Zápisnica č. 04/2016 z Mestského zastupiteľstva v Kremnici, zo dňa 16. 06. 2016

Zápisnica č. 04/2016 z Mestského zastupiteľstva v Kremnici, zo dňa 16. 06. 2016

Zápisnica č. 04/2016 z riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici, ktoré sa konalo dňa 16. 06. 2016 v radnej sieni Mestského domu v Kremnici

Ing. Mgr. Alexander Ferenčík, primátor mesta

Poslanci mestského zastupiteľstva:
– Iveta Ceferová, Maroš Kraml, Miloš Bíreš, Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Eva Hrončová, Jaroslav Slašťan, Bc. Martin Kapšo, Ivan Petráš, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ing. Viera Vaská, Mgr. Klára Štroffeková, MUDr. Dana Blahyjová

Neskorší príchod nahlásili:
– Jaroslav Slašťan

Neprítomní:

Ospravedlnení:
– Mgr. Alexander Sekaj, Miloš Bíreš

Prizvaní a hostia:

Ing. Renáta Nováková, vedúca, oddelenie ekonomické a majetkové, Mestský úrad v Kremnici

Mgr. Ľuba Ďurčová, vedúca, oddelenie organizačné a správne, Mestský úrad v Kremnici

Mgr. Hana Zlatošová, vedúca, školstva, kultúry a športu, Mestský úrad v Kremnici

Ing. Marian Sikorai, vedúci, oddelenie výstavby a životného prostredia, Mestský úrad v Kremnici

Ing. Andrea Mutňanská, vedúca, oddelenie mestskej zelene, Mestský úrad v Kremnici

Ing. Zuzana Tileschová, riaditeľka, Kultúrne a informačné centrum v Kremnici

Ing. Lenka Reichlová, riaditeľka, Mestský bytový podnik Kremnica

Mgr. Roman Brhlík, náčelník, Mestská polícia Kremnica

Bc. Peter Grosch, vedúci, oddelenie technických služieb, Mestský úrad Kremnica

Mgr. Štefan Durbák, riaditeľ, Centrum voľného času v Kremnici

Mgr. Slašťanová – riaditeľka, základná škola P. Križku

1) k bodu: Otvorenie

Rokovanie riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici (ďalej „MsZ) otvoril o 16:03 hod. Ing. Mgr. Alexander Ferenčík, primátor mesta Kremnica (ďalej „Ing. Mgr. Ferenčík“). Privítal prítomných poslancov MsZ, vedúcich organizácií zriadených mestom Kremnica, vedúcich oddelení a občanov mesta Kremnica. Konštatoval, že toto zasadnutie MsZ je 4. v tomto roku, 15. v tomto volebnom období. Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že podľa prezentačnej listiny je prítomná väčšina poslancov MsZ (10) a je teda spôsobilé rokovať a uznášať sa.

2) k bodu: Schválenie programu, voľba mandátovej, návrhovej komisie, volebnej komisie a pracovného predsedníctva

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa, či sú nejaké návrhy, alebo pripomienky k programu. Poslanci nemali žiadne pripomienky. Rokovanie MsZ sa riadilo takto schváleným programom.

Návrh programu:
1) Otvorenie
2) Schválenie programu, voľba mandátovej, návrhovej komisie a pracovného predsedníctva
3) Kontrola plnenia uznesení
4) Návrh na zmenu VZN – Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta – zverenie časti kompetencií vo veci nájmu pozemkov a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta primátorovi mesta
5) Správa o stave pohľadávok mesta Kremnica k 31.12.2015
6) Informácia o znížení úrokových sadzieb termínovaných úverov mesta Kremnica
7) Spáva o čerpaní rozpočtu mesta Kremnica za rok 2016 k 31.03.2016
8) Plnenie rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia k 31.03.2016 za Mestský bytový podnik
9) Správa o plnení rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia k 31.03.2016 za Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica
10) Rozpočtové opatrenie primátora mesta Kremnica č. 1 k 01.05.2016 a návrh 3.zmeny rozpočtu mesta Kremnica na rok 2016
11) Návrh 2.zmeny rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia Mestského bytového podniku v Kremnici
12) Návrh 2.zmeny rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica pre rok 2016
13) Zadanie pre spracovanie ÚPN zóny „Veterník Kremnica“
14) Informácia o priebehu a výsledkoch výberového konania na miesto riaditeľa Základnej školy Pavla Križku, Ulica Pavla Križku 392/8 v Kremnici
15) Rozšírenie kapacity materskej školy o triedu pre 2-ročné deti
16) Schválenie dotácií z rozpočtu mesta k 31.5.2016
17) Zriadenie Dobrovoľného hasičského zboru
18) Majetkové veci:
a) Žiadosť vo veci rozšírenia Nájomnej zmluvy – SWAN, a.s., Bratislava
b) Žiadosť o predĺženie Nájomnej zmluvy – Občianske združenie Múzeum Gýča, Kremnica
c) Žiadosť o prehodnotenie dodatkov k Zmluve o nájme – Alfa spol. s.r.o., Banská Štiavnica
d) Obstaranie osobných motorových vozidiel a odpredaj prebytočného motorového vozidla
e) Žiadosť o odpredaj, resp. prenájom pozemku v katastrálnom území Kremnica – Karol Mojžiška a Jozefa Mojžišková
f) Žiadosť o prenájom pozemku v katastrálnom území Kremnica – Janka Rӧthlingová a Vladimír Rӧthling
g) Žiadosť o prenájom pozemku v katastrálnom území Kremnica – Vladimír Sanny
h) Žiadosť o odpredaj pozemku v katastrálnom území Kremnica – Dušan Štyri
i) Žiadosť o predĺženie doby nájmu pozemkov v katastrálnom území Kremnica a katastrálnom území Kremnické Bane – EKO- Produkt, s.r.o., Turčianske Teplice
j) Ukončenie zmluvy o nájme hnuteľného majetku – ROS, reklamno obchodná spoločnosť s.r.o., Bratislava
k) Ponuka na odpredaj pozemkov v katastrálnom území Kremnica – Peter Tibenský, Zeleneč
19) Blok informácií a správ
a) O technickom stave motorového vozidla CITROËN C5
b) O činnosti Mestskej polície v Kremnici
c) O hospodárení škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica za 1. štvrťrok 2016
20) Rôzne
21) Interpelácie
22) Záver

Ing. Mgr. Ferenčík – požiadal o hlasovanie za program mestského zastupiteľstva.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Iveta Ceferová, Maroš Kraml, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Ivan Petráš, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ing. Viera Vaská, Mgr. Klára Štroffeková, MUDr. Dana Blahyjová)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – navrhol, aby pracovné komisie a pracovné predsedníctvo pracovali v nasledovnom zložení:
mandátová komisia – Maroš Kraml, Ivan Petráš
10 10 0 0
Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že mandátová komisia bola jednohlasne zvolená.

návrhová komisia – Mgr. Ing. Martin Novodomec, Mgr. Eva Hrončová
10 10 0 0
Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že návrhová komisia bola jednohlasne zvolená.

Ing. Mgr. Ferenčík odporučil, aby pracovné predsedníctvo pre zasadnutie MsZ dňa 08. 09. 2016 pracovalo v zložení – primátor mesta, zástupkyňa primátora mesta, Ing. Klára Popová
10 10 0 0
Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že pracovné predsedníctvo pre zasadnutie MsZ dňa 08. 09. 2016 bolo jednohlasne zvolené.

Ing. Mgr. Ferenčík odporučil, aby pracovné predsedníctvo pre zasadnutie MsZ dňa 16. 06. 2016 pracovalo v zložení – primátor mesta, zástupkyňa primátora mesta, Jaroslav Slašťan
10 10 0 0
Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že pracovné predsedníctvo bolo jednohlasne zvolené.

Za zapisovateľku zápisnice určil Ivetu Hromadovú, zamestnankyňu Mestského úradu v Kremnici a za overovateľov zápisnice určil Ing. Vieru Vaskú a Ing. Kláru Popovú.

3) Kontrola plnenia uznesení

Ing. Mgr. Ferenčík – informoval, že správu dostali poslanci písomne. Požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie. Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie číslo 72 /1606

vo veci kontroly plnenia uznesení.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správu hlavnej kontrolórky o kontrole plnenia uznesení prijatých MsZ v Kremnici.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia.

Ing. Popová – boli kontrolované subjekty ohľadom inventarizácie a boli zistené porušenia zákona o účtovníctve. Aký je dôvod, že sa ten zákon nedodržiava a aké sú prijaté opatrenia? Ing. Kirková – neboli splnené náležitosti, ktoré sa podľa zákona majú dodržiavať. Písomne boli dané opatrenia a ešte bude dodaná správa o splnení týchto opatrení. Ing. Popová – skôr som chcela vedieť, že prečo sa to stalo. Ing. Kirková – bolo by dobré, keby ste do toho nahliadli, takto sa o tom ťažko rozpráva.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú ešte otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali ďalšie otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Iveta Ceferová, MUDr. Dana Blahyjová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ivan Petráš, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne schválené.

4) k bodu: Návrh na zmenu VZN – Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta – zverenie časti kompetencií vo vecí nájmu pozemkov a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta primátorovi mesta

Uznesenie číslo 73 /1606

vo veci návrhu VZN mesta Kremnica č. 5/2016 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A / s c h v a ľ u j e
VZN mesta Kremnica č. 5/2016 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Kremnica č. 3/2011 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta podľa predloženého návrhu.

B / u k l a d á
mestskému úradu po schválení VZN mesta Kremnica č. 5/2016 zverejniť ho v zmysle zákona.
zodpovedná: Ing. Renáta Nováková
termín: 17.06.2016.

Ing. Vaská – v tomto VZN vo vzťahu k majetku mesta, bol pripravený návrh na posnutie kompetencií primátorovi mesta vo veci nájmu všetkých nebytových priestorov vo vlastníctve mesta a pozemkov priľahlých bytových domov, ktoré sú vo vlastníctve týchto obyvateľov do výmery 200 m2. Dôvodom tohto je, že tieto veci zaberali veľa času ekonomickému úseku, odboru majetku, poslancom, komisiám. S tým, že efekt vzhľadom na poplatky za tieto nájmy, ktoré sú relatívne nízke, je že náklady sú pomerne vysoké. Riziká tu ekonomická komisia nevidí, pretože výmera je jasná, tú stanovuje Ing. Reichlová. Čo sa týka nebytových priestorov, pozemkov, poplatky a ceny nájmov sú stanovené, takže tam by nemalo dôjsť k žiadnym problémom. Okrem toho v zmysle VZN primátor je povinný informovať MsZ.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Iveta Ceferová, MUDr. Dana Blahyjová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ivan Petráš, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne schválené.

