Zápisnica č. 5/2016 zo zasadnutia Komisie ekonomickej, výstavby, životného prostredia a odpadového hospodárstva zo dňa 30. augusta 2016

Zápisnica č. 5/2016 zo zasadnutia Komisie ekonomickej, výstavby, životného prostredia a odpadového hospodárstva zo dňa 30. augusta 2016

Z  á p  i  s  n  i  c  a   č. 5/2016

zo zasadnutia Komisie ekonomickej, výstavby, životného prostredia a odpadového hospodárstva

pri Mestskom zastupiteľstve v Kremnici,

konaného dňa 30. augusta 2016

Prítomní:      Ing. Viera Vaská, Maroš Kraml, Ivan Petráš, Ing. Tomáš Heriban, Bc. Martin Rusín, Ing. Renáta Nováková, Ing. Marián Sikorai

Neprítomní:  Ing. Mgr. Martin Novodomec, RNDr. Zuzana Balážová, Peter Chren,
Prizvaní:        Ing. Beata Kirková, hlavná kontrolórka mesta, Iveta Ceferová, zástupkyňa primátora,
Ing. Mgr. Alexander Ferenčík, primátor mesta, Bc. Peter Grosch, vedúci oddelenia TS

 

Program:

 1. Úvod
 2. Finančné veci

2.1       Správa o čerpaní rozpočtu mesta Kremnica za rok 2016 k 30. 06. 2016 a Monitorovanie programového rozpočtu mesta Kremnica za rok 2016 k 30. 06. 2016

2.2       Správa o plnení rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica k 30. 06. 2016

2.3       Správa o plnení rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia Mestského bytového podniku Kremnica k 30. 06. 2016

2.4       Rozpočtové opatrenie riaditeľky Mestského bytového podniku Kremnica č. 1/2016 k 31. 07. 2016

2.5       Konsolidovaný výročná správa mesta Kremnica za rok 2015

 

 1. Majetkové veci

3.1       Žiadosť o odkúpenie pozemku – Katarína Virčíková, Bratislava

3.2       Žiadosť o odkúpenie pozemku – Boris Hrúza, Kremnica

3.3       Žiadosť o zrušenie uznesenia MsZ – Anna Balkovičová, Kremnica

3.4       Odpredaj pozemku po predložení GP a ZP – Lesy SR, š.p., Žilina

3.5       Uzavretie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve – Rudné bane, š.p., Banská Bystrica

3.6       Zverenie majetku do správy – Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica

3.7       Zverenie majetku do správy – Základná škola, Angyalova ulica, Kremnica

3.8       Zverenie majetku do správy – Mestský bytový podnik, Kremnica

3.9       Žiadosť o vysvetlenie – Občianske združenie MÚZEUM GÝČA, Kremnica

3.10     Žiadosť o súhlas s daním pozemku do podnájmu – Mestský klub lyžiarov, Kremnica

3.11    Odpredaj pozemkov v záhradkovej osade Grobňa

 

 1. Rôzne

4.1.      Návrh VZN mesta Kremnica – Nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými  stavebnými odpadmi

4.2       Návrh na zmenu VZN mesta Kremnica č. 5/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy a žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia

 

 1. Záver

 

 1. Úvod

Na zasadnutí komisie sa zúčastnili piati členovia komisie, t. j. komisia bola uznášaniaschopná. Zasadnutie viedla Ing. Viera Vaská, predsedníčka komisie, ktorá oboznámila prítomných s programom zasadnutia. Komisia prerokovala predložené finančné veci, majetkové veci a bod rôzne a prijala k nim nasledovné uznesenia:

 

 1. Finančné veci

Uznesenie k bodu 2.1

Komisia vo veci správy o čerpaní rozpočtu mesta Kremnica za rok 2016 k 30. 06. 2016 a Monitorovania programového rozpočtu mesta Kremnica za rok 2016 k 30. 06. 2016

 1. berie a na vedomie:

a) predloženú správu o čerpaní rozpočtu mesta Kremnica za rok 2016 k 30. 06. 2016 nasledovne:

