Zápisnica č. 03/2016 z riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici, ktoré sa konalo dňa 14. 04. 2016 v radnej sieni Mestského domu v Kremnici

Zápisnica č. 03/2016 z riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici, ktoré sa konalo dňa 14. 04. 2016 v radnej sieni Mestského domu v Kremnici

Ing. Mgr. Ferenčík, primátor mesta

Poslanci mestského zastupiteľstva
– Iveta Ceferová, Maroš Kraml, Miloš Bíreš, Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Eva Hrončová, Jaroslav Slašťan, Bc. Martin Kapšo, Ivan Petráš, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ing. Viera Vaská, Mgr. Klára Štroffeková, MUDr. Dana Blahyjová

Neskorší príchod nahlásili:
– Mgr. Klára Štroffeková

Neprítomní:
– MUDr. Dana Blahyjová, Miloš Bíreš

Ospravedlnení:

Prizvaní a hostia:

Ing. Renáta Nováková, vedúca, oddelenie ekonomické a majetkové, Mestský úrad v Kremnici

Mgr. Ľuba Ďurčová, vedúca, oddelenie organizačné a správne, Mestský úrad v Kremnici

Mgr. Zuzana Gretschová, oddelenie školstva, kultúry a športu, Mestský úrad v Kremnici

Ing. Marian Sikorai, vedúci, oddelenie výstavby a životného prostredia, Mestský úrad v Kremnici

Ing. Andrea Mutňanská, vedúca, oddelenie mestskej zelene, Mestský úrad v Kremnici

Ing. Zuzana Tileschová, riaditeľka, Kultúrne a informačné centrum v Kremnici

Ing. Lenka Reichlová, riaditeľka, Mestský bytový podnik Kremnica

Mgr. Roman Brhlík, náčelník, Mestská polícia Kremnica

Bc. Peter Grosch, vedúci, oddelenie technických služieb, Mestský úrad Kremnica

Mgr. Štefan Durbák, riaditeľ, Centrum voľného času v Kremnici

Mgr. Slašťanová, riaditeľka Základná škola P. Križku

JUDr. Vaský, právnik

Mgr. Igor Kríž, riaditeľ, Základná škola Angyalova

 

1) k bodu: Otvorenie

Rokovanie riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici (ďalej „MsZ) otvoril o 16:05 hod. Ing. Mgr. Alexander Ferenčík, primátor mesta Kremnica (ďalej „Ing. Mgr. Ferenčík“). Privítal prítomných poslancov MsZ, vedúcich organizácií zriadených mestom Kremnica, vedúcich oddelení a občanov mesta Kremnica. Konštatoval, že toto zasadnutie MsZ je 3. v tomto roku, 14. v tomto volebnom období. Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že podľa prezentačnej listiny je prítomná väčšina poslancov MsZ (10) a je teda spôsobilé rokovať a uznášať sa.

 

2) k bodu: Schválenie programu, voľba mandátovej, návrhovej komisie, volebnej komisie a pracovného predsedníctva

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa, či sú nejaké návrhy, alebo pripomienky k programu. Poslanci nemali žiadne pripomienky. Rokovanie MsZ sa riadilo takto schváleným programom.

Návrh programu:
1) Otvorenie
2) Schválenie programu, voľba mandátovej, návrhovej komisie a pracovného predsedníctva
3) Kontrola plnenia uznesení
4) Výberové konanie na miesto riaditeľa Základnej školy Pavla Križku, Ulica Pavla Križku 392/8 v Kremnici
5) Rozpočtové opatrenie riaditeľky Mestského bytového podniku č. 1/2015 k 15.12.2015
6) Rozpočtové opatrenie č. 4 k 31.12.2015
7) Správa o čerpaní rozpočtu mesta Kremnica za rok 2015 k 31.12.2015
8) Správa o plnení rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia k 31.12.2015 za Mestský bytový podnik
9) Správa o plnení rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia k 31.12.2015 za Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica
10) Správa o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta Kremnica za rok 2015
11) Správa o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta v správe Mestského bytového podniku za rok 2015
12) Správa o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta v správe Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica za rok 2015
13) Záverečný účet mesta Kremnica za rok 2015
14) Záverečný účet Mestského bytového podniku za rok 2015
15) Záverečný účet Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica za rok 2015
16) Rozpočtové opatrenie mesta Kremnica k 31.3.2016 a Návrh 2. zmeny rozpočtu mesta Kremnica pre rok 2016
17) Návrh 1. zmeny rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia Mestského bytového podniku v Kremnici pre rok 2016
18) Návrh 1. zmeny rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica pre rok 2016
19) Informácia o zámere podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia
20) Schválenie dotácií z rozpočtu mesta k 29.2.2016
21) Správa o prevádzkovaní Mestského cintorína za rok 2015
22) Majetkové veci:
a) Žiadosť o prenájom nebytových priestorov – Ivana Lacová, Žiar nad Hronom
b) Žiadosť o prenájom nebytových priestorov – Miriama Brhlíková, Kremnica
c) Výpoveď z nájmu nebytových priestorov – MUDr. Ján Jakubička, Kremnica
d) Žiadosť o prenájom nebytových priestorov – MDDr. Peter Lukovský, Žiar nad Hronom
e) Škodová udalosť motorového vozidla SUZUKI SX4
f) Žiadosť o odpredaj pozemku v k.ú. Kremnica po predložení geometrického plánu a znaleckého posudku – Dana Bezáková a Zdeno Bezák, Kremnica; Mgr. Miroslav Štefanov a Mária Štefanová, Bratislava
g) Žiadosť o odpredaj pozemkov v k.ú. Dubové po predložení geometrického plánu a znaleckého posudku – Oľga Verešová, Dubové
h) Žiadosť o odpredaj pozemkov v k.ú. Dubové po predložení geometrického plánu a znaleckého pozemku – Helena Urbanová, Dubové
i) Žiadosť o odkúpenie pozemku v k.ú. Kremnica – REHWALD s.r.o., Revolta, Kremnica
j) Vyradenie neupotrebiteľného dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého drobného hmotného majetku
23) Rôzne
24) Interpelácie
25) Záver

Ing. Mgr. Ferenčík – požiadal o hlasovanie za program mestského zastupiteľstva.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Iveta Ceferová, Maroš Kraml, Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Eva Hrončová, Jaroslav Slašťan, Bc. Martin Kapšo, Ivan Petráš, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – navrhol, aby pracovné komisie a pracovné predsedníctvo pracovali v nasledovnom zložení:
mandátová komisia – Ivan Petráš, Maroš Kraml

101000

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že mandátová komisia bola jednohlasne zvolená.

návrhová komisia – Bc. Martin Kapšo, Mgr. Jaroslav Slašťan

101000

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že návrhová komisia bola jednohlasne zvolená.

Ing. Mgr. Ferenčík odporučil, aby pracovné predsedníctvo pre zasadnutie MsZ dňa 16. 06. 2016 pracovalo v zložení – primátor mesta, zástupkyňa primátora mesta, Mgr. Jaroslav Slašťan

101000

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že pracovné predsedníctvo pre zasadnutie MsZ dňa 16. 06. 2016 bolo jednohlasne zvolené.

Ing. Mgr. Ferenčík odporučil, aby pracovné predsedníctvo pre zasadnutie MsZ dňa 14. 04. 2016 pracovalo v zložení – primátor mesta, zástupkyňa primátora mesta, Mgr. Alexander Sekaj

101000

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že pracovné predsedníctvo bolo jednohlasne zvolené.

Za zapisovateľku zápisnice určil Ivetu Hromadovú, zamestnankyňu Mestského úradu v Kremnici a za overovateľov zápisnice určil Mgr. Ing. Martina Novodomca, Mgr. Evu Hrončovú.

16:09 – Ing. Mgr. Ferenčík – informoval, že na MsZ prišla Mgr. Klára Štroffeková.

 

3) Kontrola plnenia uznesení

Ing. Mgr. Ferenčík – informoval, že správu dostali poslanci písomne. Požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie. Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie číslo 35 /1604

vo veci kontroly plnenia uznesení.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správu hlavnej kontrolórky o kontrole plnenia uznesení prijatých MsZ v Kremnici.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Ing. Mgr. Ferenčík – dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ivan Petráš, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne schválené.

Uznesenie číslo 36 /1604

vo veci žiadosti Mgr. Art. Stanislava Herka, Prievozská 1313/35, 821 09 Bratislava, o odpredaj pozemkov v katastrálnom území Kremnica po doručení žiadosti o prehodnotenie kúpnej ceny

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ r u š í
1. uznesenie MsZ č. 152/1509 z 10. septembra 2015
2. uznesenie MsZ č. 190/1511 zo dňa 26. novembra 2015

B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť túto skutočnosť žiadateľovi
zodpovedná: Ing. Renáta Nováková
termín: 30.04.2016.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Ing. Mgr. Ferenčík – dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ivan Petráš, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne schválené.

 

4) Výberové konanie na miesto riaditeľa Základnej školy Pavla Križku, Ulica Pavla Križku 392/8 v Kremnici

Uznesenie číslo 37 /1604

vo veci výberového konania na miesto riaditeľa Základnej školy Pavla Križku, Ulica Pavla Križku 392/8 v Kremnici.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
vyhlásenie výberového konania na miesto riaditeľa Základnej školy Pavla Križku, Ulica Pavla Križku 392/8 v Kremnici podľa § 4, ods. 1 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 5 ods.3 zákona NR SR č.552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov nasledovne:

1. Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky uchádzača na vykonávanie miesta riaditeľa školy podľa zákona č.317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a o odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
– vysokoškolské vzdelanie II. stupňa a odbor vzdelania pre uvedený druh školy
– absolvovanie I. atestácie (1.kvalifikačná skúška alebo jej náhrada) pre príslušnú kategóriu a podkategóriu pedagogických zamestnancov
– najmenej päť rokov pedagogickej praxe.

