, zo dňa 30. mája 2016

Zápisnica č. 4/2016 zo zasadnutia Komisie ekonomickej, výstavby, životného prostredia a odpadového hospodárstva, zo dňa 30. mája 2016

Prítomní: Ing. Viera Vaská, Ing. Mgr. Martin Novodomec, Maroš Kraml, Ivan Petráš,
Ing. Tomáš Heriban, Bc. Martin Rusín,
Ing. Renáta Nováková, Ing. Marián Sikorai
Neprítomní: RNDr. Zuzana Balážová Peter Chren,
Prizvaní: Ing. Beata Kirková, hlavná kontrolórka mesta, Iveta Ceferová, zástupkyňa primátora, Ing.
Mgr. Alexander Ferenčík, primátor mesta, Mgr. Monika Golhová, riaditeľka MŠ

Program:

1. Úvod

2. Finančné veci
2.1 Správa o čerpaní rozpočtu mesta Kremnica za rok 2016 k 31. 03. 2016
2.2 Správa o plnení rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia
Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica k 31. 03. 2016
2.3 Správa o plnení rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia Mestského bytového podniku Kremnica k 31. 03. 2016
2.4 Rozpočtové opatrenie primátora mesta Kremnica č. 1 k 01. 05. 2016 a Návrh
3. zmeny rozpočtu mesta Kremnica na rok 2016
2.5 Návrh 2. zmeny rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia
Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica pre rok 2016
2.6 Návrh 2. zmeny rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia
Mestského bytového podniku Kremnica pre rok 2016
2.7 Správa o stave pohľadávok mesta Kremnica k 31. 12. 2015
2.8 Informácia o znížení úrokových sadzieb úverov mesta Kremnica

3. Majetkové veci
3.1 Žiadosť o odpredaj, resp. prenájom pozemku – Karol Mojžiška, Kremnica
3.2 Žiadosť o prenájom pozemku – Janka Röthlingová, Kremnica
3.3 Žiadosť o prenájom pozemku – Vladimír Sanny, Kremnica
3.4 Žiadosť o odpredaj časti pozemku – Dušan Štyri, Kremnica
3.5 Odpredaj pozemku – akad. soch. Milan Ormandík
3.6 Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy – Jozef Wagner, Kremnica
3.7 Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy – EKO-Produkt, s.r.o., Dolná Štubňa
3.8 Ukončenie nájomnej zmluvy – ROS, reklamno-obchodná spoločnosť, s.r.o., Bratislava
3.9 Ponuka na odpredaj pozemkov – Jozef Tibenský, Zeleneč
3.10 Informácia o možnostiach realizácie podnikateľského zámeru spoločnosti REHWALD, s.r.o., Kremnica (v zmysle uznesenia MsZ č. 68/1604 zo dňa 14. 04. 2016
3.11 Žiadosť o rozšírenie Nájomnej zmluvy na prenájom strechy – SWAN, a.s., Bratislava
3.12 Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy – Občianske združenie MÚZEUM
GÝČA, Kremnica
3.13 Žiadosť o prehodnotenie dodatkov k zmluve o nájme – Alfa, spol. s r.o., Banská Štiavnica

4. Rôzne
4.1. Návrh na zmenu VZN mesta Kremnica – Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta – zverenie časti kompetencií vo veci nájmu pozemkov a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta primátorovi mesta
4.2 Informácia o príprave a priebehu investičných akcií mesta Kremnica v roku 2016

4.3. Informácia o postupe obstarávania Územného plánu zóny Veterník
4.4 Informácia o rozšírení kapacity materskej školy o triedu pre dvojročné deti
4.5 Zriadenie Dobrovoľného hasičského zboru obce

5. Záver

 

1. Úvod
Na zasadnutí komisie sa zúčastnili šiesti členovia komisie, t. j. komisia bola uznášaniaschopná. Zasadnutie viedla Ing. Viera Vaská, predsedníčka komisie, ktorá oboznámila prítomných s programom zasadnutia. Komisia prerokovala predložené finančné veci, majetkové veci a bod rôzne a prijala k nim nasledovné uznesenia:

2. Finančné veci
Uznesenie k bodu 2.1
Komisia vo veci správy o čerpaní rozpočtu mesta Kremnica za rok 2016 k 31. 03. 2016 berie na vedomie predloženú správu nasledovne:
Bežný rozpočet: príjmy: 1 189 120,20 €, t.j. 30,82 %
výdavky: 867 608,50 €, t.j. 22,92 %
saldo: 321 511,70 €
Kapitálový rozpočet: príjmy: 275 156,03 €, t.j. 99,98 %
výdavky: 2 724,00 €, t.j. 0,92 %
saldo: 272 432,03 €
Finančné operácie: príjmy: 51 064,18 €, t.j. 41,01 %
výdavky: 37 889,03 €, t.j. 24,77 %
saldo: 13 175,15 €

Uznesenie k bodu 2.2

Komisia vo veci Správy o plnení rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica k 31. 03. 2016 berie na vedomie Správu o plnení rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica
k 31. 03. 2016, podľa predloženého návrhu.