5) K bodu: Správa o stave pohľadávok mesta Kremnica k 31.12.2015

Uznesenie číslo 74 /1606

vo veci Správy o stave pohľadávok mesta Kremnica k 31.12.2015.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
Správu o stave pohľadávok mesta Kremnica k 31.12.2015.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo návrhy k predloženému návrhu uznesenia.

Ing. Popová – o pohľadávkach sme sa bavili už dlhšie a som rada, že máme takúto správu. Na druhej strane som dosť prekvapená, že výška pohľadávok voči mestu je okolo 260 000€, čo je dosť vysoká čiastka. Prekvapili ma aj tie druhy pohľadávok. Najviac ich je za daň z nehnuteľnosti a za komunálne odpady. Sú tu aj pohľadávky, ktoré sú ťažko vymožiteľné a sú tu aj spomenuté právnické osoby, ktoré sú dlžníkom voči mestu Kremnica. Chcela by som sa poďakovať ekonomickému oddeleniu, že nám poskytli takúto rozsiahlu správu. A ďalej sa chcem opýtať, že ako budeme ďalej postupovať vo veci vymáhania pohľadávok a či sa uvažuje o odpise ťažko vymožiteľných pohľadávok. A či sa neuvažuje o tom, ako naložiť s fyzickými osobami, ktoré dlhujú poplatok za komunálny odpad a drobné stavebné odpady. Ing. Nováková – tie pohľadávky treba rozdeliť na daňové a nedaňové. Daňové podliehajú daňovému poriadku. Pri všetkých poplatkoch je rovnaký postup. Zisťujeme pomery dlžníkov, či je zamestnaný, píše sa sociálnej poisťovni, bankám. Ak je to možné, na finančné prostriedky toho dlžníka sa uvalí istá forma exekúcie, tak aby sa tá pohľadávka splácala. Najväčší problém je pri poplatkoch za komunálny odpad pri obyvateľoch, ktorý majú trvalý pobyt Mesto Kremnica. Sú v podstate bez príjmu a pohľadávky sú nevymožiteľné. Niekoľko rokov dozadu sa zaviedlo, že daňovníci, ktorí majú záujem o mestský byt, musia mať najprv uhradené všetky pohľadávky. Tie, ktoré vidíme ako vymožiteľné by sme posunuli exekútorovi tak, aby ak nájde nejaký majetok, uvalil naň exekúciu. A potom podľa jeho vyjadrenia by sme postúpili pohľadávky, ktoré sa už naozaj nebudú dať vymôcť na odpísanie. Urobíme teda ešte jeden medzikrok , že pokúsime sa aspoň niektoré z tých pohľadávok prostredníctvom toho exekútora vymôcť. Ing. Popová – mňa by zaujímali pohľadávky zo zrušenej nemocnice. Aj Lastet tu má nejakú pohľadávku. Z dlžníkov FO vychádza, že najväčšími dlžníkmi sú spoločnosti Coimex Skalka a ich dcérske spoločnosti. Ešte by som sa chcela opýtať pána primátora. Pri kontrole plnenia uznesení bolo napísané, že pokračujú rozhovory so zástupcami Coimexu. Boli predmetom týchto rokovaní aj tieto pohľadávky? Ing. Mgr. Ferenčík – myslím si, že týmto by sme teraz nemali zaberať čas. Viete aká je rozsiahla táto problematika. Neodpoviem Vám na túto otázku komplexne. Viete aký je to zložitý vzťah. Zúčastnili ste sa niekoľkých rokovaní. Aj doriešenie zmluvných vzťahov záleží nielen od toho ako povedzme uvalíme exekúciu alebo ako niečo spravíme. Potom to má ďalšie následnosti, o ktorých viete, ktoré poznáte. Myslím si, že je to dosť obsiahla problematika.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú ešte otázky alebo pripomienky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali ďalšie otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Iveta Ceferová, MUDr. Dana Blahyjová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ivan Petráš, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne schválené.

16:20 – Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že prišiel p. Jaroslav Slašťan.

6) k bodu: Informácia o znížení úrokových sadzieb termínovaných úverov mesta Kremnica

Uznesenie číslo 75 /1606

vo veci informácie o znížení úrokových sadzieb termínovaných úverov mesta Kremnica .

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A / b e r i e n a v e d o m i e
informáciu o znížení úrokových sadzieb termínovaných úverov mesta Kremnica podľa Zmluvy o termínovanom úvere č. 13/010/06 zo dňa 25.08.2006 a Zmluvy o termínovanom úvere č. 16/034/10 zo dňa 18.10.2010.

B/ u k l a d á
MsÚ vo veci zníženia úrokových sadzieb termínovaných úverov mesta Kremnica postupovať v zmysle ponuky Prima banky Slovensko, a.s..

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Iveta Ceferová, MUDr. Dana Blahyjová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ivan Petráš, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská, Jaroslav Slašťan)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne schválené.

7) k bodu: Správa o čerpaní rozpočtu mesta Kremnica za rok 2016 k 31.03.2016

Uznesenie číslo 76 /1606

vo veci čerpania rozpočtu mesta Kremnica za rok 2016 k 31.03.2016.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
predloženú správu o čerpaní rozpočtu mesta Kremnica za rok 2016 k 31.03.2016 nasledovne:
Bežný rozpočet: príjmy: 1 189 120,20 €, t.j. 30,82 %
výdavky: 867 608,50 €, t.j. 22,92 %
saldo: 321 511,70 €
Kapitálový rozpočet:príjmy: 275 156,03 €, t.j. 99,98 %
výdavky: 2 724,00 €, t.j. 0,92 %
saldo: 272 432,03 €
Finančné operácie: príjmy: 51 064,18 €, t.j. 41,01 %
výdavky: 37 889,03 €, t.j. 24,77 %
saldo: 13 175,15 €

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia.

Ing. Popová – v podprograme informovanosť o meste je vyššie čerpanie, napísané z dôvodu obstarania znelky o meste Kremnica. Mohli by ste nám niečo bližšie povedať? Ing. Mgr. Ferenčík – toto je ešte minuloročný projekt. Bol to „dobeh“, v ktorom starý zamestnanci konali. Bolo to čerpané až v neskoršom období. Mgr. Zlatošová – iniciátorom toho bol ešte Mgr. Jurtinus. Bolo to prerokované aj v komisii cestovného ruchu v predchádzajúcom kalendárnom roku. Bolo to odobrené. Ide o skladbu starého kremnického autora. Bol k tomu spracovaný notový materiál. Bolo to nahraté v niekoľkých verziách. Tá objednávka išla ešte minulý rok a tento rok nás tá platba dobehla. Ing. Mgr. Ferenčík – znelka bude prezentovaná pri príležitosti výročia mesta. Ing. Popová – čiže pracuje sa na tom ďalej? Pôjde to do úspešného konca? Mgr. Zlatošová – je to zrealizované, ten materiál už máme. Máme CD-čka. Máme autorské práva na notový materiál. Môžeme to využívať v rámci osláv alebo pri špeciálnych príležitostiach. Nedá sa to ale využiť pri každej príležitosti, lebo je to vec historická. Ing. Popová – kto rozhodol o tom, že táto znelka bude takáto? Mgr. Zlatošová – išlo to cez komisiu cestovného ruchu ešte minulého roku a mne sa to až teraz dostalo. Ja som len zrealizovala výsledný efekt, keď Mgr. Jurtinus odišiel. Bc. Kapšo – to bolo ešte vlani v komisii, neviem presne ktorý to bol mesiac. On nám to pustil na mobile a táto sa nám zdala pre Kremnicu taká pompéznejšia. Viac sa pre Kremnicu hodila. Tak sme to ako komisia odsúhlasili. Ďalej to už Mgr. Jurtinus riešil. Mgr. Štroffeková – mám takú informáciu, neviem či dobrú, že mal by byť dáky koncert a tam by sa tá znelka mala pustiť. Ceferová – bol to návrh Mgr. Jurtinusa, aby sa potom spravilo odprezentovanie, lebo pôvodne to nemala byť znelka, mala to byť hymna mesta Kremnica. Na komisii cestovného ruchu sa navrhlo, aby sa to odprezentovalo v rámci nejakého koncertu v Svätokatarínskom kostole. Ak by sme to spravili ako hymnu mesta, mohlo by sa to spraviť pri nejakom okrúhlom výročí. Pretože samotné usporiadanie tohto koncertu by mesto stálo zhruba 3 000€. Dopredu sme si zisťovali, čo by nás to stálo. Toto je otázka, ktorú si musíme v rámci komisií a predzastupiteľstva ešte rozobrať. Či sme ochotní do toho ísť alebo nie. My vám tú znelku odprezentujeme, aby ste ju počuli.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú ešte otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali ďalšie otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Iveta Ceferová, MUDr. Dana Blahyjová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ivan Petráš, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská, Jaroslav Slašťan)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne schválené.

8) k bodu: Plnenie rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia K 31.03.2016 za Mestský bytový podnik

Uznesenie číslo 77 /1606

vo veci správy o plnení rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia k 31.03.2016 za Mestský bytový podnik Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e

správu o plnení rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia k 31.03.2016 za Mestský bytový podnik Kremnica
(v eurách)
Výnosy: HČ 33 751 VČ 768 spolu 34 519 plnenie HČ 25,5 %
Náklady: HČ 32 593 VČ 668 spolu 33 261 plnenie HČ 24,6 %
Saldo: HČ 1 158 VČ 100 spolu 1 258

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia.

Ing. Vaská – to plnenie držíte v rámci + – 20 %. My sme odsúhlasovali zvyšovanie cien pre externé práce mestského bytového podniku, a možno je to sezónne, ale ten výnos v roku 2016 je nižší ako v roku 2015. Čím je to spôsobené? Tá cena spôsobila nezáujem? Ing. Reichlová – nejde o to, že by cena spôsobila nezáujem. Nemali sme ukončené zákazky do 31.3.2016. To znamená, že sme ich ukončovali neskôr. Prerábali sme nebytové priestory väčšieho rozsahu pre manikúru a kaderníctvo a zubára. Keď tie zákazky dokončíme, bude to vyúčtované až po dokončení tých prác. Ing. Popová – v správe sa píše, že súdne poplatky za vypratie nájomných bytov. Koľko takých prípadov bolo? Ing. Reichlová – v tomto období sme zažalovali 4 nájomcov. Môžem potom konkretizovať. Na začiatok roka to bolo dosť veľké číslo. Tým, že nám dlhodobejšie neplatili sme ich zažalovali hneď na začiatku roka. Ing. Popová – aj sa to nejako pohlo? Je už nejaký výsledok? Ing. Reichlová – prvé exekučné vypratanie nám exekútor avizoval v auguste, s tým, že trvá dlho kým to doručia. Takže to by malo byť prvé, ostatné sa ešte skúšajú dohodnúť na splátkových kalendároch.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú ešte otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Iveta Ceferová, MUDr. Dana Blahyjová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ivan Petráš, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská, Jaroslav Slašťan)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne schválené.