2. Osobnostné a špeciálne predpoklady uchádzačov na výkon funkcie:
– bezúhonnosť
– organizačné a riadiace schopnosti
– práca s PC (práca s internetom, Excel, Word)
– osobnostné a morálne predpoklady
– komunikatívnosť
– záujem o uvedenú prácu

3. Zoznam dokladov, ktoré treba pripojiť k prihláške do výberového konania:
– profesijný životopis
– overená fotokópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní
– overená fotokópia dokladu o absolvovaní I. atestácie
– doklad o bezúhonnosti – výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
– potvrdenie o pedagogickej praxi
– potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti
– súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania podľa
zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

Súčasťou prihlášky do výberového konania je i návrh koncepcie rozvoja Základnej školy Pavla Križku, Ulica Pavla Križku 392/8 v Kremnici
Termín podania: Prihlášku do výberového konania je potrebné predložiť najneskôr do 02. 05. 2016 do 12,00 hod. na adresu: Mestský úrad Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, 967 01 Kremnica. Rozhoduje dátum pečiatky pošty alebo deň osobného doručenia v podateľni Mestského úradu v Kremnici a požadované doklady je potrebné predložiť v zatvorenej obálke s označením: „Výberové konanie – riaditeľ Základnej školy Pavla Križku, Ulica Pavla Križku 392/8 v Kremnici“.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Ing. Mgr. Ferenčík – dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ivan Petráš, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne schválené.

 

5) Rozpočtové opatrenie riaditeľky Mestského bytového podniku č. 1/2015 z 15.12.2015

Uznesenie číslo 38 /1604

vo veci Rozpočtového opatrenia riaditeľky Mestského bytového podniku č. 1/2015 k 16.12.2015.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
Rozpočtové opatrenie riaditeľky Mestského bytového podniku č. 1/2015 k 16.12.2015 podľa predloženého návrhu.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Ing. Mgr. Ferenčík – dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ivan Petráš, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne schválené.

 

6) Rozpočtové opatrenie č. 4 k 31.12.2015

Uznesenie číslo 39 /1604

vo veci Rozpočtového opatrenia č. 4 k 31.12.2015.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
Rozpočtové opatrenie č. 4 k 31.12.2015 podľa predloženého návrhu.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Ing. Mgr. Ferenčík – dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ivan Petráš, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne schválené.

 

7) Správa o čerpaní rozpočtu mesta Kremnica za rok 2015 k 31.12.2015

Uznesenie číslo 40 /1604

vo veci čerpania rozpočtu mesta Kremnica za rok 2015 k 31.12.2015.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
predloženú správu o čerpaní rozpočtu mesta Kremnica za rok 2015 k 31.12.2015 nasledovne:
Bežný rozpočet: príjmy: 4 081 029,19 €, t.j. 103,01 %
výdavky: 3 801 399,18 €, t.j. 96,05 %
saldo: 279 630,00 €
Kapitálový rozpočet:príjmy: 511 903,49 €, t.j. 98,47 %
výdavky: 1 160 296,30 €, t.j. 94,77 %
saldo: – 648 392,81 €
Finančné operácie: príjmy: 801 812,50 €, t.j. 92,97 %
výdavky: 145 878,77 €, t.j. 99,63 %
saldo: 655 933,73 €

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia.

Ing. Popová – opýtala sa k čerpaniu bežných výdavkov. Čerpanie je tam menej ako 100%. Z akého dôvodu je čerpanie propagácie a prezentácie mesta na 72%? Sociálna starostlivosť je na 73,63% Komunikácie 85,95% Čo bráni vyčerpaniu finančných prostriedkov, ktoré boli v rozpočte? Ing. Mgr. Ferenčík – v prípade komunikácií a sociálnych služieb musíme vychádzať z toho, že tam je zahrnutá aj opatrovateľská služba, myslím si, že závisí od toho aké sú potreby. To isté aj v prípade komunikácii. Dočerpať na 100% počas konca roka výdavky, kým ešte nevieme, či bude nejaký havarijný stav, je to z dôvodu akej si rozpočtovej opatrnosti. Ing. Nováková – nemám tu všetky podklady. Bližšie by to vedeli možno špecifikovať správcovia položiek. Môžem to spísať a predložiť poslancom ako správu. Ing. Vaská – včera sme dostali správu hlavnej kontrolórky k rozpočtu, ona jediná sa vyjadrila k saldu, následne prečítala tú správu. Ing. Popová – na margo toho chcem povedať, že hovoríme, že máme finančné prostriedky. Treba dbať na to, aby sa komunikácie opravovali. Ing. Mgr. Ferenčík – myslím si, že v týchto prípadoch je dôvod na rozpočtovú opatrnosť, pretože môžu nastať situácie kedy to bude prečerpané a potom budeme musieť hľadať a brať z iných programov, aby sme dokázali riešiť havarijné stavy.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú ešte nejaké otázky alebo pripomienky k tomuto návrhu uznesenia. Poslanci nemali ďalšie otázky. Ing. Mgr. Ferenčík – dal hlasovať k návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ivan Petráš, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne schválené.

 

8) Správa o plnení rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia k 31.12.2015 za Mestský bytový podnik

Uznesenie číslo 41 /1604

vo veci správy o plnení rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia k 31.12.2015 za Mestský bytový podnik Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správu o plnení rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia k 31.12.2015 za Mestský bytový podnik Kremnica
(v eurách)
Výnosy: HČ 134 935 VČ 4 059 spolu 138 994 plnenie HČ 101,0 %
Náklady: HČ 132 054 VČ 3 667 spolu 135 721 plnenie HČ 98,8 %
Saldo: HČ 2 881 VČ 392 spolu 3 273

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Ing. Mgr. Ferenčík – dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ivan Petráš, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne schválené.

 

9) Správa o plnení rozpočtu, nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia k 31.12.2015 za Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica

Uznesenie číslo 42 /1604

vo veci plnenia rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia k 31.12.2015 za Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
predloženú správu o plnení rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia k 31.12.2015 za Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica ( v eurách) nasledovne:
Hlavná činnosť % Podnikateľská činnosť % Celkom KIC %
Výnosy: 289 274 99,26 115 516 77,03 404 790 91,71
Náklady: 289 463 99,32 115 364 76,96 404 827 91,73
Výsledok hospodárenia: -189 152 -37

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Ing. Mgr. Ferenčík – dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ivan Petráš, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne schválené.

 

10) Správa o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta Kremnica za rok 2015

Uznesenie číslo 43 /1604

vo veci správy o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta Kremnica za rok 2015.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správu o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta Kremnica za rok 2015.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Ing. Mgr. Ferenčík – požiadal o hlasovanie k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ivan Petráš, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne schválené.

 

11) Správa o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta v správe Mestského bytového podniku za rok 2015

Uznesenie číslo 44 /1604

vo veci správy o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta v správe Mestského bytového podniku Kremnica za rok 2015.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
Správu o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta v správe Mestského bytového podniku Kremnica za rok 2015.

Ing. Vaská – celkové pohľadávky sú 211 500€ a žiadali sme štruktúru hlavne z pohľadu vydobytnosti a nevydobytnosti. Pohľadávky boli rozdelené, ale podľa nášho názoru, veľký objem týchto pohľadávok je nevydobytný. Ing. Reichlová – podľa nášho názoru väčšina týchto pohľadávok je nevydobytných, teda nevymožiteľných. Sú to tie ktoré sú z už ukončených nájomných zmlúv, či už z bytov alebo z nebytov. Pretože sa nám lepšie pracuje s pohľadávkami nájomcov, ktorý ešte sú v nájme. Pretože môžeme vystavovať splátkové kalendáre a sú ešte nejako nútený splácať časť tých pohľadávok. Keď sa nájomca vysťahuje, nastupuje tam exekútor. Najväčšia časť tých pohľadávok je z doby, keď mesto bolo nútené poskytnúť obyvateľom, ktorý boli vysťahovaný z bytov, bytovú náhradu. Tam robili ďalšie pohľadávky a tie sú v podstate nevymožiteľné, lebo tí ľudia tie finančné prostriedky nemajú a ani nebudú mať. Ak aj v budúcnosti dostanú nejaký dôchodok, ten je v minimálnej výške, čiže tá splátka a návrat do rozpočtu mesta je minimálny. Všetky pohľadávky sú vymáhané exekučne.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Ing. Mgr. Ferenčík – dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ivan Petráš, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne schválené.

 

12) Správa o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta v správe Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica za rok 2015

Uznesenie číslo 45 /1604

vo veci správy o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta v správe Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica za rok 2015.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správu o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta v správe Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica za rok 2015.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Ing. Mgr. Ferenčík – dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ivan Petráš, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne schválené.

 

13) Záverečný účet mesta Kremnica za rok 2015

Uznesenie číslo 46 /1604

vo veci Záverečného účtu mesta Kremnica za rok 2015.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ b e r i e n a v e d o m i e
1. Správu hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu mesta Kremnica za rok 2015
2. Správu nezávislého audítora o overení ročnej účtovnej uzávierky mesta Kremnica za rok 2015.
B/ s c h v a ľ u j e
Záverečný účet mesta Kremnica za rok 2015 a celoročné hospodárenie mesta Kremnica za rok 2015 bez výhrad.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia.

