Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kremnica číslo …/2016, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 12/2012 o dani z nehnuteľností

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kremnica číslo …/2016, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 12/2012 o dani z nehnuteľností

NÁVRH

Všeobecne záväzné nariadenie

mesta Kremnica číslo …/2016,

ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie

č. 12/2012 o dani z nehnuteľností

Mesto Kremnica podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 99e ods. 9 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) vydáva toto

všeobecne záväzné nariadenie:

Všeobecne záväzné nariadenie č. 12/2012 o dani z nehnuteľností v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2014 sa dopĺňa nasledovne:

Článok I

  1. V časti IV. sa v čl. 6 dopĺňa nový odsek 3 v nasledovnom znení:

(3) Správca dane určuje, že daň do 3,00 € v úhrne (daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty, daň za nevýherné hracie prístroje) nebude vyrubovať.

Článok II

  1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Kremnici číslo ……………… zo dňa …………………. .

__________________________

Ing. Mgr. Alexander Ferenčík

primátor mesta

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli v meste

Kremnica v dobe od …………………… do ……………………….. .

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.01.2017.

Zdieľať tento príspevok.