U z n e s e n i a z 5. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 8. septembra 2016

U z n e s e n i a z 5. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 8. septembra 2016

Uznesenie číslo 110/1609

 vo veci kontroly plnenia uznesení.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e n a  v e d o m i e

správu hlavnej kontrolórky o kontrole plnenia uznesení prijatých MsZ v Kremnici.

PREZENTÁCIA: 12

ZA: 12 (Iveta Ceferová, Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ivan Petráš, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 111/1609

 vo veci plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Kremnica pre 2. polrok 2016.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o  – s c h v a ľ u j e

plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Kremnica pre 2. polrok 2016.

PREZENTÁCIA: 12

ZA: 12 (Iveta Ceferová, Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ivan Petráš, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 112/1609

vo veci správy hlavnej kontrolórky mesta Kremnice o vykonaných kontrolách , ktorá bola predložená v súlade s ustanoveniami § 18f ods. 1 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e n a  v e d o m i e

predloženú správu hlavnej kontrolórky mesta Kremnice o vykonaných kontrolách , ktorá bola predložená v súlade s ustanoveniami § 18f ods. 1 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

PREZENTÁCIA: 12

ZA: 12 (Iveta Ceferová, Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ivan Petráš, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 113/1609

vo veci návrhu VZN č. 6/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o  – s c h v a ľ u j e

VZN č. 6/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi.

PREZENTÁCIA: 12

ZA: 12 (Iveta Ceferová, Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ivan Petráš, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 114/1609

vo veci návrhu VZN č. 7/2016, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2015 o určení výšky príspevkov čiastočnej úhrady nákladov od zákonných zástupcov detí a žiakov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica v znení všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2015.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/s c h v a ľ u j e

VZN č. 7/2016, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2015 o určení výšky príspevkov čiastočnej úhrady nákladov od zákonných zástupcov detí a žiakov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica v znení všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2015.

B/p o v e r u j e

vedúcu oddelenia oznámiť nové skutočnosti riaditeľom škôl a školských zariadení termín: do 30.09.2016.

PREZENTÁCIA: 12

ZA: 9 (Iveta Ceferová, Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, , Ing. Klára Popová, Ivan Petráš, Jaroslav Slašťan)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 3 (Mgr. Ing. Martin Novodomec, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

Uznesenie číslo 115/1609

 1. vo veci čerpania rozpočtu mesta Kremnica za rok 2016 k 30.06.2016

 2. M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a  v e d o m i e

 3. predloženú správu o čerpaní rozpočtu mesta Kremnica za rok 2016 k 30.06.2016 nasledovne:
 4. Bežný rozpočet: príjmy: 2 331 196,32 €, t.j. 56,52 %

 5. výdavky: 1 880 900,00 €, t.j. 46,75 %

 6. saldo: 450 296,32 €

 7. Kapitálový rozpočet:príjmy: 289 105,42 €, t.j. 102,52 %

 8. výdavky: 23 648,00 €, t.j. 3,81 %

 9. saldo: 265 457,42 €

 10. Finančné operácie: príjmy: 87 159,53 €, t.j. 22,38 %

 11. výdavky: 75 986,64 €, t.j. 49,69 %

 12. saldo: 11 172,89 €

PREZENTÁCIA: 12

ZA: 12 (Iveta Ceferová, Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ivan Petráš, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 116/1609

vo veci Monitorovania programového rozpočtu mesta Kremnica za rok 2016 k 30.6.2016.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e n a  v e d o m i e

predloženú Monitorovaciu správu za rok 2016 k 30.6.2016.

PREZENTÁCIA: 12

ZA: 12 (Iveta Ceferová, Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ivan Petráš, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 117/1609

vo veci správy o plnení rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia k 30.06.2016 za Mestský bytový podnik Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e n a  v e d o m i e

správu o plnení rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia k 30.06.2016 za Mestský bytový podnik Kremnica

(v eurách)

Výnosy: HČ 73 325 VČ 1 590 spolu 74 915 plnenie HČ 52,7 %

Náklady: HČ 72 798 VČ 1 469 spolu 74 267 plnenie HČ 52,3 %

Saldo: HČ 527 VČ 121 spolu 648

PREZENTÁCIA: 12

ZA: 12 (Iveta Ceferová, Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ivan Petráš, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 118/1609

vo veci plnenia rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia k 30.6.2016 za Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e

predloženú správu o plnení rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia k 30.06.2016 za Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica ( v eurách) bez odpisov nasledovne:

Hlavná činnosť % Podnikateľská činnosť % Celkom KIC %

Výnosy: 79 426 50,75 76 416 51,08 155 842 50,86

Náklady: 83 046 51,95 65 248 43,63 148 294 49,20

Výsledok hospodárenia: -3 620 11 168 7 548

PREZENTÁCIA: 12

ZA: 12 (Iveta Ceferová, Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ivan Petráš, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 119/1609

vo veci Rozpočtového opatrenia riaditeľky Mestského bytového podniku č. 1/2016 k 31.07.2016.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e n a  v e d o m i e

Rozpočtové opatrenie riaditeľky Mestského bytového podniku č. 1/2016 k 31.07.2016 podľa predloženého návrhu.