Ing. Vaská – podľa môjho názoru pri II. zmene rozpočtu, samozrejme ide o navyšovanie rozpočtových prostriedkov v jednotlivej štruktúre, pričom významnú položku tvoria mzdy. Vyplýva to zo zákona, alevlani sme ušetrili pomerne slušnú čiastku na mzdách. Moja otázka smeruje k tomu, ako sa tvorí rozpočet? Tento nárast miezd bol na rozpočtované mzdy alebo nie na skutočné mzdy roku 2015? Ing. Nováková – dostali sme požiadavky do účtarne, kde nárast miezd je vyčíslený existujúci súčasný stav. Čo sa týka nárastu miezd, prípadne nejakých ohodnotení, pri jubileách, spracovávala to personalistka spolu s mzdárkou. Ing. Vaská – takže nárast reálne nebude. Chcela by som upozorniť na to, že pri tvorbe rozpočtu nenechávajme rezervy a nevychádzajme z rozpočtu minulého roku. Poslanci budú pri tvorbe rozpočtu na rok 2017 požadovať skutočné čerpanie rozpočtu, aby sme sa mali o čo oprieť. Na jednej strane vždy sa niečo vyskytne, ale na druhej strane pri takejto úspore sa môže už dopredu naplánovať nejaká väčšia vec ako len nejaké drobné lepenia, úpravy. Je to veľmi zkresľujúce. Ing. Mgr. Ferenčík – čo sa týka mzdových prostriedkov. Táto úspora vznikla, lebo jedno miesto na oddelení výstavby nebolo obsadené. Tento rok bude čerpanie reálne. Je možné, že tieto hodnoty sa nebudú veľmi líšiť. Ing. Vaská – chcela by som ešte vyjadriť uznanie na ekonomickom úseku. Audítor ani kontrolórka nemali žiadne výhrady. Je to kus veľkej a serióznej práce. Ing. Popová – opýtala sa či by nemohli dostať nejakú informáciu a pohľadávkach. Aké máme pohľadávky, koľko ich máme a či by nám ekonomické oddelenie nemohlo pripraviť správu o stave pohľadávok. Ing. Mgr. Ferenčík – s p. Novákovou sme sa dohodli, že sa to bude ešte preberať, ale do dnešného dňa nebol časový priestor na to.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa či majú poslanci ešte nejaké otázky k návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Ing. Mgr. Ferenčík – dal hlasovať k návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ivan Petráš, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne schválené.

Uznesenie číslo 47 /1604

vo veci tvorby Rezervného fondu mesta Kremnica z hospodárskeho výsledku za rok 2015 a použitia Rezervného fondu mesta Kremnica na rok 2016.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ b e r i e n a v e d o m i e , že
1. k 31.12.2015 výška Rezervného fondu mesta Kremnica na bankovom účte je 123 565,64 €.
2. výsledok hospodárenia za rok 2015 je 287 170,92 €, z toho tvorba rezervného fondu predstavuje 284 845,51 €

B/ s c h v a ľ u j e
použitie Rezervného fondu mesta Kremnica na rok 2016 v celkovej výške 387 650,00 € nasledovne:
1. 88 605,00 € na splácanie istín úverov
2. 64 286,00 € na splácanie istín lízingov
3. 234 759,00 € na krytie schodku kapitálového rozpočtu mesta. O prerozdelení finančných prostriedkov na jednotlivé investičné akcie rozhodne Mestské zastupiteľstvo v Kremnici.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Ing. Mgr. Ferenčík – dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ivan Petráš, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne schválené.

Uznesenie číslo 48 /1604

vo veci prerozdelenia finančných prostriedkov Rezervného fondu mesta Kremnica na rok 2016 na jednotlivé investičné akcie.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – s ch v a ľ u j e
použitie prostriedkov rezervného fondu mesta Kremnica na rok 2015 určených na krytie schodku kapitálového rozpočtu mesta vo výške 234 759,00 €, rozdelením na jednotlivé investičné akcie nasledovne:
• ÚPN mesto Kremnica 2 724 €
• UPN zóna Veterník 5 100 €
• spolufinancovanie rozšírenia kamerového systému 2 000 €
• rekonštrukcia knižnice J. Kollára 9 955 €
• obstaranie pozemku 5 200 €
• rekonštrukcia Radnice 51 500 €
• rekonštrukcia budovy na Ul. J. Horvátha č. 884 96 280 €
• obstaranie osobných motorových vozidiel 12 000 €
• výstavba náhradného zdroja vody pre Relax 50 000 €

Ing. Popová – chcela by som sa opýtať na tie jednotlivé akcie. Kde sa tento rok pridali kamery na kamerovom systéme? Mgr. Brhlík – tento rok bol podaný projekt, ak budeme úspešný je tam spolufinancovanie 20% Čiže ak úspešný nebudeme, je tam tých 2 000€ reálnych. Ing. Popová – rekonštrukcia knižnice Jána Kollára, to je oprava strechy? Ďalej rekonštrukcia radnice, to je oprava strechy? Kedy sa uvažuje so začatím rekonštrukcie? Ing. Sikorai – po schválení rozpočtových položiek bude pristúpené k obstarávaniu všetkých tých vecí. Verejné obstarávanie sa bude robiť cez externého dodávateľa. Ing. Popová – čo sa týka telocvične, tam sme neboli úspešní? Ceferová – tá výzva bola v roku 2015, neprešla nám a o novú môžeme požiadať až koncom mája 2016. Mgr. Ing. Novodomec – opýtal sa k výstavbe náhradného zdroja, dostali sme dôvodovú správu, ktorá postačuje na to, aby sme to vedeli posúdiť. Myslím si, že každý chce aby sa v blízkej dobe vyriešil problém vody na Skalke. Nejaké ponuky už určite sú. Treba tam nejaké zdroje krytia a aby sme mali lepšiu analýzu, že čo nám to prinesie. Opýtal sa či odbor výstavby má nejakú informáciu o tom, či robia investičný zámer, či je už chronológia prác. Je na odbore výstavby na to nejaký odborník? Myslím si, že by to mal posúdiť. Mali by sme to riešiť čo najskôr, kým neprídu zase zimné mesiace. Ing. Mgr. Ferenčík – na túto tému sa bavíme už asi pol roka. Nevieme sa pohnúť ďalej v riešení zmluvných vzťahov. Odd. výstavby poskytlo kontakt na spôsobilú osobu, ktorá má s takými vecami bohaté skúsenosti. Niektoré činnosti vychádzajú hlavne z finančných zdrojov. Bez finančného krytia nie je možné pristúpiť ani k nejakým prieskumom. Odd. výstavby zaobstaralo potrebného odborníka. Ďalší postup záleží od finančných prostriedkov. Samozrejme nič nebude robené len tak, bez prieskumu trhu. Mgr. Ing. Novodomec – je to investičná akcia, ktorá má v budúcnosti priniesť aj nejaké zdroje do rozpočtu. Opýtal sa či nepripravili ani nejaký plán výstavby? Ing. Sikorai – budeme to musieť riešiť cez externých expertov. Vieme to pripraviť z hľadiska územno-plánovacej výstavby, aby to bolo dodržané. Hľadá sa nejaké rýchle riešenie, v prvom rade formou prieskumu. Následne ak z toho vzniknú nejaké konkrétne veci, tak budeme postupovať ďalej. Ing. Mgr. Ferenčík – nejedná sa o rýchle riešenie, ale o riešenie s dôrazom na trvácnosť a kvalitu. Už dva krát som sa snažil aby sa MsZ k tejto téme vyjadrilo, či do toho chcú ísť. Ak áno, súvisí s tým aj finančná potreba. Dva krát sme sa o tom rozprávali a dva krát sme sa nedostali k nejakému výsledku. Je potrebné najprv to finančné krytie. Mgr. Ing. Novodomec – neviem kto z nás nechce riešiť vodu na skalke, myslím, že každý to chce riešiť. Je to zásadný a zodpovedný krok. Chceme byť hlavne informovaní. Ing. Mgr. Ferenčík – nie je tam len 15 000€. Mgr. Slašťan – opýtal sa Mgr. Ing. Novodomca, či list, ktorý doniesol je jeho návrh uznesenia a či o tom vie poslanecký zbor. Ja o tom nie som informovaný. Ak nie, tak by som sa venoval ďalej programu MsZ. Ing. Popová – ako povedal Mgr. Ing. Novodomec, stotožňujem sa s ním, treba zabezpečiť vodu pre Relax centrum a tiež by bola rada, keby boli o tom všetkom informovaní. Predložiť nejakú správu. Ing. Mgr. Ferenčík – v dôvodovej správe to bolo čiastočne riešené. Firma, ktorá nám dala ponuku, bola zatiaľ jediná relevantná. Je východisková ponuka, je množstvo firiem, ktoré sa týmto zaoberajú. Toto bola jediná z firiem, ktorá bola ochotná znášať riziko neúspechu. Samozrejme to nie je niečo, čo bezhlavo podpíšeme. Ing. Popová – v poriadku, len by sme my poslanci boli ozaj radi informovaní ako ste postupovali. Ing.Mgr. Ferenčík – na tomto som Vám hovoril na predzastupiteľstve. Z oslovených šiestich firiem, ktoré som oslovil mailom, bola táto jedna jediná, ktorá reagovala a bola ochotná prísť aj na obhliadku. Riešil som to v novembri. Samozrejme to nie je záväzná ponuka. Žiadnu zmluvu sme neuzavreli. Keď to budeme realizovať, tak budeme postupovať v zmysle zákona. Ing. Popová – znovu opakujem, povedali ste, že ste ich viac oslovili, ale stále ste nám nepovedali koho všetkého ste oslovili. Požiadala o zoznam firiem ktoré oslovili v súvislosti s týmto.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 9 (Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 2 (Ivan Petráš, Mgr. Jaroslav Slašťan)

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo väčšinou hlasov prijaté.

