VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č.6/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č.6/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

§ 1
Účel nariadenia

VZN vymedzuje práva a povinnosti orgánov mesta, pôvodcov a držiteľov odpadu v oblasti nakladania s komunálnym odpadom vrátane jeho zberu a prepravy. Podrobnosti o nakladaní sa vzťahujú na zmesový komunálny odpad a drobný stavebný odpad, biologicky rozložiteľný komunálny odpad, biologicky rozložiteľný kuchynský odpad a reštauračný odpad od prevádzkovateľa kuchyne, triedených zložiek komunálnych odpadov, najmä elektroodpadov z domácností, odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov, použitých prenosných batérií a akumulátorov a automobilových batérií a akumulátorov, veterinárnych liekov a humánnych liekov, jedlých olejov a tukov, objemného odpadu a odpadu z domácnosti s obsahom škodlivých látok. VZN upravuje spôsob nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu, podrobnosti prevádzkovania zberného dvora, spôsob zberu drobného stavebného odpadu. VZN sa vydáva s cieľom stanoviť pre mesto vhodný systém nakladania s komunálnymi odpadmi, ktoré vznikli na území mesta, pričom územím mesta sa rozumie jeho katastrálne územie.

§ 2
Základné pojmy

1. Odpadom je hnuteľná vec alebo látka, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je v súlade so zákonom o odpadoch alebo osobitnými predpismi povinný sa jej zbaviť.
2. Pôvodca odpadu je každý pôvodný pôvodca, ktorého činnosťou odpad vzniká, alebo ten, kto vykonáva úpravu, zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, ak ich výsledkom je zmena povahy alebo zloženia týchto odpadov.
3. Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo osoba, ktorá má odpad v držbe.
4. Komunálne odpady
– sú odpady z domácností, vznikajúce na území obce pri činnosti fyzických osôb a odpady podobných vlastností a zloženia, ktorých pôvodcom je právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, okrem odpadov vznikajúcich pri bezprostrednom výkone činností tvoriacich predmet podnikania alebo činností právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa,
– za odpady z domácností sa považujú aj odpady z nehnuteľností slúžiacich fyzickým osobám na ich individuálnu rekreáciu, napríklad zo záhrad, chát, chalúp alebo na parkovanie alebo uskladnenie vozidla používaného pre potreby domácností, najmä garáží, garážových stojísk a parkovacích stojísk,
– komunálnymi odpadmi sú aj všetky odpady vznikajúce v meste pri čistení verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú majetkom mesta alebo v správe mesta, a taktiež pri údržbe verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov, ktoré sú majetkom mesta alebo v správe mesta a ďalšej zelene na pozemkoch fyzických osôb.
5. Drobný stavebný odpad (ďalej len „DSO“) je odpad z bežných udržiavacích prác vykonávaných fyzickou osobou alebo pre fyzickú osobu, za ktorý sa platí miestny poplatok za komunálne a drobné stavebné odpady.
6. Zložka komunálnych odpadov je ich časť, ktorú možno mechanicky oddeliť a zaradiť ako samostatný druh odpadu. Zložka komunálneho odpadu sa považuje za vytriedenú, ak neobsahuje iné zložky komunálneho odpadu alebo iné nečistoty, ktoré možno zaradiť ako samostatné druhy odpadov.
7. Nebezpečné odpady sú také odpady, ktoré majú jednu nebezpečnú vlastnosť alebo viac nebezpečných vlastností uvedených v prílohe č. 2 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch .
8. Elektroodpad z domácností je elektroodpad, ktorý pochádza z domácností a z obchodných, priemyselných, inštitucionálnych a iných zdrojov, ktorý je svojím charakterom a množstvom podobný tomu, ktorý pochádza z domácností, odpad z elektrozariadení, ktoré pravdepodobne budú používať domácnosti a iní používatelia ako domácnosti, sa vždy považuje za elektroodpad z domácností.
9. Objemný odpad je komunálny odpad alebo drobný stavebný odpad, ktorý nie je možné pre jeho veľký rozmer uložiť do štandardnej zbernej nádoby, alebo jeho množstvo presahuje objem, ktorý je možné vyviesť štandardnou zbernou nádobou v rámci pravidelného zberu.
10. Zmesový komunálny odpad je nevytriedený komunálny odpad alebo komunálny odpad po vytriedení zložiek komunálneho odpadu.
11. Nakladanie s odpadom je zber, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu, vrátane dohľadu nad týmito činnosťami a nasledujúcej starostlivosti o miesta zneškodňovania a zahŕňa aj konanie vo funkcii obchodníka alebo sprostredkovateľa.
12. Triedenie odpadov je delenie odpadov podľa druhov, kategórií alebo iných kritérií alebo oddeľovanie zložiek odpadov, ktoré možno po oddelení zaradiť ako samostatné druhy odpadov.
13. Zber odpadu je zhromažďovanie odpadu od inej osoby vrátane jeho predbežného triedenia a dočasného uloženia odpadu na účely prepravy do zariadenia na spracovanie odpadov.
14. Zhodnocovanie odpadu je činnosť, ktorej hlavným výsledkom je prospešné využitie odpadu za účelom nahradiť iné materiály vo výrobnej činnosti alebo v širšom hospodárstve, alebo zabezpečiť pripravenosti odpadu na plnenie tejto funkcie. Zoznam činností zhodnocovania odpadu je uvedený v prílohe č. 1 zákona o odpadoch.
15. Zneškodňovanie odpadu je činnosť, ktorá nie je zhodnocovaním, a to aj vtedy, ak je druhotným výsledkom činnosti spätné získanie látok alebo energie. Zoznam činností zneškodňovania odpadu je uvedený v prílohe č. 2 zákona o odpadoch.
16. Skládkovanie odpadov je ukladanie odpadov na skládku odpadov.
17. Recyklácia je každá činnosť zhodnocovania odpadu, ktorou sa odpad opätovne spracuje na výrobky, materiály alebo látky určené na pôvodný účel alebo iné účely; zahŕňa aj opätovné spracovanie organického materiálu. Recyklácia nezahŕňa energetické zhodnocovanie a opätovné spracovanie na materiály, ktoré sa majú použiť ako palivo alebo na činnosti spätného zasypávania.
18. Zhromažďovanie odpadu je dočasné uloženie odpadu u držiteľa odpadu pred ďalším nakladaním s ním, ktoré nie je skladovaním odpadu.
19. Výkup odpadu je zber odpadu, ak je odpad odoberaný právnickou osobou alebo fyzickou osobou – podnikateľom za dohodnutú cenu alebo inú protihodnotu.
20. Triedenie odpadov je delenie odpadov podľa druhov, kategórií alebo iných kritérií alebo oddeľovanie zložiek odpadov, ktoré možno po oddelení zaradiť ako samostatné druhy odpadov.
21. Triedený zber je zber vytriedených odpadov.
22. Triedený zber komunálnych odpadov je činnosť, pri ktorej sa oddelene zbierajú zložky komunálnych odpadov.
23. Množstvový zber je zber zmesových komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov, pri ktorom ich pôvodca platí miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ustanovený podľa osobitného predpisu vo výške, ktorá je priamo úmerná množstvu týchto odpadov vyprodukovaných pôvodcom odpadu za daný čas.
24. Zberný dvor je zariadenie na zber komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov zriadené mestom. Na prevádzkovanie zberného dvora sa vyžaduje súhlas príslušného orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva. Na zbernom dvore môžu fyzické osoby odovzdávať drobný stavebný odpad, objemný odpad a oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu v rozsahu triedeného zberu ustanovenom vo všeobecne záväznom nariadení obce.
25. Kalendárový zber je zber oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu v určenom čase, ktorú určí mesto vo všeobecne záväznom nariadení. Tento zber spočíva v pristavení vozidla alebo zberných nádob v určitom čase, pričom mesto o tomto zbere informuje obyvateľov vopred spôsobom v meste obvyklým.
26. Biologicky rozložiteľný odpad je odpad, ktorý je schopný rozložiť sa anaeróbnym spôsobom alebo aeróbnym spôsobom, ako je najmä odpad z potravín, odpad z papiera a lepenky, odpad zo záhrad a parkov.
27. Biologický odpad je biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a z parkov, odpad z potravín a kuchynský odpad z domácností, reštaurácií, zo stravovacích a z maloobchodných zariadení a porovnateľný odpad z potravinárskych podnikov.
28. Biologicky rozložiteľné komunálne odpady sú všetky druhy biologicky rozložiteľných odpadov, ktoré je možné zaradiť do skupiny 20 Komunálne odpady podľa Katalógu odpadov (vyhláška č. 365/2015 Z. z.).
29. Prevencia vzniku odpadov sú opatrenia, ktoré sú zamerané na zníženie množstva KO a DSO a EO, ako aj materiálov a látok, ktoré sa v nich nachádzajú a ich škodlivých účinkov na životné prostredie.
30. Vyhradený výrobok: jedná sa o elektrozariadenia, batérie a akumulátory, obalové výrobky a neobalové výrobky.
31. Organizácia zodpovednosti výrobcov: je právnická osoba so sídlom v Slovenskej republike založená, vlastnená a prevádzkovaná výlučne výrobcami vyhradených výrobkov so sídlom v niektorom z členských štátov.
32. Výrobcom vyhradeného výrobku: sa rozumie výrobca elektrozariadení, výrobca batérií a akumulátorov, výrobca obalov, výrobca vozidiel, výrobca pneumatík, výrobca neobalového výrobku .

