Nebytové priestory na prenájom

Mestský bytový podnik, Dolná 49/21, Kremnica

Nebytové priestory

na prenájom

0911 742 259

Zámer – prenájom nebytových priestorov ordinácie obvodného lekára – Dolná 49/21, Kremnica

Mesto Kremnica, Štefánikovo nám. 1/1, 967 01 Kremnica, IČO: 00320781 v zmysle §9a zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje svoj zámer prenajať nebytový priestor – ordináciu obvodného lekára o výmere 58,6 m2 nachádzajúcu sa na 1. poschodí budovy na Dolnej ulici 49/21, vedenej ako budova zdravotníckeho a sociálneho zariadenia, postavenej na parcele č. KN-C 842/3, katastrálne územie Kremnica, zapísanej na LV č. 1388. Budova je zaradená na základe energetického certifikátu do skupiny D. Nebytový priestor pozostáva z dvoch miestností a časti čakárne, je vhodný na zriadenie ordinácie.

Nájom nebytových priestorov je stanovený v zmysle zásad určovania nájomného za prenájom nebytových priestorov, ktorých vlastníkom je mesto Kremnica:

https://www.kremnica.sk/zasady-o-urcovani-najomneho/

Zároveň nájomca uhrádza zálohové platby za poskytované služby (EE, vodné a stočné, teplo a TÚV, …) spojené s užívaním nebytových priestorov, ktoré sú predmetom ročného vyúčtovania podľa skutočných nákladov k 31.5. za predchádzajúci kalendárny rok.

Bližšie informácie Vám radi poskytnú na Mestskom bytovom podniku, Dolná 49/21 v Kremnici, tel: 045/6742 471, mobil: 0911 742 259, mail: lenka.reichlova@kremnica.sk

Obhliadku nebytových priestorov je potrebné dohodnúť telefonicky.

Zámer – prenájom nebytových priestorov ordinácie zubného lekára – Dolná 49/21, Kremnica

Mesto Kremnica, Štefánikovo nám. 1/1, 967 01 Kremnica, IČO: 00320781 v zmysle §9a zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje svoj zámer prenajať nebytový priestor – ordináciu zubného lekára o výmere 22,5 m2 nachádzajúcu sa na 3. poschodí budovy na Dolnej ulici 49/21, vedenej ako budova zdravotníckeho a sociálneho zariadenia, postavenej na parcele č. KN-C 842/3, katastrálne územie Kremnica, zapísanej na LV č. 1388. Budova je zaradená na základe energetického certifikátu do skupiny D. Nebytový priestor pozostáva z jednej miestnosti a časti čakárne, je vhodný na zriadenie ordinácie.

Nájom nebytových priestorov je stanovený v zmysle zásad určovania nájomného za prenájom nebytových priestorov, ktorých vlastníkom je mesto Kremnica:

https://www.kremnica.sk/zasady-o-urcovani-najomneho/

Zároveň nájomca uhrádza zálohové platby za poskytované služby (EE, vodné a stočné, teplo a TÚV, …) spojené s užívaním nebytových priestorov, ktoré sú predmetom ročného vyúčtovania podľa skutočných nákladov k 31.5. za predchádzajúci kalendárny rok.

Bližšie informácie Vám radi poskytnú na Mestskom bytovom podniku, Dolná 49/21 v Kremnici, tel: 045/6742 471, mobil: 0911 742 259, mail: lenka.reichlova@kremnica.sk

Obhliadku nebytových priestorov je potrebné dohodnúť telefonicky.

