Uznesenia zo 4. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 16. júna 2016

Uznesenia zo 4. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 16. júna 2016

 

Uznesenie číslo 72/1606

vo veci kontroly plnenia uznesení.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správu hlavnej kontrolórky o kontrole plnenia uznesení prijatých MsZ v Kremnici.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Iveta Ceferová, MUDr. Dana Blahyjová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ivan Petráš, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 73/1606

vo veci návrhu VZN mesta Kremnica č. 5/2016 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A / s c h v a ľ u j e
VZN mesta Kremnica č. 5/2016 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Kremnica č. 3/2011 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta podľa predloženého návrhu.

B / u k l a d á
mestskému úradu po schválení VZN mesta Kremnica č. 5/2016 zverejniť ho v zmysle zákona.
zodpovedná: Ing. Renáta Nováková
termín: 17.06.2016.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Iveta Ceferová, MUDr. Dana Blahyjová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ivan Petráš, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 74/1606

vo veci Správy o stave pohľadávok mesta Kremnica k 31.12.2015.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
Správu o stave pohľadávok mesta Kremnica k 31.12.2015.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Iveta Ceferová, MUDr. Dana Blahyjová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ivan Petráš, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 75/1606

vo veci informácie o znížení úrokových sadzieb termínovaných úverov mesta Kremnica .

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A / b e r i e n a v e d o m i e
informáciu o znížení úrokových sadzieb termínovaných úverov mesta Kremnica podľa Zmluvy o termínovanom úvere č. 13/010/06 zo dňa 25.08.2006 a Zmluvy o termínovanom úvere č. 16/034/10 zo dňa 18.10.2010.

B/ u k l a d á
MsÚ vo veci zníženia úrokových sadzieb termínovaných úverov mesta Kremnica postupovať v zmysle ponuky Prima banky Slovensko, a.s..

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Iveta Ceferová, MUDr. Dana Blahyjová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ivan Petráš, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 76/1606

vo veci čerpania rozpočtu mesta Kremnica za rok 2016 k 31.03.2016.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
predloženú správu o čerpaní rozpočtu mesta Kremnica za rok 2016 k 31.03.2016 nasledovne:
Bežný rozpočet: príjmy: 1 189 120,20 €, t.j. 30,82 %
výdavky: 867 608,50 €, t.j. 22,92 %
saldo: 321 511,70 €
Kapitálový rozpočet:príjmy: 275 156,03 €, t.j. 99,98 %
výdavky: 2 724,00 €, t.j. 0,92 %
saldo: 272 432,03 €
Finančné operácie: príjmy: 51 064,18 €, t.j. 41,01 %
výdavky: 37 889,03 €, t.j. 24,77 %
saldo: 13 175,15 €

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Iveta Ceferová, MUDr. Dana Blahyjová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ivan Petráš, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 77/1606

vo veci správy o plnení rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia k 31.03.2016 za Mestský bytový podnik Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e

správu o plnení rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia k 31.03.2016 za Mestský bytový podnik Kremnica
(v eurách)
Výnosy: HČ 33 751 VČ 768 spolu 34 519 plnenie HČ 25,5 %
Náklady: HČ 32 593 VČ 668 spolu 33 261 plnenie HČ 24,6 %
Saldo: HČ 1 158 VČ 100 spolu 1 258

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Iveta Ceferová, MUDr. Dana Blahyjová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ivan Petráš, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 78/1606

vo veci plnenia rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia k 31.3.2016 za Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
predloženú správu o plnení rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia k 31.03.2016 za Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica ( v eurách) bez odpisov nasledovne:
Hlavná činnosť % Podnikateľská činnosť % Celkom KIC %
Výnosy: 33 472 25,22 57 886 38,69 91 358 29,82
Náklady: 36 492 26,26 42 916 28,70 79 408 27,10
Výsledok hospodárenia: -3 020 14 970 11 950

plnenie rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia k 31.03.2015 bez odpisov:
Hlavná činnosť % Podnikateľská činnosť % Celkom KIC %
Výnosy: 33 619 20,08 56 284 34,10 89 903 24,11
Náklady: 28 427 18,81 41 584 25,20 70 011 20,65
Výsledok hospodárenia: 5 192 14 700 19 892

porovnanie:
Hlavná činnosť Podnikateľská činnosť Celkom KIC
Výnosy: -147 1 602 1 455
Náklady: 8 065 1 332 9 397