§ 3
Prevencia vzniku odpadov

1. Mesto Kremnica nakladá s odpadmi v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva s cieľom znížiť množstvo odpadu, ako aj materiálov a látok, ktoré sa v nich nachádzajú, predchádzať alebo znižovať nepriaznivé vplyvy vzniku odpadu a nakladania s ním na životné prostredie:
a) predchádzanie vzniku odpadu:
– osveta občanov (informácie, noviny, internet, obecný rozhlas),
– spolupráca so spoločenskými a záujmovými organizáciami so zameraním na predchádzanie vzniku odpadu

b) príprava na opätovné použitie:
– triedenie odpadov
– triedený zber odpadov (papier, sklo, plasty, kovy, BRKO, textil, EO a odpady s obsahom škodlivín)

c) recyklácia:
– všetky zložky triedeného odpadu sú odovzdané na recykláciu

d) iné zhodnocovanie, napríklad materiálové zhodnocovanie:
– mesto zabezpečuje vývoz a spracovanie BRKO a BRO na mestskom kompostovisku

e) zneškodňovanie:
– po vyčerpaní všetkých ostatných možností likvidácie odpadov mesto zneškodňuje odpady na skládke odpadov.

§ 4
Komunálny odpad a jeho zložky

a) komunálne odpady:

– 20 03 01 zmesový komunálny odpad O
– 20 03 02 odpad z trhovísk O
– 20 03 03 odpad z čistenia ulíc O
– 20 03 04 kal zo septikov O
– 20 03 06 odpad z čistenia kanalizácie O
– 20 03 07 objemný odpad O
– 20 03 08 drobný stavebný odpad O
– 20 03 99 komunálne odpady inak nešpecifikované O

b) zložky komunálnych odpadov triedeného zberu:

– 20 01 01 papier a lepenka O
– 20 01 02 sklo O
– 20 01 03 viacvrstvové kombinované materiály na báze
lepenky (kompozity na báze lepenky) O
– 20 01 08 biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad O
– 20 01 10 šatstvo O
– 20 01 11 textílie O
– 20 01 13 rozpúšťadlá N
– 20 01 14 kyseliny N
– 20 01 15 zásady N
– 20 01 17 fotochemické látky N
– 20 01 19 pesticídy N
– 20 01 21 žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť N
– 20 01 23 vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované
uhľovodíky N
– 20 01 25 jedlé oleje a tuky O
– 20 01 26 oleje a tuky iné ako uvedené v 20 01 25 N
– 20 01 27 farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce
nebezpečné látky N
– 20 01 28 farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice iné ako uvedené
v 20 01 27 N
– 20 01 29 detergenty obsahujúce nebezpečné látky N
– 20 01 30 detergenty iné ako uvedené v 20 01 29 O
– 20 01 31 cytotoxické a cytostatické liečivá N
– 20 01 32 liečivá iné ako uvedené v 20 01 31 O
– 20 01 33 batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02
alebo 16 06 03 a netriedené batérie a akumulátory
obsahujúce tieto batérie N
– 20 01 34 batérie a akumulátory iné ako uvedené v 20 01 33 O
– 20 01 35 vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako
uvedené v 20 01 21 a 20 01 23, obsahujúce
nebezpečné časti N
– 20 01 36 vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako
uvedené v 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35 O
– 20 01 37 drevo obsahujúce nebezpečné látky N
– 20 01 38 drevo iné ako uvedené v 20 01 37 O
– 20 01 39 plasty O
– 20 01 40 kovy O
– 20 01 40 01 meď, bronz, mosadz O
– 20 01 40 02 hliník O
– 20 01 40 03 olovo O
– 20 01 40 04 zinok O
– 20 01 40 05 železo a oceľ O
– 20 01 40 06 cín O
– 20 01 40 07 zmiešané kovy O
– 20 01 41 odpady z vymetania komínov O
– 20 01 99 odpady inak nešpecifikované O

