Smernica č. 1_2016 o finančnom riadení a vykonávaní finančnej kontorly v meste Kremnica