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Iveta Ceferová, MUDr. Dana Blahyjová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ivan Petráš, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 79/1606

vo veci Rozpočtového opatrenia primátora mesta Kremnica č. 1 k 01.05.2016.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
Rozpočtové opatrenie primátora mesta Kremnica č. 1 k 01.05.2016.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Iveta Ceferová, MUDr. Dana Blahyjová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ivan Petráš, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 80/1606

vo veci Návrhu 3. zmeny rozpočtu mesta Kremnica na rok 2016.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – s ch v a ľ u j e
3. zmenu rozpočtu mesta Kremnica na rok 2016, podľa predloženého návrhu nasledovne:
bežné príjmy: 4 109 739 €
kapitálové príjmy: 281 990 €
príjmové finančné operácie: 389 425 €
spolu príjmy: 4 781 154 €

bežné výdavky: 4 008 070 €
kapitálové výdavky: 620 173 €
výdavkové finančné operácie: 152 911 €
spolu výdavky: 4 781 154 €

saldo bežného rozpočtu: 101 669 €
saldo kapitálového rozpočtu: – 338 183 €
saldo finančných operácií: 236 514 €
celkové saldo rozpočtu: 0 €

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Iveta Ceferová, MUDr. Dana Blahyjová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ivan Petráš, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 81/1606

vo veci návrhu 2. zmeny rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia Mestského bytového podniku v Kremnici pre rok 2016.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – s c h v a ľ u j e
2. zmenu rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia Mestského bytového podniku v Kremnici pre rok 2016
(v eurách)
Výnosy: HČ 139 120
Náklady: HČ 139 120
Saldo: HČ 0

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Iveta Ceferová, MUDr. Dana Blahyjová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ivan Petráš, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 82/1606

vo veci 2.zmeny rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica pre rok 2016.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – s c h v a ľ u j e
2. zmenu rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica pre rok 2016
1.zmena rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia 2016:
výnosy hlavná činnosť 138 350 €
náklady hlavná činnosť 138 350 €
výsledok hospodárenia 0 €
2.zmena rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia 2016:
výnosy hlavná činnosť 147 356 €
náklady hlavná činnosť 147 356 €
výsledok hospodárenia 0 €
Rozdiel:
výnosy hlavná činnosť 9 006 €
náklady hlavná činnosť 9 006 €
výsledok hospodárenia 0 €

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Iveta Ceferová, MUDr. Dana Blahyjová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ivan Petráš, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 83/1606

vo veci Zadania pre spracovanie Územného plánu zóny “Veterník Kremnica”.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/k o n š t a t u j e , že
 Zadanie pre spracovanie ÚPN zóny „Veterník Kremnica“ – spracovala osoba s odbornou spôsobilosťou pre obstarávanie UPD a ÚPP Ing. Martin HUDEC r.č.275 v súlade so zákonom č.50/76 Zb.z. a č.237/2000 Zb.z. (stavebný zákon) a vyhláškou MŽP SR č.55/2001 o ÚPP a ÚPD.
 Zadanie pre spracovanie ÚPN zóny „Veterník Kremnica“ posúdil Okresný úrad Banská Bystrica, odbor výstavby a bytovej politiky a vydal stanovisko podľa §20 a súhlas na schválenie listom č. OU-BB-OVBP1-2016/018282-BA zo dňa 02. 06. 2016
 Zadanie pre spracovanie ÚPN zóny „Veterník Kremnica“ bolo vyvesené na úradnej tabuli obce od 04.06.2015 do 06.07.2015.
B/s c h v a ľ u j e
podľa § 20 ods. 7 písm. c) stavebného zákona:
– Zadanie pre spracovanie ÚPN zóny „Veterník Kremnica“ v zmysle stanoviska Okresného úradu Banská Bystrica OU-BB-OVBP1-2016/018282-BA zo dňa 02. 06. 2016, ktorým posúdil zadanie a vydal súhlas na jeho schválenie.
C/o d p o r ú č a primátorovi mesta zabezpečiť
 Spracovanie ÚPN zóny v zmysle schváleného Zadania pre spracovanie ÚPN zóny „Veterník Kremnica“.
 Doručiť 1 elaborát Zadania pre spracovanie ÚPN zóny „Veterník Kremnica“ opatrený schvaľovacou doložkou Okresnému úradu Banská Bystrica do 30 dní od schválenia zadania v mestskom zastupiteľstve.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Iveta Ceferová, MUDr. Dana Blahyjová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ivan Petráš, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 84/1606