 

9) k bodu: Správa o plnení rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia k 31.03.2016 za Kultúrne a informačné centrum Kremnica

Uznesenie číslo 78 /1606

vo veci plnenia rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia k 31.3.2016 za Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
predloženú správu o plnení rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia k 31.03.2016 za Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica ( v eurách) bez odpisov nasledovne:
Hlavná činnosť % Podnikateľská činnosť % Celkom KIC %
Výnosy: 33 472 25,22 57 886 38,69 91 358 29,82
Náklady: 36 492 26,26 42 916 28,70 79 408 27,10
Výsledok hospodárenia: -3 020 14 970 11 950

plnenie rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia k 31.03.2015 bez odpisov:
Hlavná činnosť % Podnikateľská činnosť % Celkom KIC %
Výnosy: 33 619 20,08 56 284 34,10 89 903 24,11
Náklady: 28 427 18,81 41 584 25,20 70 011 20,65
Výsledok hospodárenia: 5 192 14 700 19 892

porovnanie:
Hlavná činnosť Podnikateľská činnosť Celkom KIC
Výnosy: -147 1 602 1 455
Náklady: 8 065 1 332 9 397

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Iveta Ceferová, MUDr. Dana Blahyjová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ivan Petráš, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská, Jaroslav Slašťan)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne schválené.

10) k bodu: Rozpočtové opatrenie primátora mesta Kremnica č. 1 k 01.05.2016 a návrh 3. zmeny rozpočtu

Uznesenie číslo 79 /1606

vo veci Rozpočtového opatrenia primátora mesta Kremnica č. 1 k 01.05.2016.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
Rozpočtové opatrenie primátora mesta Kremnica č. 1 k 01.05.2016.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia.

Mgr. Ing. Novodomec – cieľom toho opatrenia bolo aj presunutie jedného zamestnanca z mestského úradu na KIC. Vtedy sme uvažovali, že niektoré tie komerčné činnosti, ktoré sú na KIC sa odbúrajú a nebudú konkurovať malým podnikateľom v meste. Vtedy sme sa rozprávali o tom, že to nejako vyčíslite, viete cca tú sumu? Do budúcnosti aby sme vedeli, že aké sú tie činnosti. Ing. Tíleschová – ja som vám to vyčíslila na 2 500 €, čo bol čistý príjem z tých služieb. V súčasnosti je situácia iná, bolo by to teraz menej. Ing. Popová – chcem sa opýtať aká agenda prechádza na KICko? Ing. Tíleschová – pani bude robiť naďalej Kremnické noviny. Zvyšok práce bude venovaný propagácii mesta. Ing. Popová – čiže to je predchádzajúca pozícia pána Jurtinusa? Ing. Mgr. Ferenčík – je to časť jeho pracovnej náplne. Ing. Popová – ešte by som chcela vysvetlenie k rekonštrukcii budovy na ulici Jula Horvátha. To je telocvičňa? Ing. Mgr. Ferenčík – áno. Ing. Popová – dočítala som sa tu ohľadom detského ihriska, kde sa plánuje? Je to pre mňa nová informácia. Ing. Mgr. Ferenčík – bavili sme sa o tom na predzastupiteľstve. Jedná sa o dovybavenie ďalším prvkom detského ihriska pod hradbami. Mgr. Ing. Novodomec – mali sme návrhy, rozhodli sme sa podľa toho, čo máme k dispozícii, rozhodli sme sa pre lanovú pyramídu, dá sa to tam k hradbám na to ihrisko. Hlasovali sme o tom a nebol žiadny protinávrh. Všetci sme videli o čo ide. Ing. Popová – je tam potok, ktorý bol minulý rok zabezpečený len takou fóliou. Neuvažuje sa nad niečím iným, čo by zabezpečilo bezpečnosť? Uvažovali ste o tom? Ing. Mgr. Ferenčík- takéto veci budeme riešiť s technickými službami. Nejedná sa o nejaký investičný náklad. Mgr. Ing. Novodomec – mojim cieľom je keby sme to vedeli nejako oplotiť, ale keďže to je v historickom centre, podliehame väčšej kontrole. Po rôznych skúsenostiach vieme, že je dobré oplotiť takého ihrisko, je na našej dohode, či vyčleníme nejaké finančné prostriedky. Ing. Popová – v súvislosti s opravou chodníkov, o čom sme sa bavili asi pred mesiacom, uvažovalo sa, že sa spravia chodníky práve v tom úseku. Je tam zvyšok zo starého potoka, ktorý zachádza aj do toho ihriska. Uvažuje sa aj o tom, že sa to inak spraví, aby to bolo bezpečnejšie? Ing. Mgr. Ferenčík –máme vyjadrenie od pamiatkového úradu, ktoré nám určujú pravidlá na rekonštrukciu tohto chodníka. Bc. Grosch – pamiatkári nám určili, že ten betón je vraj historická časť a musíme vynechať kocky a dať tam taký betón. Ing. Popová – možno treba skúsiť požiadať niekoho iného o stanovisko. Ing. Mgr. Ferenčík – je to nejakým spôsobom pozostatok vodovodnej priekopy alebo niečo také. To budeme ale asi tiež skôr riešiť v rámci operatívy. Mgr. Štroffeková – ja som raz kvôli tomuto volala políciu. Dieťaťu sa tam zakliesnila noha. Ing Popová – chcela by som sa opýtať aj ohľadom polopodzemných kontajnerov. Máme nejaké lokality, kde budú umiestnené? Bc. Grosch – jedna sa dá k bytovke na Dolnej ulici a ostatné sú už rozdelené po meste. Na Dolnej ulici, v Novej doline, na Banskej ceste. Ing. Popová – polopodzemné znamená, že nad zem trčí minimálna časť toho? Bc. Grosch – 2/3 z toho sú pod zemnou. Nad zem trčí minimálna časť. Ing. Popová – koľko ich budeme mať? Bc. Grosch – sadu – tri kusy. Ing. Popová – mali sme hradiť trovy právneho zastúpenia. Čo to bolo? Ing. Mgr. Ferenčík – v zime sa stal úraz nad úradom. Pán sa tam šmykol a chytil sa oplotenia ktoré tam bolo. Zranil sa pri tom a žiadal vyplatiť ujmu. Komunálna poisťovňa vyčíslila sumu 50€. Ing. Popová – oprava oporného múru na Zámockom námestí je to ten múr ktorý sme neodpredali? Ing. Mgr. Ferenčík – áno

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú ešte otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Iveta Ceferová, MUDr. Dana Blahyjová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ivan Petráš, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská, Jaroslav Slašťan)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne schválené.

11) k bodu: Návrh 2. zmeny rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku a hospodárenia Mestského bytového podniku v Kremnici

Uznesenie číslo 80 /1606

vo veci Návrhu 3. zmeny rozpočtu mesta Kremnica na rok 2016.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – s ch v a ľ u j e
3. zmenu rozpočtu mesta Kremnica na rok 2016, podľa predloženého návrhu nasledovne:
bežné príjmy: 4 109 739 €
kapitálové príjmy: 281 990 €
príjmové finančné operácie: 389 425 €
spolu príjmy: 4 781 154 €

bežné výdavky: 4 008 070 €
kapitálové výdavky: 620 173 €
výdavkové finančné operácie: 152 911 €
spolu výdavky: 4 781 154 €

saldo bežného rozpočtu: 101 669 €
saldo kapitálového rozpočtu: – 338 183 €
saldo finančných operácií: 236 514 €
celkové saldo rozpočtu: 0 €

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Iveta Ceferová, MUDr. Dana Blahyjová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ivan Petráš, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská, Jaroslav Slašťan)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne schválené.

Uznesenie číslo 81 /1606

vo veci návrhu 2. zmeny rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia Mestského bytového podniku v Kremnici pre rok 2016.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – s c h v a ľ u j e
2. zmenu rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia Mestského bytového podniku v Kremnici pre rok 2016
(v eurách)
Výnosy: HČ 139 120
Náklady: HČ 139 120
Saldo: HČ 0

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia.

Ing. Vaská – ocenila by som prístup Ing. Reichlovej, lebo komisia nesúhlasila aby sa príspevok zvýšil o 1 900€. Z toho dôvodu, že tie príspevky každoročne rastú. Je pravdou, že bytový podnik má veľký problém s prenajímaním nebytových priestorov. Musí vyvíjať väčšiu aktivitu a stále hľadať možnosti. Najjednoduchším spôsobom je zvýšiť príspevok, aby sa zvýšili náklady. Oceňujem teda ten prístup, že z tohto dôvodu teda presunula finančné prostriedky na pokrytie. Ing. Popová – viem aj z minulosti, že je veľký problém s obsadzovaním nebytových priestorov, ale prekvapilo ma, že 3 byty na ulici ČSA neboli obsadené. Prečo? Ing. Reichlová – ako sme oslovovali žiadateľov na základe poradovníka stanoveného komisiou, tak mnohý z nich mali problém s finančnou zábezpekou. Z toho dôvodu nebolo možné pristúpiť k uzavretiu nájomnej zmluvy. Niektorý nám na naše naliehania ani neodpovedali. Kým prejde lehota od kedy oslovíme žiadateľa a kým sa nám vyjadrí, potom oslovíme ďalšieho žiadateľa. Z tohto dôvodu vznikajú problémy s obsadením. Najhoršie to je v období zimných mesiacov, kedy sa vykuruje. Vtedy to ide na naše náklady. Problematické sú hlavne bytové priestory, ktoré nie sú obsadené v zimných mesiacoch.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú ešte otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali ďalšie otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Iveta Ceferová, MUDr. Dana Blahyjová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ivan Petráš, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská, Jaroslav Slašťan)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne schválené.

12) k bodu: Návrh 2. zmeny rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica pre rok 2016

Uznesenie číslo 82 /1606

vo veci 2.zmeny rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica pre rok 2016.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – s c h v a ľ u j e
2. zmenu rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica pre rok 2016
1.zmena rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia 2016:
výnosy hlavná činnosť 138 350 €
náklady hlavná činnosť 138 350 €
výsledok hospodárenia 0 €
2.zmena rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia 2016:
výnosy hlavná činnosť 147 356 €
náklady hlavná činnosť 147 356 €
výsledok hospodárenia 0 €
Rozdiel:
výnosy hlavná činnosť 9 006 €
náklady hlavná činnosť 9 006 €
výsledok hospodárenia 0 €

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Iveta Ceferová, MUDr. Dana Blahyjová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ivan Petráš, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská, Jaroslav Slašťan)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne schválené.