PREZENTÁCIA: 12

ZA: 12 (Iveta Ceferová, Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ivan Petráš, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 120/1609

vo veci Konsolidovanej výročnej správy mesta Kremnica za rok 2015.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a  v e d o m i e

1. Konsolidovanú výročnú správu mesta Kremnica za rok 2015

2. Dodatok správy audítora o overení súladu spojenej konsolidovanej výročnej správy s individuálnou účtovnou závierkou a konsolidovanou účtovnou závierkou.

PREZENTÁCIA: 12

ZA: 12 (Iveta Ceferová, Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ivan Petráš, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 121/1609

vo veci schválenia dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 31.08.2016 pre oblasť kultúra.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s c h v a ľ u j e

pridelenie dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 31.08.2016 pre oblasť kultúra v celkovej výške 373,66 € v nasledovnom členení:

1. z Fondu úhrady nákladov na energie pre Dychovú hudbu Minciar vo výške 73,66 €.

2. z Fondu kultúrnych podujatí pre Knižnicu Jána Kollára vo výške 300 €.

B/ u k l a d á

 1. mestskému úradu písomne oznámiť poskytnutie dotácie žiadateľom,

 2. mestskému úradu pripraviť návrh zmluvy so žiadateľmi podľa bodu A/ uznesenia

zodpovedná: Mgr. Ľuba Ďurčová

termín: 30.09. 2016.

PREZENTÁCIA: 12

ZA: 11 (Iveta Ceferová, Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ivan Petráš, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 1 (Jaroslav Slašťan)

Uznesenie číslo 122/1609

vo veci schválenia dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 31.08.2016 pre oblasť telesná kultúra.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s c h v a ľ u j e

 1. presun finančných prostriedkov vo výške 4.768,34 € do 5. zmeny rozpočtu mesta Kremnica pre rok 2016 nasledovne:

z programu 005 podprogram 00504 do programu 008 podprogram 00803.

 1. pridelenie dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 31.08.2016 pre oblasť telesná kultúra vo výške 400 € pre TJ Kremnica.

B/u k l a d á

 1. mestskému úradu písomne oznámiť poskytnutie dotácie žiadateľovi,

 2. mestskému úradu pripraviť návrh zmluvy so žiadateľom podľa bodu A/ uznesenia

zodpovedná: Mgr. Ľuba Ďurčová

termín: 30.09.2016.

PREZENTÁCIA: 12

ZA: 11 (Iveta Ceferová, Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ivan Petráš, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 1 (Jaroslav Slašťan)

Uznesenie číslo 123/1609

vo veci žiadosti Kataríny Virčíkovej, Herlianska 4, 821 02 Bratislava o odpredaj pozemku v katastrálnom území Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/n e s ch v a ľ u j e

odpredaj časti z pozemku parcelné číslo CKN 2220/1 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou cca 21 m² v katastrálnom území Kremnica, Kataríne Virčíkovej, Herlianska 4, 821 02 Bratislava.

B/u k l a d á

mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ žiadateľke podľa bodu A/ uznesenia

zodpovedná: Ing. Renáta Nováková

termín: 30.09.2016.

PREZENTÁCIA: 11

ZA: 11 (Iveta Ceferová, Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ivan Petráš, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 124/1609

vo veci žiadosti Borisa Hrúzu, Ulica Československej armády 261/52, 967 01 Kremnica o odpredaj pozemku v katastrálnom území Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ b e r i e n a  v e d o m i e

žiadosť Borisa Hrúzu, Ulica Československej armády 261/52, 967 01 Kremnica o odpredaj časti pozemku parcelné číslo CKN 2272/1 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou cca 130 m2 v katastrálnom území Kremnica, za účelom výstavby garáží.

B / u k l a d á

  1. mestskému úradu vypracovať štúdiu realizovateľnosti výstavby garáží tak, aby bola časť z pozemku parcelné číslo CKN 2272/1 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou cca 130 m² v katastrálnom území Kremnica využitá čo najefektívnejšie,

  2. mestskému úradu, po spracovaní štúdie realizovateľnosti, rokovať so žiadateľom o ďalšom vybavovaní jeho žiadosti

zodpovedný: Ing. Marián Sikorai

termín: 31.10.2016.

PREZENTÁCIA: 12

ZA: 11 (Iveta Ceferová, Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ivan Petráš, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 1 (Jaroslav Slašťan)

Uznesenie číslo 125/1609

vo veci žiadosti – spoločnosti LESY Slovenskej republiky odštepný závod Žilina Nám. M. R. Štefánika 1, 011 45 Žilina, IČO: 36 038 351 o odplatný prevod pozemkov v katastrálnom území Turčianske Teplice po predložení geometrického plánu a znaleckého posudku.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/r u š í

uznesenie MsZ č. 18/1602 zo dňa 11.02.2016.

