Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kremnica číslo /2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kremnica číslo /2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Dňom vyvesenia návrhu, t.j. dňom 8. novembra 2016, začala plynúť 15 dňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky na internetovej stránke mesta www.kremnica.sk alebo ústne do zápisnice  na Mestskom úrade v Kremnici. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ prihliadať  a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

Pripomienkovanie je možné od 08.11.2016 do  22.11.2016.

Návrh
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kremnica číslo  /2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Mesto Kremnica podľa § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 83 zákona č. 582/2004 Z.z.  o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie

Článok 1
Vymedzenie poplatku

1. Poplatok sa platí za
a) činnosti nakladania so zmesovým komunálnym odpadom,
b) činnosti nakladania s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom,
c) triedený zber zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov,
d) náklady spôsobené nedôsledným triedením oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov a
e) náklady presahujúce výšku obvyklých nákladov podľa osobitného predpisu.

2. Ak ďalej nie je ustanovené inak, poplatok platí poplatník, ktorým je
a) fyzická osoba, ktorá má v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území mesta oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie,
b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na iný účel ako na podnikanie,
c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na účel podnikania.

3. Poplatok od poplatníka v ustanovenej výške pre mesto vyberá a za vybraný poplatok ručí:
a) vlastník nehnuteľnosti; ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých spoluvlastníkov alebo ak ide o bytový dom, poplatok vyberá a za vybraný poplatok ručí zástupca alebo správca určený spoluvlastníkmi, ak s výberom poplatku zástupca alebo správca súhlasí,
b) správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo mesto ( ďalej len „platiteľ“ ).

Článok 2
Sadzba poplatku

1. Sadzba poplatku je:
a)  0,0575 eura za osobu a kalendárny deň, pre poplatníka podľa čl. 1 ods. 2 písm. a), písm.
b) a písm. c),
b)  0,0129 eura za jeden liter komunálnych odpadov alebo drobných stavebných odpadov.
c)  0,020   eura za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín.
2. Koeficient ukazovateľa produkcie komunálneho odpadu sa stanovuje v hodnote 0,5.

Článok 3
Určenie poplatku

1. Zdaňovacie obdobie je kalendárny rok.
2. Ak v meste nie je zavedený množstvový zber poplatok na zdaňovacie obdobie mesto určí, ako
a) súčin sadzby poplatku uvedenej v čl. 2 ods. 1 písm. a) tohto nariadenia a počtu kalendárnych dní v príslušnom kalendárnom roku, v ktorom má poplatník v meste trvalý alebo prechodný pobyt alebo počas ktorého užíva nehnuteľnosť alebo je oprávnený užívať nehnuteľnosť na území mesta,
b) súčin sadzby poplatku, počtu kalendárnych dní v zdaňovacom období a ukazovateľa dennej produkcie komunálnych odpadov, ak ide o poplatníka podľa článku  1 ods. 2 písm.
b) a c),
c) u poplatníka podľa čl. 1 ods. 2  písm. a), písm. b) a písm. c), uplatňujúceho množstvový zber drobného stavebného odpadu bez obsahu škodlivín, ako súčin sadzby poplatku a celkovej hmotnosti odovzdaného drobného stavebného odpadu na zbernom dvore.
3. Ak je v meste zavedený množstvový zber, mesto určí poplatok ako súčin frekvencie odvozov, sadzby poplatku podľa článku 2 ods. 1 písm. b) a objemu zbernej nádoby, ktorú poplatník užíva v súlade so zavedeným systémom zberu komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov.

Článok 4
Oznamovacia povinnosť

1. Poplatník je povinný  v priebehu zdaňovacieho  obdobia oznámiť mestu vznik poplatkovej povinnosti do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti a
a) uviesť meno, priezvisko, titul, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu ( ďalej len „ identifikačné údaje „ ): v prípade určeného zástupcu podľa § 77 ods. 7 aj identifikačné údaje za ostatných členov domácnosti, a ak je poplatníkom osoba podľa § 77 ods. 2  písm.
b) alebo písm. c) názov alebo obchodné meno alebo dodatok
obchodného mena, sídla alebo miesto podnikania a identifikačné číslo,
b) uviesť údaje rozhodujúce na určenie poplatku,
c) ak požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku podľa § 82, predložiť aj doklady, ktoré odôvodňujú zníženie alebo odpustenie poplatku.
2. Zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie poplatku a zánik poplatkovej povinnosti v priebehu zdaňovacieho obdobia je poplatník povinný  oznámiť mestu do 30 dní odo dňa, keď tieto nastali.