13) k bodu: Zadanie pre spracovanie ÚPN zóny „Veterník Kremnica“

Uznesenie číslo 83 /1606

vo veci Zadania pre spracovanie Územného plánu zóny “Veterník Kremnica”.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/k o n š t a t u j e , že
 Zadanie pre spracovanie ÚPN zóny „Veterník Kremnica“ – spracovala osoba s odbornou spôsobilosťou pre obstarávanie UPD a ÚPP Ing. Martin HUDEC r.č.275 v súlade so zákonom č.50/76 Zb.z. a č.237/2000 Zb.z. (stavebný zákon) a vyhláškou MŽP SR č.55/2001 o ÚPP a ÚPD.
 Zadanie pre spracovanie ÚPN zóny „Veterník Kremnica“ posúdil Okresný úrad Banská Bystrica, odbor výstavby a bytovej politiky a vydal stanovisko podľa §20 a súhlas na schválenie listom č. OU-BB-OVBP1-2016/018282-BA zo dňa 02. 06. 2016
 Zadanie pre spracovanie ÚPN zóny „Veterník Kremnica“ bolo vyvesené na úradnej tabuli obce od 04.06.2015 do 06.07.2015.
B/s c h v a ľ u j e
podľa § 20 ods. 7 písm. c) stavebného zákona:
– Zadanie pre spracovanie ÚPN zóny „Veterník Kremnica“ v zmysle stanoviska Okresného úradu Banská Bystrica OU-BB-OVBP1-2016/018282-BA zo dňa 02. 06. 2016, ktorým posúdil zadanie a vydal súhlas na jeho schválenie.
C/o d p o r ú č a primátorovi mesta zabezpečiť
 Spracovanie ÚPN zóny v zmysle schváleného Zadania pre spracovanie ÚPN zóny „Veterník Kremnica“.
 Doručiť 1 elaborát Zadania pre spracovanie ÚPN zóny „Veterník Kremnica“ opatrený schvaľovacou doložkou Okresnému úradu Banská Bystrica do 30 dní od schválenia zadania v mestskom zastupiteľstve.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia.

Ing. Popová – chcem sa opýtať, koľkí uchádzači sa prihlásili do procesu verejného obstarávania. Ing. Sikorai – tento proces prebiehal začiatkom roka 2015. Musel by som si to pozrieť, neviem to z hlavy povedať. Ing. Popová – bolo by dobré dať to do dôvodovej správy. Zaujímalo by ma či tam boli kandidáti z Kremnice a okolia. Ing. Mgr. Ferenčík – v Kremnici nikto nemá odbornú spôsobilosti na spracovanie územného plánu. Je to špecifická oblasť. Ing. Sikorai – trochu ste ma zaskočili, musel som sa rozpamätať. V podstate tento proces sme robili cez elektronické trhovisko. Elektronické trhovisko má mechanizmus anonymity, kde sme my sami nevedeli kto sa prihlásil a za akých podmienok. V tom čase nám vygeneroval dodávateľa z Košíc, čo nás prekvapilo. Pokiaľ si dobre pamätám boli asi 2-3 uchádzači, ale až do samého konca sme nevedeli kto tam bol. Takéto špecifické dokumentácie nie sú bežne dostupným tovarom, ktoré by sa mali obstarávať cez elektronické trhovisko. Nám sa to oplatilo, lebo sme to získali s nižšou cenou.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú ešte otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali ďalšie otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Iveta Ceferová, MUDr. Dana Blahyjová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ivan Petráš, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská, Jaroslav Slašťan)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne schválené.

14) k bodu: Informácia o priebehu a výsledkoch výberového konania na miesto riaditeľa Základnej školy Pavla Križku, Ulica Pavla Križku 392/8 v Kremnici

Uznesenie číslo 84 /1606

vo veci informácie o priebehu a výsledkoch výberového konania na obsadenie miesta riaditeľa Základnej školy Pavla Križku, Ulica P. Križku 392/8 v Kremnici.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
informácie o priebehu a výsledkoch výberového konania na obsadenie miesta riaditeľa Základnej školy Pavla Križku, Ulica P. Križku 392/8 v Kremnici, pri ktorom bola do funkcie riaditeľky školy znovuzvolená Ing. Mgr. Mária Slašťanová. Do funkcie riaditeľky bude menovaná 1.7.2016.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Iveta Ceferová, MUDr. Dana Blahyjová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ivan Petráš, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská, Jaroslav Slašťan)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne schválené.

15) k bodu: Rozšírenie kapacity materskej školy o triedu pre 2-ročné deti

Uznesenie číslo 88 /1606

vo veci zriadenia triedy pre 2 ročné deti.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/o d p o r ú č a
otvorenie triedy pre 2-ročné deti v Materskej škole na Dolnej ulici 557/37 v Kremnici

B/ p o v e r u je
riaditeľku materskej školy prípravou podmienok pre otvorenie triedy pre 2-ročné deti

C/s c h v a ľ u j e
navýšenie finančných prostriedkov vo výške 15 000 € podľa návrhu na zriadenie triedy pre 2-ročné deti.

Ing. Vaská – komisii bola doručená vec – rozpočet MŠ Dolná. Jednalo by sa o rozšírenie kapacít MŠ na Dolnej ulici. Je to citlivá otázka, ekonomická komisia sa tým zaoberala. Jednali sme o tom, bola tam prítomná aj pani riaditeľka. Niektoré veci sme si vydiskutovali. Chceme tento problém riešiť, ale vyskytli sa mnohé otázky. Jednak tento návrh neprešiel cez sociálnu komisiu, jednak tu nie je dôvodová správa, je tu len rozpočet. Je mi to ľúto ale takýto materiál bez žiadosti, neviem sa k nemu z čistím svedomím vyjadriť. Navrhujem, aby sa tento materiál stiahol z hlasovania. Treba vypracovať tento materiál, lebo nie je dostatočný. J. Slašťan – ja nesúhlasím so stiahnutím tohto materiálu. Chcel by som apelovať na ten ľudský rozmer tohto uznesenia. Ak ho stiahneme z tohto rokovania, tak sa do septembra nestihne vybudovať škôlka. V septembri 2016 by bolo 18 neprijatých detí. Sú to naše deti, deti našich občanov. Je to pre mňa prioritná téma. Stretávame sa až v septembri a do vtedy sa to už nevyrieši. Ing. Vaská – na ekonomickej komisii bolo povedané 10-12 detí, kde sa zrazu objavilo tých 18? Nehovorím, že sme proti, ale nemôže sa schvaľovať takto spracovaný materiál. J. Slašťan – páni poslanci, tento materiál sa začal spracovávať vo februári. Pýtam sa Vás kto sa tam bol pozrieť a kto sa o to zaujímal? Vôbec ma nezaujíma či sa zaťaží mestský rozpočet. Je to pre našich občanov, pre naše deti. Mgr. Ing. Novodomec – nikto tu nie je proti vytváraniu tejto škôlky. Chceli sme kvalitnejší materiál. Chceli sme od p. riaditeľky, nejaké predstavy do budúcnosti, nie len strohý výpočet. Chceli sme od nej, aby nám doplnila tie čísla. Nedá sa len vypýtať si peniaze. Ja ani neviem, že už vo februári ona toto chcela otvoriť. Ing. Vaská – ide o to, že sa sociálna komisia obišla. J. Slašťan – musíme si uvedomiť, že je to naša škôlka, nie súkromná, aby sme hádzali riaditeľke polená pod nohy. Nezoberieme ich my zoberie ich napríklad škôlka v Nevoľnom alebo v najbližšej dedine. Ing. Popová – tiež som prekvapená z tejto diskusie, pretože na jednom zasadnutí MsZ som sa na toto pýtala. Stotožňujem sa s kolegom Slašťanom, pretože sú to naše deti a počúvam od rodičov, že sa deti nedostanú do škôlky. Sú rodičia, ktorí chcú ísť robiť, ale nemajú kde dať deti. Čo bránilo tomu, aby sa zavolala p. riaditeľka, aby nám to vysvetlila? Ide tu teraz o to, či chceme niečo spraviť pre rodičov, alebo alibisticky sa k tomu postaviť, že nemáme materiál. Mgr. Ing. Novodomec – my sme v pondelok žiadali aby nám p. riaditeľka dala dáke materiály do zasadnutia MsZ. Nič sme nedostali. J. Slašťan – od februára sa vlečie táto vec. Teraz to chcete od p. riaditeľky za tri dni. Chápem, že je znechutená. Uvedomte si, že ona si nerobí svoj vlastný biznis. Pre ňu je vytvorenie tej triedy ťarcha, sú to problémy. Chcel by som vedieť, kto z vás poslancov je v rade školy? Pani Mgr. Hrončová, koľko ráz ste boli na rade školy za minulý rok? Ja som na každom stretnutí. I. Petráš – telefonovali mi niektoré mladé mamičky. Myslím si, že skutočne treba myslieť na to, že naše deti by mali ostať u nás, aby nešli inde. Možno to nie je profesionálne spracovaná žiadosť, ale na druhej strane treba aj pomôcť. Nie každý chápe, čo tu riešime. Treba brať tieto veci tak, aby tu mladý ľudia ostali. Možno by si vedeli zaplatiť tie náklady. Ja som zato, aby sa to prijalo. Nikto nevie koľko detí sa narodí. Je to dobrá cesta si myslím. Malo by to takto fungovať. Mesto by sa malo postaviť k svojim občanom tak, ako si zaslúžia. Som za to, aby sa to urýchlene riešilo. Mgr. Zlatošová – je pravda, že sa to rieši už od februára. Počet detí sa vykryštalizoval až v apríli po skončení zápisu do materských škôl. Vo februári sa začala riešiť situácia s umiestnením detí v bývalých ambulanciách detskej lekárky. V tomto období som dostala informáciu, že sa bude riešiť priestor materskej školy. Pani riaditeľka sa ma pýtala na prípravu uznesenia. Ja som jej nejaké materiály dala. Nešlo to cezo mňa a nemala som ako upozorniť na jednu vec a síce priestory MŠ boli upravované prostredníctvom eurofondov. Do septembra to nemôžeme v žiadnom prípade stihnúť. Ing. Mgr. Ferenčík – na túto opravu je náš rozsah malý. Druhú z vecí, ktorú chcem povedať, MŠ svojim spôsobom nikdy nebude rentabilná. Vždy je to nejakým spôsobom financované. Matka, ktorá ide pracovať dostáva príspevok vo výške 80€. Neviem, kto vypláca tento príspevok, asi úrad práce. Ja osobne by som bol veľmi rád, keby sa táto trieda zriadila. Často ide o matky, ktoré v práci čakajú, komplikuje im to návrat do práce. Napriek tomu, že tie podklady sú aké sú som za to aby sa to zriadilo. Kraml – vlani sme mali tiež podobný problém. Tá žiadosť tiež nebola dobre napísaná. Tak neviem kde je chyba. Ing. Mgr. Ferenčík – otázka demografickej analýzy je podľa mňa druhá vec. Nijakým spôsobom nie je zaručená z tej historickej demografie, nejaká demografia do budúcnosti. Riadiť sa demografiou pri zriadení tejto škôlky nie je prijateľné. J. Slašťan – súhlasím s pánom primátorom k tomu demografickému vývoju. Posledné 2-3 roky bol taký záujem o zápis do MŠ, že musel trvať 3 dni. Včera som volal so starostom Nevoľného, že už teraz má 4 žiadosti o prijatie od kremničanov. Ak tú triedu nezriadime, bude to plus pre okolité obce. Mgr. Ing. Novodomec – v akej cene by to bolo zriadené, ak by to bolo zriadené? Ing. Popová – v tej informácií, že sme ako poslanci zaradení do jednotlivých rád škôl, myslím si, že sme tam zaraďovaní, aby sme mali informácie. Aby sme vedeli o problémoch, aby sme im vedeli pomôcť a aby sme ich mohli preniesť medzi ostatných poslancov. Som dosť sklamaná z toho, že tam máme kolegov, ktorí o tejto téme nevedia. Mgr. Hrončová – veľmi ma to mrzí, ale ja som o tom ozaj nevedela, až keď sme dostali materiály. Som za zriadenie tejto triedy. Petráš – súhlasím, že ten materiál nebol dokonale spravený, ale na druhej strane, nie každý má na to možnosť. Kraml – som v rade tejto škôlky, ale neprišiel mi žiadny mail, ani list, kde by nás pani riaditeľka chcela niekde pozvať alebo čo. J. Slašťan – ja som sa týmto nechcel nikoho dotknúť. Ing. Mgr. Ferenčík – trváte na svojom návrhu na stiahnutie tohto bodu? Informoval, že sa bude hlasovať o stiahnutí tohto bodu z rokovania MsZ.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú pripomienky k stiahnutiu návrhu uznesenia. Poslanci nemali pripomienky. Ing. Mgr. Ferenčík požiadal o hlasovanie k stihnutiu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 4(Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Maroš Kraml﴿
PROTI: 6 ( MUDr. Dana Blahyjová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Ing. Klára Popová, Ivan Petráš, Jaroslav Slašťan﴿
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – konštatoval, že návrh na stiahnutie uznesenia neprešiel.