B/s ch v a ľ u j e

odpredaj pozemkov podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v katastrálnom území Turčianske Teplice, v obci Turčianske Teplice, okres Turčianske Teplice, a to:

– parcelné číslo CKN 510/1 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 197 m²

– parcelné číslo CKN 510/2 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 114 m²

– parcelné číslo CKN 511/1 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 308 m²

– parcelné číslo CKN 511/4 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 97 m², spolu pozemky s výmerou 716 m², vytvorených z pozemku parcelné číslo EKN 290 – orná pôda s výmerou 702 m², zameraných geometrickým plánom č. 12/16 zo dňa 19.05.2016 spoločnosti LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, odštepný závod Žilina, Nám. M. R. Štefánika 1, 011 45 Žilina, IČO: 36 038 351 s tým, že kupujúci uhradí výdavky spojené s prevodom vlastníctva pozemkov. Dôvodom majetkovoprávneho usporiadania týchto pozemkov je skutočnosť, že na pozemku parcelné číslo CKN 510/2 a CKN 511/4 je postavená stavba objektu lesného hospodárstva súpisné číslo 449, ktorej vlastníkom je kupujúci a ktorá je evidovaná na liste vlastníctva č. 41 pre katastrálne územie Turčianske Teplice. Pozemky parcelné číslo CKN 510/1 a CKN 511/1 sú priľahlé k stavbe objektu lesného hospodárstva a sú historicky a dlhodobo využívané ako manipulačný priestor a dvor k stavbám.

Kupujúci nie je osobou podľa § 9a ods. 6 zákona číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Podľa znaleckého posudku č. 130/2016 zo dňa 21. 07. 2016, všeobecná hodnota pozemkov parcelné číslo CKN 510/1, 510/2, 511/1 a 511/4 je 21 800,00 €.

Kúpna cena za predaj pozemkov parcelné číslo CKN 510/1, 510/2, 511/1 a 511/4 sa stanovuje vo výške 21 800,00 €.

C/ u k l a d á

mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu B/ žiadateľovi a realizovať uzavretie kúpnej zmluvy.

zodpovedná: Ing. Renáta Nováková

termín: 31.10.2016.

PREZENTÁCIA: 12

ZA: 12 (Iveta Ceferová, Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ivan Petráš, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 126/1609

vo veci odkúpenia pozemku v katastrálnom území Kremnica z vlastníctva SR – Rudné bane, š.p., Havranské 11, 974 32 Banská Bystrica, IČO: 00 007 838 mestom Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s c h v a ľ u j e

 1. odkúpenie pozemku parcelné číslo CKN 1625/1 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 595 m² v katastrálnom území Kremnica mestom Kremnica od Rudných baní, š. p., Havranské 11, 974 32 Banská Bystrica, IČO: 00 007 838, za kúpnu cenu -4.270 € bez DPH, DPH 20% 854 €, t.j. kúpna cena s DPH 5.124 €, stanovenú podľa Znaleckého posudku č. 40/2013, vypracovaného znalcom Ing. Júliusom Kračúnom,

 2. uzavretie Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve medzi Rudnými baňami, š. p., Havranské 11, 974 32 Banská Bystrica, IČO: 00 007 838 ako budúcim predávajúcim a mestom Kremnica ako budúcim kupujúcim podľa predloženého návrhu.

B/ u k l a d á

mestskému úradu realizovať uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve podľa bodu A/ uznesenia

zodpovedná: Ing. Renáta Nováková

termín: 31.10.2016.

PREZENTÁCIA: 12

ZA: 12 (Iveta Ceferová, Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ivan Petráš, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 127/1609

vo veci zverenia majetku do správy Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica, Štefánikovo námestie 35/44, 967 01 Kremnica, IČO: 37 999 095.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s ch v a ľ u j e

zverenie osobného motorového vozidla SUZUKI SX4, EČV ZH 329 BY, obstarávacia cena 5 010 €, hodnota oprávok 0,00 €, zostatková cena 5 010 € do správy Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica, Štefánikovo námestie 35/44, 967 01 Kremnica, IČO: 37 999 095, od 01.07.2016.

B/ u k l a d á

mestskému úradu realizovať zverenie majetku do správy Kultúrneho a informačného centra Kremnica

zodpovedná: Ing. Renáta Nováková

termín: 15.09.2016.

PREZENTÁCIA: 12

ZA: 12 (Iveta Ceferová, Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ivan Petráš, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 128/1609

vo veci zverenia majetku do správy Základnej školy, Angyalova ulica 401/26, 967 01 Kremnica, IČO 37 831 461.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s ch v a ľ u j e

zverenie malého nákladného výťahu, výrobné číslo G3 TC 0059, obstarávacia cena 9 991,20 €, hodnota oprávok 0,00 €, zostatková cena 9 991,20 € do správy Základnej školy, Angyalova ulica 401/26, 967 01 Kremnica, IČO 37 831 461 od 01.08.2016.

B/ u k l a d á

mestskému úradu realizovať zverenie majetku do správy Základnej školy, Angyalova ulica, Kremnica

zodpovedná: Ing. Renáta Nováková

termín: 30.09.2016.