Ing. Mgr. Ferenčík – informoval, že ďalej pôjde návrh uznesenia Mgr. Ing. Novodomca a poprosil o prečítanie návrhu.

Uznesenie číslo 49/1604

vo veci zámeru na vybudovanie náhradného vodného zdroja na Skalke pre Relax centrum a vyčlenenia sumy 50 000€ z rozdelenia rezervného fondu za rok 2015 na túto akciu.

Mestské zastupiteľstvo – A/ berie na vedomie
Investičnú akciu vybudovanie náhradného vodného zdroja na Skalke pre Relax centrum s vyčlenením 50 000 € z rozdelenia rezervného fondu za rok 2015

B/ konštatuje,
že vzhľadom na súčasný stav v zásobovaní Relax centra vodou, by bolo žiadúce vybudovanie vlastného náhradného vodného zdroja pre Relax centrum o dostatočnej výdatnosti

C/ podporuje
zámer vybudovania náhradného vodného zdroja na Skalke pre Relax centrum

D/ žiada
mestský úrad
1. uskutočniť riadnu a kompletnú investorskú a inžiniersku prípravu tejto akcie, v súlade s príslušnými právnymi predpismi a platnými postupmi pre takejto akcii
2. predložiť písomnú informáciu o postupe týchto prác na júnové zasadnutie mestského zastupiteľstva.

E/ súhlasí
S vyčlenením sumy 50 000 € z rozdelenia rezervného fondu za rok 2015 na akciu vybudovanie náhradného vodného zdroja na Skalke pre Relax centrum za podmienky, že táto akcia bude riadne investorsky a inžiniersky pripravená.

Ing. Mgr. Ferenčík – dal hlasovať o súhlase s textom uznesenia a či chcú poslanci o tom hlasovať.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 6 (Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 5 (Iveta Ceferová, Ing. Klára Popová, Ivan Petráš, Jaroslav Slašťan, Maroš Kraml)

Ing. Popová – dáva návrh na doplnenie tohto uznesenia v znení: Mestský úrad dodá zoznam firiem, ktoré boli oslovené. Ing. Mgr. Ferenčík – toto nám z toho už vyplýva.

Ceferová – dáva návrh na stiahnutie tohto návrhu uznesenia, dohodnime sa, že si spolu sadneme a dohodnime sa.
Po rozsiahlej diskusii Ing Kirková informovala, že by mali pristúpiť k hlasovaniu o pozmenení uznesenia Ing. Popovej.
Ing. Mgr. Ferenčík – požiadal o hlasovanie za pozmenenie návrhu uznesenia.
PREZENTÁCIA: 11
ZA: 5(Mgr. Eva Hrončová, Ing. Klára Popová, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI:
ZDRŽAL SA: 7 (Maroš Kraml, Iveta Ceferová, Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Ing. Novodomec, Ivan Petráš, Bc. Martin Kapšo, Jaroslav Slašťan)

Ing. Mgr. Ferenčík – konštatoval, že návrh Ing. Popovej neprešiel

 

14) Záverečný účet Mestského bytového podniku za rok 2015

Uznesenie číslo 50 /1604

vo veci Záverečného účtu Mestského bytového podniku Kremnica za rok 2015.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/b e r i e n a v e d o m i e
stanovisko hlavnej kontrolórky mesta k Záverečnému účtu Mestského bytového podniku za rok 2015.

B/s c h v a ľ u j e
1. Záverečný účet Mestského bytového podniku Kremnica za rok 2015 a celoročné hospodárenie Mestského bytového podniku Kremnica za rok 2015 bez výhrad.
2. Zdanený zisk z podnikateľskej činnosti vo výške 392,41 € vysporiadať v prospech účtu 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.
3. Výsledok hospodárenia z hlavnej činnosti vo výške 2 881,13 € vysporiadať v prospech účtu 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Ing. Mgr. Ferenčík – dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ivan Petráš, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne schválené.

 

15) Záverečný účet Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica za rok 2015

Uznesenie číslo 51 /1604

vo veci Záverečného účtu Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica za rok 2015.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – s c h v a ľ u j e
1. Predložený záverečný účet Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica za
rok 2015 v zmysle stanoviska hlavného kontrolóra.
2. Zdanený zisk z podnikateľskej činnosti vo výške 152,25 € vysporiadať v prospech účtu 428- Nevysporiadaný výsledok hospodárenie minulých rokov.
3. Výsledok hospodárenia z hlavnej činnosti vo výške -188,86 € vysporiadať v prospech účtu 428- Nevysporiadaný výsledok hospodárenie minulých rokov.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Ing. Mgr. Ferenčík – dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ivan Petráš, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne schválené.

 

16) Rozpočtové opatrenie mesta Kremnica k 31.3.2016 a Návrh 2. zmeny rozpočtu mesta Kremnica pre rok 2016

Uznesenie číslo 52 /1604

vo veci Rozpočtového opatrenia mesta Kremnica k 31.03.2016.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
Rozpočtové opatrenie mesta Kremnica k 31.03.2016.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia.

Mgr. Sekaj – návrh na zmenu rozpočtu, konkrétne ZŠ Angyalova. Chcel by som to zdôvodniť. ZŠ Angyalova má rozdelené budovy a z toho vyplýva, že sú tam zvýšené prevádzkové náklady. Ing. Vaská – myslí si, že sme veľkorysí čo sa týka ZŠ a MŠ. Ubúda obyvateľov. Do budúcna sa treba zamyslieť nad organizáciou školstva v meste. Keď sa porovnajú čísla medzi školami, pôsobí to, že objem finančných prostriedkov je nižší. V tomto prípade treba zabezpečiť porovnateľnosť škôl, aké majú výdavky na túto činnosť. Mgr. Sekaj – v bode rôzne dám návrh na uznesenie.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú ešte nejaké pripomienky k návrhu uznesenia. Poslanci nemali ďalšie pripomienky. Požiadal o hlasovanie za návrh uznesenia.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ivan Petráš, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne schválené.

17:37 – prestávka
17:50 – koniec prestávky

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či budú hlasovať o návrhu Mgr. Sekaja o navýšenie finančných prostriedkov pre ZŠ Angyalova.
PREZENTÁCIA: 11
ZA: 9 (Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská, Jaroslav Slašťan)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 2 (Ivan Petráš, Ing. Popová)

Ing. Mgr.Ferenčík – skonštatoval, že sa bude hlasovať o zmenu návrhu na uznesenie.

Uznesenie číslo 53 /1604

vo veci návrhu 2. zmeny rozpočtu mesta Kremnica na rok 2016.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – s c h v a ľ u j e
2. zmenu rozpočtu mesta Kremnica na rok 2016, podľa predloženého návrhu nasledovne:
bežné príjmy: 4 113 427 €
kapitálové príjmy: 275 200 €
príjmové finančné operácie: 389 152 €
spolu príjmy: 4 777 779 €

bežné výdavky: 4 009 209 €
kapitálové výdavky: 615 659 €
výdavkové finančné operácie: 152 911 €
spolu výdavky: 4 777 779 €

saldo bežného rozpočtu: 104 218 €
saldo kapitálového rozpočtu: – 340 459 €
saldo finančných operácií: 236 241 €
celkové saldo rozpočtu: 0 €

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Ing. Mgr. Ferenčík – dal hlasovať k pozmenenému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 09 (Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 2 (Ing. Klára Popová, Ivan Petráš)

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo väčšinou hlasov schválené.

 

17) Návrh 1. zmeny rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia Mestského bytového podniku pre rok 2016

Uznesenie číslo 54 /1604

vo veci schválenia návrhu I. zmeny rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia Mestského bytového podniku v Kremnici pre rok 2016.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – s c h v a ľ u j e
1. zmenu rozpočtu Mestského bytového podniku v Kremnici pre rok 2016
Rozpočet 2016 1. zmena 2016
Výnosy: HČ 132 320 HČ 139 120
Náklady: HČ 132 320 HČ 139 120
Saldo: HČ 0 HČ 0

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Ing. Mgr. Ferenčík – dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ivan Petráš, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne schválené.

 

18) Návrh 1. zmeny rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica pre rok 2016

Uznesenie číslo 55 /1604

vo veci 1.zmeny rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica pre rok 2016.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – s c h v a ľ u j e
1. zmenu rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica pre rok 2016
Rozpočet nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia 2016:
výnosy hlavná činnosť 132 638 €
náklady hlavná činnosť 132 638 €
výsledok hospodárenia 0 €
1.zmena rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia 2016:
výnosy hlavná činnosť 138 350 €
náklady hlavná činnosť 138 350 €
výsledok hospodárenia 0 €
Rozdiel:
výnosy hlavná činnosť 5 712 €
náklady hlavná činnosť 5 712 €
výsledok hospodárenia 0 €

Ing. Vaská – životné jubileá sú istý dátum, nevieme to dať do rozpočtu?

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Ing. Mgr. Ferenčík – dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ivan Petráš, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne schválené.

 

19) Informácia o zámere podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia

Uznesenie číslo 56 /1604

vo veci predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného program Kvalita životného prostredia, na výzvu pod kódom: OPKZP-PO1-SC111-2016-11, zameraná na triedený zber komunálnych odpadov, zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu a mechanicko-biologickú úpravu komunálnych odpadov.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o s c h v a ľ u j e
1. predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia, na výzvu pod kódom: OPKZP-PO1-SC111-2016-11, zameraná na triedený zber komunálnych odpadov, zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu a mechanicko-biologickú úpravu komunálnych odpadov.
2. názov projektu: Technické vybavenie kompostoviska v meste Kremnica
3. výšku celkových výdavkov na projekt 582 349,20 €,
4. výšku celkových oprávnených výdavkov na projekt 582 349,20 €
5. spolufinancovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov, t.j. v maximálnej výške 29 117,46 €
6. spôsob spolufinancovania projektu z vlastných zdrojov.