vo veci informácie o priebehu a výsledkoch výberového konania na obsadenie miesta riaditeľa Základnej školy Pavla Križku, Ulica P. Križku 392/8 v Kremnici.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
informácie o priebehu a výsledkoch výberového konania na obsadenie miesta riaditeľa Základnej školy Pavla Križku, Ulica P. Križku 392/8 v Kremnici, pri ktorom bola do funkcie riaditeľky školy znovuzvolená Ing. Mgr. Mária Slašťanová. Do funkcie riaditeľky bude menovaná 1.7.2016.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Iveta Ceferová, MUDr. Dana Blahyjová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ivan Petráš, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 85/1606

vo veci schválenia dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 31.05.2016 pre oblasť kultúra.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s c h v a ľ u j e
pridelenie dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 31.05.2016 pre oblasť kultúra z fondu kultúry pre Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Kremnica vo výške 200 €.

B/ u k l a d á
1. mestskému úradu písomne oznámiť poskytnutie dotácie žiadateľom,
2. mestskému úradu pripraviť návrh zmluvy so žiadateľmi podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Mgr. Ľuba Ďurčová
termín: 15.07. 2016.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (MUDr. Dana Blahyjová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ivan Petráš, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 86/1606

vo veci schválenia dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 31.05.2016 pre oblasť telesná kultúra.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s c h v a ľ u j e
pridelenie dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 31.05.2016 pre oblasť telesná kultúra v celkovej výške 1.800 € v nasledovnom členení:

1. z Fondu úhrady nákladov na energie a vodu pre Športový klub tenisu vo výške 500 €

2. z Fondu športových podujatí pre FRST CREW Kremnica vo výške 1.000 €

3.z Fondu športu pre TJ Kremnica – volejbalový oddiel vo výške 300 €

B/u k l a d á
1. mestskému úradu písomne oznámiť poskytnutie dotácie žiadateľovi,
2. mestskému úradu pripraviť návrh zmluvy so žiadateľom podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Mgr. Ľuba Ďurčová
termín: 15.07.2016.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Iveta Ceferová, MUDr. Dana Blahyjová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1 (Ivan Petráš)

Uznesenie číslo 87/1606

vo veci zriadenia Dobrovoľného hasičského zboru mesta Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/s c h v a ľ u j e
1. v súlade s § 15 ods. 1 písm. b) zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov zriadenie Dobrovoľného hasičského zboru mesta Kremnica ako vnútornú organizačnú jednotku mesta Kremnica
2. Zriaďovaciu listinu Dobrovoľného hasičského zboru mesta Kremnica v zmysle prílohy č. 1

B/v y m e n ú v a
Jaroslava Franka za veliteľa Dobrovoľného hasičského zboru mesta Kremnica.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Iveta Ceferová, MUDr. Dana Blahyjová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ivan Petráš, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 88/1606

vo veci zriadenia triedy pre 2 ročné deti.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/o d p o r ú č a
otvorenie triedy pre 2-ročné deti v Materskej škole na Dolnej ulici 57/37 v Kremnici

B/ p o v e r u je
riaditeľku materskej školy prípravou podmienok pre otvorenie triedy pre 2-ročné deti

C/s c h v a ľ u j e
navýšenie finančných prostriedkov vo výške 15.000 € podľa návrhu na zriadenie triedy pre 2-ročné deti.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 8 (Iveta Ceferová, MUDr. Dana Blahyjová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ivan Petráš, Jaroslav Slašťan)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 3 (Ivan Kraml, Ing. Viera Vaská, Mgr. Klára Štroffeková)

Uznesenie číslo 89/1606

vo veci rozšírenia Nájomnej zmluvy na prenájom strechy na bytovom dome na Ulici Československej armády 265/60 v Kremnici

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/s c h v a ľ u j e
prenájom plochy o výmere 20 m2 na streche budovy na Ulici Československej armády 265/60, postavenej na parcele č. 1223, katastrálne územie Kremnica spoločnosti SWAN, a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava, IČO: 47 258 314 za nasledovných podmienok:
Nájomné: stanovené vo výške 2700,00 EUR/rok
Doba nájmu: na dobu neurčitú, so 6 mesačnou výpovednou lehotou.

