Uznesenia zo 6. mimoriadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 21. septembra 2016

Uznesenia zo 6. mimoriadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 21. septembra 2016

Uznesenie číslo 134/1609

vo veci Rozpočtového opatrenia primátora mesta Kremnica č. 2 k 01.08.2016.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e   n a   v e d o m i e
Rozpočtové opatrenie primátora mesta Kremnica č. 2 k 01.08.2016.

PREZENTÁCIA: 9
ZA: 9 (Iveta Ceferová, Miloš Bíreš, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ivan Petráš, Mgr. Klára Štroffeková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 135/1609

vo veci návrhu 5. zmeny rozpočtu mesta Kremnica na rok 2016.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o – s ch v a ľ u j e
5. zmenu rozpočtu mesta Kremnica na rok 2016, podľa predloženého návrhu nasledovne:

bežné príjmy: 4 124 739 €
kapitálové príjmy: 281 990 €
príjmové finančné operácie: 389 425 €
spolu príjmy: 4 796 154 €

bežné výdavky: 4 053 070 €
kapitálové výdavky: 590 173 €
výdavkové finančné operácie: 152 911 €
spolu výdavky: 4 796 154 €

saldo bežného rozpočtu: 71 669 €
saldo kapitálového rozpočtu: – 308 183 €
saldo finančných operácií: 236 514 €
celkové saldo rozpočtu: 0 €

PREZENTÁCIA: 9
ZA: 9 (Iveta Ceferová, Miloš Bíreš, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ivan Petráš, Mgr. Klára Štroffeková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Alexander Ferenčík
primátor mesta

Miloš Bíreš                                              Mgr. Eva Hrončová
člen návrhovej komisie                      člen návrhovej komisie

Zapísala: Mgr. Ľuba Ďurčová

 


M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   v   K r e m n i c i

UZNESENIE
Mestského zastupiteľstva

Číslo : 134/1609
Zo dňa : 21. september 2016

Počet strán : 1
Počet príloh : 0

Uznesenie číslo 134/1609

vo veci Rozpočtového opatrenia primátora mesta Kremnica č. 2 k 01.08.2016.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e   n a   v e d o m i e
Rozpočtové opatrenie primátora mesta Kremnica č. 2 k 01.08.2016.

Ing. Mgr. Alexander Ferenčík
primátor mesta


M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   v   K r e m n i c i

UZNESENIE
Mestského zastupiteľstva

Číslo : 135/1609
Zo dňa : 21. september 2016

Počet strán : 1
Počet príloh : 0

Uznesenie číslo 135/1609

vo veci návrhu 5. zmeny rozpočtu mesta Kremnica na rok 2016.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – s ch v a ľ u j e
5. zmenu rozpočtu mesta Kremnica na rok 2016, podľa predloženého návrhu nasledovne:
bežné príjmy: 4 124 739 €
kapitálové príjmy: 281 990 €
príjmové finančné operácie: 389 425 €
spolu príjmy: 4 796 154 €

bežné výdavky: 4 053 070 €
kapitálové výdavky: 590 173 €
výdavkové finančné operácie: 152 911 €
spolu výdavky: 4 796 154 €

saldo bežného rozpočtu: 71 669 €
saldo kapitálového rozpočtu: – 308 183 €
saldo finančných operácií: 236 514 €
celkové saldo rozpočtu: 0 €

Ing. Mgr. Alexander Ferenčík
primátor mesta

Zdieľať tento príspevok.