Ing. Vaská – opýtala sa na spoluúčasť. Či sú to vlastné prostriedky. Bc.Grosch – áno. Nemusíme ich ale preukázateľne mať, pokiaľ sme ešte neuspeli. Potom by nám tie prostriedky ostali ako nevyčerpané, ak by sme neprešli. Ing. Vaská – ak nám ten projekt schvália, z kadiaľ budeme mať tie finančné prostriedky? Bc. Grosch – tie prostriedky sa potom nájdu. Mgr. Ing. Novodomec – skúsme sporiť, v súčasnosti sa to nedá, správajme sa k tomu zodpovedne. Načo je to v dôvodovej správe. Bc. Grosch – nesmieme tam dávať zisky, príjmy áno. Mgr. Ing. Novodomec – táto veta ho pobúrila. Ing. Popová – chcela by kladne ohodnotiť tento materiál, z toho pohľadu, že sa o to zaujímame, je to všeobecný problém. Bola by som rada, keby sme uspeli a verím, že tie finančné prostriedky sa nájdu. Ing. Vaská – akou formou sa bude odpad na kompostovisko zvážať. Bc. Grosch – nevieme určiť. Doteraz to fungovalo, tak že sme len odvážali lístie a trávu. Bioodpadu je v Kremnici stále viac a viac, tento stroj nám s tým pomôže.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Ing. Mgr. Ferenčík – dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ivan Petráš, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne schválené.

 

20) Schválenie dotácií z rozpočtu mesta k 29.2.2016

Uznesenie číslo 57 /1604

vo veci schválenia dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 29.02.2016 pre oblasť kultúra.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s c h v a ľ u j e
pridelenie dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 29.02.2016 pre oblasť kultúra v celkovej výške 7.035 € v nasledovnom členení:
1. z Fondu kultúrnych podujatí vo výške 6.100 € nasledovne:
a) Bašta Musica 400 €
b) KREMNICKÉ DIVADLO V PODZEMÍ n.o. 5.000 €
c) Knižnica Jána Kollára 200 €
d) OZ SRRZ-RZ pri ZUŠ J.L.Bellu v Kremnici 500 €

2. z Fondu kultúry vo výške 935 € nasledovne:
a) Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Kremnica 100 €
b) Knižnica Jána Kollára 300 €
c) SOS Kremnica 250 €
d) Slovenský zväz telesne postihnutých 150 €
e) Slovenský zväz protifašistických bojovníkov 135 €

B/ u k l a d á
1. mestskému úradu písomne oznámiť poskytnutie dotácie žiadateľom,
2. mestskému úradu písomne oznámiť žiadateľom, ktorým nebolo vyhovené,
3. mestskému úradu pripraviť návrh zmluvy so žiadateľmi podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Mgr. Ľuba Ďurčová
termín: 15.05. 2016.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Ing. Mgr. Ferenčík – dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

Mgr. Slašťan – nakoľko som pracovníkom Knižnice J. Kollára, zdržím sa hlasovania, aby nedošlo ku konfliktu záujmov.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 09 (Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 2 (Ivan Petráš, Jaroslav Slašťan)

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo väčšinou hlasov schválené.

Uznesenie číslo 58 /1604

vo veci schválenia dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 29.02.2016 pre oblasť telesná kultúra.
M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s c h v a ľ u j e
pridelenie dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 29.02.2016 pre oblasť telesná kultúra v celkovej výške 10.355 € v nasledovnom členení:
1. z Fondu mládežníckeho športu vo výške 3.992 € nasledovne:
a) Mestský klub lyžiarov 938 €
b)SKI KLUB Kremnica 841 €
c) Športový klub futbalu 1.055 €
d) Športový klub tenisu 568 €
e) TJ Kremnica – stolnotenisový oddiel 590 €

2. z Fondu úhrady nákladov na energie a vodu vo výške 2.713 € nasledovne:
a) Mestský klub lyžiarov 500 €
b) Športov klub futbalu 1.800 €
c) TJ Kremnica – kolkáreň 413 €

3.z Fondu športových podujatí vo výške 3.150 € nasledovne:
a) Mestský klub lyžiarov 500 €
b) Mestský klub lyžiarov 500 €
c) Mestský klub lyžiarov 500 €
d) TJ Biela stopa Kremnica 1.500 €
e) TJ Kremnica kolkársky oddiel 150 €

4.z Fondu športu vo výške 500 € nasledovne:
a)Mestský klub lyžiarov 500 €

B/u k l a d á
1. mestskému úradu písomne oznámiť poskytnutie dotácie žiadateľovi,
2. mestskému úradu písomne oznámiť žiadateľom, ktorým nebolo vyhovené,
3. mestskému úradu pripraviť návrh zmluvy so žiadateľom podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Mgr. Ľuba Ďurčová
termín: 15.05.2016.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia.

Ing. Popová – opýtala sa na bod 4, je to cieľ projektu zabehni zdravie, PHM. Aké sú tam výdavky. Bc. Kapšo – je to charitatívne podujatie, takto sme to určili vo forme vyúčtovania. Ing. Popová – nemám problém s projektom, ale s tým, že je to na PHM. Nie je to veľa? Aké sú tam náklady? Mgr. Sekaj – tam bude asi chyba. Mgr. Ďurčová – áno dohodli sme na komisii, že to bude na to. Ing. Popová – zdá sa mi to veľa za PHM. Nemám s tým problém, ale pokiaľ je to len na to, tak s tým nesúhlasím. Mgr. Slašťan – nebolo to len na PHM, treba to opraviť v zmluve. Je to na charitatívny účel. p. Petráš – už minule som to povedal na MsZ, nemám proti tomu nič, ale treba si dať pozor na vyúčtovanie, aj na to, čo sa dáva na internet. Nie je to prvý krát teraz, už sa to stalo.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú ďalšie otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali ďalšie otázky. Ing. Mgr. Ferenčík – požiadal o hlasovanie za návrh uznesenia.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 10 (Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1 (Ivan Petráš)

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne schválené.

 

21) Správa o prevádzkovaní Mestského cintorína za rok 2015

Uznesenie číslo 59 /1604

vo veci správy o prevádzkovaní Mestského cintorína za rok 2015.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správu o prevádzkovaní Mestského cintorína za rok 2015 predloženú prevádzkovateľom pohrebiska spoločnosťou T.B.S. servis-služby, spol. s r. o., Kremnica.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia.

Ing. Popová – chýba mi tu, čo spravil prevádzkovateľ, čo spravil v rámci svojej činnosti. Niekoľkokrát som upozorňovala na zlý stav brány pri márnici. Celé roky sa s tým nič nerobí, takže ja hlasovať nebudem.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú ďalšie otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali ďalšie otázky. Ing. Mgr. Ferenčík – požiadal o hlasovanie za návrh uznesenia.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 10 (Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1 (Ing. Klára Popová)

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne schválené.

 

22) Majetkové veci

Uznesenie číslo 60 /1604

vo veci žiadosti o prenájom nebytových priestorov

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/s c h v a ľ u je
prenájom nebytových priestorov (miestností č. 14, 15, 53, 57, 58 a časť miestností č. 62 a 37) s celkovou výmerou 30,31 m2 v objekte na Dolnej ulici 49/21 v Kremnici žiadateľke – Ivana Lacová, Dr. Jánskeho 473/21, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 47 676 353, za nasledovných podmienok:
Nájomné: stanovené v zmysle Zásad určovania nájomného za prenájom nebytových priestorov vo výške 14,273 €/m2/rok
Náklady na služby
spojené s nájmom: budú stanovené podľa predpokladu na rok 2016

Doba nájmu: na dobu neurčitú, s 3 mesačnou výpovednou lehotou

B/u k l a d á
Mestskému bytovému podniku uzatvoriť zmluvu o nájme nebytových priestorov podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Lenka Reichlová
termín: 31.05.2016.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Ing. Mgr. Ferenčík – dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ivan Petráš, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne schválené.

Uznesenie číslo 61 /1604

vo veci žiadosti o prenájom nebytových priestorov.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s c h v a ľ u j e
prenájom nebytových priestorov (miestností č. 54, 55, 56, 59 a časť miestnosti č. 62) s celkovou výmerou 23,36 m2 v objekte na Dolnej ulici 49/21 v Kremnici žiadateľke – Miriama Brhlíková, Jurka Langsfelda 717/2, 967 01 Kremnica, IČO: 47 319 526, za nasledovných podmienok:
Nájomné: stanovené v zmysle Zásad určovania nájomného za prenájom nebytových priestorov vo výške 14,273 €/m2/rok
Náklady na služby
spojené s nájmom: budú stanovené podľa predpokladu na rok 2016

Doba nájmu: na dobu neurčitú, s 3 mesačnou výpovednou lehotou

B/u k l a d á
Mestskému bytovému podniku uzatvoriť zmluvu o nájme nebytových priestorov podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Lenka Reichlová
termín: 31.05.2016.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Ing. Mgr. Ferenčík – dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ivan Petráš, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne schválené.

Uznesenie číslo 62 /1604

vo veci výpovede z nájmu nebytových priestorov.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ b e r i e n a v e d o m i e
výpoveď z nájmu nebytových priestorov v objekte na Dolnej ulici č. 49/21 v Kremnici, ktorú podal MUDr. Ján Jakubička, neštátny stomatológ, Dolná 49/21, 967 01 Kremnica.