B/u k l ad á
Mestskému bytovému podniku uzatvoriť novú nájomnú zmluvu podľa bodu A/ uznesenia
termín: 31.07.2016.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 10 (Iveta Ceferová, MUDr. Dana Blahyjová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Ing. Klára Popová, Ivan Petráš, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 1 (Mgr. Ing. Martin Novodomec)
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 90/1606

vo žiadosti o predĺženie nájomnej zmluvy.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/s c h v a ľ u j e
predĺženie Zmluvy č. 02/06/2015 o nájme nebytového priestoru uzatvorenej dňa 26.06.2015. Prenajímateľ prenajíma nebytové priestory (miestnosti č. 5, 7 a 10) s celkovou výmerou 109,5 m2 v budove súp. č. 14 na Štefánikovom námestí v Kremnici Občianskemu združeniu MÚZEUM GÝČA, Angyalova 469/91, Kremnica, IČO: 42 002 834, za nasledovných podmienok:
Nájomné: stanovené individuálne v zmysle Zásad určovania nájomného za prenájom nebytových priestorov vo výške 1,00 EUR/rok
Náklady na služby
spojené s nájmom: paušálne vo výške 600,00 EUR/rok

Doba nájmu: nájomný pomer sa uzatvára na dobu určitú, a to do 31.07.2017

B/u k l a d á
Mestskému bytovému podniku uzatvoriť dodatok k Zmluve č. 02/06/2015 podľa bodu A/uznesenia
termín: 31.07.2016

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 10 (Iveta Ceferová, MUDr. Dana Blahyjová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ivan Petráš, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1 (Jaroslav Slašťan)

Uznesenie číslo 91/1606

vo žiadosti o prehodnotenie dodatkov.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/t r v á
na platnosti dodatkov k Zmluve o nájme zo dňa 26.11.2013

B/u k l a d á
Mestskému bytovému podniku oznámiť uznesenie žiadateľovi
termín: 31.07.2016.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Iveta Ceferová, MUDr. Dana Blahyjová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ivan Petráš, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 92/1606

vo veci obstarania osobných motorových vozidiel SUZUKI SX4.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s ch v a ľ u j e
1. obstaranie osobného vozidla SUZUKI SX4, 1,6i GLX AC 4×4, rok výroby 2010 mestom Kremnica od spoločnosti PRO AUTO, s.r.o., Zvolenská cesta 18, 974 01 Banská Bystrica, IČO 36 044 598, za kúpnu cenu dohodou vo výške 5 010 €,
2. obstaranie osobného vozidla SUZUKI SX4, 1,6i GLX AC 4×4, rok výroby 2009 mestom Kremnica od spoločnosti PRO AUTO, s.r.o., Zvolenská cesta 18, 974 01 Banská Bystrica, IČO 36 044 598, za kúpnu cenu dohodou vo výške 8 990 €

B/ u k l a d á
mestskému úradu realizovať obstaranie a prehlásenie vozidiel podľa bodu A/1. a 2. uznesenia
zodpovedná: Ing. Renáta Nováková
termín: 31.08.2016.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Iveta Ceferová, MUDr. Dana Blahyjová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ivan Petráš, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 93/1606

vo veci odpredaja prebytočného motorového vozidla mesta Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s ch v a ľ u j e
odpredaj prebytočného motorového vozidla SUZUKI IGNIS (ZH 981 AR), obstarávacia cena: 11 058,97 €, zostatková cena 0,00 €

B/ u k l a d á
mestskému úradu zverejniť ponuku prebytočného majetku mesta a zrealizovať odpredaj vozidla podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Renáta Nováková
termín: 31.08.2016.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Iveta Ceferová, MUDr. Dana Blahyjová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ivan Petráš, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 94/1606