17:38 – prestávka
17:56 – koniec prestávky

Ing. Popová – treba doplniť, navýšenie finančných prostriedkov MŠ o túto sumu. Ing. Vaská – čím to budeme kryť? V tejto chvíli je teda v rozpočte 15 000 €. Treba to niečím kompenzovať.
Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú ešte otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali ďalšie otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 8 (Iveta Ceferová, MUDr. Dana Blahyjová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ivan Petráš, Jaroslav Slašťan)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 3 (Maroš Kraml, Ing. Viera Vaská, Mgr. Klára Štroffeková﴿

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo väčšinou hlasov schválené.

16) k bodu: Schválenie dotácií z rozpočtu mesta k 31.05.2016

Uznesenie číslo 85 /1606

vo veci schválenia dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 31.05.2016 pre oblasť kultúra.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s c h v a ľ u j e
pridelenie dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 31.05.2016 pre oblasť kultúra z fondu kultúry pre Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Kremnica vo výške 200 €.

B/ u k l a d á
1. mestskému úradu písomne oznámiť poskytnutie dotácie žiadateľom,
2. mestskému úradu pripraviť návrh zmluvy so žiadateľmi podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Mgr. Ľuba Ďurčová
termín: 15.07. 2016.
Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že poslankyňa Ceferová je momentálne neprítomná.
Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (MUDr. Dana Blahyjová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ivan Petráš, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská, Jaroslav Slašťan)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne schválené.

Uznesenie číslo 86 /1606

vo veci schválenia dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 31.05.2016 pre oblasť telesná kultúra.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s c h v a ľ u j e
pridelenie dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 31.05.2016 pre oblasť telesná kultúra v celkovej výške 1.800 € v nasledovnom členení:

1. z Fondu úhrady nákladov na energie a vodu pre Športový klub tenisu vo výške 500 €

2. z Fondu športových podujatí pre FRST CREW Kremnica vo výške 1.000 €

3. z Fondu športu pre TJ Kremnica – volejbalový oddiel vo výške 300 €

B/u k l a d á
1. mestskému úradu písomne oznámiť poskytnutie dotácie žiadateľovi,
2. mestskému úradu pripraviť návrh zmluvy so žiadateľom podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Mgr. Ľuba Ďurčová
termín: 15.07.2016.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 10 (Iveta Ceferová, MUDr. Dana Blahyjová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská, Jaroslav Slašťan)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1 (Ivan Petráš)

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne schválené.

17) k bodu: Zriadenie dobrovoľného hasičského zboru

Uznesenie číslo 87 /1606

vo veci zriadenia Dobrovoľného hasičského zboru mesta Kremnica

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/s c h v a ľ u j e
1. v súlade s § 15 ods. 1 písm. b) zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov zriadenie Dobrovoľného hasičského zboru mesta Kremnica ako vnútornú organizačnú jednotku mesta Kremnica
2. Zriaďovaciu listinu Dobrovoľného hasičského zboru mesta Kremnica v zmysle prílohy č. 1

B/v y m e n ú v a
Jaroslava Franka za veliteľa Dobrovoľného hasičského zboru mesta Kremnica

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia.

Petráš – doplnil by som Ing. Reichlovú, zdalo sa mi logické, že keď sa ide tento zbor zriaďovať, tak je tu OZ, ktoré má spôsobilosť na túto činnosť. Tak, ako je to pri horskej službe. Máme rádiostanice, spolupracujeme s mestskou políciou, so štátnou políciou záchrannými systémami. Je to posun v rámci Slovenska, mohli by sme ukázať cestu aj iným obciam a mestám. Mala by to byť cesta k skvalitneniu služieb. Myslím si, že je to dobrý nápad. Nemá to finančné nároky. Sami si zarábame, máme sponzorské dary na činnosť, ktorú vykonávame. Tá činnosť spočíva v záchranárstve. Peniaze, ktoré nám prídu sú použité iba na zakúpenie techniky, ochranných pomôcok alebo materiálu. Druhá stránka veci je, že vieme tým dobrovoľným členom pomôcť. Vieme sa dopĺňať. Od 1.1. 2016 aj v Kremnických vrchoch začína platiť zákon o horskej službe. Má to rôzne nadväznosti na záchrannú činnosť. Zatiaľ je to nejaký nástrel ako si pomôcť. Ing. Popová – zaujíma ma kedy vznikla povinnosť aby mestá mali opätovne DHZ. Ing. Reichlová – od minulého roka. Mali sme aj v minulosti OZ, bolo to v rozpočte mesta. Potom sa osamostatnili aby mohli prijímať sponzorské dary. Vždy u nás tento DHZ fungoval. Ing. Popová – tu je písané v požiadavke na akcie schopnosť prísť do 10 min. Ing. Reichlová – vždy sú tam skôr, veľakrát tam boli aj skôr ako hasiči zo Žiaru nad Hronom. Problém je v tom aute. Ing. Popová – koľko máme momentálne ľudí v tomto zbore? Ing. Reichlová – 21 ľudí. Ing Popová – je tu napísané, že je to bez nároku na odmenu. Ing. Reichlová – robia to dobrovoľne. Ing. Popová – pýtam sa či veliteľ ako taký nemá nárok na odmenu? Je tu že to nemá dopad na rozpočet. Aj veliteľ bude robiť túto prácu bez nároku na odmenu? Ing. Reichlová – áno. Ing. Popová – z tohto materiálu mi nie je celkom jasné to čo majú. Je tu písané čo by mali mať, ale čo majú teda? Ing. Reichlová – potrebujeme dokúpiť napríklad lopaty. Ing. Popová – čiže z dotácie 700€ ich vybavíme materiálom a ochrannými pomôckami? To nám výnde? Ing. Reichlová – áno, majú možnosť získať si ešte nejaké dary mimo rozpočtu.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú ešte otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali ďalšie otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Iveta Ceferová, MUDr. Dana Blahyjová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská, Jaroslav Slašťan, Ivan Petráš)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne schválené.

18) k bodu: Majetkové veci

Uznesenie číslo 89 /1606

vo veci rozšírenia Nájomnej zmluvy na prenájom strechy na bytovom dome na Ulici Československej armády 265/60 v Kremnici

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/s c h v a ľ u j e
prenájom plochy o výmere 20 m2 na streche budovy na Ulici Československej armády 265/60, postavenej na parcele č. 1223, katastrálne územie Kremnica spoločnosti SWAN, a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava, IČO: 47 258 314 za nasledovných podmienok:
Nájomné: stanovené vo výške 2 700,00 EUR/rok
Doba nájmu: na dobu neurčitú, so 6 mesačnou výpovednou lehotou.

B/u k l ad á
Mestskému bytovému podniku uzatvoriť novú nájomnú zmluvu podľa bodu A/ uznesenia
termín: 31.07.2016.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia.

Ing. Vaská – oni žiadajú o rozšírenie tej plochy? Ing. Reichlová – áno, to zariadenie ani nebude o toľko väčšie ako si ho potrebujú rozložiť. Ing. Vaská – a keďže v tomto dome žijú aj naši občania, ako sa ich bude toto týkať? Ing. Reichlová – v rámci stavebného konania sa budú musieť aj oni vyjadriť. Ing. Vaská – koľko platili nájom do teraz? Ing. Reichlová – 890€ ročne, mali 3m2. Mgr. Ing. Novodomec – tú plochu chcú rozšíriť aby tam dali ďalšie antény? Ing. Reichlová – dala som Vám to zakreslené. Každých 5 rokov musia robiť merania a pokiaľ by nesplnili tie kvóty, tak by tam nemohli byť. Mgr. Ing. Novodomec – ja som určite proti, lebo je tam tých antén už strašne veľa. Sú tam tri metre a zväčšujeme na 20 metrov. Ing. Reichlová – pôvodne navrhovali 1400 €. Požiadali sme ich o 2 000€, odporúčala to aj ekonomická komisia. Ing. Vaská – nevedela som koľko bolo predtým. Odporučila by som to navýšiť. Je tu nejaká vôľa zvýšiť tú cenu? Ing. Reichlová – ak schválite zvýšenie, musíme informovať prenajímateľa, nech sa k tomu vyjadrí.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú ešte otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali ďalšie otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

Ing. Vaská – mám pozmeňujúci návrh k výške nájmu na 2 700€

Ing. Mgr. Ferenčík – požiadal poslancov o hlasovanie za pozmeňujúci návrh.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: (Iveta Ceferová, MUDr. Dana Blahyjová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ivan Petráš, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská, Jaroslav Slašťan)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že pozmeňujúci návrh zmeny uznesenia bol jednohlasne schválený.