c) odpady zo záhrad a z parkov (vrátane odpadu z cintorínov):

– 20 02 01 biologicky rozložiteľný odpad O
– 20 02 02 zemina a kamenivo O
– 20 02 03 iné biologicky nerozložiteľné odpady O

§ 5
Práva pôvodcu odpadu

Pôvodca má nárok:

1. Na poskytnutie zbernej nádoby v množstve a type zodpovedajúcom systému zberu komunálneho odpadu.
– Zberné nádoby na triedený odpad (plasty, sklo, papier ), pri ktorých sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov budú umiestnené na zberných miestach /stanovište – stojisko/. Náklady na tieto nádoby znáša výrobca vyhradeného výrobku alebo príslušná organizácia zodpovednosti výrobcov, s ktorými má mesto uzatvorenú zmluvu. Pôvodca odpadov má právo požiadať mesto o poskytnutie nádob na triedený zber komunálnych odpadov. V prípadne straty alebo poškodenia poskytnutej zbernej nádoby na triedený zber je povinnosťou pôvodcu odpadu postupovať v zmysle zmluvy o prenájme nádob.
– Náklady na zbernú nádobu na ZKO znáša pôvodca odpadu. V prípade straty alebo poškodenia nádoby zber ZKO je povinnosťou pôvodcu odpadu zaobstarať si zodpovedajúcu náhradnú nádobu na vlastné náklady.
2. Na pravidelný odvoz zmesových komunálnych odpadov a vytriedených zložiek komunálnych odpadov podľa podmienok zvozu jednotlivých druhov odpadov.
3. Na informácie o systéme a rozsahu triedeného zberu odpadu, ostatných zložiek odpadu, o zberných miestach a termínoch odvozu odpadu.

§ 6
Povinnosti pôvodcu odpadu

1. Každý je povinný nakladať s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade so zákonom o odpadoch. Ten, komu vyplývajú z rozhodnutia vydaného na základe zákona o odpadoch povinnosti, je povinný nakladať s odpadmi, alebo inak s nimi zaobchádzať aj v súlade s týmto rozhodnutím. Pri nakladaní s odpadmi, alebo inom zaobchádzaní s nimi je každý povinný chrániť zdravie ľudí a životné prostredie.

2. Pôvodca resp. držiteľ komunálneho odpadu je povinný:

a) predchádzať vzniku odpadov, zhodnocovať odpady znovu používaním, zneškodňovať ich spôsobom na to určeným,
b) nakladať alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade s týmto VZN,
c) zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov na území mesta Kremnica,
d) ukladať zmesový komunálny odpad, oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu a drobné stavebné odpady na účely ich zberu na miesta určené mestom a do zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov,
e) ukladať zmesový komunálny odpad, oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu a drobné stavebné odpady do zberných nádob tak, aby nedochádzalo k znečisťovaniu okolia stanovíšť kontajnerov,
f) chrániť zberové nádoby poskytnuté pôvodcovi odpadu pred stratou a poškodzovaním,
g) zabezpečiť, aby nádoba ktorá je určená na zber zmesového komunálneho odpadu bola udržiavaná v dobrom technickom stave umožňujúcom jej vývoz; v prípade zlého technického stavu nádoby je pôvodca odpadu povinný zabezpečiť jej výmenu za novú na vlastné náklady,
h) ukladať ZKO do zberných nádob tak, aby sa tieto dali uzatvoriť, aby z nich odpad nevypadával a pri ich vyprázdňovaní neohrozoval zdravie zamestnancov zazmluvnenej zberovej spoločnosti,
i) zberové nádoby uložiť počas organizovaného zberu tak, aby boli ľahko dostupné zberovej technike, nebránili pešej a cestnej doprave. Za ich umiestnenie zodpovedá platiteľ poplatku za odpad,
j) umožniť prístup kontrolným orgánom mesta na stanovište zberných nádob,
k) poskytnúť mestu pravdivé a úplné informácie súvisiace s nakladaním s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi,
l) platiť obci miestny poplatok za KO a DSO vo výške a za podmienok, určených vo VZN o miestnych daniach a miestnych poplatkoch za KO a DSO.
3. Zneškodňovanie kalu zo septikov sú pôvodcovia povinní zabezpečiť na vlastné náklady v súlade s platnými právnymi predpismi.
4. Každá právnická a fyzická osoba – podnikateľ je povinná pred začatím činnosti požiadať mesto o zabezpečenie odvozu komunálnych odpadov a dohodnúť s povereným pracovníkom na veľkosti nádoby na ZKO a TZ KO a frekvenciu vývozu.
5. Každý, kto vykonáva predaj alebo organizuje podujatie pre verejnosť na verejných priestranstvách na území mesta Kremnica, je povinný na vykonávanie takejto činnosti zabezpečiť:
a) priestranstvo dostatočným počtom zberných nádob na KO (MSN alebo iné vhodné nádoby),
b) na vlastné náklady odvoz a zneškodnenie, resp. zhodnotenie odpadu, ktorý vznikol jemu a návštevníkom v súvislosti s jeho činnosťou.