vo veci žiadosti Karola Mojžišku a Jozefy Mojžiškovej, Ulica Československej armády 223/81, 967 01 Kremnica o odpredaj , resp. prenájom pozemku v katastrálnom území Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ n e s ch v a ľ u j e
odpredaj časti z pozemku parcelné číslo CKN 1169/1 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 273 m2 v katastrálnom území Kremnica, Karolovi Mojžiškovi a Jozefe Mojžiškovej, Ulica Československej armády 223/81, 967 01 Kremnica.
B/ s ch v a ľ u j e
prenájom pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa §9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, a to časti z pozemku parcelné číslo CKN 1169/1- zastavané plochy a nádvoria s výmerou 258 m² za účelom zriadenia záhradky a 15 m² za účelom umiestnenia drobnej stavby – záhradnej chatky v katastrálnom území Kremnica, Karolovi Mojžiškovi a manželke Jozefe Mojžiškovej, Ulica Československej armády 223/81, 967 01 Kremnica, na dobu určitú 10 rokov, a to od 01.07.2016 do 30.06.2026.
Dôvod hodný osobitého zreteľa spočíva v tom, že prenajatú časť z pozemku parcela číslo CKN 1169/1 budú nájomcovia užívať na záhradkárske účely k rodinnému domu vo vlastníctve žiadateľov.
Všeobecná hodnota nájmu je stanovená v zmysle Zásad o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica zo dňa 03.11.2011 vo výške 0,02 €/m²/rok, t.j. 5,16 €/rok (za účelom zriadenia záhrady) a vo výške 2,00 €/m2/rok, t.j. 30,00 €/rok (pod drobnú stavbu – záhradnú chatku). Celkové ročné nájomné činí 35,16 €.
Zámer prenájmu pozemku z dôvodu hodného osobitého zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a na webovom sídle mesta Kremnica v čase od 01.06.2016 do 15.06.2016.

C/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ žiadateľom a realizovať uzavretie nájomnej zmluvy podľa bodu B/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Renáta Nováková
termín: 30.06.2016.

Prenájom pozemku bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Iveta Ceferová, MUDr. Dana Blahyjová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ivan Petráš, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 95/1606

vo veci žiadosti Janky Röthlingovej a Vladimíra Röthlinga, Ulica Československej armády 203/41, 967 01 Kremnica o prenájom pozemku v katastrálnom území Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s ch v a ľ u j e
prenájom pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa §9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, a to časti z pozemku parcela číslo CKN 1153/1 – záhrady s výmerou 111 m² v katastrálnom území Kremnica, Janke Röthlingovej a manželovi Vladimírovi Röthlingovi, Ulica Československej armády 203/41, 967 01 Kremnica, na dobu neurčitú od 01.07.2016.
Dôvod hodný osobitého zreteľa spočíva v tom, že prenajatú časť z pozemku parcelné číslo CKN 1153/1 budú nájomcovia užívať na záhradkárske účely k bytu v bytovom dome súp. č. 203 na Ulici Československej armády v Kremnici, ktorého sú vlastníkmi.
Všeobecná hodnota nájmu je stanovená v zmysle Zásad o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica zo dňa 03.11. 2011 vo výške 0,02 €/m²/rok. Celkové ročné nájomné činí 2,22 €.
Zámer prenájmu pozemku z dôvodu hodného osobitého zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a na webovom sídle mesta Kremnica v čase od 01.06.2016 do 15.06.2016.

B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/žiadateľom a realizovať uzavretie nájomnej zmluvy
zodpovedná: Ing. Renáta Nováková
termín: 30.06.2016.

Prenájom pozemku bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Iveta Ceferová, MUDr. Dana Blahyjová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ivan Petráš, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 96/1606

vo veci žiadosti Dušana Štyriho, Ulica Jula Horvátha 902/34,  967 01 Kremnica, o odpredaj pozemku v katastrálnom území Kremnica.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/ n e s ch v a ľ u j e

odpredaj časti z pozemku parcelné číslo CKN 1666/1 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 20 m2 v katastrálnom území Kremnica, Dušanovi Štyrimu, Ulica Jula Horvátha 902/34,  967 01 Kremnica, za účelom osadenia mobilnej garáže.

 

B/ u k l a d á

mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/žiadateľovi

zodpovedná: Ing. Renáta Nováková

termín:  30.06.2016.

PREZENTÁCIA: 10

ZA: 7 (Iveta Ceferová,  MUDr. Dana Blahyjová,  Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ivan Petráš)

PROTI: 1 (Jaroslava Slašťan)

ZDRŽAL SA: 2 (Maroš Kraml, Mgr. Klára Štroffeková)