Bežný rozpočet:      príjmy:            2 331 196,32 €, t.j.    56,52 %

 • výdavky: 1 880 900,00 €, t.j.    46,75 %
 • saldo:    450 296,32 €
 • Kapitálový rozpočet: príjmy:    289 105,42 €, t.j.    102,52 %
 • výdavky: 23 648,00 €, t.j.        3,81 %
 • saldo:    265 457,42 €
 • Finančné operácie: príjmy:      87 159,53 €, t.j.   22,38 %
 • výdavky:      75 986,64 €, t.j.   49,69 %
 • saldo:      11 172,89 €,

b) predloženú Monitorovaciu správu za rok 2016 k 30. 06. 2016,

2. odporúča konkretizovať investičné akcie na rok 2017 v zmysle vypracovaného plánu investičných akcií, vzhľadom na plnenie roku 2016 a aktuálnych potrieb mesta. Zároveň komisia odporúča vyhodnotiť plnenie schváleného plánu investičných akcií na rok 2016.

 

Uznesenie k bodu 2.2

Komisia vo veci Správy o plnení rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica k 30. 06. 2016 berie na vedomie Správu o plnení rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica k 30. 06. 2016, podľa predloženého návrhu.

 

Uznesenie k bodu 2.3

Komisia vo veci Správy o plnení rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia Mestského bytového podniku Kremnica k 30. 06. 2016 berie na vedomie Správu o plnení rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia Mestského bytového podniku Kremnica k 30. 06. 2016, podľa predloženého návrhu.

 

Uznesenie k bodu 2.4

Komisia vo veci Rozpočtového opatrenia riaditeľky Mestského bytového podniku Kremnica č. 1/2016 k 31. 07. 2016 berie na vedomie Rozpočtové opatrenie riaditeľky Mestského bytového podniku Kremnica č. 1/2016 k 31. 07. 2016, podľa predloženého návrhu.

 

Uznesenie k bodu 2.5

Komisia vo veci Konsolidovanej výročnej správy mesta Kremnica za rok 2015 berie na vedomie predloženú Konsolidovanú výročnú správu mesta Kremnica za rok 2015.

 

 1. Majetkové veci

Uznesenie k bodu 3.1

Komisia vo veci žiadosti Kataríny Virčíkovej, Bratislava o odpredaj pozemku v katastrálnom území Kremnica neodporúča MsZ schváliť odpredaj časti z pozemku parcelné číslo CKN 2220/1  – zastavané plochy a nádvoria s výmerou cca 21 m² v katastrálnom území Kremnica, Kataríne Virčíkovej, Bratislava.

 

Uznesenie k bodu 3.2

Komisia vo veci žiadosti Borisa Hrúzu, Kremnica o odpredaj pozemku  v katastrálnom území Kremnica odporúča MsÚ vypracovať štúdiu realizovateľnosti výstavby garáží tak, aby bola časť z pozemku parcelné číslo CKN 2272/1 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou cca 130 m² v katastrálnom území Kremnica využitá čo najefektívnejšie.

 

Uznesenie k bodu 3.3

Komisia vo veci žiadosti Anny Balkovičovej, Kremnica o zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Kremnici č. 134/1409 zo dňa 18. 09. 2014 odporúča MsZ zrušiť uznesenie Mestského zastupiteľstva v Kremnici č. 134/1409 zo dňa 18. 09. 2014.