§ 7

Všeobecné pravidlá o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

1. Za nakladanie s KO a DSO na území mesta zodpovedá mesto Kremnica. Fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného stravovania, zodpovedá za nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom.
2. Vykonávať zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie KO a DSO môže iba mesto Kremnica.
3. Prevádzkovateľ kuchyne, držiteľ komunálneho odpadu a držiteľ drobného stavebného odpadu alebo ten, kto nakladá s komunálnymi odpadmi alebo s drobnými stavebnými odpadmi na území obce, je povinný na vyžiadanie mesta poskytnúť pravdivé a úplné informácie, súvisiace s nakladaním s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi.
4. V celom katastrálnom území mesta sa zakazuje:
a) uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na tom určenom v súlade so zákonom o odpadoch a týmto VZN,
b) ukladať do zberných nádob určených na zber zmesového komunálneho odpadu iný odpad ako zmesový komunálny odpad a do zberných nádob určených na triedený zber komunálneho odpadu zložku komunálneho odpadu, pre ktorú nie je nádoba určená,
c) zneškodniť odpad alebo zhodnotiť odpad inak ako v súlade so zákonom o odpadoch a týmto VZN,
d) zneškodňovať spaľovaním biologicky rozložiteľný odpad,
e) zneškodňovať skládkovaním biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad,
f) spaľovať komunálny odpad na voľnom priestranstve a vo vykurovacích zariadeniach v domácnostiach,
g) vyberať alebo odnášať zložky komunálneho odpadu zo zberných nádob,
h) prekladať zberové nádoby z miesta určeného na vývoz,
i) napĺňať zberové nádoby stavebným odpadom a tým poškodzovať nádobu, resp. znemožniť vývoz zberovým vozidlom,
j) triediť a zmiešavať jednotlivé druhy nebezpečných odpadov alebo nebezpečné odpady s odpadmi, ktoré nie sú nebezpečné za účelom zníženia koncentrácie prítomných škodlivín,
k) opotrebované batérie a akumulátory zmiešavať s odpadmi z domácností,
l) vypúšťať odpadové oleje a akékoľvek zostatky po spracovaní odpadových olejov do pôdy,
m) vypúšťať odpadové oleje do povrchových vôd, podzemných vôd a do kanalizácie,
n) vykonávať zber oddelene zbieraných zložiek komunálnych odpadov patriacich do vyhradeného prúdu odpadov ak nemá uzatvorenú zmluvu s mestom,
o) zneškodňovať biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a z parkov, vrátane odpadu z cintorínov.

§ 8
Typy a počet používaných zberných nádob

1. Nádoby na zber KO a jeho zložiek sú vlastníctvom pôvodcu odpadu, okrem prípadov, keď boli nádoby na zber KO poskytnuté pôvodcovi odpadu mestom, resp. OZV.

2. Na území mesta sa pre systém zberu KO určujú nasledujúce typy nádob:

a) 110,120,240,1100 litrová kovová alebo plastová nádoba – pre rodinné domy, pre bytové domy, FO – podnikateľov a PO na zber ZKO,
b) 110,120,240,1100 litrová nádoba, zvony 1,3 – 1,5 – 3 – 5 m3 na TZKO sklo – zelené, plasty –žlté, papier – modré,
c) veľkoobjemový kovový kontajner – pre zber objemného odpadu a BRO,
d) malé smetné nádoby – na zber drobného odpadu z verejných priestranstiev,
e) kontajnery- na zber šatstva ,textílii,
f) zberné vrecia – na zber vybraných, triedene zbieraných zložiek KO, (je zakázané používať zberné vrecia na iné účely).
3. Odcudzenie alebo poškodenie poskytnutej nádoby sú užívatelia povinní bezodkladne nahlásiť na mesto.
4. Počet zberných nádob na zber zmesového komunálneho odpadu podľa miestnych podmienok a členenia zástavby sa určuje nasledovne:

Rodinné domy – domácnosti:
– 1 ks 110 l alebo 120 l zberná nádoba – (1 – 4 občania),
– 2 ks 110 l alebo 120 l alebo 1ks 240l zberná nádoba, (5 – 8 občanov),
– 1100l zberná nádoba (9 a viac občanov, bytové domy)

Pre PO a FO –podnikateľov podľa dohody s mestom

§ 9
Umiestnenie zberných nádob

1. Za umiestnenie nádob pri rodinných domoch zodpovedajú pôvodcovia odpadu.
2. Umiestnenie zberných nádob v prevádzkach PO a FO – podnikateľov, ktoré sa dotýkajú verejného priestranstva, sú jednotliví platitelia povinní dohodnúť s povereným pracovníkom mestského úradu.
3. Miesta pre zberné nádoby musia byť zvolené tak, aby zohľadnili vhodné donáškové vzdialenosti, odstupové vzdialenosti od obytných domov resp. prevádzok PO a FO podnikateľov a zároveň estetické a hygienické podmienky. V sporných prípadoch určí miesto pre zbernú nádobu poverený pracovník mesta.
4. Pôvodcovia odpadu – užívatelia zberných nádob, sú povinní ZKO ukladať do zberných nádob tak, aby nedochádzalo k znečisťovaniu okolia zberných nádob. Na miestach hromadného umiestnenia zberných nádob, hlavne pri bytových domoch, je zakázané meniť zoskupenie nádob alebo ich inak premiestňovať.
5. Nádoby na oddelene zbierané zložky KO (skla, plastov, papiera) sú poplatníkom k dispozícii na stojiskách.
6. Veľkoobjemové kontajnery na objemný odpad sú rozmiestňované podľa harmonogramu a to 2x do roka na jar a na jeseň. Harmonogram bude zverejnený na stránke mesta a v novinách.
7. Počet a druh zberných nádob pre odvoz ZKO, ktorého pôvodcom sú právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia určí majiteľ alebo správca objektu po dohode s pracovníkom mesta podľa očakávaného množstva a frekvencie jeho odvozu. Ak mesto kontrolou vykonanou u pôvodcu, alebo držiteľa odpadu zistí, že vzhľadom na množstvo ním produkovaných odpadov počet zberných nádob nestačí, môže mu nariadiť používanie ďalšej (resp. väčšej) zbernej nádoby.
8. Majitelia objektov alebo správcovia sú povinní určiť miesto pre zberné nádoby tak, aby bolo možné bez časových strát a zvláštnych ťažkostí vyprázdniť nádoby.
9. Pri zriaďovaní a projektovaní stanovíšť zberných nádob treba hlavne dbať na to, aby:

a) boli dodržané hygienické a estetické zásady
b) vzdialenosť stanovišťa zberných nádob od miesta nakládky nebola väčšia ako 10 m
c) bol k nim bezpečný a dostatočne priestranný prístup
d) boli na úrovni prístupovej komunikácie
e) zberné nádoby neboli umiestňované na chodníkoch, parkoviskách, vozovke
f) nádoby boli uložené na spevnenom podklade, prípadne chránené múrikom, zeleňou,
g) bol čo najmenej rušený vzhľad okolia
h) zberné nádoby neboli umiestnené priamo pod oknami budov, alebo v blízkosti ihrísk
i) zabezpečiť nádoby tak, aby ich obsah nebol prístupný zvery