Uznesenie k bodu 2.3

Komisia vo veci Správy o plnení rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia Mestského bytového podniku Kremnica k 31. 03. 2016 berie na vedomie Správu o plnení rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia Mestského bytového podniku Kremnica k 31. 03. 2016, podľa predloženého návrhu.

Uznesenie k bodu 2.4

Komisia vo veci Rozpočtového opatrenia primátora mesta Kremnica č. 1 k 01. 05. 2016 a Návrhu
3. zmeny rozpočtu mesta Kremnica na rok 2016
1. berie na vedomie Rozpočtové opatrenie primátora mesta Kremnica č. 1 k 01. 05. 2016, podľa
predloženého návrhu,
2. odporúča:
a) nezapracovať do návrhu 3. zmeny rozpočtu mesta Kremnica na rok 2016 požiadavku Mestského
bytového podniku, Kremnica na navýšenie bežného príspevku pre Mestský bytový podnik,
Kremnica o 1 920 €
b) predložiť poslancom MsZ návrh 3. zmeny rozpočtu mesta Kremnica na rokovanie Komisie
mestských lesov dňa 13. 06. 2016.

Uznesenie k bodu 2.5

Komisia vo veci návrhu 2. zmeny rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica na rok 2016 odporúča MsZ schváliť 2. zmenu rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica na rok 2016 podľa predloženého návrhu nasledovne:
výnosy hlavná činnosť 147 356 €
náklady hlavná činnosť 147 356 €
výsledok hospodárenia 0 €.
Uznesenie k bodu 2.6
Komisia vo veci návrhu 2. zmeny rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia Mestského bytového podniku, Kremnica na rok 2016 neodporúča MsZ schváliť 2. zmenu rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia Mestského bytového podniku, Kremnica na rok 2016

Uznesenie k bodu 2.7

Komisia vo veci Správy o stave pohľadávok mesta Kremnica k 31. 12. 2015 berie na vedomie predloženú Správu o stave pohľadávok mesta Kremnica k 31. 12. 2015.

 

Uznesenie k bodu 2.8

Komisia vo veci informácie o znížení úrokových sadzieb termínovaných úverov mesta Kremnica
berie na vedomie informáciu o znížení úrokových sadzieb termínovaných úverov mesta Kremnica podľa Zmluvy o termínovanom úvere č. 13/010/06 zo dňa 25. 08. 2006 a Zmluvy o termínovanom úvere
č. 16/034/10 zo dňa 18. 10. 2010 a odporúča postupovať v zmysle ponuky Prima banky Slovensko, a.s.,

 

3. Majetkové veci

Uznesenie k bodu 3.1

Komisia vo veci žiadosti Karola Mojžišku a Jozefy Mojžiškovej, Kremnica o odpredaj , resp. prenájom
pozemku v katastrálnom území Kremnica :
1. neodporúča MsZ schváliť odpredaj časti z pozemku parcelné číslo CKN 1169/1 – zastavané plochy
a nádvoria s výmerou 273 m2 v katastrálnom území Kremnica, Karolovi Mojžiškovi a Jozefe Mojžiškovej, Kremnica
2. odporúča MsZ schváliť prenájom časti z pozemku parcelné číslo CKN 1169/1 – zastavané plochy a
nádvoria s výmerou 258 m² za účelom zriadenia záhradky a 15 m² za účelom umiestnenia drobnej stavby – záhradnej chatky v katastrálnom území Kremnica, Karolovi Mojžiškovi a manželke Jozefe Mojžiškovej, Kremnica, na dobu určitú 10 rokov, a to od 01. 07. 2016 do 30. 06. 2026, za nájomné stanovené v zmysle Zásad o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica zo dňa 03. 11. 2011 vo výške 0,02 €/m²/rok, t.j. 5,16 €/rok (za účelom zriadenia záhrady) a vo výške 2,00 €/m2/rok, t.j. 30,00 €/rok (pod drobnú stavbu – záhradnú chatku). Celkové ročné nájomné činí 35,16 €.