Článok 5
Vyrubenie poplatku  a splatnosť

1. Poplatok mesto poplatníkovi vyrubí rozhodnutím za príslušné zdaňovacie obdobie.
2. Ak vznikne poplatková povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia, mesto vyrubí pomernú časť poplatku rozhodnutím, začínajúc dňom vzniku poplatkovej povinnosti a až do konca príslušného zdaňovacieho obdobia
3. Vyrubený poplatok je splatný v lehote určenej správcom dane v rozhodnutí. Poplatník môže vyrubený poplatok, ktorý bol rozhodnutím mesta určený v splátkach, zaplatiť aj naraz najneskôr v lehote splatnosti prvej splátky.
Poplatok je možné uhradiť bezhotovostným prevodom alebo hotovostným vkladom na účet správcu dane v peňažnom ústave alebo v hotovosti v pokladni mestského úradu na základe identifikačných údajov uvedených v rozhodnutí.
4. Poplatok za množstvový zber drobného stavebného odpadu bez obsahu škodlivín uhradí poplatník v hotovosti za skutočné odovzdané množstvo odpadu na zbernom dvore poverenému pracovníkovi mesta.

Článok 6
Odpustenie poplatku

1. Mesto na základe žiadosti poplatníka,  odpustí poplatok za obdobie, za ktoré poplatník mestu preukáže na základe podkladov, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval v mieste trvalého pobytu.  Doklad musí byť vystavený v príslušnom zdaňovacom období a z dokladu musí byť zrejmé od kedy a do kedy je poplatník mimo mesta ( alebo bude mimo mesta ). Poplatník si nárok  na odpustenie poplatku uplatňuje za každé
zdaňovacie obdobie zvlášť.

2. Podklady, ktorými sa preukazuje skutočnosť podľa bodu l sú najmä:
a) potvrdenie o pobyte v zariadení sociálnej starostlivosti, v reedukačnom zariadení, v detskom domove,
b) potvrdenie o hospitalizácii v zdravotníckom zariadení,
c) potvrdenie o výkone trestu odňatia slobody alebo potvrdenie o výkone väzby,
d) pracovná zmluva zo zahraničia, ak obdobie trvania pracovného pomeru je zhodné so zdaňovacím obdobím bez mzdových podmienok,
e) potvrdenie od zamestnávateľa zo zahraničia o trvaní pracovného pomeru,
f) potvrdenie o štúdiu v zahraničí,
g) doklad príslušného úradu o pobyte v zahraničí,
h) potvrdenie od agentúry, ktorá sprostredkovala prácu v zahraničí,
ch) potvrdenie o platení zálohovej dane podľa platnej legislatívy príslušného štátu za miestne dane a poplatky,
i) potvrdenie  o hlásení na prechodný pobyt mimo územia mesta vrátane potvrdenia o zaplatení poplatku za odpady v inej obci.
V prípade, že doklad zo zahraničia nie je v štátnom jazyku, je potrebné k podkladu
predložiť jeho preklad.
3. Podklad k žiadosti nie je možné nahradiť čestným vyhlásením.
4. Na výzvu správcu dane ( poplatku ) je poplatník povinný  predložiť k nahliadnutiu originál
podkladov.
5.Úľavu nemožno poskytnúť poplatníkovi, ktorý má nedoplatky voči mestu Kremnica.

Článok 7
Zníženie poplatku

1. Mesto na základe žiadosti poplatníka poplatok zníži o 75 %, ak poplatník preukáže, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo nezdržiaval na území mesta; to neplatí pre poplatníka, ktorý nemá na území mesta trvalý pobyt a má zároveň oprávnenie užívať nehnuteľnosť na území mesta.