10. Za odpad umiestnený v zbernej nádobe resp. v zbernom vreci je zodpovedný do doby odvozu majiteľ – správca objektu, obytného domu, prevádzky t.j. pôvodca odpadu.
11. Majiteľ alebo správca objektu je povinný postarať sa o to, aby boli odpady v zberných nádobách a zberných vreciach riadne pripravené na odvoz, t.j. aby boli riadnym spôsobom uložené v zberných nádobách a bol umožnený prístup k zberným nádobám.
12. Do nádob nie je dovolené ukladať odpady, ktoré nemajú povahu komunálnych odpadov. Ďalej nie je dovolené do nádob sypať horúci popol, škváru a zalievať ich vodou, odpady spaľovať, ukladať odpady mimo nádoby alebo používať zberné nádoby na iné účely.

§ 10
Systém zberu, prepravy, zhodnocovania a zneškodňovania KO a jeho zložiek

1. ZKO, DSO vznikajúci na území mesta je zneškodňovaný na skládke.
2. BRO a BRKO vznikajúce na území mesta sú zhodnocované na mestskom kompostovisku.
3. Jednotlivé zložky KO z triedeného zberu sú prepravované na do triedenie na Zberný dvor mesta Kremnica.
4. Pôvodca komunálnych odpadov ukladá odpad len do zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu odpadov v meste.
5. Pôvodca komunálnych odpadov je povinný triediť zložky z komunálnych odpadov podľa § 14 tohto VZN. Komunálny odpad je možné zhromažďovať len v určených zberných nádobách.

§ 11
Intervaly vývozov

1. Vývoz KO a jeho zložiek je v meste Kremnica realizovaný podľa harmonogramu. Harmonogram je každoročne zverejňovaný na úradných tabuliach, internetovej stránke mesta a novinách.
2. Interval vývozov zberných nádob na ZKO je určený nasledovne: pre rodinné domy a bytové domy, pre FO – podnikateľov a PO 1x týždenne.
3. V sporných prípadoch ohľadom intervalov vývozu rozhoduje po preverení skutočného stavu poverený pracovník.
4. Nádoby na triedený zber – plasty, sklo, papier sú vyvážané podľa potreby, minimálne však raz za dva týždne.
5. MSN sa vyvážajú podľa ich naplnenosti, ktorú sleduje poverený pracovník mesta, minimálne však 2x do týždňa.
6. Vývoz BRO každý pondelok po nahlásení na oddelení technických služieb zabezpečuje mesto z dohodnutého miesta.

§ 12
Množstvový zber

1. Množstvový zber KO a DSO sa na území mesta Kremnica ustanovuje v súlade s VZN o miestnych daniach a miestnych poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre občanov mesta, fyzickú a právnickú osobu, ktorá je oprávnená užívať, alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na iný účel ako na podnikanie a podnikateľa, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania.
2. Subjekty, pre ktoré je zavedený množstvový zber, si s povereným pracovníkom mesta dohodnú veľkosť nádoby na zmesový komunálny odpad najvhodnejšej z pohľadu množstva produkovaného odpadu a interval vývozov minimálne však 1x týždenne.
3. Množstvový zber je zavedený aj na drobný stavebný odpad. Poplatky za množstvový zber DSO je stanovený vo VZN o miestnych daniach a miestnych poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

§ 13
Drobné stavebné odpady

1. Drobný stavebný odpad je odpad z bežných udržiavacích prác vykonávaných fyzickou osobou alebo pre fyzickú osobu, za ktorý sa platí miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
2. Pôvodca alebo držiteľ DSO je povinný odpad prednostne vytriediť na jednotlivé zložky (napr. betón, železobetón, tehla, asfalt, keramika, kovy, zemina a pod.) a tieto zhodnotiť opätovným použitím.
3. Ak nie je možné DSO znovu použiť, pôvodca je povinný ho zhromaždiť bezpečným spôsobom do doby zneškodnenia na mieste, kde nedôjde k poškodzovaniu životného prostredia, nadmernému znečisťovaniu okolia alebo ohrozovaniu bezpečnosti a zdravia ľudí.
4. Zhromažďovať DSO na verejnom priestranstve je možné výlučne so súhlasom mesta Kremnica.
5. Pôvodca nahlási na oddelení technických služieb vývoz DSO, kde sa určí váha a zaplatí poplatok za DSO.
6. Dopravenie na zberný dvor si zabezpečí pôvodca DSO.
7. DSO je následne zneškodňovaný na skládke odpadov.
8. Iné nakladanie s DSO je zakázané, najmä jeho ukladanie do zberných nádob, určených pre zber KO, alebo jeho uloženie na iné miesto, ako tu uvedené a tým zakladanie nepovolenej skládky odpadu.
9. Ak bežné udržiavacie, či rekonštrukčné práce pre fyzickú osobu vykonáva právnická osoba – podnikateľ alebo fyzická osoba – podnikateľ nejde o DSO, ale o stavebný odpad, ktorého pôvodcom je ten, kto tieto práce pre fyzickú osobu vykonáva.