Uznesenie k bodu 3.2

Komisia vo veci žiadosti Janky Röthlingovej a Vladimíra Röthlinga, Kremnica o prenájom pozemku
v katastrálnom území Kremnica odporúča MsZ schváliť prenájom časti z pozemku parcelné číslo CKN 1153/1 – záhrady s výmerou 111 m² v katastrálnom území Kremnica, Janke Röthlingovej a manželovi Vladimírovi Röthlingovi, Kremnica, na dobu neurčitú od 01. 07. 2016, za nájomné stanovené v zmysle Zásad o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je mesto Kremnica
v katastrálnom území Kremnica zo dňa 03. 11. 2011 vo výške 0,02 €/m²/rok. Celkové ročné nájomné činí 2,22 €.

Uznesenie k bodu 3.3

Komisia vo veci žiadosti Vladimíra Sannyho, Kremnica o prenájom pozemku v katastrálnom území
Kremnica odporúča MsÚ vyžiadať stanovisko nájomcov bytov v bytovom dome súp. č. 546 na Ulici
Jána Kollára v Kremnici. Následne, po doplnení, materiál predložiť na rokovanie MsZ.

Uznesenie k bodu 3.4

Komisia vo veci žiadosti Dušana Štyriho, Kremnica o odpredaj pozemku v katastrálnom území
Kremnica neodporúča MsZ schváliť odpredaj časti z pozemku parcelné číslo CKN 1666/1 – zastavané
plochy a nádvoria s výmerou 20 m2 v katastrálnom území Kremnica, Dušanovi Štyrimu, Ulica Jula
Horvátha 902/34, 967 01 Kremnica, účelom osadenia mobilnej garáže.

Uznesenie k bodu 3.5

Komisia vo veci ďalšieho postupu vo vybavovaní žiadosti Akad. sochára Milana Ormandíka, Kremnica o odpredaj pozemku v katastrálnom území Kremnica:
1. berie na vedomie informáciu o tom, že žiadateľ má naďalej záujem o odkúpenie časti pozemku parc.
č. CKN 2179/1 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou cca 42 m2 v katastrálnom území Kremnica, za účelom majetkovoprávneho usporiadania pozemku priľahlého k rodinnému domu súp. č. 764 v Kremnici,
2. odporúča MsÚ komunikovať so žiadateľom a po doložení geometrického plánu a znaleckého posudku, ktoré žiadateľ nechá vypracovať na vlastné náklady (v zmysle uznesenia MsZ č. 134/1409 zo dňa 18. 09. 2014), pokračovať vo vybavovaní žiadosti žiadateľa.

Uznesenie k bodu 3.6

Komisia vo veci žiadosti Jozefa Wagnera s manželkou, Kremnica o predĺženie zmluvy o nájme pozemku odporúča MsÚ vyzvať žiadateľa na odstránenie stavieb, ktoré boli určené na dožitie a až následne riešiť žiadosť Jozefa Wagnera s manželkou o prenájom pozemku na umiestnenie „novej“ drobnej stavby na uloženie palivového dreva.

Uznesenie k bodu 3.7

Komisia vo veci žiadosti spoločnosti EKO – Produkt, s.r.o., Dĺžiny 122/40, 039 01 Turčianske Teplice,
IČO: 36 403 628 o predĺženie doby nájmu pozemkov na poľnohospodárske účely odporúča MsZ schváliť predĺženie nájmu pozemkov podľa Zmluvy o nájme pozemkov č. OSMM 2003/00277 zo dňa
05. 05. 2003, v znení dodatkov č. 1 až č. 4. uzavretej so spoločnosťou EKO – Produkt, s.r.o., Dĺžiny 122/40, 039 01 Turčianske Teplice, IČO: 36 403 628, na dobu určitú 10 rokov od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2026.

Uznesenie k bodu 3.8

Komisia vo veci ukončenia zmluvy o nájme hnuteľného majetku uzavretej so spoločnosťou ROS, reklamno obchodná spoločnosť s.r.o., Becúrova 5, 821 04 Bratislava, IČO 31 426 051 odporúča MsZ schváliť ukončenie zmluvy o nájme hnuteľného majetku č. OEaPA 2008/003833 zo dňa 28. 07. 2008 uzavretej so spoločnosťou ROS reklamno obchodná spoločnosť s.r.o., Becúrova 5, 821 04 Bratislava, IČO 31 426 051 k 30. 06. 2016.