Ing. Mgr. Ferenčík – požiadal o hlasovanie za pozmenený návrh uznesenia

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 10 (Iveta Ceferová, MUDr. Dana Blahyjová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Ing. Klára Popová, Ivan Petráš, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská, Jaroslav Slašťan)
PROTI: 1 (Mgr. Ing. Martin Novodomec)
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 90 /1606

vo žiadosti o predĺženie nájomnej zmluvy.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/s c h v a ľ u j e
predĺženie Zmluvy č. 02/06/2015 o nájme nebytového priestoru uzatvorenej dňa 26.06.2015. Prenajímateľ prenajíma nebytové priestory (miestnosti č. 5, 7 a 10) s celkovou výmerou 109,5 m2 v budove súp. č. 14 na Štefánikovom námestí v Kremnici Občianskemu združeniu MÚZEUM GÝČA, Angyalova 469/91, Kremnica, IČO: 42 002 834, za nasledovných podmienok:
Nájomné: stanovené individuálne v zmysle Zásad určovania nájomného za prenájom nebytových priestorov vo výške 1,00 EUR/rok
Náklady na služby
spojené s nájmom: paušálne vo výške 600,00 EUR/rok

Doba nájmu: nájomný pomer sa uzatvára na dobu určitú, a to do 31.07.2017

B/u k l a d á
Mestskému bytovému podniku uzatvoriť dodatok k Zmluve č. 02/06/2015 podľa bodu A/uznesenia
termín: 31.07.2016

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

Ing. Popová – mi schvaľujeme paušálne poplatky? Ing. Mgr. Ferenčík – nie oni nám platia za nájom

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Iveta Ceferová, MUDr. Dana Blahyjová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ivan Petráš, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská, Jaroslav Slašťan)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1 Jaroslav Slašťan

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne schválené.

Uznesenie číslo 91 /1606

vo žiadosti o prehodnotenie dodatkov.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/t r v á
na platnosti dodatkov k Zmluve o nájme zo dňa 26.11.2013

B/u k l a d á
Mestskému bytovému podniku oznámiť uznesenie žiadateľovi
termín: 31.07.2016.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia.

Ing. Popová – spoločnosť Alfa s.r.o. žiada o zrušenie poplatkov. Ing. Reichlová – bol to p. Beňo, ktorý mi povedal, že oslovil škôlku, ktorá mala ísť do našich priestorov, Druhý nájomca bola kaderníčka, tie priestory jej ale nevyhovovali z hygienických dôvodov. Myslím si, že to bola ich spolupráca, kedy sa dohodli, že budú tieto priestory užívať spolu. Ing. Popová – aby sme v tom mali jasno. Alfa s.r.o. hradí priestory po Dr. Višňovskom a Dr. Liptákovej¬? Ing. Reichlová – nemajú vyúčtovávanú vodu ani elektrickú energiu. Len teplo. MUDr. Blahyjová – ja si myslím, že keby ste odstúpili od zmluvy, tak by ste išli do mínusu. Ing. Reichlová – áno to bola taká logika toho dodatku v tomto čase.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú ešte otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali ďalšie otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 1 (Iveta Ceferová, MUDr. Dana Blahyjová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ivan Petráš, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská, Jaroslav Slašťan)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne schválené.

19) k bodu: Blok informácií a správ

Uznesenie číslo 92 /1606

vo veci obstarania osobných motorových vozidiel SUZUKI SX4.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s ch v a ľ u j e
1. obstaranie osobného vozidla SUZUKI SX4, 1,6i GLX AC 4×4, rok výroby 2010 mestom Kremnica od spoločnosti PRO AUTO, s.r.o., Zvolenská cesta 18, 974 01 Banská Bystrica, IČO 36 044 598, za kúpnu cenu dohodou vo výške 5 010 €,
2. obstaranie osobného vozidla SUZUKI SX4, 1,6i GLX AC 4×4, rok výroby 2009 mestom Kremnica od spoločnosti PRO AUTO, s.r.o., Zvolenská cesta 18, 974 01 Banská Bystrica, IČO 36 044 598, za kúpnu cenu dohodou vo výške 8 990 €

B/ u k l a d á
mestskému úradu realizovať obstaranie a prehlásenie vozidiel podľa bodu A/1. a 2. uznesenia
zodpovedná: Ing. Renáta Nováková
termín: 31.08.2016.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia.

Ing. Popová – prečo tu chýba vyjadrenie ekonomickej komisie? Ing. Mgr. Ferenčík – z OSMM vyšla požiadavka. Nejedná sa o žiadnu zmenu rozpočtu
Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú ešte otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali ďalšie otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Iveta Ceferová, MUDr. Dana Blahyjová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ivan Petráš, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská, Jaroslav Slašťan)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne schválené.

Uznesenie číslo 93 /1606

vo veci odpredaja prebytočného motorového vozidla mesta Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s ch v a ľ u j e
odpredaj prebytočného motorového vozidla SUZUKI IGNIS (ZH 981 AR), obstarávacia cena: 11 058,97 €, zostatková cena 0,00 €

B/ u k l a d á
mestskému úradu zverejniť ponuku prebytočného majetku mesta a zrealizovať odpredaj vozidla podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Renáta Nováková
termín: 31.08.2016.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Iveta Ceferová, MUDr. Dana Blahyjová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ivan Petráš, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská, Jaroslav Slašťan)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne schválené.

20) k bodu: Rôzne

Uznesenie číslo 94 /1606

vo veci žiadosti Karola Mojžišku a Jozefy Mojžiškovej, Ulica Československej armády 223/81, 967 01 Kremnica o odpredaj , resp. prenájom pozemku v katastrálnom území Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ n e s ch v a ľ u j e
odpredaj časti z pozemku parcelné číslo CKN 1169/1 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 273 m2 v katastrálnom území Kremnica, Karolovi Mojžiškovi a Jozefe Mojžiškovej, Ulica Československej armády 223/81, 967 01 Kremnica.
B/ s ch v a ľ u j e
prenájom pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa §9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, a to časti z pozemku parcelné číslo CKN 1169/1- zastavané plochy a nádvoria s výmerou 258 m² za účelom zriadenia záhradky a 15 m² za účelom umiestnenia drobnej stavby – záhradnej chatky v katastrálnom území Kremnica, Karolovi Mojžiškovi a manželke Jozefe Mojžiškovej, Ulica Československej armády 223/81, 967 01 Kremnica, na dobu určitú 10 rokov, a to od 01.07.2016 do 30.06.2026.
Dôvod hodný osobitého zreteľa spočíva v tom, že prenajatú časť z pozemku parcela číslo CKN 1169/1 budú nájomcovia užívať na záhradkárske účely k rodinnému domu vo vlastníctve žiadateľov.
Všeobecná hodnota nájmu je stanovená v zmysle Zásad o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica zo dňa 03.11.2011 vo výške 0,02 €/m²/rok, t.j. 5,16 €/rok (za účelom zriadenia záhrady) a vo výške 2,00 €/m2/rok, t.j. 30,00 €/rok (pod drobnú stavbu – záhradnú chatku). Celkové ročné nájomné činí 35,16 €.
Zámer prenájmu pozemku z dôvodu hodného osobitého zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a na webovom sídle mesta Kremnica v čase od 01.06.2016 do 15.06.2016.

C/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ žiadateľom a realizovať uzavretie nájomnej zmluvy podľa bodu B/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Renáta Nováková
termín: 30.06.2016.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Iveta Ceferová, MUDr. Dana Blahyjová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ivan Petráš, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská, Jaroslav Slašťan)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne schválené. Prenájom pozemku bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Uznesenie číslo 95 /1606

vo veci žiadosti Janky Röthlingovej a Vladimíra Röthlinga, Ulica Československej armády 203/41, 967 01 Kremnica o prenájom pozemku v katastrálnom území Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s ch v a ľ u j e
prenájom pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa §9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, a to časti z pozemku parcela číslo CKN 1153/1 – záhrady s výmerou 111 m² v katastrálnom území Kremnica, Janke Röthlingovej a manželovi Vladimírovi Röthlingovi, Ulica Československej armády 203/41, 967 01 Kremnica, na dobu neurčitú od 01.07.2016.
Dôvod hodný osobitého zreteľa spočíva v tom, že prenajatú časť z pozemku parcelné číslo CKN 1153/1 budú nájomcovia užívať na záhradkárske účely k bytu v bytovom dome súp. č. 203 na Ulici Československej armády v Kremnici, ktorého sú vlastníkmi.
Všeobecná hodnota nájmu je stanovená v zmysle Zásad o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica zo dňa 03.11. 2011 vo výške 0,02 €/m²/rok. Celkové ročné nájomné činí 2,22 €.
Zámer prenájmu pozemku z dôvodu hodného osobitého zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a na webovom sídle mesta Kremnica v čase od 01.06.2016 do 15.06.2016.
B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/žiadateľom a realizovať uzavretie nájomnej zmluvy
zodpovedná: Ing. Renáta Nováková
termín: 30.06.2016.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Iveta Ceferová, MUDr. Dana Blahyjová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ivan Petráš, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská, Jaroslav Slašťan)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne schválené. Prenájom pozemku bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Uznesenie číslo /1606

vo veci žiadosti Vladimíra Sannyho, Ulica Jána Kollára 546/11, 967 01 Kremnica, o prenájom pozemku v katastrálnom území Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s ch v a ľ u j e
prenájom pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa §9a ods. 9 písm. c)zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, a to časti z pozemku parcela číslo CKN 493 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 3 m² v katastrálnom území Kremnica, Vladimírovi Sannymu, Ulica Jána Kollára 546/11, 967 01 Kremnica, na dobu určitú 10 rokov, a to od 01.07.2016 do 30.06.2026, za účelom uloženia palivového dreva.
Dôvod hodný osobitého zreteľa spočíva v tom, že prenajatú časť z pozemku parcela číslo CKN 493 bude nájomca užívať na účel uloženia palivového dreva na priľahlom pozemku k bytu v bytovom dome s. č. 546 na Ulici Jána Kollára v Kremnici, ktorého je nájomcom a v ktorom je vykurovanie na pevné palivo.
Všeobecná hodnota nájmu je stanovená v zmysle Zásad o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica zo dňa 03.11.2011 vo výške 2,00 €∕m²/rok, t.j. celkové ročné nájomné činí 6,00 €.
Zámer prenájmu pozemku z dôvodu hodného osobitého zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a na webovom sídle mesta Kremnica v čase od 01.06.2016 do 15.06.2016.