PREZENTÁCIA: 12

ZA: 12 (Iveta Ceferová, Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ivan Petráš, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 129/1609

vo veci zverenia majetku do správy Mestského bytového podniku, Dolná ulica 49/21, 967 01 Kremnica, IČO 00 634 336.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/s ch v a ľ u j e

zverenie objektu Čierna veža v meste Kremnica, postaveného na pozemku parcelné číslo CKN 1791 v katastrálnom území Kremnica s obstarávacou cenou 0,00 €, hodnota oprávok 0,00 €, zostatková cena 0,00 € do správy Mestského bytového podniku, Dolná ulica 49/21, 967 01 Kremnica, IČO 00 634 336 od 01.09.2016.

B/u k l a d á

mestskému úradu realizovať zverenie majetku do správy Mestského bytového podniku, Kremnica

zodpovedná: Ing. Renáta Nováková

termín: 30.09.2016.

PREZENTÁCIA: 12

ZA: 12 (Iveta Ceferová, Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ivan Petráš, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 130/1609

vo veci informácie o uzatvorených nájomných zmluvách.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e n a  v e d o m i e

informáciu o uzatvorených nájomných zmluvách v zmysle všeobecne záväzného nariadenia mesta Kremnica číslo 5/2016, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie mesta Kremnica číslo 3/2011 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta.

Nájomca: MDDr. Peter Lukovský, zubný lekár

Dolná 49/21, 967 01 Kremnica

Predmet nájmu: nebytové priestory – miestnosti č. 319, 320, 321, 322 a časť miestnosti č. 329 nachádzajúce sa v budove zdravotníckeho a sociálneho zariadenia v celkovej výmere 46,41 m2

Účel nájmu: poskytovanie zdravotnej starostlivosti

Doba nájmu: od 01.08.2016 na dobu neurčitú

Výška nájomného: 19,916 EUR/m2/rok

PREZENTÁCIA: 12

ZA: 12 (Iveta Ceferová, Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ivan Petráš, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie číslo 131/1609

zrušenia uznesenia č. 193/0911 zo dňa 5.11.2009 o Správach o hospodárení škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica za príslušný štvrťrok kalendárneho roka.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o  – r u š í

uznesenie č. 193/0911 zo dňa 5.11.2009 o Správach o hospodárení škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica za príslušný štvrťrok kalendárneho roka.

PREZENTÁCIA: 12

ZA: 10 (Iveta Ceferová, Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 1 (Ing. Klára Popová)

ZDRŽAL SA: 1 (Jaroslav Slašťan)

Uznesenie číslo 132/1609

 vo veci správy hlavnej kontrolórky mesta Kremnica o vybavovaní sťažností a petícií za 1. polrok 2016.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e n a  v e d o m i e

správu hlavnej kontrolórky mesta Kremnica o vybavovaní sťažností a petícií za 1. polrok 2016.

PREZENTÁCIA: 12

ZA: 11 (Iveta Ceferová, Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ivan Petráš, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 1(Ing. Klára Popová)

Uznesenie číslo 133/1609

vo veci odvolania Mgr. Daniela Haas Kianičku PhD z funkcie člena Komisie kultúry a cestovného ruchu.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o  – o d v o l á v a

Mgr. Daniela Haas Kianičku PhD z funkcie člena Komisie kultúry a cestovného ruchu.

PREZENTÁCIA: 12

ZA: 12 (Iveta Ceferová, Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ivan Petráš, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Alexander Ferenčík

primátor mesta

Bc. Martin Kapšo MUDr. Dana Blahyjová

člen návrhovej komisie člen návrhovej komisie

Zapísala: Mgr. Ľuba Ďurčová

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o v  K r e m n i c i

UZNESENIE

Mestského zastupiteľstva

Číslo : 110/1609

Zo dňa : 8. september 2016

Počet strán : 1

Počet príloh : 0

Uznesenie číslo 110/1609

vo veci kontroly plnenia uznesení.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e n a  v e d o m i e

správu hlavnej kontrolórky o kontrole plnenia uznesení prijatých MsZ v Kremnici.

Ing. Mgr. Alexander Ferenčík

primátor mesta

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o v  K r e m n i c i

UZNESENIE

Mestského zastupiteľstva

Číslo : 111/1609

Zo dňa : 8. september 2016

Počet strán : 1

Počet príloh : 0

Uznesenie číslo 111/1609

vo veci plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Kremnica pre 2. polrok 2016.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o  – s c h v a ľ u j e

plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Kremnica pre 2. polrok 2016.

Ing. Mgr. Alexander Ferenčík

primátor mesta

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o v  K r e m n i c i

UZNESENIE

Mestského zastupiteľstva

Číslo : 112/1609

Zo dňa : 8. september 2016

Počet strán : 1

Počet príloh : 0

Uznesenie číslo 112/1609

vo veci správy hlavnej kontrolórky mesta Kremnice o vykonaných kontrolách , ktorá bola predložená v súlade s ustanoveniami § 18f ods. 1 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e n a  v e d o m i e

predloženú správu hlavnej kontrolórky mesta Kremnice o vykonaných kontrolách , ktorá bola predložená v súlade s ustanoveniami § 18f ods. 1 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Ing. Mgr. Alexander Ferenčík

primátor mesta

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o v  K r e m n i c i

UZNESENIE

Mestského zastupiteľstva

Číslo : 113/1609

Zo dňa : 8. september 2016

Počet strán : 1

Počet príloh : 0

Uznesenie číslo 113/1609

vo veci návrhu VZN č. 6/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o  – s c h v a ľ u j e

VZN č. 6/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi.