Uznesenie číslo 97/1606

vo veci žiadosti spoločnosti EKO – Produkt, s.r.o., Dĺžiny 122/40, 039 01 Turčianske Teplice, IČO: 36 403 628 o predĺženie doby nájmu pozemkov na poľnohospodárske účely.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s c h v a ľ u j e
predĺženie nájmu pozemkov podľa Zmluvy o nájme pozemkov č. OSMM 2003/00277 zo dňa 05.05.2003, v znení Dodatku č. 1 zo dňa 04.01.2005, Dodatku č. 2 zo dňa 26.04.2005, Dodatku č. 3 zo dňa 29.10.2007 a Dodatku č. 4 zo dňa 25.05.2010 uzavretej so spoločnosťou EKO – Produkt, s.r.o., Dĺžiny 122/40, 039 01 Turčianske Teplice, IČO: 36 403 628, na dobu určitú 10 rokov od 01.01.2016 do 31.12.2026.
B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ žiadateľovi podľa bodu A/ a realizovať uzavretie dodatku k zmluve o nájme pozemku
zodpovedná: Ing. Renáta Nováková
termín: 30.06.2016.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Iveta Ceferová, MUDr. Dana Blahyjová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ivan Petráš, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 98/1606

vo veci ukončenia zmluvy o nájme hnuteľného majetku, uzavretej so spoločnosťou ROS, reklamno obchodná spoločnosť s.r.o., Becúrova 5, 821 04 Bratislava, IČO 31 426 051.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s c h v a ľ u j e
ukončenie Zmluvy o nájme hnuteľného majetku č. OEaPA 2008/003833 zo dňa 28.07.2008 uzavretej so spoločnosťou ROS reklamno obchodná spoločnosť s.r.o., Becúrova 5, 821 04 Bratislava, IČO 31 426 051 k 30.06.2016.

B/u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľovi a realizovať uzavretie dohody o ukončení nájmu
zodpovedná: Ing. Renáta Nováková
termín: 30.06.2016.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Iveta Ceferová, MUDr. Dana Blahyjová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ivan Petráš, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 99/1606

vo veci ponuky Petra Tibenského, Bernolákova 739, 919 21 Zeleneč na odpredaj pozemkov v katastrálnom území Kremnica mestu Kremnica .

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ n e s c h v a ľ u j e
odkúpenie pozemkov v areáli bývalej úpravne rúd o celkovej výmere cca 15 000 m2 v katastrálnom území Kremnica mestom Kremnica od Petra Tibenského, Bernolákova 739, 919 21 Zeleneč, Eduarda Košického a Eriky Košickej, H. Meličkovej 6, 841 05 Bratislava, Romana Valoviča, Dechtice 310, 919 53 Dechtice, Bohuša Valoviča, Dechtice 310, 919 53 Dechtice a Bartolomeja Gergelyho, Clementisova 6, 040 22 Košice.

B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/predkladateľovi ponuky na odpredaj pozemkov
zodpovedná: Ing. Renáta Nováková
termín: 30.06.2016.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Iveta Ceferová, MUDr. Dana Blahyjová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ivan Petráš, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 100/1606

vo veci informácie o technickom stave motorového vozidla CITROËN C5.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
predloženú informáciu o technickom stave motorového vozidla CITROËN C5.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Iveta Ceferová, MUDr. Dana Blahyjová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ivan Petráš, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 101/1606

vo veci správy o činnosti mestskej polície za rok 2015.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správu o činnosti Mestskej polície v Kremnici za rok 2015, ktorú predložil Mgr. Roman Brhlík, náčelník Mestskej polície v Kremnici.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Iveta Ceferová, MUDr. Dana Blahyjová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ivan Petráš, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 102/1606

vo veci správ o hospodárení škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica podľa uznesenia č. 193/0911 zo dňa 5.11.2009 za 1. štvrťrok 2016.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správy o hospodárení škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica podľa uznesenia č. 193/0911 zo dňa 5.11.2009 za 1. štvrťrok 2016.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 10 (Iveta Ceferová, MUDr. Dana Blahyjová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ivan Petráš, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1(Ing. Viera Vaská)

Uznesenie číslo 103/1606

vo veci návrhu na 1. zmenu finančného plánu pre rok 2016 spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o., sídlo Zechenterova 347/2, 967 01 Kremnica, IČO 31 600 182, ktorá je zapísaná v obchodnom registri vedenom na Okresnom súde Banská Bystrica v odd. Sro vložka č. 1690/S (ďalej „Mestské lesy Kremnica, s.r.o.,“),