2. Podklady, ktorými sa preukazuje skutočnosť podľa bodu 1, sú najmä:
a) potvrdenie od zamestnávateľa, v ktorom zamestnávateľ potvrdí, že poplatník v zdaňovacom období vykonáva prácu mimo mesta , vrátane dokladu, ktorý preukazuje jeho ubytovanie  ( vlastníctvo k nehnuteľnosti, potvrdenie o ubytovaní, nájomná zmluva,
b) potvrdenie o činnosti vykonávanej mimo mesta na základe živnostenského oprávnenia u zárobkovo-činných osôb  vrátane dokladu o ubytovaní v mieste výkonu práce ( vlastníctvo k nehnuteľnosti, potvrdenie o ubytovaní, nájomná zmluva ) a potvrdenie, že tam platí poplatok za komunálny odpad,
c) potvrdenie o dennom štúdiu mimo mesta alebo potvrdenie o návšteve predškolského zariadenia vrátane dokladu o ubytovaní  ( potvrdenie o ubytovaní z internátu, nájomná zmluva, potvrdenie o prechodnom pobyte ),
d) potvrdenie o pobyte v sociálnom zariadení s týždenným pobytom.
V prípade, že nájomná zmluva je na dobu neurčitú, je potrebné  priložiť doklad, že v danom zdaňovacom období je platná ( dodatok, potvrdenie od prenajímateľa).
3. Podklad k žiadosti nie je možné nahradiť čestným vyhlásením.
4. Na základe výzvy správcu dane ( poplatku ) je poplatník povinný predložiť k nahliadnutiu originál podkladov.
5. Mesto zníži poplatok  pre poplatníkov na počet miest pri poskytovaní reštauračných, kaviarenských alebo iných pohostinských služieb o 63 %.
6. Mesto zníži poplatok pre poplatníka podľa čl. 1 ods. 2  písm. a) na nedostupných miestach o 50 % ročného poplatku prihláseného na trvalý alebo prechodný pobyt. Nedostupným miestom sa pre účely tohto nariadenia považujú nehnuteľnosti, ktoré sú vzdialené od prístupových komunikácií a nie je možné odtiaľ zvážať odpad z kuka-
nádob, pričom sú pre nich na dostupných miestach určené zberné miesta.
Konkrétne pre účely tohto nariadenia sa nedostupnými miestami rozumejú:
– na Ulici Československej armády  dom č. 235/155, dom č. 267/64
– na Dolnej ulici dom č. 102/76
– na Ulici Rumunskej armády dom č. 1400/48
– na Veterníckej ulici dom č. 945/89
– na Galandovom majeri dom č. 930/3, dom č. 931/5
– na Revolte dom č. 790/1, dom č. 1559/5, dom č. 1560/3
– v Partizánskej doline dom č. 528/15.
7. Úľavu nemožno poskytnúť poplatníkovi, ktorý má nedoplatok voči mestu Kremnica ( nedoplatok na poplatku a daniach).
8. Úľavy na poplatku sa pre jednu osobu nekumulujú.
9. Poplatník si nárok na zníženie uplatňuje za každé zdaňovacie obdobie zvlášť.

Článok 8
Vrátenie poplatku

1. Mesto vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia na základe písomnej žiadosti v zákonnejlehote.
2. Podmienkou na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti je zánik poplatkovej povinnosti najmä z dôvodu zrušenia trvalého alebo prechodného pobytu, užívania nehnuteľnosti, zánik prevádzky na území mesta.  Zánik poplatkovej povinnosti je poplatník povinný preukázať dokladmi – doklad o zrušení pobytu v meste, doklad o zániku užívania nehnuteľnosti, doklad o zániku prevádzky v meste.
3. Podmienkou na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti platiteľovi pri znížení alebo odpustení poplatku je podanie žiadosti v zákonnej lehote, splnenie podmienok v článku 6 alebo v článku 7 tohto nariadenia.

Článok 9
Prechodné a záverečné ustanovenia

1. Pokiaľ v tomto všeobecne záväznom nariadení ( ďalej len „ nariadení „ ) nie je podrobnejšia úprava, platia príslušné ustanovenia zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní  ( daňový poriadok ) a o zmene a doplnení niektorý zákonov v znení neskorších predpisov.
2. Ak vznikla poplatková povinnosť pred účinnosťou tohto nariadenia, správca poplatku pre vyrubenie poplatku použije sadzby podľa doterajších nariadení.
3. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Kremnici číslo zo dňa        2016.
4. Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie mesta  Kremnica č. 8/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné  stavebné odpady.

Ing. Mgr. Alexander Ferenčík
primátor mesta

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli mesta v budove Mestského domu v Kremnici  od                     do
2. Toto všeobecne záväzné stanovisko nadobúda účinnosť dňa 01.01.2017.

Iveta  Ceferová
zástupkyňa primátora mesta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdieľať tento príspevok.