Ing. Mgr. Alexander Ferenčík

primátor mesta

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o v  K r e m n i c i

UZNESENIE

Mestského zastupiteľstva

Číslo : 114/1609

Zo dňa : 8. september 2016

Počet strán : 1

Počet príloh : 0

Uznesenie číslo 114/1609

vo veci návrhu VZN č. 7/2016, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2015 o určení výšky príspevkov čiastočnej úhrady nákladov od zákonných zástupcov detí a žiakov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica v znení všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2015.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/s c h v a ľ u j e

VZN č. 7/2016, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2015 o určení výšky príspevkov čiastočnej úhrady nákladov od zákonných zástupcov detí a žiakov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica v znení všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2015.

B/p o v e r u j e

vedúcu oddelenia oznámiť nové skutočnosti riaditeľom škôl a školských zariadení termín: do 30.09.2016.

Ing. Mgr. Alexander Ferenčík

primátor mesta

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o v  K r e m n i c i

UZNESENIE

Mestského zastupiteľstva

Číslo : 115/1609

Zo dňa : 8. september 2016

Počet strán : 1

Počet príloh : 0

Uznesenie číslo 115/1609

 1. vo veci čerpania rozpočtu mesta Kremnica za rok 2016 k 30.06.2016

 2. M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a  v e d o m i e

 3. predloženú správu o čerpaní rozpočtu mesta Kremnica za rok 2016 k 30.06.2016 nasledovne:
 4. Bežný rozpočet: príjmy: 2 331 196,32 €, t.j. 56,52 %

 5. výdavky: 1 880 900,00 €, t.j. 46,75 %

 6. saldo: 450 296,32 €

 7. Kapitálový rozpočet:príjmy: 289 105,42 €, t.j. 102,52 %

 8. výdavky: 23 648,00 €, t.j. 3,81 %

 9. saldo: 265 457,42 €

 10. Finančné operácie: príjmy: 87 159,53 €, t.j. 22,38 %

 11. výdavky: 75 986,64 €, t.j. 49,69 %

 12. saldo: 11 172,89 €

Ing. Mgr. Alexander Ferenčík

primátor mesta

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o v  K r e m n i c i

UZNESENIE

Mestského zastupiteľstva

Číslo : 116/1609

Zo dňa : 8. september 2016

Počet strán : 1

Počet príloh : 0

Uznesenie číslo 116/1609

vo veci Monitorovania programového rozpočtu mesta Kremnica za rok 2016 k 30.6.2016.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e n a  v e d o m i e

predloženú Monitorovaciu správu za rok 2016 k 30.6.2016.

Ing. Mgr. Alexander Ferenčík

primátor mesta

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o v  K r e m n i c i

UZNESENIE

Mestského zastupiteľstva

Číslo : 117/1609

Zo dňa : 8. september 2016

Počet strán : 1

Počet príloh : 0

Uznesenie číslo 117/1609

vo veci správy o plnení rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia k 30.06.2016 za Mestský bytový podnik Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e n a  v e d o m i e

správu o plnení rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia k 30.06.2016 za Mestský bytový podnik Kremnica

(v eurách)

Výnosy: HČ 73 325 VČ 1 590 spolu 74 915 plnenie HČ 52,7 %

Náklady: HČ 72 798 VČ 1 469 spolu 74 267 plnenie HČ 52,3 %

Saldo: HČ 527 VČ 121 spolu 648

Ing. Mgr. Alexander Ferenčík

primátor mesta

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o v  K r e m n i c i

UZNESENIE

Mestského zastupiteľstva

Číslo : 118/1609

Zo dňa : 8. september 2016

Počet strán : 1

Počet príloh : 0

Uznesenie číslo 118/1609

vo veci plnenia rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia k 30.6.2016 za Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a v e d o m i e

predloženú správu o plnení rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia k 30.06.2016 za Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica ( v eurách) bez odpisov nasledovne:

Hlavná činnosť % Podnikateľská činnosť % Celkom KIC %

Výnosy: 79 426 50,75 76 416 51,08 155 842 50,86

Náklady: 83 046 51,95 65 248 43,63 148 294 49,20

Výsledok hospodárenia: -3 620 11 168 7 548

Ing. Mgr. Alexander Ferenčík

primátor mesta

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o v  K r e m n i c i

UZNESENIE

Mestského zastupiteľstva

Číslo : 119/1609

Zo dňa : 8. september 2016

Počet strán : 1

Počet príloh : 0

Uznesenie číslo 119/1609

vo veci Rozpočtového opatrenia riaditeľky Mestského bytového podniku č. 1/2016 k 31.07.2016.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e n a  v e d o m i e

Rozpočtové opatrenie riaditeľky Mestského bytového podniku č. 1/2016 k 31.07.2016 podľa predloženého návrhu.