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – s c h v a ľ u j e

1. zmenu finančného plánu pre rok 2016 spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o.
– s celkovými výnosmi 3 402 960 eur
– s celkovými nákladmi 3 369 560 eur
– hospodárskym výsledkom – zisk 33 400 eur
– a s nájomným pre prenajímateľa mesto Kremnica 385 000 eur.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Iveta Ceferová, MUDr. Dana Blahyjová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ivan Petráš, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 104/1606

vo veci Výročná správa o výsledkoch činnosti za rok 2015 spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o, so sídlom Zechenterova 347/2, 967 01 Kremnica, IČO 31 600 182, ktorá je zapísaná v obchodnom registri vedenom na Okresnom súde Banská Bystrica v odd. Sro vložka č. 1690/S.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
Výročnú správu o výsledkoch činnosti za rok 2015 spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o., so sídlom Zechenterova 347/2, 96701 Kremnica.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Iveta Ceferová, MUDr. Dana Blahyjová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ivan Petráš, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 105/1606

vo veci správy o výsledkoch z vykonaných kontrol.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správu č.1/2016 o výsledkoch z vykonaných kontrol, ktorú predkladá hlavná kontrolórka mesta Kremnice v súlade s ustanoveniami § 18f ods. 1 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Iveta Ceferová, MUDr. Dana Blahyjová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ivan Petráš, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 106/1606

vo veci zmeny doby nájmu nebytového priestoru v suteréne domu súp. č. 34 na Štefánikovom námestí v Kremnici podľa Nájomnej zmluvy č. OSMM 1/2002 zo dňa 08.08.2006.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ b e r i e n a v e d o m i e
zmenu prenajímateľa nebytového priestoru podľa Nájomnej zmluvy č. OSMM 1/2002 zo dňa 08.08.2006, ktorým sa nadobudnutím vlastníckeho práva k domu súp. č. 34 v katastrálnom území Kremnica, na základe kúpnej zmluvy zo dňa 22.09.2015 a jej dodatku č. 1 zo dňa 20.10.2015, stal Milan Sedláček, Zliechovská ulica 422/97, 018 64 Košeca.
B/ s ch v a ľ u j e
zmenu doby nájmu nebytového priestoru podľa Nájomnej zmluvy č. OSMM 1/2002 uzavretej dňa 08.08.2006 z doby určitej do 22.03.2200 na dobu určitú do 22.03.2022.

C/ u k l a d á
mestskému úradu realizovať uzavretie dodatku č. 1 k Nájomnej zmluve č. OSMM 1/2002 podľa bodu A/ a B/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Renáta Nováková
termín: 30.06.2016.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Iveta Ceferová, MUDr. Dana Blahyjová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ivan Petráš, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 107/1606

vo veci Návrhu 4. zmeny rozpočtu mesta Kremnica na rok 2016.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – s ch v a ľ u j e
4. zmenu rozpočtu mesta Kremnica na rok 2016, podľa predloženého návrhu nasledovne:
bežné príjmy: 4 124 739 €
kapitálové príjmy: 281 990 €
príjmové finančné operácie: 389 425 €
spolu príjmy: 4 796 154 €

bežné výdavky: 4 023 070 €
kapitálové výdavky: 620 173 €
výdavkové finančné operácie: 152 911 €
spolu výdavky: 4 796 154 €

saldo bežného rozpočtu: 101 669 €
saldo kapitálového rozpočtu: – 338 183 €
saldo finančných operácií: 236 514 €
celkové saldo rozpočtu: 0 €

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 8 (Iveta Ceferová, MUDr. Dana Blahyjová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ivan Petráš, Jaroslav Slašťan)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 3 (Ivan Kraml, Ing. Viera Vaská, Mgr. Klára Štroffeková)

Uznesenie číslo 108/1606

vo veci zrušenia uznesenia mestského zastupiteľstva č. 277/1212 zo dňa 6.12.2012.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – r u š í
uznesenie mestského zastupiteľstva č. 277/1212 zo dňa 6.12.2012.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Iveta Ceferová, MUDr. Dana Blahyjová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ivan Petráš, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 109/1606

vo veci zastúpenia mesta Kremnica v dozornej rade Oblastnej organizácie cestovného ruchu TURIEC – KREMNICKO.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – s ch v a ľ u j e
za člena dozornej rady Oblastnej organizácie cestovného ruchu TURIEC – KREMNICKO riaditeľa Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Iveta Ceferová, MUDr. Dana Blahyjová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ivan Petráš, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Alexander Ferenčík
primátor mesta

Mgr. Eva Hrončová             Mgr. Ing. Martin Novodomec
člen návrhovej komisie          člen návrhovej komisie

Zapísala: Mgr. Ľuba Ďurčová

Zdieľať tento príspevok.