Zámer – prenájom nebytových priestorov ordinácie detského lekára – Dolná 49/21, Kremnica

Mesto Kremnica, Štefánikovo nám. 1/1, 967 01 Kremnica, IČO: 00320781 v zmysle §9a zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje svoj zámer prenajať nebytový priestor – ordináciu detského lekára o výmere 167,64 m2 nachádzajúcu sa na 1. poschodí budovy na Dolnej ulici 49/21, vedenej ako budova zdravotníckeho a sociálneho zariadenia, postavenej na parcele č. KN-C 842/3, katastrálne územie Kremnica, zapísanej na LV č. 1388. Budova je zaradená na základe energetického certifikátu do skupiny D. Nebytový priestor pozostáva z dvoch vyšetrovní detského lekára, dvoch vyšetrovacích boxov, pracovni sestry, sociálnych zariadení a izolačného boxu. Priestory sú vhodné na zriadenie ordinácií, kancelárií, poskytovanie služieb,… Majú samostatný vchod z Matunákovej ulice. Je možné prenajať ich aj po častiach.

Nájom nebytových priestorov je stanovený v zmysle zásad určovania nájomného za prenájom nebytových priestorov, ktorých vlastníkom je mesto Kremnica:

https://www.kremnica.sk/zasady-o-urcovani-najomneho/

Zároveň nájomca uhrádza zálohové platby za poskytované služby (EE, vodné a stočné, teplo a TÚV, …) spojené s užívaním nebytových priestorov, ktoré sú predmetom ročného vyúčtovania podľa skutočných nákladov k 31.5. za predchádzajúci kalendárny rok.

Bližšie informácie Vám radi poskytnú na Mestskom bytovom podniku, Dolná 49/21 v Kremnici, tel: 045/6742 471, mobil: 0911 742 259, mail: lenka.reichlova@kremnica.sk

Obhliadku nebytových priestorov je potrebné dohodnúť telefonicky.

Zámer – prenájom nebytových priestorov – Dolná 49/21, Kremnica

Mesto Kremnica, Štefánikovo nám. 1/1, 967 01 Kremnica, IČO: 00320781 v zmysle §9a zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje svoj zámer prenajať nebytové priestory bývalého RTG pracoviska o výmere 114,65 m2 nachádzajúcu sa na 2. poschodí budovy na Dolnej ulici 49/21, vedenej ako budova zdravotníckeho a sociálneho zariadenia, postavenej na parcele č. KN-C 842/3, katastrálne územie Kremnica, zapísanej na LV č. 1388. Budova je zaradená na základe energetického certifikátu do skupiny D. Nebytové priestory pozostávajú z viacerých miestností a je možné ich prenajať aj po častiach. Priestory sú vhodné na zriadenie ordinácií, kancelárií, poskytovanie služieb,… 

Nájom nebytových priestorov je stanovený v zmysle zásad určovania nájomného za prenájom nebytových priestorov, ktorých vlastníkom je mesto Kremnica:

https://www.kremnica.sk/zasady-o-urcovani-najomneho/

Zároveň nájomca uhrádza zálohové platby za poskytované služby (EE, vodné a stočné, teplo a TÚV, …) spojené s užívaním nebytových priestorov, ktoré sú predmetom ročného vyúčtovania podľa skutočných nákladov k 31.5. za predchádzajúci kalendárny rok.

Bližšie informácie Vám radi poskytnú na Mestskom bytovom podniku, Dolná 49/21 v Kremnici, tel: 045/6742 471, mobil: 0911 742 259, mail: lenka.reichlova@kremnica.sk

Obhliadku nebytových priestorov je potrebné dohodnúť telefonicky.

Zámer – prenájom nebytových priestorov – objekt Čierna veža

Mesto Kremnica, Štefánikovo nám. 1/1, 967 01 Kremnica, IČO: 00320781 v zmysle §9a zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje svoj zámer prenajať nebytový priestor – objekt Čierna veža (obranná bašta, ktorá je súčasťou mestského opevnenia), postavený na pozemku parc. Č. KN-C 1791, katastrálne územie Kremnica, zapísaný na LV č. 1388.

Bližšie informácie Vám radi poskytnú na Mestskom bytovom podniku, Dolná 49/21 v Kremnici, tel: 045/6742 471, mobil: 0911 742 259, mail: lenka.reichlova@kremnica.sk

Obhliadku nebytových priestorov je potrebné dohodnúť telefonicky.

V Kremnici, dňa 07.11.2016

Zdieľať tento príspevok.