Ing. Mgr. Alexander Ferenčík

primátor mesta

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o v  K r e m n i c i

UZNESENIE

Mestského zastupiteľstva

Číslo : 120/1609

Zo dňa : 8. september 2016

Počet strán : 1

Počet príloh : 0

Uznesenie číslo 120/1609

vo veci Konsolidovanej výročnej správy mesta Kremnica za rok 2015.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e n a  v e d o m i e

1. Konsolidovanú výročnú správu mesta Kremnica za rok 2015

2. Dodatok správy audítora o overení súladu spojenej konsolidovanej výročnej správy s individuálnou účtovnou závierkou a konsolidovanou účtovnou závierkou.

Ing. Mgr. Alexander Ferenčík

primátor mesta

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o v  K r e m n i c i

UZNESENIE

Mestského zastupiteľstva

Číslo : 121/1609

Zo dňa : 8. september 2016

Počet strán : 1

Počet príloh : 0

Uznesenie číslo 121/1609

vo veci schválenia dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 31.08.2016 pre oblasť kultúra.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s c h v a ľ u j e

pridelenie dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 31.08.2016 pre oblasť kultúra v celkovej výške 373,66 € v nasledovnom členení:

1. z Fondu úhrady nákladov na energie pre Dychovú hudbu Minciar vo výške 73,66 €.

2. z Fondu kultúrnych podujatí pre Knižnicu Jána Kollára vo výške 300 €.

B/ u k l a d á

 1. mestskému úradu písomne oznámiť poskytnutie dotácie žiadateľom,

 2. mestskému úradu pripraviť návrh zmluvy so žiadateľmi podľa bodu A/ uznesenia

zodpovedná: Mgr. Ľuba Ďurčová

termín: 30.09. 2016.

Ing. Mgr. Alexander Ferenčík

primátor mesta

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o v  K r e m n i c i

UZNESENIE

Mestského zastupiteľstva

Číslo : 122/1609

Zo dňa : 8. september 2016

Počet strán : 1

Počet príloh : 0

Uznesenie číslo 122/1609

vo veci schválenia dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 31.08.2016 pre oblasť telesná kultúra.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s c h v a ľ u j e

 1. presun finančných prostriedkov vo výške 4.768,34 € do 5. zmeny rozpočtu mesta Kremnica pre rok 2016 nasledovne:

z programu 005 podprogram 00504 do programu 008 podprogram 00803.

 1. pridelenie dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 31.08.2016 pre oblasť telesná kultúra vo výške 400 € pre TJ Kremnica.

B/u k l a d á

 1. mestskému úradu písomne oznámiť poskytnutie dotácie žiadateľovi,

 2. mestskému úradu pripraviť návrh zmluvy so žiadateľom podľa bodu A/ uznesenia

zodpovedná: Mgr. Ľuba Ďurčová

termín: 30.09.2016.

Ing. Mgr. Alexander Ferenčík

primátor mesta

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o v  K r e m n i c i

UZNESENIE

Mestského zastupiteľstva

Číslo : 123/1609

Zo dňa : 8. september 2016

Počet strán : 1

Počet príloh : 0

Uznesenie číslo 123/1609

vo veci žiadosti Kataríny Virčíkovej, Herlianska 4, 821 02 Bratislava o odpredaj pozemku v katastrálnom území Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/n e s ch v a ľ u j e

odpredaj časti z pozemku parcelné číslo CKN 2220/1 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou cca 21 m² v katastrálnom území Kremnica, Kataríne Virčíkovej, Herlianska 4, 821 02 Bratislava.

B/u k l a d á

mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ žiadateľke podľa bodu A/ uznesenia

zodpovedná: Ing. Renáta Nováková

termín: 30.09.2016.

Ing. Mgr. Alexander Ferenčík

primátor mesta

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o v  K r e m n i c i

UZNESENIE

Mestského zastupiteľstva

Číslo : 124/1609

Zo dňa : 8. september 2016

Počet strán : 1

Počet príloh : 0

Uznesenie číslo 124/1609

vo veci žiadosti Borisa Hrúzu, Ulica Československej armády 261/52, 967 01 Kremnica o odpredaj pozemku v katastrálnom území Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ b e r i e n a  v e d o m i e

žiadosť Borisa Hrúzu, Ulica Československej armády 261/52, 967 01 Kremnica o odpredaj časti pozemku parcelné číslo CKN 2272/1 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou cca 130 m2 v katastrálnom území Kremnica, za účelom výstavby garáží.

B / u k l a d á

 1. mestskému úradu vypracovať štúdiu realizovateľnosti výstavby garáží tak, aby bola časť z pozemku parcelné číslo CKN 2272/1 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou cca 130 m² v katastrálnom území Kremnica využitá čo najefektívnejšie,

 2. mestskému úradu, po spracovaní štúdie realizovateľnosti, rokovať so žiadateľom o ďalšom vybavovaní jeho žiadosti

zodpovedný: Ing. Marián Sikorai

termín: 31.10.2016.