B/u k l a d á
Mestskému bytovému podniku ukončiť zmluvu o nájme nebytových priestorov podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Lenka Reichlová
termín: 31.05.2016.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Ing. Mgr. Ferenčík – dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

Ing. Popová – opýtala sa či pán doktor funguje, či má licenciu. Ing. Reichlová – je to pán doktor, ktorý má 4 roky prax.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ivan Petráš, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne schválené.

Uznesenie číslo 63 /1604

vo veci žiadosti o prenájom nebytových priestorov.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s c h v a ľ u j e
prenájom nebytových priestorov (miestností č. 319, 320, 321 a 322) s celkovou výmerou 46,41 m2 v objekte na Dolnej ulici 49/21 v Kremnici žiadateľovi – MUDr. Peter Lukovský, Šoltésovej 12, 965 01 Žiar nad Hronom za nasledovných podmienok:
Nájomné: stanovené v zmysle Zásad určovania nájomného za prenájom nebytových priestorov vo výške 19,916 €/m2/rok
Náklady na služby
spojené s nájmom: budú stanovené podľa predpokladu na rok 2016

Doba nájmu: na dobu neurčitú, s 3 mesačnou výpovednou lehotou

B/u k l a d á
Mestskému bytovému podniku uzatvoriť zmluvu o nájme nebytových priestorov podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Lenka Reichlová
termín: 31.05.2016.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Ing. Mgr. Ferenčík – dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ivan Petráš, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne schválené.

Uznesenie číslo 64 /1604

vo veci oznámenia poisťovne Kooperativa, a.s., o totálnej škode ku škodovej udalosti motorového vozidla SUZUKI SX4, EČV ZH 963 AY.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s ch v a ľ u j e
1. vyradenie hnuteľného majetku mesta Kremnica využívaného pre potreby Kultúrneho
a informačného centra mesta Kremnica a to motorového vozidla SUZUKI SX4, EČV ZH 963 AY obstarávacia cena 16 490,68 €, zostatková cena 0,00 € na základe oznámenia poisťovne Kooperativa, a.s., ako totálnu škodu,
2. odpredaj predajných zvyškov motorového vozidla podľa návrhu poisťovne Kooperativa, a.s., záujemcovi o odkúpenie predajných zvyškov vozidla , ktorým je Jozef Maša – AMAŠ, SNP 593/44, 089 01 Svidník, IČO: 33 108 005 za prieskumom trhu stanovenú hodnotu 1 860 €.

B/ u k l a d á
1. Kultúrnemu a informačnému centru mesta Kremnice vyradiť z evidencie majetok podľa bodu A/ 1. uznesenia
zodpovedná: Ing. Zuzana Tileschová
termín: 30.04.2016
2. mestskému úradu realizovať odpredaj predajných zvyškov motorového vozidla podľa bodu A/ 2. uznesenia
zodpovedná: Ing. Renáta Nováková
termín: 31.05.2016.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Ing. Mgr. Ferenčík – dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ivan Petráš, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne schválené.

Uznesenie číslo 65 /1604

vo veci žiadosti Dany Bezákovej a Zdena Bezáka, Angyalova ulica 505/60, 967 01 Kremnica a Mgr. Miroslava Štefanova a Márie Štefanovej, Kollárovo námestie 20, 811 06 Bratislava po predložení geometrického plánu a znaleckého posudku.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ r u š í
uznesenie MsZ č. 193/1511 zo dňa 26.11.2015.

B/ s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemku podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov v katastrálnom území Kremnica, v meste Kremnica, okres Žiar nad Hronom, a to pozemku parcely č. CKN 2221/3 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 7 m² Dane Bezákovej, rod. Pittnerovej, nar. 16.08.1965, r.č. 655816/6285 a Zdenovi Bezákovi, rod. Bezákovi, nar. 22.05.1964, rod. č. 640522/6509 miesto trvalého pobytu Angyalova ulica 505/60, 967 01 Kremnica, v ½ ako manželom do bezpodielového spoluvlastníctva manželov a Mgr. Miroslavovi Štefanovovi, rod. Štefanovovi, nar. 04.07.1953, rod. č. 530704/132 a Márii Štefanovej, rod. Fischerovej, nar. 17.08.1953, rod č. 535817/060, miesto trvalého pobytu Kollárovo námestie 20, 811 06 Bratislava v ½ ako manželom do bezpodielového spoluvlastníctva manželov s tým, že kupujúci uhradia výdavky spojené s prevodom vlastníctva pozemkov.
Kupujúci nie sú osobami podľa § 9a ods. 6 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že uvedený pozemok je priľahlý k pozemkom parcelné číslo CKN 743 a CKN 744, na ktorých stoja rodinné domy súp. č. 505, resp. 506, ktoré sú vo vlastníctve kupujúcich. Pozemok parcelné číslo CKN 2221/3 tvorí časť prístupovej cesty k rodinným domom súp. č. 505 a 506. Podľa znaleckého posudku č. 37/2016 zo dňa 11.02.2016 všeobecná hodnota pozemku parcela č. CKN 2221/3 je 36,00 €. Kúpna cena za predaj pozemku parcela číslo CKN 2221/3 sa stanovuje vo výške 105,00 €. Zámer prevodu majetku mesta Kremnica z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a na webovom sídle mesta Kremnica v čase od 30.03.2016 do 13.04.2016.

C/ u k l a d á

mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu B/ žiadateľom a realizovať uzavretie kúpnej zmluvy
zodpovedná: Ing. Renáta Nováková
termín: 31. 05. 2016
Prevod majetku bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
11 11

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Ing. Mgr. Ferenčík – dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ivan Petráš, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne schválené.

Uznesenie číslo 66 /1604

vo veci žiadosti Oľgy Verešovej, Dubové – Požehy 271, 038 23 Dubové o odpredaj pozemkov v katastrálnom území Dubové po predložení geometrického plánu a znaleckého posudku.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ r u š í
uznesenie MsZ č. 115/1506 zo dňa 18.06.2015.

B/ s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemkov podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v katastrálnom území Dubové, v obci Dubové, okres Turčianske Teplice, a to:
parcely číslo CKN 785/3 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 38 m²
parcely číslo CKN 785/6 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 193 m²
parcely číslo CKN 785/11 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 486 m2
Oľge Verešovej, rod. Košútovej, nar. 15.11.1966, r. č. 666115/6469, miesto trvalého pobytu Dubové – Požehy č. 271, 038 23 Dubové s tým, že kupujúca uhradí výdavky spojené s prevodom vlastníctva pozemkov. Dôvodom majetkovoprávneho usporiadania týchto pozemkov je skutočnosť, že na pozemku parcelné číslo CKN 785/6 je postavená stavba rodinného domu súp. č. 271, ktorého vlastníčkou je žiadateľka a ktorý je evidovaný na liste vlastníctva č. 1308 pre katastrálne územie Dubové. Pozemky parcelné číslo CKN 785/3 a CKN 785/11 sú priľahlé k rodinnému domu súp. č. 271 a sú historicky a dlhodobo využívané ako dvor a záhradka k rodinnému domu.
Kupujúca nie je osobou podľa § 9a ods. 6 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Podľa znaleckého posudku č. 84/2015 zo dňa 14.08.2015, všeobecná hodnota pozemkov parcela číslo CKN 785/3, 785/6 a 785/11 je 3 480,00 €.
Kúpna cena za predaj pozemkov parcela číslo CKN 785/3, 785/6 a 785/11 sa stanovuje vo výške 3 494,00 €.

C/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu B/ žiadateľke a realizovať uzavretie kúpnej zmluvy
zodpovedná: Ing. Renáta Nováková
termín: 31.05.2016.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Ing. Mgr. Ferenčík – dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ivan Petráš, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne schválené.

Uznesenie číslo 67 /1604

vo veci žiadosti Heleny Urbanovej, Dubové – Požehy 270, 038 23 Dubové o odpredaj pozemkov v katastrálnom území Dubové po predložení geometrického plánu. a znaleckého posudku.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ r u š í
uznesenie MsZ č. 202/1511 zo dňa 26.11.2015.

B/ s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemkov podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v katastrálnom území Dubové, v obci Dubové, okres Turčianske Teplice, a to:
parcely číslo CKN 785/12 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 91 m²
parcely číslo CKN 785/13 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 23 m²
parcely číslo CKN 785/14 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 280 m², spolu s výmerou 394 m²
Helene Urbanovej, rod. Košútovej, nar. 20.12.1968, r. č. 686220/6538, miesto trvalého pobytu Dubové – Požehy č. 270, 038 23 Dubové s tým, že kupujúca uhradí výdavky spojené s prevodom vlastníctva pozemkov. Dôvodom majetkovoprávneho usporiadania týchto pozemkov je skutočnosť, že na pozemku parcelné číslo CKN 785/12 je postavená stavba rodinného domu súp. č. 270, ktorého spoluvlastníčkou je žiadateľka a ktorý je evidovaný na liste vlastníctva č. 1238 pre katastrálne územie Dubové. Pozemky parcelné číslo 785/13 a 785/14 sú priľahlé k časti rodinného domu súp. č. 270, v ktorom žiadateľka býva a sú historicky a dlhodobo využívané ako dvor a záhradka k tejto časti rodinného domu.
Kupujúca nie je osobou podľa § 9a ods. 6 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Podľa znaleckého posudku č. 08/2016 zo dňa 20.02.2016 všeobecná hodnota pozemkov parcela číslo CKN 785/12, 785/13 a 785/14 je 1 920,00 €.
Kúpna cena za predaj týchto pozemkov je 1 920,00 €.