Uznesenie k bodu 3.9

Komisia vo veci ponuky Petra Tibenského, Bernolákova 739, 919 21 Zeleneč na odpredaj pozemkov v katastrálnom území Kremnica mestu Kremnica neodporúča MsZ schváliť
odkúpenie pozemkov v areáli bývalej úpravne rúd o celkovej výmere cca 15 000 m2 v katastrálnom území Kremnica mestom Kremnica od Petra Tibenského, Zeleneč, Eduarda Košického a Eriky Košickej, Bratislava, Romana Valoviča, Dechtice, Bohuša Valoviča, Dechtice a Bartolomeja Gergelyho, Košice.

Uznesenie k bodu 3.10

Komisia vo veci informácie o možnostiach realizácie podnikateľského zámeru spoločnosti REHWALD, s.r.o., Kremnica, IČO 48 075 612 (v zmysle uznesenia MsZ č. 68/1604 zo dňa 14. 04. 2016), berie predloženú informáciu na vedomie a odporúča komunikovať v tejto veci so žiadateľom.

Uznesenie k bodu 3.11

Komisia vo veci žiadosti spoločnosti SWAN, a. s., IČO 47 258 314 o rozšírenie nájomnej zmluvy na prenájom strechy na bytovom dome súp. č. 265/60 na Ulici Československej armády v Kremnici odporúča Mestskému bytovému podniku Kremnica upresniť v materiáloch predkladaných na zasadnutie MsZ dňa 16. 06. 2016, či rozšírenie základovej stanice na predmetnom bytovom dome nebude mať vplyv na stav strechy na bytovom dome súp. č. 265/60, ktorá je teraz v rekonštrukcii.

Uznesenie k bodu 3.12

Komisia vo veci žiadosti Občianskeho združenia MÚZEUM GÝČA, Kremnica o predĺženie nájmu nebytových priestorov v budove súp. č. 14 na Štefánikovom námestí v Kremnici odporúča MsZ, v nadväznosti na stanovisko MsBP, schváliť predĺženie prenájmu nebytových priestorov.

Uznesenie k bodu 3.13

Komisia vo veci žiadosti spoločnosti Alfa, spol. s r. o., Banská Štiavnica, IČO 36 042 536
o prehodnotenie, prípadne zrušenie dodatkov k Zmluve o nájme nebytových priestorov v objekte na Dolnej ulici 49/21 v Kremnici odporúča MsZ, v nadväznosti na stanovisko MsBP, trvať na platnosti dodatkov k Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 26. 11. 2013.

4. Rôzne:

Uznesenie k bodu 4.1

Komisia vo veci návrhu na zmenu VZN mesta Kremnica – Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta – zverenie časti kompetencií vo veciach nájmu pozemkov a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta primátorovi mesta odporúča MsZ schváliť zmenu VZN mesta Kremnica – Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta v zmysle predložených podkladov.

Uznesenie k bodu 4.2

Komisia vo veci informácie o príprave a priebehu investičných akcií mesta Kremnica v roku 2016 berie na vedomie predloženú informáciu o príprave a priebehu investičných akcií mesta Kremnica v roku 2016.

Uznesenie k bodu 4.3

Komisia vo veci informácie o postupe obstarávania Územného plánu zóny Veterník berie na vedomie predloženú informáciu o postupe obstarávania Územného plánu zóny Veterník.

Uznesenie k bodu 4.4

Komisia vo veci informácie o rozšírení kapacity materskej školy o triedu pre dvojročné deti
a) berie na vedomie predloženú informáciu o rozšírení kapacity materskej školy o triedu pre dvojročné
deti,
b) odporúča riaditeľke materskej školy doplniť materiál o štatistické údaje (napr. o počte detí, ktoré sa
nepodarilo umiestniť do MŠ, o počte narodených detí, o počte 1 ročných detí, atď.), z ktorých by bolo
zrejmé, že o triedu pre dvojročné deti bude aj v budúcnosti dostatočný záujem.

Uznesenie k bodu 4.5

Komisia vo veci informácie o zriadení Dobrovoľného hasičského zboru mesta Kremnica odporúča MsZ schváliť zriadenie Dobrovoľného hasičského zboru mesta Kremnica.

V Kremnici, dňa 03. 06. 2016
zapísala: Ing. Renáta Nováková

Ing. Viera Vaská
predsedníčka komisie

Zdieľať tento príspevok.