§ 14
Triedený zber komunálneho odpadu

1. Triedený zber je súčasťou systému nakladania s komunálnymi odpadmi.
2. Pôvodcovia a držitelia KO sú povinní do určených zberných nádob a zberných vriec zbierať oddelene odpad vytriedený na jednotlivé zložky.
3. Na území mesta je zavedený Triedený zber komunálneho odpadu pre nasledovné zložky KO:
a) odpady z papiera a lepenky:
– patria sem: noviny, časopisy, zošity, knihy, kancelársky papier, papierové vrecká, lepenka, krabice z tvrdého papiera, kartón, obálky, letáky, katalógy, telefónne zoznamy, plagáty, pohľadnice, zakladače, baliaci a krepový papier, papierový obal, viacvrstvové kombinované obaly (tetrapacky),
– nepatria sem: voskový papier, papier s hliníkovou fóliou, obaly na mrazené potraviny, vreckových polievok, pudingov, práškov do pečiva, práškového cukru, korenín, nanukov, škatuľky od cigariet (s výnimkou kartónovej časti), silne znečistený či mastný papier, kopírovací papier, plastové obaly a pod.,
b) odpady zo skla:
– patria sem: fľaše, nádoby, obaly a premety zo skla, poháre, fľaštičky od kozmetiky bez kovových a plastových uzáverov, črepy, okenné sklo, sklo z okuliarov a pod.,
– nepatria sem: vrchnáky, korky, gumy, porcelán, keramika, zrkadlá, drôtované sklo, dymové sklo, fľaše z umelej hmoty, časti uzáverov fliaš, žiarovky, žiarivky, obrazovky, silne znečistené sklo (zeminou, farbami, potravinami).
c) odpady z kovu vrátane kovových obalov:
– patria sem: kovové vrchnáky z fliaš a pohárov, kovové tuby od pást, kovové súčiastky, drôty a káble (bez bužírky), starý riad, obaly zo sprejov, kovový šrot, oceľ, farebné kovy, hliníkové viečka, hliníkové obaly, kovové viečka, klince, sponky, spinky, špendlíky, kovové rúrky, staré kľúče, zámky,
– nepatria sem: kovy hrubo znečistené zvyškami jedla, farbami a rôznymi chemickými látkami,
d) odpady z plastu:
– patria sem: číre a farebné fólie, tašky, vrecká, vedrá a fľaštičky od kozmetických a čistiacich prípravkov, prepravky fliaš, fľaše od nápojov, sirupov, rastlinných olejov, obaly od sladkostí, tégliky z jogurtov, rôzne plastové nádobky a hračky, vodoinštalačné a elektroinštalačné rúrky, obaly kozmetických výrobkov, plastové okná a nábytok, poháriky z automatov, penový polystyrén, obaly od mlieka, smotany a iných mliečnych výrobkov, ovocných štiav a džúsov, vína, avivážnych prostriedkov a konzervy (z hotových jedál, paštét, kompótov, krmiva pre zvieratá), oceľové plechovky z nápojov, ventily, kovové obaly z potravín,(konzervy a plechovky je potrebné pred odovzdaním zbaviť zvyškov jedál a vypláchnuť)
– nepatria sem: obaly znečistené chemikáliami a olejmi, hrubo znečistené plasty (zeminou, farbami, potravinami), podlahové krytiny, guma, molitan a pod.,
e) textil a šatstvo:
– patria sem: čisté prikrývky, deky, posteľná bielizeň, všetky druhy odevov, doplnky k oblečeniu,
f) humánne a veterinárne lieky nespotrebované fyzickými osobami:
– nespotrebované lieky nepatria do zmesového komunálneho odpadu,
– nespotrebované lieky je potrebné odovzdať do verejných lekární, ktoré sú povinné ich zhromažďovať,
g) biologicky rozložiteľný komunálny odpad:
– medzi BRKO patrí:
o BRO zo záhrad, parkov, vrátane odpadu z cintorínov – tzv. zelený BRO,
o BRKRO (okrem kuchynského a reštauračného odpadu od prevádzkovateľov kuchýň),
o jedlé oleje a tuky,
– patrí sem: kvety, tráva, lístie, drevný odpad zo strihania a orezávania krovín a stromov, burina, piliny, hobliny, drevná štiepka, zbytky ovocia, zeleniny, starý chlieb, bezmäsité zbytky jedla, papierové vrecko znečistené zeleninou, ovocím, maslom, džemom, použitá papierová vreckovka a servítok, škrupinka z orecha a vajca, usadenina z kávy, čajové vrecko, drevný popol a pod.

4. Systém zberu uvedených zložiek KO je nasledovný:

a) papier a lepenka a obaly z papiera a lepenky – zbierajú sa do modrých nádob umiestnených na zberných miestach alebo do vriec podľa harmonogramu a tiež donáškovým spôsobom na zberný dvor
b) sklo a sklenené obaly – zbierajú sa do zelených nádob umiestnených na zberných miestach alebo do vriec podľa harmonogramu a tiež donáškovým spôsobom na zberný dvor
c) kovy a kovové obaly – zbierajú sa do žltých nádob umiestnených na zberných miestach alebo do vriec podľa harmonogramu a tiež donáškovým spôsobom na zberný dvor
d) plasty a plastové obaly – zbierajú sa do žltých nádob umiestnených na zberných miestach alebo do vriec podľa harmonogramu a tiež donáškovým spôsobom na zberný dvor
e) viacvrstvové obaly – zbierajú sa do modrých nádob umiestnených na zberných miestach alebo do vriec podľa harmonogramu a tiež donáškovým spôsobom na zberný dvor
f) textil a šatstvo – zbierajú sa do kontajnerov rozmiestnených v meste
g) jedlé oleje – zbierajú sa donáškovým spôsobom do nádob umiestnených na zbernom dvore
h) BRKO- nakladanie s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom je riešené v § 18 tohto VZN.

