Zámer „Podzemná ťažba Ag – Au rúd v dobývacom priestore Kremnica v r. 2017 – 2021“

Zámer „Podzemná ťažba Ag – Au rúd v dobývacom priestore Kremnica v r. 2017 – 2021“

 

Dňa 26. septembra 2016 bolo mestu Kremnica doručené oznámenie Okresného úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie Žiar nad Hronom č. OU-ZH-OSZP-2016/010786 zo dňa 20. 09. 2016 o začatí správneho konania vo veci  posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie k zámeru „Podzemná ťažba Ag – Au rúd v dobývacom priestore Kremnica v r. 2017 – 2021“.

 

Navrhovateľom zámeru je spoločnosť ORTAC, s. r. o., Banská cesta 27, 96701 Kremnica, zastúpená JUDr. Ľubomírom Ivanom, advokátom, so sídlom Dukelských hrdinov 16, 96001 Zvolen.

 

     Predložený zámer je zverejnený na internetovej stránke  MŽP SR http://eia.enviroportal.sk/zoznam pod názvom akcie: „Podzemná ťažba Ag – Au rúd v dobývacom priestore Kremnica v r. 2017 – 2021“ a na http://www.minv.sk/?odbor-starostlivosti-o-zivotne-prostredie-49.

 

 Stanovisko mesta Kremnica k zámeru ťažby

 

 

Ing. Mgr. Alexander Ferenčík

primátor mesta

 

 

 

Príloha:

 

„Podzemná ťažba Ag – Au rúd v dobývacom priestore Kremnica v r. 2017 – 2021“ – zaslanie zámeru

 

 

Vyvesené: 29. 09. 2016

Zvesené:   20. 10. 2016

Zdieľať tento príspevok.