B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/žiadateľovi a realizovať uzavretie nájomnej zmluvy
zodpovedná: Ing. Renáta Nováková
termín: 30.06.2016.
Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia.
Ing.Vaská – držali sme sa stanoviska Mestského bytového podniku, lebo najlepšie poznajú tento problém. Ich argument hovorí, že tam je dreváreň na uloženie dreva. Záver bol taký, aby tam nevznikali zhoršené susedské vzťahy, mali sa aj susedia vyjadriť. P. Sanny doniesol vyjadrenie dvoch susedov, jedného ani neoslovili, pretože tam je ten kameň úrazu. Žiadateľ si splnil všetky záväzky voči mestu. Ing. Reichlová – je z toho priestoru fotodokumentácia. Oni hovoria, že na drevo ten priestor nevyhovuje. Vyhovuje na dielňu. Ten priestor vlhne. Nedá sa s tým nič robiť, lebo by to boli nemalé finančné prostriedky. My by sme skôr pristúpili k negatívnemu výsledku. Ing. Vaská – keby to MsZ neschválilo, musel by to drevo odložiť, pretože údajne tam už je. Ing. Popová – túto situáciu celkom dobre poznám. Aj keď Ing. Reichlová hovorí, že tam majú priestor na drevo, ak ten vlhnúci priestor zapracú ešte drevom, bude sa ten priestor znehodnocovať. Dotyční bývajú v 1-izbovom byte. Tento priestor zrejme užíva aj na iné účely lebo nemá kde. To drevo by tam nikomu nevadilo. Tie susedské spory sú tam už dávno a toto drevo to už nijako neovplyvní. P. Sannyová aj s ďalšími dvomi nájomníkmi ktorí s tým súhlasili, skrášľujú Kollárovu ulicu udržiavanou predzáhradkou. Toto drevo tam nebude nikomu prekážať.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú ešte otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali ďalšie otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.
PREZENTÁCIA: 11
ZA: 6 ( Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ivan Petráš, Mgr. Klára Štroffeková, Jaroslav Slašťan)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 5 (Ing. Viera Vaská, Mgr. Eva Hrončová, Iveta Ceferová, MUDr. Dana Blahyjová, Bc. Martin Kapšo﴿

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie nebolo schválené, pretože nebolo odsúhlasené trojpätinovou väčšinou poslancov.

Uznesenie číslo 96 /1606

vo veci žiadosti Dušana Štyriho, Ulica Jula Horvátha 902/34, 967 01 Kremnica, o odpredaj pozemku v katastrálnom území Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ n e s ch v a ľ u j e
odpredaj časti z pozemku parcelné číslo CKN 1666/1 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 20 m2 v katastrálnom území Kremnica, Dušanovi Štyrimu, Ulica Jula Horvátha 902/34, 967 01 Kremnica, za účelom osadenia mobilnej garáže.

B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/žiadateľovi
zodpovedná: Ing. Renáta Nováková
termín: 30.06.2016.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 7 (Iveta Ceferová, MUDr. Dana Blahyjová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ivan Petráš)
PROTI: 1 (Jaroslav Slašťan﴿
ZDRŽAL SA: 2 (Maroš Kraml, Mgr. Klára Štroffeková﴿

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo väčšinou hlasov schválené.

Uznesenie číslo 97 /1606

vo veci žiadosti spoločnosti EKO – Produkt, s.r.o., Dĺžiny 122/40, 039 01 Turčianske Teplice, IČO: 36 403 628 o predĺženie doby nájmu pozemkov na poľnohospodárske účely.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s c h v a ľ u j e
predĺženie nájmu pozemkov podľa Zmluvy o nájme pozemkov č. OSMM 2003/00277 zo dňa 05.05.2003, v znení Dodatku č. 1 zo dňa 04.01.2005, Dodatku č. 2 zo dňa 26.04.2005, Dodatku č. 3 zo dňa 29.10.2007 a Dodatku č. 4 zo dňa 25.05.2010 uzavretej so spoločnosťou EKO – Produkt, s.r.o., Dĺžiny 122/40, 039 01 Turčianske Teplice, IČO: 36 403 628, na dobu určitú 10 rokov od 01.01.2016 do 31.12.2026.
B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ žiadateľovi podľa bodu A/ a realizovať uzavretie dodatku k zmluve o nájme pozemku
zodpovedná: Ing. Renáta Nováková
termín: 30.06.2016.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 10
ZA: 10 (Iveta Ceferová, MUDr. Dana Blahyjová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ivan Petráš, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne schválené.

Uznesenie číslo 98 /1606

vo veci ukončenia zmluvy o nájme hnuteľného majetku, uzavretej so spoločnosťou ROS, reklamno obchodná spoločnosť s.r.o., Becúrova 5, 821 04 Bratislava, IČO 31 426 051.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s c h v a ľ u j e
ukončenie Zmluvy o nájme hnuteľného majetku č. OEaPA 2008/003833 zo dňa 28.07.2008 uzavretej so spoločnosťou ROS reklamno obchodná spoločnosť s.r.o., Becúrova 5, 821 04 Bratislava, IČO 31 426 051 k 30.06.2016.

B/u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľovi a realizovať uzavretie dohody o ukončení nájmu
zodpovedná: Ing. Renáta Nováková
termín: 30.06.2016.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Iveta Ceferová, MUDr. Dana Blahyjová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ivan Petráš, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská, Jaroslav Slašťan)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne schválené.

Uznesenie číslo 99 /1606

vo veci ponuky Petra Tibenského, Bernolákova 739, 919 21 Zeleneč na odpredaj pozemkov v katastrálnom území Kremnica mestu Kremnica .

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ n e s c h v a ľ u j e
odkúpenie pozemkov v areáli bývalej úpravne rúd o celkovej výmere cca 15 000 m2 v katastrálnom území Kremnica mestom Kremnica od Petra Tibenského, Bernolákova 739, 919 21 Zeleneč, Eduarda Košického a Eriky Košickej, H. Meličkovej 6, 841 05 Bratislava, Romana Valoviča, Dechtice 310, 919 53 Dechtice, Bohuša Valoviča, Dechtice 310, 919 53 Dechtice a Bartolomeja Gergelyho, Clementisova 6, 040 22 Košice.

B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/predkladateľovi ponuky na odpredaj pozemkov
zodpovedná: Ing. Renáta Nováková
termín: 30.06.2016.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia.

Ing. Popová – prečo s tým nesúhlasíme.? Ing. Vaská – v areáli sú technické pamiatky, ktoré sú v zlom stave. Ing. Mgr. Ferenčík – majitelia za to pýtajú vysokú sumu. Ing. Popová – dotyčný pán nebol ani ochotný rokovať o cene? Pýtam sa kvôli tomu, že pozemkov, kde môžeme stavať nie je veľa. Ing. Mgr. Ferenčík – p. Tibenský sa snaží predať tieto pozemky už 4 roky. Ing. Vaská – rokovalo sa s ním? Mgr. Ing. Novodomec – pri cene za meter štvorcový si neviem predstaviť z kadiaľ by sme na to zobrali.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú ešte otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali ďalšie otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Iveta Ceferová, MUDr. Dana Blahyjová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ivan Petráš, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská, Jaroslav Slašťan)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne schválené.

Uznesenie číslo 100 /1606

vo veci informácie o technickom stave motorového vozidla CITROËN C5.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
predloženú informáciu o technickom stave motorového vozidla CITROËN C5.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Iveta Ceferová, MUDr. Dana Blahyjová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ivan Petráš, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská, Jaroslav Slašťan)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne schválené.

Uznesenie číslo 101 /1606

vo veci správy o činnosti mestskej polície za rok 2015.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
Správu o činnosti Mestskej polície v Kremnici za rok 2015, ktorú predložil Mgr. Roman Brhlík, náčelník Mestskej polície v Kremnici.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Iveta Ceferová, MUDr. Dana Blahyjová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ivan Petráš, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská, Jaroslav Slašťan)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne schválené.

Uznesenie číslo 102 /1606

vo veci správ o hospodárení škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica podľa uznesenia č. 193/0911 zo dňa 5.11.2009 za 1. štvrťrok 2016.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
správy o hospodárení škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica podľa uznesenia č. 193/0911 zo dňa 5.11.2009 za 1. štvrťrok 2016.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 10 (Iveta Ceferová, MUDr. Dana Blahyjová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ivan Petráš, Mgr. Klára Štroffeková, Jaroslav Slašťan)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1 (Ing. Viera Vaská)

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo väčšinou hlasov schválené.

Uznesenie číslo 103 /1606

vo veci návrhu na 1. zmenu finančného plánu pre rok 2016 spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o., sídlo Zechenterova 347/2, 967 01 Kremnica, IČO 31 600 182, ktorá je zapísaná v obchodnom registri vedenom na Okresnom súde Banská Bystrica v odd. Sro vložka č. 1690/S (ďalej „Mestské lesy Kremnica, s.r.o.,“),

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – s c h v a ľ u j e

1. zmenu finančného plánu pre rok 2016 spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o.
– s celkovými výnosmi 3 402 960 eur
– s celkovými nákladmi 3 369 560 eur
– hospodárskym výsledkom – zisk 33 400 eur
– a s nájomným pre prenajímateľa mesto Kremnica 385 000 eur.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Iveta Ceferová, MUDr. Dana Blahyjová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ivan Petráš, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská, Jaroslav Slašťan)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne schválené.

Uznesenie číslo 104 /1606

vo veci Výročná správa o výsledkoch činnosti za rok 2015 spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o, so sídlom Zechenterova 347/2, 967 01 Kremnica, IČO 31 600 182, ktorá je zapísaná v obchodnom registri vedenom na Okresnom súde Banská Bystrica v odd. Sro vložka č. 1690/S.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
Výročnú správu o výsledkoch činnosti za rok 2015 spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o., so sídlom Zechenterova 347/2, 96701 Kremnica.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Iveta Ceferová, MUDr. Dana Blahyjová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ivan Petráš, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská, Jaroslav Slašťan)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne schválené.

Uznesenie číslo 105/1606

vo veci správy vykonaných kontrol.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e
Správu č. 1/2016 o výsledkoch z vykonaných kontrol, ktorú predkladá hlavná kontrolórka mesta Kremnice v súlade s ustanoveniami §18f ods. 1 písm. d﴿ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Iveta Ceferová, MUDr. Dana Blahyjová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ivan Petráš, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská, Jaroslav Slašťan)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne schválené.