Ing. Mgr. Alexander Ferenčík

primátor mesta

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o v  K r e m n i c i

UZNESENIE

Mestského zastupiteľstva

Číslo : 125/1609

Zo dňa : 8. september 2016

Počet strán : 2

Počet príloh : 0

Uznesenie číslo 125/1609

vo veci žiadosti – spoločnosti LESY Slovenskej republiky odštepný závod Žilina Nám. M. R. Štefánika 1, 011 45 Žilina, IČO: 36 038 351 o odplatný prevod pozemkov v katastrálnom území Turčianske Teplice po predložení geometrického plánu a znaleckého posudku.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/r u š í

uznesenie MsZ č. 18/1602 zo dňa 11.02.2016.

B/s ch v a ľ u j e

odpredaj pozemkov podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v katastrálnom území Turčianske Teplice, v obci Turčianske Teplice, okres Turčianske Teplice, a to:

– parcelné číslo CKN 510/1 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 197 m²

– parcelné číslo CKN 510/2 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 114 m²

– parcelné číslo CKN 511/1 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 308 m²

– parcelné číslo CKN 511/4 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 97 m², spolu pozemky s výmerou 716 m², vytvorených z pozemku parcelné číslo EKN 290 – orná pôda s výmerou 702 m², zameraných geometrickým plánom č. 12/16 zo dňa 19.05.2016 spoločnosti LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, odštepný závod Žilina, Nám. M. R. Štefánika 1, 011 45 Žilina, IČO: 36 038 351 s tým, že kupujúci uhradí výdavky spojené s prevodom vlastníctva pozemkov. Dôvodom majetkovoprávneho usporiadania týchto pozemkov je skutočnosť, že na pozemku parcelné číslo CKN 510/2 a CKN 511/4 je postavená stavba objektu lesného hospodárstva súpisné číslo 449, ktorej vlastníkom je kupujúci a ktorá je evidovaná na liste vlastníctva č. 41 pre katastrálne územie Turčianske Teplice. Pozemky parcelné číslo CKN 510/1 a CKN 511/1 sú priľahlé k stavbe objektu lesného hospodárstva a sú historicky a dlhodobo využívané ako manipulačný priestor a dvor k stavbám.

Kupujúci nie je osobou podľa § 9a ods. 6 zákona číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Podľa znaleckého posudku č. 130/2016 zo dňa 21. 07. 2016, všeobecná hodnota pozemkov parcelné číslo CKN 510/1, 510/2, 511/1 a 511/4 je 21 800,00 €.

Kúpna cena za predaj pozemkov parcelné číslo CKN 510/1, 510/2, 511/1 a 511/4 sa stanovuje vo výške 21 800,00 €.

C/ u k l a d á

mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu B/ žiadateľovi a realizovať uzavretie kúpnej zmluvy.

zodpovedná: Ing. Renáta Nováková

termín: 31.10.2016.

Ing. Mgr. Alexander Ferenčík

primátor mesta

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o v  K r e m n i c i

UZNESENIE

Mestského zastupiteľstva

Číslo : 126/1609

Zo dňa : 8. september 2016

Počet strán : 1

Počet príloh : 0

Uznesenie číslo 126/1609

vo veci odkúpenia pozemku v katastrálnom území Kremnica z vlastníctva SR – Rudné bane, š.p., Havranské 11, 974 32 Banská Bystrica, IČO: 00 007 838 mestom Kremnica.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s c h v a ľ u j e

 1. odkúpenie pozemku parcelné číslo CKN 1625/1 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 595 m² v katastrálnom území Kremnica mestom Kremnica od Rudných baní, š. p., Havranské 11, 974 32 Banská Bystrica, IČO: 00 007 838, za kúpnu cenu -4.270 € bez DPH, DPH 20% 854 €, t.j. kúpna cena s DPH 5.124 €, stanovenú podľa Znaleckého posudku č. 40/2013, vypracovaného znalcom Ing. Júliusom Kračúnom,

 2. uzavretie Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve medzi Rudnými baňami, š. p., Havranské 11, 974 32 Banská Bystrica, IČO: 00 007 838 ako budúcim predávajúcim a mestom Kremnica ako budúcim kupujúcim podľa predloženého návrhu.

B/ u k l a d á

mestskému úradu realizovať uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve podľa bodu A/ uznesenia

zodpovedná: Ing. Renáta Nováková

termín: 31.10.2016.

Ing. Mgr. Alexander Ferenčík

primátor mesta

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o v  K r e m n i c i

UZNESENIE

Mestského zastupiteľstva

Číslo : 127/1609

Zo dňa : 8. september 2016

Počet strán : 1

Počet príloh : 0

Uznesenie číslo 127/1609

vo veci zverenia majetku do správy Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica, Štefánikovo námestie 35/44, 967 01 Kremnica, IČO: 37 999 095.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s ch v a ľ u j e

zverenie osobného motorového vozidla SUZUKI SX4, EČV ZH 329 BY, obstarávacia cena 5 010 €, hodnota oprávok 0,00 €, zostatková cena 5 010 € do správy Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica, Štefánikovo námestie 35/44, 967 01 Kremnica, IČO: 37 999 095, od 01.07.2016.

B/ u k l a d á

mestskému úradu realizovať zverenie majetku do správy Kultúrneho a informačného centra Kremnica

zodpovedná: Ing. Renáta Nováková

termín: 15.09.2016.

