VZN 5/2016 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta

VZN 5/2016 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta

Všeobecne záväzné nariadenie

mesta Kremnice číslo 5/2016

ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie mesta Kremnice číslo 3/2011

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta

     Mesto Kremnica podľa § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie:

                                                                                                  

Článok I

 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kremnica číslo 3/2011 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta  sa mení nasledovne :

 

  1. Článok 8 odsek 4 má nasledovné nové znenie:

„(4) O prenechaní do nájmu pozemkov, ktoré sú priľahlé k bytovým domom a nájomcom je vlastník bytu v bytovom dome ako aj iných pozemkov o výmere neprevyšujúcej 200 m2, bez ohľadu na druh pozemku, rozhoduje primátor mesta. Primátor je povinný písomne informovať mestské zastupiteľstvo o uzatvorených nájomných zmluvách na najbližšom zasadnutí mestského  zastupiteľstva. Písomná informácia musí obsahovať minimálne: uvedenie nájomcu, predmet a účel nájmu, dobu nájmu, výšku nájomného.

 

  1. Článok 8 odsek 5 má nasledovné nové znenie:

„(5) O prenechaní nebytových priestorov do nájmu rozhoduje primátor mesta. Primátor je povinný písomne informovať mestské zastupiteľstvo o uzatvorených nájomných zmluvách na najbližšom zasadnutí mestského  zastupiteľstva. Písomná informácia musí obsahovať minimálne: uvedenie nájomcu, predmet a účel nájmu, dobu nájmu, výšku nájomného.“.

 

  1. Článok 8 odsek 6 má nasledovné nové znenie:

„(6) V ostatných prípadoch rozhoduje o prenechaní nehnuteľného majetku mesta Kremnica do nájmu mestské zastupiteľstvo.“

 

 

 Článok II

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Kremnici dňa 16. 06. 2016 uznesením č. 73/1606

 

 

Ing. Mgr. Alexander Ferenčík

primátor mesta

 

 

  1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli mesta v budove Mestského domu v Kremnici v dobe od 17. 06. 2016 do 01. 07. 2016
  2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobudlo účinnosť dňom 01. 07. 2016

Zdieľať tento príspevok.