Uznesenie číslo 106 /1606

vo veci zmeny doby nájmu nebytového priestoru v suteréne domu súp. č. 34 na Štefánikovom námestí v Kremnici podľa Nájomnej zmluvy č. OSMM 1/2002 zo dňa 08.08.2006.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ b e r i e n a v e d o m i e
zmenu prenajímateľa nebytového priestoru podľa Nájomnej zmluvy č. OSMM 1/2002 zo dňa 08.08.2006, ktorým sa, nadobudnutím vlastníckeho práva k domu súp. č. 34 v katastrálnom území Kremnica, na základe kúpnej zmluvy zo dňa 22. 09. 2015 a jej dodatku č. 1 zo dňa 20.10.2015, stal Milan Sedláček, Zliechovská ulica 422/97, 018 64 Košeca.
B/ s ch v a ľ u j e
zmenu doby nájmu nebytového priestoru podľa Nájomnej zmluvy č. OSMM 1/2002 uzavretej dňa 08.08.2006 z doby určitej do 22.03.2200 na dobu určitú do 22.03.2022.

C/ u k l a d á
mestskému úradu realizovať uzavretie dodatku č. 1 k Nájomnej zmluve č. OSMM 1/2002 podľa bodu A/ a B/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Renáta Nováková
termín: 30.06.2016.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Iveta Ceferová, MUDr. Dana Blahyjová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ivan Petráš, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská, Jaroslav Slašťan)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne schválené.

Iveta Ceferová – dáva návrh na uznesenie MsZ – 4. zmena rozpočtu

Uznesenie číslo 107/1606

vo veci Návrhu 4. zmeny rozpočtu mesta Kremnica na rok 2016.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – s ch v a ľ u j e
4. zmenu rozpočtu mesta Kremnica na rok 2016, podľa predloženého návrhu nasledovne:
bežné príjmy: 4 124 739 €
kapitálové príjmy: 281 990 €
príjmové a finančné operácie: 389 425 €
spolu príjmy: 4 796 154 €

bežné výdavky: 4 023 070 €
kapitálové výdavky: 620 173 €
výdavkové finančné operácie: 152 911 €
spolu výdavky: 4 796 154 €

saldo bežného rozpočtu: 101 669 €
saldo kapitálového rozpočtu: – 338 183 €
saldo finančných operácií: 236 514 €
celkové saldo rozpočtu: 0 €

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 8 (Iveta Ceferová, MUDr. Dana Blahyjová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ivan Petráš, Jaroslav Slašťan)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA 3 (Ing. Vier Vaská, Mgr. Klára Štroffeková, Maroš Kraml﴿

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo väčšinou hlasov schválené.

Bc. Kapšo – predložil návrh na uznesenie na zrušenie predchádzajúceho uznesenia
Uznesenie číslo 108/1606

vo veci zrušenie uznesenia mestského zastupiteľstva Vo veci zrušenie uznesenia mestského zastupiteľstva č. 277/1212 zo dňa 6.12.2012.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – r u š í
Uznesenie mestského zastupiteľstva č. 277/1212 zo dňa 6.12.2012.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Iveta Ceferová, MUDr. Dana Blahyjová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ivan Petráš, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská, Jaroslav Slašťan)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne schválené.

Uznesenie číslo 109/1606

Vo veci zastúpenia mesta Kremnica v dozornej rade Oblastnej organizácie cestovného ruchu TURIEC – KREMNICKO.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – s ch v a ľ u j e
Za člena dozornej rady Oblastnej organizácie cestovného ruchu TURIEC – KREMNICKO riaditeľa Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Ing. Mgr. Ferenčík dal hlasovať k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Iveta Ceferová, MUDr. Dana Blahyjová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ivan Petráš, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská, Jaroslav Slašťan)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne schválené.
Ing. Mgr. Ferenčík – o slovo požiadal občan. Opýtal sa poslancov, či sú za udelenie priestoru občanovi.

PREZENTÁCIA: 11
ZA: 11 (Iveta Ceferová, MUDr. Dana Blahyjová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ivan Petráš, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská, Jaroslav Slašťan)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že udelenie priestoru občanovi bolo jednohlasne schválené.

Pán Sigeti – prevádzkovateľ taxi služby, 18.4.2016 sme si dávali žiadosť o parkovisko. Do dnešného dňa sme nedostali žiadne stanovisko, či nám to bude schválené. Pričom p. Ivana Žigová uverejnila stanovisko, že sa nebudeme deliť s inými taxislužbami. Zatiaľ sa nám nijakým spôsobom nikto neozval. Ing. Mgr. Ferenčík – môj skromný názor je, že pár krát tu už boli taxi služby, ale nikdy ani jedna neostala, neuchytili sa. Ing Sikorai – zatiaľ nebudeme určovať nové stanovištia taxíkov. Roky tu táto služba nefungovala. Ten druhý prevádzkovateľ splnil podmienky predložil aj certifikát, tomuto sa to povolilo. Zatiaľ sa s ďalšími stanovišťami neuvažuje. Uvidím aký to bude mať vývoj. Nie je odskúšaný systém taxi služieb v meste, preto netreba vytvárať zatiaľ tie podmienky na to. My na to budeme vynakladať finančné prostriedky. V prípade, že by ten, ktorý tu už je nejakým spôsobom skončil, vtedy mesto môže riešiť druhú formu. Ing. Mgr. Ferenčík – dá sa to parkovať aj na súkromnom pozemku? Sigeti – Je lepšie, keď taxi parkuje na mieste, kde ho každý vidí a nie na nejakom súkromnom pozemku. Slašťan – myslím si, že treba dať priestor všetkým ktorý chcú podnikať. Nechápem nejaké vytváranie poradovníka a takých vecí ako ak sa osvedčí, tak sa uvidí. Je to jeho biznis ak mu to padne, je to jeho vec. Je to to isté ako keby sme niekomu zakázali kaderníctvo, lebo tu už máme dve. Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa Ing. Sikoraia, že pokiaľ je už zriadené parkovacie miesto pre taxi službu, či tam môže stáť aj niekto iný? Mgr. Brhlík – nie. Pokiaľ je to vyhradené pre jednu taxi službu, môže tam byť len ona. Ing. Popová – som v nemom úžase, že čo tu počujem. Konečne tu máme nejakú službu pre občanov a my povieme, že jedného zoberieme a jedného nie? Konečne tu máme ľudí, ktorí chcú niečo v meste rozhýbať.
21) k bodu: Interpelácie

Mgr. Štroffeková – v pondelok sme prerokovávali niektoré otázky od občanov, nestihli sme všetky prerokovať. Otázka na Bc. Groscha – čas pre občanov na skládku? Bc. Grosch – táto otázka sa pohla. Tento dvor býval v sobotu otvorený od 08:00 do 12:00. Od 1.1.2016 sa zmenil zákon. Skúšali sme to prvý mesiac s tým, že to donesú a v pondelok to prídu zaplatiť, ale nikto nikdy neprišiel. Mgr. Štroffeková – takže nemáme ako vyhovieť občanom? Bc. Grosch – no musel by som tam chodiť len ja, brať počítač, tlačiareň všetko. Nie je tam kancelária. Funguje to aj inde takto, ako sa zmenil ten zákon dosť nás to obmedzuje. Mgr. Štroffeková – je možné dať lavičky na staničný chodník? Bc. Grosch – demontovali sa na žiadosť školy, lebo sa tam zdržovali asociáli. Petráš – všade tam fajčia j12 ročné deti. Mám o tom video. Ing. Mgr. Ferenčík – požiadal o to video. Mgr. Štroffeková – videla som v dlhšej dobe, že opravujú kocky pri pešej zóne. Ako sa vám darí? Ako to opravujete, podľa čoho? Bc. Grosch – Väčšinou to rieši Ing. Sikorai, my na to máme človeka. Mgr. Štroffeková – čo sa týka čistoty mesta, na pešej zóne a smerom k autobusovej zastávke. Je tam strašne veľa špakov. Je tam špina. Bc. Grosch – na špaky máme taký vysávač, ale tiež sa to tým nedá úplne. S tým je najväčší problém. Nie sú ľudia na to. VPP musia po 18 mesiacoch ukončiť na čas činnosť a nemôžu robiť s motorovými zariadeniami. Mgr. Štroffeková – chcela by som, aby sme sa v budúcnosti zaoberali otázkou zrušenia hracích automatov v Kremnici. Je to aj v iných mestách. Ešte by som chcela ohľadom žltého minibusu. Vraj nechodí na Zlatú ulicu. Bolo by možné aby aj tam chodil? Bc. Grosch – v rámci dovoleniek to vykrývajú naši chlapi. Nemáme ani na to ľudí. Mgr. Štroffeková – chcela som sa ešte opýtať, či sa na stavebnej komisii preberala žiadosť p. Spevákovej? Kedy to bude predložené? Ing. Mgr. Ferenčík – p. Speváková predložila žiadosť ktorá mala viacero bodov, bude sa to odvíjať od finančných prostriedkov. Ing.Sikorai – v prvom rade na to musí byť finančné krytie. Mgr. Štroffeková – bolo by dobre, keby ste jej dali aspoň nejakú odpoveď. Kraml – na Bc. Groscha – či bol pozrieť schodík pri venciarni? Či sa s tým bude dať niečo spraviť. Bc. Kapšo – občania novej bytovky na Angyalovej ulici sa sťažujú, že im tam stále niekto parkuje na ich parkovisku. Ing. Sikorai – podľa VZN o parkovaní sme o tom už hovorili..
Ing. Popová – chcem sa opýtať, či by sme nemohli dostať nejaké informácie ohľadom opravy Gergeyiho tunela? Ešte sa pridávam – ohľadom čistoty mesta, bavíme sa o tom stále. Ak chceme aby sa sem ľudia radi vracali, musíme sa starať o čistotu mesta. Ako hovorí Bc. Grosch, nemáme ľudí, ani ich mať nebudeme. Takto sa to ale nezmení. Zarastené sú cesty, všade sú špaky. Ak nie je dostatok ľudí, treba rozmýšľať ako ich získať. Grobňový chodník k tomu pripájam. Je to veľmi navštevovaný chodník. Momentálne je tak zarastený, že tadiaľ prejde 1 človek. Zo zápisu na sociálnej komisii som sa dozvedela, že bolo nejaké stretnutie čo sa týka sociálne neprispôsobivých občanov. I.Ceferová – týkalo sa to vysťahovania týchto občanov. Mgr. Štroffeková – bola som za I.Ceferovou ohľadom tohto. Je záujem toto riešiť. Je to veľmi ťažká otázka, mám záujem to riešiť. Zistila som, že je možné získať peniaze na kontajnerové domy, problém je s pozemkom. Snažím sa v tejto veci informovať.

22) Záver

Ing. Mgr. Ferenčík – ukončil o 20:22 hod. 4. riadne zasadnutie MsZ v tomto roku, 15. v tomto volebnom období. Zvukový záznam a videozáznam z rokovania MsZ tvorí prílohu tejto zápisnice.

 

Ing. Mgr. Alexander Ferenčík
primátor mesta Kremnica

Ing. Viera VaskáIng. Klára Popová
overovateľ zápisniceoverovateľ zápisnice

Zdieľať tento príspevok.