Zápisnica č.6/2016 zo zasadnutia Komisie ekonomickej, výstavby , životného prostredia a odpadového hospodárstva pri Mestskom zastupiteľstve v Kremnici konaného dňa 7.novembra 2016

Prítomní:Ing. Viera Vaská, Ing. Mgr. Martin Novodomec, Maroš Kraml, Ivan Petráš, Ing. Tomáš Heriban, Bc. Martin Rusín, Ing. Renáta Nováková, Ing. Marián Sikorai

Neprítomní:  RNDr. Zuzana Balážová, Peter Chren,

Prizvaní:  Ing. Mgr. Alexander Ferenčík, primátor mesta, Iveta Ceferová, zástupkyňa primátora mesta, Ing. Beata Kirková, hlavná kontrolórka mesta, Mária Kubíková, referent poplatku za komunálne odpady

Program:

1. Úvod

2. Finančné veci
2.1 Rozpočtové opatrenie mesta Kremnica k 30. 09. 2016
2.2 Rozpočtové opatrenie primátora mesta Kremnica č. 3 k 01. 10. 2016 a návrh 6. zmeny rozpočtu mesta Kremnica na rok 2016
2.3 Návrh 3. zmeny rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica pre rok 2016
2.4  Správa o plnení rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica k 30. 09. 2016

3. Majetkové veci
3.1     Informácia o uzatvorených a ukončených nájomných zmluvách
3.2    Zverenie technického zhodnotenia majetku do správy Mestského bytového podniku, Kremnica
3.3   Zverenie technického zhodnotenia majetku do správy Základnej školy Pavla Križku, Kremnica
3.4    Informácia o nájomných vzťahoch na Skalke
4. Rôzne
4.1.    Návrh VZN mesta Kremnica  o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
4.2 Návrh VZN o dani z nehnuteľnosti
4.3        Návrh VZN o miestnych daniach
4.4        Informácia o miestnom poplatku za rozvoj
4.5        Súhlas s osadením pamätnej tabule – Matica Slovenská, miestny odbor
v Kremnici
4.6 Petícia za opravu mosta, vyčistenie koryta a cesty do ulice – obyvatelia Novej
Doliny
5. Záver

1. Úvod
Na zasadnutí komisie sa zúčastnili šiesti členovia komisie, t. j. komisia bola uznášaniaschopná. Zasadnutie viedla Ing. Viera Vaská, predsedníčka komisie, ktorá oboznámila prítomných s programom zasadnutia. Komisia prerokovala predložené finančné veci, majetkové veci a bod rôzne a prijala k nim nasledovné uznesenia:

2. Finančné veci
Uznesenie k bodu 2.1
Komisia vo veci Rozpočtového opatrenia mesta Kremnica k 30. 09. 2016 berie na vedomie Rozpočtové opatrenie mesta Kremnica k 30. 09 2016, podľa predloženého návrhu.

Uznesenie k bodu 2.2
Komisia vo veci Rozpočtového opatrenia primátora mesta Kremnica č. 3 k 01. 10. 2016 a Návrhu
6. zmeny rozpočtu mesta Kremnica na rok 2016:
1. berie na vedomie Rozpočtové opatrenie primátora mesta Kremnica č. 3 k 01. 10. 2016, podľa
predloženého návrhu,
2. neodporúča zapracovať do návrhu 6. zmeny rozpočtu mesta Kremnica na rok 2016 požiadavku
Materskej školy, Kremnica na navýšenie vlastných príjmov MŠ o 3 100 € a ich rozpustenie vo
výdavkoch MŠ,
3. odporúča k finančným veciam škôl a školských zariadení (napr. návrhy rozpočtu, návrhy na zmeny
rozpočtu, …) doložiť k predkladaným materiálom stanovisko komisie športu, školstva a mládeže.

Uznesenie k bodu 2.3
Komisia vo veci Návrhu 3. zmeny rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica pre rok 2016 odporúča MsZ schváliť 3. zmenu rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica pre rok 2016 podľa predloženého návrhu.

Uznesenie k bodu 2.3
Komisia vo veci Správy o plnení rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica k 30. 09. 2016 berie na vedomie Správu o plnení rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica
k 30. 09. 2016, podľa predloženého návrhu.

3. Majetkové veci
Uznesenie k bodu 3.1
Komisia vo veci informácie o uzatvorených a ukončených nájomných zmluvách berie na vedomie
informáciu o uzatvorených a ukončených nájomných zmluvách na prenájom pozemkov v katastrálnom
území Kremnica v zmysle VZN mesta Kremnica č. 5/2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta
Kremnica č. 3/2011 – Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta od 01. 09. 2016
do 31. 10. 2016  podľa prílohy.