 

Uznesenie k bodu 3.4

Komisia vo veci žiadosti spoločnosti LESY Slovenskej republiky odštepný závod Žilina Nám. M. R. Štefánika 1, 011 45  Žilina, IČO: 36 038 351 o odplatný prevod pozemkov v katastrálnom území Turčianske Teplice po predložení geometrického plánu a znaleckého posudku odporúča MsZ schváliť odpredaj pozemkov podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorých predpisov, v katastrálnom území Turčianske Teplice, v obci Turčianske Teplice, okres Turčianske teplice, a to:

– parcelné číslo CKN 510/1 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 197 m²

– parcelné číslo CKN 510/2 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 114 m²

– parcelné číslo CKN 511/1 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 308 m²

– parcelné číslo CKN 511/4 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou  97 m², spolu pozemky s výmerou 716 m², vytvorených z pozemku  parcelné číslo EKN 290 – orná pôda s výmerou 702 m², zameraných geometrickým plánom č. 12/16 zo dňa 19.05.2016 spoločnosti LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, odštepný závod Žilina, Nám. M. R. Štefánika 1, 011 45  Žilina, IČO: 36 038 351 s tým, že kupujúci uhradí výdavky spojené s prevodom vlastníctva pozemkov. Dôvodom majetkovoprávneho usporiadania týchto pozemkov je skutočnosť, že na pozemku parcelné číslo CKN 510/2  a CKN 511/4 je postavená stavba objektu lesného hospodárstva súpisné číslo 449, ktorej vlastníkom je kupujúci a ktorá je evidovaná na liste vlastníctva č. 41 pre katastrálne územie Turčianske Teplice. Pozemky parcelné číslo CKN 510/1 a CKN 511/1 sú priľahlé k stavbe objektu lesného hospodárstva a sú historicky a dlhodobo využívané ako manipulačný priestor a dvor k stavbám.

Kupujúci nie je osobou podľa § 9a ods. 6 zákona číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Podľa znaleckého posudku č. 130/2016  zo dňa 21. 07. 2016, všeobecná hodnota pozemkov parcelné číslo CKN 510/1, 510/2, 511/1 a 511/4 je 21 800,00 €.

Kúpna cena za predaj pozemkov parcelné číslo CKN 510/1, 510/2, 511/1 a 511/4 sa stanovuje vo výške

21 800,00 €.

 

Uznesenie k bodu 3.5

Komisia vo veci odkúpenia pozemku v katastrálnom území Kremnica z vlastníctva  SR – Rudné bane, š.p., Havranské 11, 974 23 Banská Bystrica, IČO: 00 007 838  mestom Kremnica odporúča MsZ schváliť:

 1. odkúpenie pozemku parcelné číslo CKN 1625/1 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 595 m² v katastrálnom území Kremnica mestom Kremnica od Rudných baní, š. p., Havranské 11, 974 23 Banská Bystrica, IČO: 00 007 838, za kúpnu cenu 4.270 €, bez DPH, €, DPH 20%  854 €, t.j. kúpna cena s DPH 5.124 €,
 1. uzavretie Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve medzi Rudnými baňami, š. p., Havranské 11, 974 23 Banská Bystrica, IČO: 00 078 38 ako budúcim predávajúcim a mestom Kremnica ako budúcim kupujúcim podľa predloženého návrhu.

 

Uznesenie k bodu 3.6

Komisia vo veci zverenia majetku do správy Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica, Štefánikovo námestie 35/44, 967 01 Kremnica, IČO: 37 999 095 odporúča MsZ schváliť zverenie osobného motorového vozidla SUZUKI SX4, EČV ZH 329 BY, obstarávacia cena 5 010 €, hodnota oprávok 0,00 €, zostatková cena 5 010 € do správy Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica, Štefánikovo námestie 35/44, 967 01  Kremnica, IČO: 37 999 095, od 01. 07. 2016.

 

Uznesenie k bodu 3.7

Komisia vo veci zverenia majetku do správy Základnej školy, Angyalova ulica 401/26, 967 01  Kremnica, IČO 37 831 461 odporúča MsZ schváliť zverenie malého nákladného výťahu, výrobné číslo G3 TC 0059, obstarávacia cena 9 991,20 €, hodnota oprávok 0,00 €, zostatková cena 9 991,20 € do správy Základnej školy, Angyalova ulica 401/26, 967 01  Kremnica, IČO 37 831 461 od 01. 08. 2016.