§ 15
Systém zberu oddelene vytriedeného odpadu z domácností s obsahom škodlivín

1. Odpady s obsahom škodlivín nepatria do nádob na zber ZKO, oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu a drobné stavebné odpady.
2. Pôvodca odpadu je povinný oddelene zbierať zložky komunálneho odpadu s nebezpečnými vlastnosťami.
3. Držitelia oddelene vytriedeného odpadu z domácností s obsahom škodlivín odovzdajú na zbernom dvore.
4. Iné nakladanie s nebezpečným odpadom napr. vhadzovanie do zberných nádob určených na komunálny odpad z domácností alebo vykladať na verejné priestranstvá je zakázané.

a) Použité batérie a akumulátory:
použité prenosné batérie a akumulátory je možné odovzdať aj na zbernom dvore,
je zakázané odovzdávať použité batérie a akumulátory iným subjektom napr. pouličným výkupcom pokiaľ nemajú zmluvu z mestom.
b) Odpadové motorové a mazacie oleje:
obec zabezpečuje zber, prepravu, zhodnocovanie a likvidáciu len tých odpadových motorových a mazacích olejov, ktoré sú súčasťou komunálneho odpadu (nie z podnikateľskej činnosti).
c) Farbivá, chemikálie a iné nebezpečné odpady:
patria sem: rozpúšťadlá, staré farby, lepidlá, živice, laky, kyseliny, zásady, fotochemické látky, pesticídy a chemické prípravky na ošetrovanie rastlín a drevín, umelé hnojivá, detergenty (pracie a čistiace prostriedky), drevo obsahujúce nebezpečné látky, handry znečistené olejom, farbami, obaly znečistené nebezpečnými látkami. Takýto odpad je možné odovzdať na zbernom dvore.
d) Elektroodpad z domácností vrátane žiariviek a svietidiel:
patria sem: televízory, rádiá, počítačová a telekomunikačná technika, mobily, videá, diskman, digitálne hodinky, variče, ohrievače, kávovary, práčky, elektromotory, ručné elektrické náradie, mobilné klimatizačné zariadenia, lineárna žiarivka, kompaktná žiarivka, svietidlá voľne umiestnené alebo napevno zabudované, vreckové a prenosné akumulátorové svietidlá, LED svetelné zdroje a pod.,
nepatria sem: motorčeky na garážové brány, elektrické ovládanie žalúzií, plynové variče, autorádiá, vypínače a zásuvky, merače a ovládače fixne zabudované, vírivky, svetelné reklamy, svetelná signalizácia, dekoratívne prvky a pod.,

– Zber a odvoz elektroodpadu z domácností je možné nahlásiť na oddelení technických služieb a s povereným pracovníkom dohodnúť termín vývozu alebo priamo odovzdať na zbernom dvore.
– Odovzdávať elektroodpad z domácností iným subjektom napr. pouličným výkupcom je zakázané.
– Zakazuje sa rozoberať, či inak zasahovať do elektroodpadu pred jeho odovzdaním osobe oprávnenej na prípravu na opätovné použitie elektroodpadu alebo spracovateľovi elektroodpadu.

§ 16
Objemný odpad

1. Zber a odvoz objemných odpadov z domácností sa vykonáva veľkoobjemovými kontajnermi. Zber objemného odpadu je 2 x ročne (jarný a jesenný zber objemných odpadov) na miestach určených mestom podľa harmonogramu. Ďalší spôsob je zber objemných odpadov na zbernom dvore.
2. Jedná sa o komunálny odpad, ktorý svojou veľkosťou nevojde do bežne používanej nádoby na zmesový komunálny odpad. Sú to najmä nábytky.
3. Poverený pracovník mesta na zbernom dvore je oprávnený prevziať objemný odpad a DSO , len ak pôvodca odpadu predloží preukaz totožnosti.
4. Zakazuje sa ukladať objemný odpad vedľa nádob na zber komunálnych odpadov a oddelene zbieraných zložiek komunálnych odpadov, resp. na iné miesta na verejnom priestranstve.

§ 17
Zberný dvor

1. Zberný dvor mesta Kremnica je jednou zo súčastí nakladania s KO a DSO v meste. Slúži občanom – fyzickým osobám na odovzdávanie zložiek komunálneho odpadu pochádzajúcich z územia mesta.
2. Na zberný dvor nepatrí odpad vznikajúci pri výkone činností tvoriaci predmet podnikania alebo činnosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa, ak sa právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, nedohodol s mestom na odovzdávaní odpadu za úhradu.
3. Pri odovzdávaní odpadu na zbernom dvore je pôvodca odovzdávajúci odpad povinný preukázať sa dokladom totožnosti alebo iným dokladom preukazujúcim miesto vzniku odpadu.
4. Pôvodcovia odpadu sú pri odovzdávaní odpadu, povinní riadiť sa pokynmi obsluhy zberného dvora.
5. Odovzdávanie oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu na zbernom dvore je pre obyvateľov mesta – fyzické osoby bezplatné, okrem odovzdávania DSO, na ktorý je stanovený množstvový zber a poplatok za DSO je bližšie určený vo VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
6. Vytriedené zložky komunálneho odpadu (papier a papierové obaly, sklo a sklené obaly, kovy a kovové obaly, plasty a plastové obaly, tetrapakové obaly, jedlé oleje je možné odovzdať na zberovom mieste bez obmedzenia.
7. Na zberný dvor nie je možné ukladať ZKO.

§ 18
Biologicky rozložiteľný komunálny odpad

1. Každý pôvodca je povinný triediť biologicky rozložiteľný odpad oddelene od iných druhov odpadov, zložiek komunálnych odpadov a zabezpečiť jeho kompostovanie vo vlastných, alebo užívaných priestoroch a objektoch, alebo na vlastné náklady odviesť na mestské kompostovisko pripadne nahlásiť odvoz odpadu na oddelení technických služieb.
2. Preprava BRO zo záhrad, parkov a verejných priestranstiev (konáre, korene, kríky, viničné prútie a pod.) sa zabezpečuje 2 x ročne. Zhromažďovanie je realizované na zbernom mieste určenom mestom vopred.
3. Je zakázané, ukladať biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov do zberných nádob na zmesový komunálny odpad, objemný odpad, spaľovať ho alebo ho ukladať na iné, než mestom určené miesta.
4. Jedlé oleje a tuky z domácností sa zbierajú donáškovým spôsobom do nádob umiestnených na zbernom dvore počas otváracích hodín.
5. Mesto Kremnica v súlade v zmysle ustanovenia § 81 ods. 21 uplatňuje výnimku z povinnosti zaviesť triedený zber BRKO z dôvodu, že to neumožňujú technické problémy vykonávania zberu v historickom centre mesta.