Uznesenie k bodu 3.2
Komisia vo veci zverenia technického zhodnotenia majetku do správy Mestského bytového
podniku odporúča MsZ schváliť:
1. zverenie technického zhodnotenia budovy súpisné číslo 33 (budova knižnice) na Štefánikovom námestí v Kremnici do správy  Mestského bytového podniku, Dolná ulica 49/21, 967 01 Kremnica,
IČO 00 634 336 od 01. 11. 2016 nasledovne:
• technické zhodnotenie stavby (účet 021) – po ukončení investičnej akcie „Obnova budovy
č. 33/40 na Štefánikovom námestí v Kremnici“ v obstarávacej cene 55 758,86 €, z tohto:
– zdroje ŠR (MF SR r. 2012):   7 950,00 €
– vlastné zdroje:          47 808,86 €
2. zverenie technického zhodnotenia budovy súpisné číslo 1 (budova radnice) na Štefánikovom námestí v Kremnici do správy  Mestského bytového podniku, Dolná ulica 49/21, 967 01 Kremnica,
IČO 00 634 336 od 01. 11. 2016 nasledovne:
• technické zhodnotenie stavby (účet 021) – po ukončení investičnej akcie „Radnica – výmena
strešnej krytiny súp. č. 1“ v obstarávacej cene   63 934,81 €, z tohto:
– zdroje ŠR (MF SR r. 2016):   44 549,00 €
– vlastné zdroje:            19 385,81 €.

Uznesenie k bodu 3.3
Komisia vo veci zverenia technického zhodnotenia majetku do správy Základnej školy Pavla Križku, Kremnica odporúča MsZ schváliť zverenie technického zhodnotenia budovy súpisné číslo 884 (dolná telocvičňa) na Ulici Jula Horvátha  v Kremnici do správy Základnej školy Pavla Križku, Ulica Pavla Križku 392/8, 967 01  Kremnica, IČO 37 831 470 od 01. 11. 2016 nasledovne:
• technické zhodnotenie stavby (účet 021) – po ukončení prvej etapy investičnej akcie „Komplexná obnova telocvične súp. č. 884, Kremnica“ v obstarávacej cene 46 388,05 € (vlastné zdroje mesta Kremnica).
Uznesenie k bodu 3.4
Komisia vo veci informácie o nájomných vzťahoch na Skalke odporúča primátorovi mesta:
1. rokovať s Ing. Bab, konateľkou spoločnosti Skalky, s.r.o., o vypovedaní nájomnej zmluvy a vyprataní pozemku,
2. rokovať s JUDr. Hyžom, štatutárnym zástupcom spoločností COIMEX Invest, a.s., COIMEX
Development, s.r.o., a CLD, s.r.o.,  o usporiadaní nájomných vzťahov a usporiadaní pohľadávok. Pracovné rokovanie uskutočniť za prítomnosti právneho zástupcu mesta s tým, že je potrebné sa pripraviť na možné alternatívy a z rokovania urobiť formálny zápis.

4. Rôzne:
Uznesenie k bodu 4.1
Komisia vo veci VZN číslo  ….. /2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady odporúča MsZ schváliť VZN číslo  ….. /2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady s tým, že do materiálu bude zapracované:
1. zvýšenie sadzby poplatku za zmesový komunálny odpad z 0,0545 €/osoba/deň (19,89 €/osoba/rok)
na 0,0575 €/osoba/deň (20,98 €/osoba/rok),
2. zvýšenie sadzby poplatku za drobný stavebný odpad bez obsahu škodlivín z 0,015 €/kg na 0,020 €/kg,
3. zrušenie zníženia poplatku o 50 % pre fyzické osoby – držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým
zdravotným postihnutím.
Zároveň komisia odporúča, aby aspoň jeden pracovný deň v týždni bol zberný dvor v Hornej Vsi otvorený v popoludňajších hodinách.

Uznesenie k bodu 4.2
Komisia vo veci VZN číslo  ….. /2016, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie
č. 8/2015 o miestnych daniach odporúča MsZ schváliť VZN číslo  ….. /2016, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2015 o miestnych daniach v zmysle predloženého materiálu.

Uznesenie k bodu 4.3
Komisia vo veci VZN číslo  ….. /2016, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie
č. 12/2012 o dani z nehnuteľností v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2014 odporúča MsZ
schváliť VZN číslo …../2016, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 12/2012 o dani
z nehnuteľností v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2014 v zmysle predloženého materiálu.

Uznesenie k bodu 4.4
vo veci informácie o miestnom poplatku za rozvoj berie na vedomie predloženú informáciu o miestnom poplatku za rozvoj.

Uznesenie k bodu 4.5
vo veci žiadosti Matice Slovenskej, miestny odbor v Kremnici o súhlas s osadením pamätnej tabule starostovi Jozefovi Horváthovi na fasádu objektu radnice komisia odporúča pre pamätnú tabuľu hľadať iný voľný priestor.

Uznesenie k bodu 4.6
Komisia vo veci petície za opravu mosta, vyčistenie koryta a cesty do ulice, ktorú doručili obyvatelia Novej Doliny berie na vedomie petíciu, ktorú predložila Ing. Beáta Kirková, hlavná kontrolórka mesta.
5. Záver
Na záver informoval Ing. Mgr. Alexander Ferenčík, primátor mesta členov komisie o možnosti vydať publikáciu o Kremnici „Ako sme žili“, z ktorej by bol celý náklad k dispozícii objednávateľovi. Bližšie informácie dostanú poslanci MsZ na zasadnutí Komisie Mestských lesov dňa 21. 11. 2016.

Po vyčerpaní všetkých tém predsedníčka komisie Ing. Viera Vaská poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie komisie ukončila.

V Kremnici, dňa 15. 11. 2016
zapísala: Ing. Renáta Nováková

 

Ing. Viera Vaská
predsedníčka komisie

Zdieľať tento príspevok.