 

Uznesenie k bodu 3.8

Komisia vo veci vo veci zverenia majetku do správy Mestského bytového podniku, Dolná ulica 49/21, 967 01  Kremnica, IČO 00 634 336 odporúča MsZ schváliť zverenie objektu Čierna veža v meste Kremnica, postaveného na pozemku parcelné číslo CKN 1791 v katastrálnom území Kremnica s obstarávacou cenou 0,00 €, hodnota oprávok 0,00 €, zostatková cena 0,00 € do správy Mestského bytového podniku, Dolná ulica 49/21, 967 01 Kremnica, IČO 00 634 336 od 01. 09. 2016.

 

Uznesenie k bodu 3.9

Komisia vo veci žiadosti Občianskeho združenia MÚZEUM GÝČA, Kremnica  o vysvetlenie predloženej faktúry č. 440/2016 za vyúčtovanie nákladov spojených s nájom nebytových priestorov za obdobie 01/2015 – 03/2015 (spotreba tepla), odporúča Mestskému bytovému podniku, Kremnica predložiť popis chronológie zmluvného vzťahu a s tým súvisiacich nákladov (nájomné, spotreba tepla)  s občianskym združením MÚZEUM GÝČA, Kremnica.

 

Uznesenie k bodu 3.10

Komisia vo veci žiadosti Mestského klubu lyžiarov, Kremnica o súhlas s daním pozemku do podnájmu odporúča udeliť súhlas mesta Kremnica, ako vlastníka a prenajímateľa pozemku parcelné číslo CKN 3274/1 v katastrálnom území Kremnica, v zmysle Zmluvy  o nájme č. OEaPA 2004/793 zo dňa 23. 06. 2004 v znení dodatku č. 1,  s daním časti pozemku parcelné číslo CKN 3274/1 do podnájmu, za účelom prevádzkovania bufetu na Lyžiarskom štadióne Rudolfa Čillíka na Skalke na dobu 5 rokov.

 

Uznesenie k bodu 3.11

Komisia vo veci predloženej informácie o doručených žiadostiach o odpredaja pozemkov v záhradkovej osade Grobňa

 1. berie na vedomie informáciu Magdalény Debnárik-Luptákovej o tom, že záujem žiadateľov o odkúpenie pozemkov v záhradkovej osade Grobňa má záujem viacero obyvateľov mesta,
 1. nemá námietky voči rozšíreniu záhradkovej osady Grobňa,
 2. odporúča MsÚ, aby na základe doručených žiadosti o odkúpenie pozemkov v tejto lokalite, postupovala v zmysle platného ÚPD.

 

 1. Rôzne:

Uznesenie k bodu 4.1

Komisia vo veci návrhu VZN mesta Kremnica – Nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

 1. odporúča v návrhu VZN upraviť § 23 – Kontrolná činnosť tak, že:

a) kontrolu dodržiavania tohto VZN bude vykonávať aj Mestská polícia,

b) kompetencia kontroly dodržiavania VZN poslancami mestského zastupiteľstva bude z VZN vypustená,

 1. po zapracovaní pripomienok odporúča MsZ schváliť VZN mesta Kremnica – Nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi.

 

Uznesenie k bodu 4.2

Komisia vo veci návrhu na zmenu VZN mesta Kremnica č. 5/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia odporúča MsZ schváliť zmenu VZN mesta č. 5/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia v zmysle predložených podkladov, t.j. výška príspevku pre deti do 3 rokov sa mení z 30 €/mesačne na 50 €/mesačne a pre deti od 3 rokov sa výška príspevku mení z 15 €/mesačne na 20 €/mesačne.

 

 1. Záver

Na záver informoval Ing. Mgr. Alexander Ferenčík, primátor mesta členov komisie o prebiehajúcich a pripravovaných akciách a ponukách na spoluprácu, ktoré dostalo mesto Kremnica v poslednom období. Po vyčerpaní všetkých tém predsedníčka komisie Ing. Viera Vaská poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie komisie ukončila.

 

 

V Kremnici, dňa 31. 08. 2016

zapísala: Ing. Renáta Nováková

 

 

Ing. Viera Vaská

predsedníčka komisie

 

 

Zdieľať tento príspevok.