C/ u k l a d á

mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu B/ žiadateľke a realizovať uzavretie kúpnej zmluvy.
zodpovedná: Ing. Renáta Nováková
termín: 31.05.2016.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Ing. Mgr. Ferenčík – dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ivan Petráš, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne schválené.

Uznesenie číslo 68 /1604

vo veci žiadosti spoločnosti REHWALD s.r.o., Revolta 1560/3, 967 01 Kremnica, IČO: 48 075 612 o odkúpenie pozemku v katastrálnom území Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ b e r i e n a v e d o m i e
podnikateľský zámer na realizáciu projektu Salaš REVOLTA, ktorý predložila spoločnosť REHWALD, s.r.o., Kremnica , IČO 48 075 612.

B/ s t a v i a s a p o z i t í v n e
k predloženému podnikateľskému zámeru, ktorého realizácia by bola prínosom aj z hľadiska rozvoja cestovného ruchu v kremnickom regióne v segmente agroturistiky, keďže zariadenie podobného ruchu v súčasnosti v našom regióne neexistuje

C/ k o n š t a t u j e že:

1. podľa platného územného plánu mesta Kremnica sa v danej lokalite Revolty nepočíta s výstavbou takéhoto zariadenia a prípadná výstavba si preto bude vyžadovať zmenu územného plánu mesta,
2. podľa zákona číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon majetku obcí“) nebude s veľkou pravdepodobnosťou možný priamy predaj časti pozemku parcelné číslo CKN 2441 spoločnosti REHWALD, s.r.o., Kremnica IČO 48 075 612 a tento predaj bude možný len postupmi podľa § 9a zákona o majetku obci. V zmysle týchto ustanovení priamy predaj pozemku bez zverejnenia zámeru predať pozemok priamym predajom a určenia lehoty na doručenie cenových ponúk od záujemcov je možný len výnimočne, pričom musí byť splnené zákonné podmienky podľa § 9a ods. 8 zákona o majetku obcí napr., že sa jedná o okolnosti hodné osobitného zreteľa, o ktorých mestské zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, pričom osobitný zreteľ musí byť zdôvodnený.

D/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ až C/ žiadateľovi

E/ žiada

Mestský úrad v Kremnici,
1. aby rokoval so spoločnosťou REHWALD, s.r.o. o možných riešeniach realizácie ich podnikateľského zámeru z pohľadu mesta Kremnica ako vlastníka pozemku, na ktorom by sa mal tento zámer realizovať a súčasne aj orgánu verejnej správy, do pôsobnosti ktorého patrí územné plánovanie na území mesta a vydávanie záväzných stanovísk k realizácii investičných zámerov na území mesta podľa § 4 ods. 3. písm. d) zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
2. Aby predložil návrh a postupy (prípadne aj alternatívne), ktoré by umožnili realizáciu predmetného podnikateľského zámeru spoločnosti REHWALD s.r.o. na časti pozemku parcelné číslo CKN 2441 o výmere 2508m2, katastrálne územie Kremnica, ktorý je vo vlastníctve mesta Kremnica
Termín: do zasadnutia MsZ v júni 2016.
zodpovedná: Ing. Renáta Nováková

Ing. Vaská – myslí si, že ekonomická komisia sa k tomuto zámeru postavila pozitívne, ako aj komisia mestských lesov. Ekonomické oddelenie v súvislosti s právnikom pripravili tento návrh. Stavba nie je možná, lebo nie je zakomponovaná v pláne. Rada by som k tomuto uzneseniu pridala bod E/ aby rokoval so spoločnosťou REHWALD s.r.o. Aby predložil návrhy. V bode c cítim, že by mohli byť aj iné možnosti predaja ako je striktne stanovené. Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa, či to je doplňujúci návrh. Ing. Vaská – áno. Ing. Popová – podporila by som návrh Ing. Vaskej. Je to prvá lastovička na oživenie CR v Kremnici. Treba hľadať spôsoby ako sa to dá. Možno s odstupom, ale aby sa to dalo. Je to prínos pre Kremnicu.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ivan Petráš, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne schválené.

Uznesenie číslo 69 /1604

vo veci vyradenia neupotrebiteľného dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého drobného hmotného majetku.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s ch v a ľ u j e
vyradenie:
1. majetku podľa návrhov čiastkovej inventarizačnej komisie za Mestský úrad – Vnútorná správa:
– neupotrebiteľného dlhodobého drobného hmotného a nehmotného majetku podľa návrhu na vyradenie č. 1/2015 zo dňa 18.11.2015, t.j. 8 položiek – PC zostavy, nábytková zostava, čítačka kariet a softvér spolu v obstarávacej cene 5.485,16 €,
– neupotrebiteľného majetku vedeného v operatívno-technickej evidencii podľa návrhu na vyradenie č. 1/2015 zo dňa 18.11.2015, t.j. PC zostava v obstarávacej cene 691,90 €.
Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.
2. majetku podľa návrhov čiastkovej inventarizačnej komisie za Mestský úrad – Oddelenie technických služieb:
– neupotrebiteľného dlhodobého hmotného majetku podľa návrhu na vyradenie č. 1/2015 zo dňa 06.11.2015, t.j. 2 položky – prepravné vane a kontajnery spolu v obstarávacej cene 7.065,63 €,
– neupotrebiteľného dlhodobého drobného hmotného majetku podľa návrhu na vyradenie č. 1/2015 zo dňa 06.11.2015, t.j. notebook v obstarávacej cene 759,21 €.
Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.
3. majetku podľa návrhov čiastkovej inventarizačnej komisie za Mestský úrad – Mestská polícia:
– neupotrebiteľného dlhodobého drobného hmotného majetku podľa návrhu na vyradenie č. 1/2015 zo dňa 23.11.2015, t.j. 3 položky – pc zostavy a multifunkčné zariadenie spolu v obstarávacej cene 1.470,99 €,
Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu,
4. majetku podľa návrhov čiastkovej inventarizačnej komisie za KIC mesta Kremnica – budova MsKS:
– neupotrebiteľného dlhodobého nehmotného majetku podľa návrhu na vyradenie č. 1/2015 zo dňa 19.11.2015, t.j. softvér v obstarávacej cene 394,01 €,
– neupotrebiteľného drobného hmotného majetku podľa návrhu na vyradenie č. 1/2015 zo dňa 19.11.2015, t.j. CD rekordér v obstarávacej cene 530,77 €,
Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.
5. majetku podľa návrhov čiastkovej inventarizačnej komisie za KIC mesta Kremnica – kancelária KIC:
– neupotrebiteľného drobného hmotného majetku podľa návrhu na vyradenie č. 2/2015 zo dňa 20.11.2015, t.j. PC v obstarávacej cene 631,61 €,
Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.
6. majetku podľa návrhov čiastkovej inventarizačnej komisie za KIC mesta Kremnica – Relax centrum Skalka:
– neupotrebiteľného dlhodobého hmotného majetku podľa návrhu na vyradenie č. 3/2015 zo dňa 20.11.2015, t.j. 2 ks cyklotrenažér spolu v obstarávacej cene 2.859,86 €,
– neupotrebiteľného drobného hmotného majetku podľa návrhu na vyradenie č. 3/2015 zo dňa 20.11.2015, t.j. 10 položiek – tlačiareň tlakový čistič, čerpadlá, práčky sušička, bazénový vysávač spolu v obstarávacej cene 5.690,21 €.
Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.
7. majetku podľa návrhov čiastkovej inventarizačnej komisie za Mestský bytový podnik Kremnica:
– neupotrebiteľného dlhodobého hmotného majetku podľa návrhu na vyradenie č. 1/2015 zo dňa 02.11.2015, t.j. PC Libra v obstarávacej cene 965,42 €.
– neupotrebiteľného dlhodobého hmotného majetku podľa návrhu na vyradenie č. 5/2015 zo dňa 28.12.2015, t.j. PC Intel v obstarávacej cene 1.227,48 €.
– neupotrebiteľného dlhodobého drobného hmotného majetku podľa návrhu na vyradenie
č. 6/2015 zo dňa 28. 12. 2015, t.j. kopírovací stroj v obstarávacej cene 976,29 €.
Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.
8. majetku podľa návrhu čiastkovej inventarizačnej komisie za Základnú školu Pavla Križku, Ulica Pavla Križku 392/8, Kremnica:
– neupotrebiteľného dlhodobého hmotného majetku ZŠ podľa návrhu na vyradenie č. 4/2015 zo dňa 09.11.2015, t.j. 2 položky – rozhlasová ústredňa a magnetoskop spolu v obstarávacej cene 1.557,26 €,
– neupotrebiteľného dlhodobého drobného hmotného majetku ZŠ podľa návrhu na vyradenie č. 4/2015 zo dňa 09.11.2015, t.j. 16 položiek – PC zostavy, kamera, notebooky, multiprojektor, fotoaparát, tlačiareň, televízor, pingpongový stroj a dataprojektory spolu v obstarávacej cene 10.543,06 €.
Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.
9. majetku podľa návrhu čiastkovej inventarizačnej komisie za Základnú školu, Angyalova ulica 401/26, Kremnica:
– neupotrebiteľného dlhodobého drobného hmotného majetku ZŠ podľa návrhu na vyradenie č. 1/2015 zo dňa 06.11.2015, t.j. 4 položky – PC zostavy a kosačka spolu v obstarávacej cene 1.854,67 €.
Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.
10. majetku podľa návrhu čiastkovej inventarizačnej komisie za Základnú umeleckú školu J. L. Bellu Kremnica, Angyalova 419/35, Kremnica:
– neupotrebiteľného dlhodobého drobného hmotného a nehmotného majetku podľa návrhu na vyradenie č. 1/2015 zo dňa 31.10.2015, t.j. 2 počítače spolu v obstarávacej cene 1.271,09 €.
Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.