§ 19
Prevádzkovateľ kuchyne

1. Prevádzkovateľ kuchyne, ktorou je fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, prevádzkujúca zariadenie spoločného stravovania, je zodpovedná za nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom a reštauračným odpadom, ktorého je pôvodcom.
2. Hradí náklady spojené so zberom, skladovaním, prepravou a spracovaním BRKRO, vrátane nákladov na zabezpečenie zberných nádob – kontajnerov (tieto náklady nie sú súčasťou miestneho poplatku za KO).
3. Musí zabezpečiť, aby zber a kontajnery spĺňali požiadavky ustanovené nariadením 1069/2009 a nariadenia EP a Rady č. 853/2004 o hygiene potravín.
4. Musí primerane zabezpečiť skladovanie odpadu do doby odovzdania na jeho spracovanie tak, aby sa k obsahu kontajnera nedostali hlodavce a iné živočíchy, prípadne verejnosť.
5. Musí umiestniť zberné nádoby v areáli prevádzkovateľa kuchyne.
6. Musí zabezpečiť, aby frekvencia zberu bola v súlade s hygienickými predpismi a bola zohľadnená teplota prostredia, pričom v letnom období musí byť frekvencia vývozu vyššia.
7. Ak prevádzkovateľ kuchyne nezabezpečuje zber, prepravu a ďalšie nakladanie sám, ale prostredníctvom iného subjektu, musí mať na tento účel s týmto subjektom uzavretú zmluvu a zároveň musí ísť o subjekt, ktorý je oprávnený na nakladanie s týmto odpadom, pričom sa vyžaduje, aby tento subjekt spĺňal aj osobitné požiadavky v zmysle zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a aby mal schválené spracovávanie týchto odpadov príslušnou Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou.
8. Je povinný oznámiť mestu, či nakladanie s týmto odpadom si zabezpečuje sám alebo prostredníctvom iného subjektu, s ktorým uzatvoril zmluvu, a ktorý má potrebné oprávnenie na nakladanie s týmto odpadom.
9. Je povinný pri nakladaní s týmto odpadom postupovať v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva.
10. Je povinný dodržiavať zákaz kŕmenia zvierat kuchynským a reštauračným odpadom, okrem kožušinových zvierat.
11. Je povinný viesť evidenciu a na vyžiadanie nahlasovať mestu údaje pre potreby ročného hlásenia o odpadoch.
12. Zakazuje sa prevádzkovateľovi kuchyne:
a. uložiť BRKRO, ktorého je pôvodcom, do nádob určených mestom na zber komunálneho odpadu,
b. používať drvič BRKRO napojený na verejnú kanalizáciu,
c. zbaviť sa použitých jedlých olejov a tukov vypúšťaním do kanalizácie.

§ 20
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

1. Výšku poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady na území mesta Kremnica určuje aktuálne platné všeobecne záväzné nariadenie mesta o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
2. Výnos miestneho poplatku za KO a DSO sa použije výlučne na úhradu nákladov spojených s nakladaním s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, najmä na ich zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie.

§ 21
Priestupky prejednávané mestom a sankcie

1. Priestupku prejednávaného mestom sa dopustí ten, kto:
a) zneškodní odpad alebo zhodnotí odpad v rozpore s § 13 písm. b) zákona o odpadoch alebo týmto nariadením,
b) uloží odpad na iné miesto, než na miesto určené mestom týmto nariadením, a v rozpore s § 13 písm. a) a uloží do zbernej nádoby určenej na triedený zber iný druh odpadu ako ten, pre ktorý je zberná nádoba určená v rozpore s týmto nariadením a v rozpore s § 81 ods. 6 písm. zákona o odpadoch,
c) nesplní oznamovaciu povinnosť podľa § 15 ods. 1 zákona o odpadoch,
d) neposkytne obcou požadované údaje podľa § 81 ods. 16 zákona o odpadoch,
e) nakladá so stavebnými odpadmi alebo s odpadmi z demolácií v rozpore s § 77 ods. 4,.
f) nakladá s odpadovými pneumatikami v rozpore s § 72 zákona o odpadoch,
g) koná v rozpore s § 33 písm. b) zákona o odpadoch,
h) ukladá oddelene vyzbierané zložky komunálneho odpadu, na ktoré sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, vytriedený biologicky rozložiteľný komunálny odpad na skládku odpadov a koná v rozpore s § 81 ods. 6 písm.b),
i) koná v rozpore s § 81 ods. 13 zákona o odpadoch,
j) koná v rozpore s týmto všeobecným záväzným nariadením.
2. Za priestupok podľa odseku 1 písm. a) až d) ako aj za porušenie ustanovení tohto nariadenia možno fyzickej osobe uložiť pokutu do výšky 1 000,00 €.
3. Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahujú všeobecné predpisy o prejednávaní priestupkov (zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v platnom znení), ak tento zákon neustanovuje inak.

§ 22
Nezákonne umiestnený odpad

1. Oznámiť umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti, ktoré je v rozpore s týmto VZN a so zákonom o odpadoch môžu občania alebo fyzické osoby alebo právnické osoby – podnikatelia na mestskom úrade.
2. Vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti je povinný bezodkladne po zistení, že na jeho nehnuteľnosti bol nezákonne umiestnený odpad, oznámiť túto skutočnosť na mestskom úrade.

§ 23
Kontrolná činnosť

1. Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním tohto VZN vykonávajú:
a) hlavný kontrolór mesta,
b) mestská polícia,
c) poverení zamestnanci mesta.

Používané skratky:

● BRKO: biologicky rozložiteľný komunálny odpad,
● BRKRO: biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad,
● BRO: biologicky rozložiteľný odpad,
● DSO: drobný stavebný odpad,
● EO: elektroodpad,
● FO – podnikatelia: fyzické osoby – podnikatelia,
● FO: fyzické osoby,
● KO: komunálny odpad,
● MSN: malé smetné nádoby,
● NO: nebezpečný odpad,
● OO: objemný odpad,
● PO: právnické osoby,
● TZ KO: triedený zber komunálneho odpadu,
● VOK: veľkoobjemový kontajner,
● VZN: všeobecne záväzné nariadenie,
● ZD: zberný dvor,
● ZKO: zmesový komunálny odpad,

Toto nariadenie bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Kremnici číslo 113/1609 zo dňa 8.9.2016.

Ing. Mgr. Alexander Ferenčík
primátor mesta

1.Toto všeobecné záväzné nariadenie bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli mesta v budove Mestského domu v Kremnici od 13.9.2016 do 23.9.2016
2.Toto všeobecné záväzné stanovisko nadobúda účinnosť dňa 01.10.2016

Iveta Ceferová
zástupkyňa primátora

Zdieľať tento príspevok.