Ing. Mgr. Alexander Ferenčík

primátor mesta

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o v  K r e m n i c i

UZNESENIE

Mestského zastupiteľstva

Číslo : 128/1609

Zo dňa : 8. september 2016

Počet strán : 1

Počet príloh : 0

Uznesenie číslo 128/1609

vo veci zverenia majetku do správy Základnej školy, Angyalova ulica 401/26, 967 01 Kremnica, IČO 37 831 461.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s ch v a ľ u j e

zverenie malého nákladného výťahu, výrobné číslo G3 TC 0059, obstarávacia cena 9 991,20 €, hodnota oprávok 0,00 €, zostatková cena 9 991,20 € do správy Základnej školy, Angyalova ulica 401/26, 967 01 Kremnica, IČO 37 831 461 od 01.08.2016.

B/ u k l a d á

mestskému úradu realizovať zverenie majetku do správy Základnej školy, Angyalova ulica, Kremnica

zodpovedná: Ing. Renáta Nováková

termín: 30.09.2016.

Ing. Mgr. Alexander Ferenčík

primátor mesta

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o v  K r e m n i c i

UZNESENIE

Mestského zastupiteľstva

Číslo : 129/1609

Zo dňa : 8. september 2016

Počet strán : 1

Počet príloh : 0

Uznesenie číslo 129/1609

vo veci zverenia majetku do správy Mestského bytového podniku, Dolná ulica 49/21, 967 01 Kremnica, IČO 00 634 336.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/s ch v a ľ u j e

zverenie objektu Čierna veža v meste Kremnica, postaveného na pozemku parcelné číslo CKN 1791 v katastrálnom území Kremnica s obstarávacou cenou 0,00 €, hodnota oprávok 0,00 €, zostatková cena 0,00 € do správy Mestského bytového podniku, Dolná ulica 49/21, 967 01 Kremnica, IČO 00 634 336 od 01.09.2016.

B/u k l a d á

mestskému úradu realizovať zverenie majetku do správy Mestského bytového podniku, Kremnica

zodpovedná: Ing. Renáta Nováková

termín: 30.09.2016.

Ing. Mgr. Alexander Ferenčík

primátor mesta

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o v  K r e m n i c i

UZNESENIE

Mestského zastupiteľstva

Číslo : 130/1609

Zo dňa : 8. september 2016

Počet strán : 1

Počet príloh : 0

Uznesenie číslo 130/1609

vo veci informácie o uzatvorených nájomných zmluvách.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e n a  v e d o m i e

informáciu o uzatvorených nájomných zmluvách v zmysle všeobecne záväzného nariadenia mesta Kremnica číslo 5/2016, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie mesta Kremnica číslo 3/2011 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta.

Nájomca: MDDr. Peter Lukovský, zubný lekár

Dolná 49/21, 967 01 Kremnica

Predmet nájmu: nebytové priestory – miestnosti č. 319, 320, 321, 322 a časť miestnosti č. 329 nachádzajúce sa v budove zdravotníckeho a sociálneho zariadenia v celkovej výmere 46,41 m2

Účel nájmu: poskytovanie zdravotnej starostlivosti

Doba nájmu: od 01.08.2016 na dobu neurčitú

Výška nájomného: 19,916 EUR/m2/rok

Ing. Mgr. Alexander Ferenčík

primátor mesta

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o v  K r e m n i c i

UZNESENIE

Mestského zastupiteľstva

Číslo : 131/1609

Zo dňa : 8. september 2016

Počet strán : 1

Počet príloh : 0

Uznesenie číslo 131/1609

zrušenia uznesenia č. 193/0911 zo dňa 5.11.2009 o Správach o hospodárení škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica za príslušný štvrťrok kalendárneho roka.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o  – r u š í

uznesenie č. 193/0911 zo dňa 5.11.2009 o Správach o hospodárení škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica za príslušný štvrťrok kalendárneho roka.

Ing. Mgr. Alexander Ferenčík

primátor mesta

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o v  K r e m n i c i

UZNESENIE

Mestského zastupiteľstva

Číslo : 132/1609

Zo dňa : 8. september 2016

Počet strán : 1

Počet príloh : 0

Uznesenie číslo 132/1609

vo veci správy hlavnej kontrolórky mesta Kremnica o vybavovaní sťažností a petícií za 1. polrok 2016.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e n a  v e d o m i e

správu hlavnej kontrolórky mesta Kremnica o vybavovaní sťažností a petícií za 1. polrok 2016.

Ing. Mgr. Alexander Ferenčík

primátor mesta

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o v  K r e m n i c i

UZNESENIE

Mestského zastupiteľstva

Číslo : 133/1609

Zo dňa : 8. september 2016

Počet strán : 1

Počet príloh : 0

Uznesenie číslo 133/1609

vo veci odvolania Mgr. Daniela Haas Kianičku PhD z funkcie člena Komisie kultúry a cestovného ruchu.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o  – o d v o l á v a

Mgr. Daniela Haas Kianičku PhD z funkcie člena Komisie kultúry a cestovného ruchu.

Ing. Mgr. Alexander Ferenčík

primátor mesta

umsz160908

Zdieľať tento príspevok.