B/ u k l a d á
Mestskému úradu – útvarom: Vnútorná správa, Odd. technických služieb, Mestskej polícii, KIC mesta Kremnica, Mestskému bytovému podniku, Základnej škole Pavla Križku, Kremnica, Základnej škole Angyalova ulica, Kremnica a Základnej umeleckej škole J. L. Bellu, Kremnica vyradiť z evidencie neupotrebiteľný majetok podľa bodu A/ 1. – 10. uznesenia
zodpovední: Ing. Renáta Nováková a riaditelia rozpočtových a príspevkových organizácií mesta
termín: 31.05.2016.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Ing. Mgr. Ferenčík – dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ivan Petráš, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne schválené.

23) Rôzne

Uznesenie číslo 70 /1604

vo veci rozdelenia hospodárskeho výsledku po zdanení – zisku spoločnosti Mestské lesy Kremnica s.r.o., so sídlom Zechenterova 347/2, 967 01 Kremnica, IČO 31 600 182, ktorá je zapísaná v obchodom registri vedenom na Okresnom súde Banská Bystrica v odd. Sro vložka č. 1690/S (ďalej „Mestské lesy Kremnica“) za rok 2015.
M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – s ch v a ľ u j e
Rozdelenie hospodárenia výsledku po zdanení za rok 2015 – zisku vo výške 194 416,47€ spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o. so sídlom Zechenterova 347/2, 967 01 Kremnica, IČO 31 600 182, ktorá je zapísaná v OR vedenom na Okresnom úrade Banská Bystrica v odd. Sro, vložka č. 1690/S za rok 2015 nasledovne:
a) 190 000 € podiel jediného spoločníka na hospodárskom výsledku za rok 2015
b) Zostatok čistého zisku vo výške 4.416,47 € usporiadať na účet nerozdeleného zisku minulých rokov

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Ing. Mgr. Ferenčík – dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ivan Petráš, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne schválené.

Mgr. Sekaj – dáva návrh na uznesenie pre HLK. Tento návrh dávam, lebo dokumenty ktoré dostávame sú dosť neprehľadné.

Uznesenie číslo 71 /1604

vo veci vykonania kontroly v našich školských zariadeniach.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – u k l a dá
hlavnej kontrolórke vykonať kontrolu v našich školských zariadeniach na zistenie skutočného stavu a potreby finančných prostriedkov na bežné výdavky z originálnych kompetencií pre školstvo z mestského rozpočtu.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Ing. Mgr. Ferenčík – dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ivan Petráš, Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne schválené.

Ing. Vaská – na MsZ sa stretávame v júni a potom až v septembri, preto prosím výstavbu aby vypracovali plán investičných akcií na budúci rok. A žiadam, aby od budúceho roka to to bolo pravidlom.

24) Interpelácie

Ing. Popová – vrátim sa k Mestskej telocvični. Na MsZ 11.2.2015 som dávala do pozornosti výzvu. Chcem sa opýtať či sme tam boli, či nie a prečo. Ceferová – rozprávame sa o dvoch výzvach. Výzva o ktorej hovoríte by bola s Ministerstvom školstva, kde sme podávali projekt na školu. Nestihli sme termín podania žiadosti. Nedala sa z toho projektu robiť dolná telocvičňa. Ing. Popová – keď sme sa o tom bavili, bola polemika, či sa tam budeme môcť zapojiť. Ja neviem, či ste sa aj niekde inde o tom bavili, ale bola som celý čas v tom, že sa bavíme o Dolnej telocvični. Ing. Popová – chcem len aby boli poslanci informovaní. Mgr. Sekaj – opýtal sa Ing. Sikoraia v akom štádiu je projekt na ZŠ Angyalova. Ing. Sikorai – budem vedieť odpovedať písomne, lebo nemám momentálne informácie. Mgr. Sekaj – na internete sme to pozerali a nebola tam ani jedna žiadosť. Ceferová – žiadosť bola podaná na zlú adresu v Žiari nad Hronom a mala byť poslaná do Banskej Bystrice. Ing. Popová – bola by som rada, keby ste nám dávali relevantné informácie a keď som sa na to pýtala, prečo ste nám to nepovedali. Ing. Mgr. Ferenčík – nikto vám nepodáva skreslené informácie. Mgr. Sekaj – vy ste sa pýtali v takej dobe, kedy nebol priestor na to. Teraz je problém je v tom, prečo odbor výstavby nepodal žiadosť ako mal? Ing. Popová – v tých výzvach je predsa napísané, kde sa to podáva. Zlyhal ľudský faktor?
Ing. Popová – podporuje sa rozširovanie materských škôl, napriek tomu, že sa rodí málo detí. V minulom roku sa hovorilo, že by bola možnosť rozšíriť MŠ Dolnú, chcem sa opýtať, či sa nad tým naďalej uvažuje. Ing. Mgr. Ferenčík – bohužiaľ sme nespadali do okruhu žiadateľov. V tomto prípade sme nemali žiadnu šancu na úspech. Teraz sú možnosti. Prednedávnom sme zvažovali o zriadení nejakých tried v budove bývalej polikliniky. Je viac vecí, ktoré sú proti tomu. K výsledku sa momentálne neviem vyjadriť. Ing. Popová – bolo rokovanie s riaditeľkou MŠ? Ing. Mgr. Ferenčík – bolo a ona je aj čiastočným iniciátorom tohto. Ing. Popová – aký je z toho záver? Je to zatratené?
Opýtala sa či vieme poriešiť dopravnú situáciu okolo Jednoty. Hovorím ako vodič. Situácia je veľmi komplikovaná pre vodičov aj chodcov. Zaoberal sa tým už niekto? Nie je tam miesto pre zdravotne postihnutých. Nedalo by sa to rokovať s Jednotou? Ing. Sikorai – spracovali sme dispozičný návrh riešenia, zrušil by sa ten ostrovček, urobila by sa klasická križovatka. Dal by sa spraviť bezbariérový vstup do jednoty. Pri komunikácii medzi Jednotou a starou poštou sú pozemky patriace starej pošte. Oslovili sme vlastníkov týchto pozemkov. Mali sa vyjadriť písomne. Vyjadrila sa len Jednota. Nie sú ochotný sa na tom podieľať. Vlastník starej pošty sa nevyjadril vôbec. Pri objekte starej pošty by vznikli parkovacie miesta pre motocykle. Tiež si myslím, že keď sa schváli II. zmena rozpočtu, budeme vidieť, či sa bude dať niečo realizovať. Prekvapil nás nezáujem Jednoty o riešenie parkovania. Ing. Popová – som veľmi rada, že dostávam takúto odpoveď. Ešte sa chcem opýtať, či ste neuvažovali, že by sa to zjednosmernilo. Či by sa to tým nezjednodušilo. Nebývajú tam kolízie? Mgr. Brhlík – kolízie bývajú z hľadiska toho, že ľudia parkujú tam, kde nemajú. Ing. Popová- Jednota sa k tomu možno preto tak postavila, lebo tu nemá konkurenciu. Myslím, si že keby tu bola nejaká konkurencia, tak by si chceli udržať nejaké miesto. Je len otázkou času, kedy sa tam stane nešťastie. Ing. Sikorai – problém je aj to že komunikácia medzi Jednotou a starou poštou nie je mestská. Problém má aj škôlka, parkuje tam veľa ľudí, nemáme tam vlastnícke právo. Je to otázka ktorú budeme musieť riešiť komplexne. Ing. Popová – mrzí ma, že jednota neprejavila záujem. Mgr. Sekaj – zvážili ste aj nejaké kroky na to, aby sa už nestalo niečo také, ako že sa tá žiadosť podala na nesprávny úrad? Ing. Sikorai – odchádzala od nás pracovníčka, vzniklo tam nejaké také vákuum. Zlyhala tam komunikácia. Zlyhal ľudský faktor. Mgr. Sekaj – nepáči sa mi to. Ing. Popová – chcem dať do pozornosti jednu vec, na internete nie sú zápisnice z Mestského zastupiteľstva. Posledná je zo septembra 2015. Mgr. Slašťan – zo včera do dnes udrel blesk v Zechenterovej záhrade. Nevieme v akom rozsahu je toto. Chcem poďakovať mestskej polícii, že zabezpečili okolie, aby sa nikomu nič nestalo. A požiadať Ing. Mutňanskú o nejakú správu z tadiaľ. Ing. Mutňanská – boli sme tam ráno o 7:30 zabezpečovali sme to spolu s MsP. Volali sme aj štátnu ochranu prírody a prisľúbili účasť budúci týždeň. Ing. Popová – v súvislosti s týmto dubom, mali prísť nejaké peniaze na jeho údržbu, čo je s tým? Mgr. Slašťan – peniaze prišli na účet. Ing. Mutňanská – nemala to byť aj vaša iniciatíva, aby boli tie finančné prostriedky uvoľnené? Mgr. Slašťan – bez ohľadu na to, či by ten posudok bol vykonaný alebo nie, nezabránil by tomuto nešťastiu.

25) Záver

Ing. Mgr. Ferenčík – ukončil o 19:41 hod. 3. riadne zasadnutie MsZ v tomto roku, 14. v tomto volebnom období. Zvukový záznam a videozáznam z rokovania MsZ tvorí prílohu tejto zápisnice.

Ing. Mgr. Alexander Ferenčík
primátor mesta Kremnica

Mgr. Ing. Martin Novodomec Mgr. Eva Hrončová
1. overovateľ 2. overovateľ

Zdieľať tento príspevok.